Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни icon

Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни
Скачати 88.13 Kb.
НазваПоложення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни
Дата30.08.2012
Розмір88.13 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Університету

менеджменту освіти

____________В.В. Олійник

“______” _________ 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про наукову бібліотеку Університету

менеджменту освіти НАПН України

1. Загальні положення

  1. Наукова бібліотека є структурним підрозділом Університету менеджменту освіти НАПН України, який забезпечує літературою й інформацією учасників навчально-виховного та наукового процесів Університету і діє на підставі Положення про наукову бібліотеку, що затверджується ректором Університету.

1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про національну програму інформатизації”, розпорядженнями Президії НАПН України та Університету менеджменту освіти НАПН України, ухвалами вченої ради Університету менеджменту освіти НАПН України, рішеннями бібліотечно-інформаційної ради при Президії НАПН України, підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Положенням про наукову бібліотеку.

1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики в галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Наукова бібліотека Університету менеджменту освіти НАПН України є складовою мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної Академії педагогічних наук України, кооперує свою роботу з Державною науково-педагогічною бібліотекою України (ДНПБ) ім. В.О. Сухомлинського та іншими бібліотеками освітянської мережі.

  1. Бібліотека обслуговує співробітників Університету менеджменту освіти НАПН України, науково-педагогічні кадри, професорсько-викладацький склад Президії НАПН та Інституту педагогіки, слухачів курсів, студентів, а також спеціалістів інших установ, чия діяльність потребує використання інформаційних ресурсів бібліотеки. Порядок доступу користувачів до фондів бібліотеки й організація її обслуговування визначаються “Правилами користування бібліотекою”, затверджених ректором Університету.

  2. Наукова бібліотека має штапм зі своїм найменуванням. Порядок використання штампу визначається Інструцією про використання і збереження печаток, штампів і бланків, затверджується ректором Університету менеджменту освіти.

  3. Керівництво бібліотекою здійснює завідувач, який підпорядковується ректору і є членом вченої ради Університету.

  4. Керівництво Університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими законодавчими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладненням і устаткуванням тощо.

  5. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням завідуючої бібліотеки.

  6. Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються ректором Університету за поданням завідувача бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надавати їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних баз даних, Інтернету тощо.

  7. Завідувач несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження фонду й іншого майна, видає розпорядження та накази, які обов’язкові для всіх працівників бібліотеки.

  8. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених основними завданнями бібліотеки.

  9. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність підрозділів бібіотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку і Правилами користування бібліотекою.

  10. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі цього Положення і затверджуються проректором Університету.

  11. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена Бібліотечна рада. До її складу входять працівники бібліотеки, працівники Університету менеджменту освіти НАПН України, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського.

  12. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну освіту або іншу вищу освіту відповідно до профілю Університету. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених ректором. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

  13. Режим роботи бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету та Колективного договору.

  14. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці в бібліотеці раз на місяць проводиться санітарний день.


2. Основні завдання


2.1. Забезпечувати повне, якісне й оперативне бібліотечно-бібліографічне обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Університету згідно з їх інформаційними запитами. Сприяти процесу підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, створювати високоефективну систему бібліотечно-інформаційного забезпечення неперервної освіти в Україні.

  1. Формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

  2. Пропагувати та розкривати за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів зміст загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

  3. Розширювати номенклатуру бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалювати традиційні і запроваджувати нові бібліотечні форми та методи роботи на основі новітніх інформаційних технологій і комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

  4. Створювати електронні бази даних, організовувати та вести довідково-бібліографічний апарат з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.
 1. Основні функції
  1. Наукова бібліотека:

   1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

   2. Організовує диференційне обслуговування користувачів на абонементах, у читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

   3. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.

   4. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного та міжнародного абонементів, внутрішнього та міжнародного книгообліку тощо.

   5. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового та масового інформування.

   6. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Надає користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

3.1.7. Укладає і готує списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-науковій роботі Університету, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує книжкові виставки.

3.2. Комплектує бібліотечний фонд вітчизняними (у тому числі регіональними та місцевими документами), зарубіжними опублікованими та неопублікованими документами; науковою, навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною літературою, а також матеріалами про педагогів-новаторів і передовий педагогічний досвід; фаховими періодичними та продовжуваними виданнями як на традиційних, так і на новітніх носіях інформації згідно з тематико-типологічним планом комплектування.

  1. Формує інформаційний ресурс з питань бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства.

  2. Здійснює організацію, раціональне розміщення й облік основних і підсобних фондів, їх зберігання, реставрацію.

3.4.1. Аналізує систематичне використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації.

3.4.2. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

  1. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

  2. Проводить організаційну роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно- інформаційних ресурсів традиційними методами і за допомогою комп’ютерних технологій.

3.6.1. Бере участь у наукових конференціях, семінарах, “круглих столах” та інших заходах, які організовує НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та інші державні бібліотеки.

  1. Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та співробітників бібліотеки на основі даних повноважень.

  2. Вивчає і запроваджує у практику роботи передовий бібліотечний досвід і результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.

  3. Бере участь у підготовці нормативно-правових документів і методичних матеріалів для освітянських бібліотек, що готує ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського.

  4. Забезпечує та сприяє безперервній освіті, підвищенню професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

  5. Готує спільно з ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського пропозиції щодо удосконалення навчально-тематичного плану підвищення кваліфікації працівників освітянських бібліотек. Проводить презентацію наукових видань працівників УМО.
 1. Обов’язки
  1. Бібліотека зобов’язана:

4.1.1.Обслуговувати користувачів згідно з «Правилами користування бібліотекою».

   1. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової) без їхньої згоди.

   2. Звітуватися про свою роботу, виходячи з пропозицій, порушувати, ставити питання щодо перспектив розвитку та діяльності бібліотеки перед вченою радою Університету.


5. Права


  1. Наукова бібліотека має право:

   1. Визначати зміст і форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у цьому Положенні.

5.1.2. Ознайомлюватися з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для виконання поставлених перед бібліотекою завдань. Виходити з пропозиціями до ректорату на встановлення надбавок щодо моральних і матеріальних заохочень працівникам бібліотеки.

5.1.3. Розробляти структуру, штатний розклад бібліотеки, здійснювати в установленому порядку добір і розстановку кадрів.

   1. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

  1. . Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1.На підтримку з боку Університету в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, проведення наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород і відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

   1. На щорічну відпустку згідно із законом України “Про відпустку” за відпроцьований робочий рік і додаткову щорічну відпустку відповідно до колективного договору між працівниками та Університетом.
 1. Відповідальність
  1. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

6.1.1. Виконання функціональних обов’язків згідно з нормативно-правовим актом щодо праці в Україні та колективним договором Університету.

   1. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

   2. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.Завідувач наукової бібліотеки Н.М. Розуменко

Університету менеджменту

освіти

Схожі:

Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни iconПоложення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни
move to 1812-11602
Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни iconПоложення про бібліотеку Херсонського державного університету
Бібліотека є структурним підрозділом Херсонського державного університету, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний...
Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни iconПоложення про бібліотеку Житомирського державного університету імені Івана Франка
Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти І науки України
Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни iconЗвiт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2011/2012 навчальний рік
Доповідь ректора університету члена-кореспондента напн україни, академіка напн україни, доктора філософських наук
Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України
З метою покращання організації науково-методичної інформації та культурно-просвітницької роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних...
Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни icon«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник
Це положення визначає основні завдання, функції, права та відповідальність Інституту відкритої освіти (далі Інститут) Університету...
Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни iconПоложення про формування, зберігання та використання дисертаційного фонду Бібліотеки двнз «кнеу ім. Вадима Гетьмана»
Рське право І суміжні права» №2627-3 від 11. 07. 2001р., «Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ііі-іу рівня...
Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни iconПравила користування електронним читальним залом бібліотеки освітнього комплексу «Україна Гіпаніс»
Міністерства культури І мистецтв України №319 від 25. 05. 2001 року І "Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти",...
Положення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни iconПравила користування бібліотекою навчального комплексу «Україна гіпаніс» загальні положення
Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти, затвердженого Міністерством освіти України 30. 04. 1998 року, які поширюються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи