Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету icon

Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету
Скачати 183.51 Kb.
НазваНаказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету
Дата30.08.2012
Розмір183.51 Kb.
ТипНаказ

національна АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ


Н А К А З

20 квітня 2011 р. м. Київ № 01-01/163


Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету


З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, розвитку творчої ініціативи педагогічних працівників (методистів) Університету та керуючись Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету менеджменту освіти (додається).

2. Проректорам Університету довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів за розподілом обов’язків.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Чернишову Є.Р.


^ Ректор В.В.Олійник


національна академія педагогічних наук

державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти»


^ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (МЕТОДИСТІВ)

УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ  1. ЗАГАЛЬНІ Положення


1.1. Це Положення розроблено відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18350, і визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників (методистів) структурних підрозділів державною вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти».

1.2. Атестація педагогічних працівників (методистів) структурних підрозділів Університету - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх методичної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічних працівників (методистів) займаної посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.3. Метою атестації педагогічних працівників (методистів) Університету є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності та майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу, авторитету, забезпечення ефективності методичної роботи у структурних підрозділах Університету.

1.4. Основними принципами атестації педагогічних працівників (методистів) Університету є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічних працівників (методистів), повнота, об'єктивність та системність оцінювання його методичної роботи.

1.5. Атестація педагогічних працівників (методистів) Університету є обов'язковою.

1.6. Атестація педагогічних працівників (методистів) Університету може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація один раз на п’ять років.

1.7. Умовою чергової атестації педагогічних працівників (методистів) Університету є обов'язкове проходження ними не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти на засадах вільного вибору форм навчання та програм.

1.8. Позачергова атестація педагогічних працівників (методистів) проводиться за особистою письмовою заявою педагогічного працівника (методиста) з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника структурного підрозділу з метою присвоєння (зняття) педагогічному працівнику (методисту) кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання. Позачергова атестація педагогічних працівників (методистів) з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).


^ 2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників (методистів) в Університеті щороку до 20 вересня створюється атестаційна комісія І рівня.

2.2. Атестаційна комісія Університету створюється у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії.

2.3. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається відповідний наказ ректора Університету. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою ніж сім осіб.

2.4. Склад атестаційної комісії формується з представників усіх структурних підрозділів Університету та членів профспілкового комітету.

2.5. Атестаційна комісія Університету формується на один рік. Персональний склад атестаційної комісії протягом року може змінюватися, про що видається відповідний наказ ректора Університету.

2.6. Педагогічні працівники (методисти), які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

2.7. Атестаційна комісія Університету:

- атестує педагогічних працівників (методистів) на відповідність займаній посаді;

- присвоює кваліфікаційні категорії (тарифні розряди): «методист», «методист другої категорії», «методист першої категорії» (атестує на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);

- порушує клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічним працівникам (методистам) кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) «методист вищої категорії» або підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційній категорії (тарифного розряду) «методист вищої категорії»).


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ


3.1. Щороку до 10 жовтня керівники структурних підрозділів Університету подають до атестаційної комісії списки педагогічних працівників (методистів), які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційної комісії подаються заяви педагогічних працівників (методистів) про чергову атестацію, про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації та подання керівника структурного підрозділу про підвищення (пониження) кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), присвоєння педагогічному працівнику (методисту), який атестується.

3.2. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників (методистів), які атестуються, графік роботи атестаційної комісії та приймає рішення щодо проведення атестації педагогічних працівників (методистів).

3.3. Педагогічні працівники (методисті), які атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

3.4. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає методичну роботу педагогічних працівників (методистів), які атестуються.

3.5. Керівник структурного підрозділу Університету до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику методичної роботи педагогічного працівника (методиста) у міжатестаційний період. Характеристика містить оцінку виконання педагогічним працівником (методистом) посадових обов'язків, відомості про професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, якщо такі були.

3.6. Педагогічний працівник (методист) не пізніше, як за десять днів до проведення атестації, ознайомлюється з характеристикою керівника структурного підрозділу під підпис.

3.7. Атестація педагогічних працівників (методистів) здійснюється атестаційною комісією Університету до 1 квітня.

3.8. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності педагогічного працівника (методиста), який атестується.

3.9. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник (методист) має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

3.10. Засідання атестаційної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована та засвідчена підписом ректора та скріплена печаткою.

3.11. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 її членів.

3.12. Рішення атестаційної комісії приймаються шляхом таємного голосування більшості присутніх на засіданні її членів. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь педагогічних працівників (методистів), який атестується.

3.13. За результатами атестації педагогічних працівників (методистів) атестаційна комісія Університету приймає такі рішення:

  • педагогічний працівник (методист) відповідає займаній посаді;

  • присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію: «методист», методисту – «методист другої категорії», «методист першої категорії»;

  • методист відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (тарифному розряду): «методист», «методист другої категорії», «методист першої категорії»;

  • методист відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

  • методист не відповідає займаній посаді;

  • порушує клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння методисту кваліфікаційної категорії «методист вищої категорії».

3.14. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику (методисту) одразу після її засідання під підпис. На кожного педагогічного працівника (методиста), який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника (методиста), а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

3.15. Педагогічний працівник (методист) визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

3.15.1. має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти;

      1. . виконує посадові обов'язки у повному обсязі;

3.15.3. пройшов підвищення кваліфікації.

3.16. У разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника (методиста), які не вплинули на якість роботи, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність його займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.

3.17. На час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного піку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічним працівником (методистом) зберігається кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

3.18. Атестація педагогічних працівників (методистів), які підлягають черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході його у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та інших поважних причин. За такими педагогічними працівниками (методистами) до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічне звання.

3.19. Чергова атестація педагогічних працівників (методистів), які поєднують роботу з навчанням у вищих начальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації.

3.20. У разі поновлення на роботі педагогічного працівника (методиста), який раніше виконував цю роботу, незалежно від тривалості перерви у роботі, за ним зберігаються присвоєна за результатами останньої атестації кваліфікаційна категорія (тарифний розряд) та педагогічне звання. Атестація таких педагогічних працівників (методистів) здійснюється, як правило, через рік після поновлення на роботі, але не пізніше як через два роки.

3.21. Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників (методистів), атестуються як такі, що мають відповідну освіту, за умови проходження ними підвищення кваліфікації.

3.22. За особами, які переходять на роботу педагогічними працівниками (методистами) до Університету з інших навчальних закладів, за наявності відповідної фахової освіти зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічне звання до наступної атестації, яка здійснюється, як правило, через рік після переходу на посаду педагогічного працівника (методиста), але не пізніше як через два роки.

3.23. Контроль за додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників (методистів) здійснюється першим проректором Університету.


^ 4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ

КАТЕГОРІЙ (тарифних розрядів)


4.1. Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо педагогічних працівників (методистів) Університету, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі повна вища освіта).

4.2. За результатами атестації педагогічним працівникам (методистам) Університету присвоюються кваліфікаційні категорії: «методист», «методист другої категорії», «методист першої категорії», «методист вищої категорії», педагогічне звання.

4.3. Кваліфікаційна категорія «методист» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до цієї категорії, та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень, знають основні нормативно-правові акти в галузі освіти, володіють сучасними навичками роботи на ПК, користуються авторитетом серед своїх колег. Стаж педагогічної роботи – не менше 1 року.

4.4. Кваліфікаційна категорія «методист другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до цієї категорії, та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень, знають основні нормативно-правові акти в галузі освіти, володіють сучасними освітніми технологіями, навичками роботи на ПК, користуються авторитетом серед своїх колег. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років, при наявності вченого ступеня, звання – 1 рік.

4.5. Кваліфікаційна категорія «методист першої категорії» присвоюється методистам, які відповідають вимогам, встановленим до цієї категорії педагогічних працівників (методистів), які вміють описати передовий та узагальнити педагогічний досвід з урахуванням сучасних педагогічних технологій, вміють аргументувати свою позицію, знають законодавчу та нормативно-правову базу з питань освіти, вміють готувати проекти відповідних документів та розпоряджень, володіють навичками роботи на ПК, користуються авторитетом серед колег. Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років, при наявності вченого ступеня, звання – 2 роки.

4.6. Кваліфікаційна категорія «методист вищої категорії» присвоюється педагогічним працівникам (методистам), які відповідають вимогам, встановленим до цієї категорії методистів, і які володіють інноваційними освітніми технологіями та методиками, пропонують оригінальні інноваційні ідеї, вносять пропозиції щодо поширення інноваційного (передового) педагогічного досвіду. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років, при наявності вченого ступеня, звання – 3 роки.

4.7. Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

4.8. Педагогічні звання педагогічним працівникам (методистам) присвоюються безстроково.


^ 5. РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ТА ПОРЯДОК ЇХ ОСКАРЖЕННЯ


5.1. У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення ректор протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічного звання. Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічних працівників (методистів) під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційної комісії).

5.2. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність педагогічного працівника (методиста) займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність педагогічного працівника (методиста) займаній посаді.

5.3. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника (методиста) займаній посаді керівником структурного підрозділу Університету може бути прийняте рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю. Наказ про звільнення або переведення педагогічного працівника (методиста) за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляції (у разі її подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.

5.4. Педагогічний працівник (методист) у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа має право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії Університету до атестаційної комісії ІІ рівня.

5.5. Апеляція на рішення атестаційної комісії Університету подається до атестаційної комісії ІІ рівня.

5.6. Рішення атестаційних комісій усіх рівнів можуть бути оскаржені у суді.

5.7. Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого рівня або направляється рекомендованим листом. Апеляція підписується особою, яка її подає. До апеляції додається копія атестаційного листа.

5.8. Атестаційні комісії II та III рівнів, до яких подаються апеляції, розглядають їх у двотижневий строк за участю осіб, які їх подають, крім випадків, коли вони у письмовій формі підмовилися під особистої участі у розгляді апеляції або не з'явилися на її засідання.

5.9. Питання, не регульовані цим положенням, вирішуються атестаційними комісіями II та ІІІ рівнів.


^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ


I. Загальні дані


Педагогічний працівник, що атестується,____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження _______________________________________________________________

(число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації _______________________________________________________________________________

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) ______________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Науковий ступінь (вчене звання) ___________________________________________________
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації)______________________ _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дата та результати проведення попередньої атестації _________________________________

_______________________________________________________________________________
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період _______ _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


^ II. Результати атестації педагогічного працівника


Рішення атестаційної комісії: ______________________________________________________

( 1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді

_______________________________________________________________________________

за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)


За результатами атестації:

присвоїти кваліфікаційну категорію ________________________________________________

(«спеціаліст», «спеціаліст другої категорії»,

_______________________________________________________________________________;

«спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня ______________________

(про присвоєння

________________________________________________________________________________

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)


Результати голосування: кількість голосів: за _____, проти ______, утримались _______.

Продовження Атестаційного листа


Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких

працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)___________________________

_______________________________________________________________________________


Голова атестаційної комісії ____________________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник голови комісії ____________________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії: ____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата атестації _______________________

(число, місяць, рік)


З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _________________________________
(підпис працівника, який атестується)

М.П.


ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІ (ІІІ) рівня*
Рішення атестаційної комісії ______________________________________________________

(присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої

_______________________________________________________________________________________

категорії», педагогічне звання)


Результати голосування: кількість голосів: за _______, проти _______, утримались ______.


Голова атестаційної комісії ____________________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник голови комісії ____________________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії: ____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата атестації ____________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _________________________________
(підпис працівника, який атестується)
М.П.


Продовження Атестаційного листа


^ IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів**
_____________________________________________________________________________


Результати голосування: кількість голосів: за _______, проти _______, утримались ______.


Голова атестаційної комісії ____________________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник голови комісії ____________________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії: ____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата атестації ____________________

(число, місяць, рік)


З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _________________________________
(підпис працівника)
М.П.


_____________________________________


* Заповнюється у разі присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань.

** Заповнюється у разі подання апеляції.


Схожі:

Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconНаказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету
move to 1812-11599
Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconПро затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р.
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від...
Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconНаказ № м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2013-2014 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconНаказ №498 м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2012-2013 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconПоложення про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Типового положення про атестацію педагогічних працівників
...
Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Наказ мон №930 від 06. 10. 10 року міністерство освіти І науки україни наказ №930 від 06 жовтня 2010 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconПро атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина
Ндч) Донецького національного університету (ДонНУ). Положення розроблене на підставі "Положення про атестацію наукових працівників",...
Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconПро атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Донецького національного університету Донецьк Донну 2012 Загальна частина
Ндч) Донецького національного університету (ДонНУ). Положення розроблене на підставі "Положення про атестацію наукових працівників",...
Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Закону України «Про професійно-технічну освіту», частини четвертої статті 48 Закону України «Про вищу освіту» та з метою стимулювання...
Наказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету iconПоложення про атестацію наукових та педагогічних працівників загальні відомості
move to 1812-11325
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи