Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників icon

Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Скачати 115.75 Kb.
НазваОіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Дата30.08.2012
Розмір115.75 Kb.
ТипДиплом

Бібліографічний покажчик робіт, що стосуються післядипломної педагогічної освіти науково-педагогічних працівників ОІППО.


Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників


 1. Наукові засади особистісно орієнтованої технології в системі післядипломної освіти. Гуманітарна освіта в Україні : моніторинг якості : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 21 – 22 грудня 2004 р. — Вінниця : ВОІПОПП, 2005. — С. 58–64.


Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти


 1. Регіональна система післядипломної педагогічної освіти : соціологічний аналіз / Г. Д. Романчук, Н. М. Кот, Н. В. Ясінська, Ю. В. Ясінська ; Волинський ін-т післядипломної пед. освіти. – Луцьк : ВІППО, 2008. – 103 с.

 2. Методологічні та методичні проблеми післядипломної педагогічної освіти у контексті андрагогічних ідей : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Луцьк, 19 – 29 вересня 2006 р.). – Луцьк : ВІППО, 2006. – 276 с.

 3. Методологія та методика післядипломної педагогічної освіти : зб. статей / уклад. Н. В. Ясінська. – Луцьк : Волинський ін-т післядипломної пед. освіти, 2008. – 60 с.

 4. Вітюк В. В. Розвиток професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти / В. В. Вітюк // Педагогічний пошук. – 2002. – № 4. – С. 29–31.

 5. Мокану Г. Я. Розвиток професійної компетентності педагогічного працівника в системі післядипломної педагогічної освіти / Т. Я. Мокану // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 4. – С. 3 –33.

 6. Ясінська Н. В. Екологічне навчання в системі післядипломної освіти / Н. В. Ясінська // Педагогічний пошук. – № 1(29). – С. 77–79.


Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

 1. Безперервна післядипломна освіта інженерно-педагогічних працівників України : монографія / А. С. Нікуліна, В. В. Олійник, Г. П. Матвєєв, С. Г. Заславська та ін. ; за ред. А. С. Нікуліної, В. В. Олійника. – Донецьк : ін-т післядипломної освіти інж.-пед. працівників, 2000. – 212 с.

 2. Верченко Н. В. Науково-методична робота в рамках єдиного поля післядипломної освіти / Н. В. Верченко // Шляхи впровадження інноваційних технологій у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців ПТО : матеріали IV міжнар. наук-практ. конф. – Донецьк : ДІПО ІПП, 2007. – 256 с.

 3. Нікуліна А. С. Донецькому інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників – двадцять років / А. С. Нікуліна // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 2. – С. 46 – 47.

 4. Савустьяненко Т. Л. Пошук шляхів оптимізації навчального процесу післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників через інтеграційні складові / Т. Л. Савустьяненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23 – 24 травня 2006 р. – Донецьк : ДІПО ІПП, 2006.

 5. Чернишов Д. О. Внедрение программно-целевого управления в систему последипломного образования инженерно-педагогических работников в условиях реформирования отрасли / Д. О. Чернишов // Последипломное образование : достижения и актуальные направления развития в 2-х ч. : тезисы, доклады II междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 27-28 ноября 2008 г.) – Минск : АПО, 2008. – Ч. 2. – С. 269 – 276.Донецький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

 1. Зарицька В. Г. Модернізація післядипломної освіти на засадах особистісно орієнтованого підходу: теорія та практика / В. Г. Зарицька // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. 2008. – Вип. ХХІ. Ч. І : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» / Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Івано-Франківськ : Вид.-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту, 2008. – С. 133 –146.

 2. Зарицька В. Г. Відкритий університет інноваційної педагогіки як альтернативна форма підвищення кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти / В. Г. Зарицька // Проблеми освіти. – 2008. – № 55.

 3. Бухлова Н. В. Програмно-цільовий проект „Відкритий університет інноваційної педагогіки” / Н. В. Бухлова // Компетентнісно орієнтований підхід у системі післядипломної педагогічної освіти: проектна діяльність: Практ. зорієнтований посіб. / за заг. ред. О. І. Чернишова, Л. Г. Чернікової. – Донецьк : Витоки, 2008. – С. 43 – 54.

 4. Бухлова Н. В. Технологічні особливості підготовки вчителя до формування самоосвітньої компетентності учня у процесі післядипломної освіти / Н. В. Бухлова // Матеріали конференції «Компетентнісно орієнтована освіта : досвід, проблеми, перспективи».


Житомирський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти 1. Особисті освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти / наук. ред. М. М. Заброцький / Житомир – Київ : ЖОІППО, 2005. – 196 с.

 2. Заброцький М. М. Теоретичні проблеми професійного розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти / М. М. Заброцький // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Т. 10. – Вип. 1. – Київ – Ніжин : Вид-во НДУ ДС «Міланік», 2007. – С. 83 – 85.

 3. Смагін І. І. Правова освіта у системі післядипломної педагогічної освіти / І. І. Смагін // Нова педагогічна думка. – 2005. – № 1. – С. 20 – 29.

 4. Якухно І. І. Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку // Післядипломна освіта України. – 2008. – № 2. – С. 15 – 19.


Запорізький обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти


 1. Фролов М. О. Науково-дослідна робота інститутів післядипломної педагогічної освіти із загальноосвітніми школами та дошкільними навчальними закладами / М. О. Фролов, Н. Ф. Денисенко, Є. М. Павлютенков, О. П. Аксьонова. – Запоріжжя : Прем’єр, 2004. – 144 с.

 2. Фролов М. О. Науково-дослідна робота інститутів післядипломної педагогічної освіти / М. О. Фролов, Є. М Павлютенков, Н. Ф. Денисенко. – Запоріжжя, 2004. – 41 с.

 3. Шацька Н. М. Розвиток україномовної культури педагога у системі післядипломної педагогічної освіти / Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб. наук. праць – Запоріжжя, 2007. – Вип. 1. – С. 228–238.

 4. Гура Т. Є. Реалізація положень особистісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти / Т. Є. Гура // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ. – Вып. 29. – Киев – Москва – Одесса – Запорожье. – Запорожье : Изд-во ГУ “ЗИГМУ”, 2006. – С. 100–108.

 5. Макрідіна Л. О. Формувальний процес готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми в умовах інституту післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Макрідіна // Педагогічна наука та освіта : зб. наук. праць Запорізького обл. ін-ту післядипломної пед. освіти. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007. – Вип. 1. – С. 115–126.

 6. Макрідіна Л. О. Формування у педагогів професійної готовності до роботи з обдарованими дітьми в умовах післядипломної освіти / Л. О. Макрідіна // Нова педагогічна думка – 2007. – № 4. – С. 31–34.

 7. Нікішина Т. В. Діагностика творчого самовираження особистості вчителя української мови і літератури у системі післядипломної педагогічної освіти / Т. В. Нікішина // Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошуки відповідей на виклики ХХІ ст. : матеріли Всеукр. наук.-пошукової конф., (16 – 17 травня 2007 р.). – Донецьк, 2007. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 359 – 364.

 8. Нікішина Т. В. Особливості творчого самовираження особистості вчителя української мови і літератури як професіонала в системі післядипломної педагогічної освіти / Т. В. Нікішина // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко та ін. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 41. – С. 239 – 243.

 9. Нікішина Т. В. Управління творчим самовираженням вчителів української словесності у системі післядипломної педагогічної освіти / Т. В. Нікішина // Адаптивне управління в освіті : зб. наук. праць / за заг. ред. Г. Є. Гребенюка. – Х. : Стиль–Іздат, 2007. – С. 178 – 183.

 10. Нікулочкіна О. В. Організаційно-педагогічні умови розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти / О. В. Нікулочкіна // Інтегративний характер ціннісних вимірів освіти в стандартах Болонського процесу : матеріали міжнар. інтернет-конф., (21–23 травня 2008 р.) – Бердянськ, 2008.

 11. Присяжнюк Ю. С. Підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти до формування життєвої компетентності учнів / Ю. С. Присяжнюк // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2004. – Вип. 33. – С. 60 – 64.

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти 1. Барабаш О. Моделі впровадження технологій у системі післядипломної освіти / О. Барабаш // Джерела. – 2003. – № 3. – С. 59–64

 2. Барабаш О. Моделі впровадження технологій у системі післядипломної освіти / О. Барабаш // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 37–44.

 3. Барабаш О. Підготовка педагогів до впровадження інноваційних технологій у системі неперервної освіти. / О. Барабаш // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2003. – С. 115–117.

 4. Барабаш О. Науково-методичний супровід інновацій у системі післядипломної педагогічної освіти (на прикладі впровадження системи розвивального навчання Ельконіна-Давидова) / О. Барабаш // Підготовка вчителя як конкурентоспрможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні: проблеми, пошуки, перспективи : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Рівне, 2008. – С. 68–70.

 5. Бігун М. Формування інформаційних ресурсів інституту післядипломної педагогічної освіти / М. Бігун // Обрії. – 2001. – № 1.

 6. Н. Глинянюк. Підвищення психологічної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти / Н. В. Глинянюк // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 10 – 12 березня 2003 р.) / упоряд. : В. Русол, Л. Келембет, – Івано-Франківськ, ОІППО, 2003. – С. 60–66.

 7. Зуб’як Р. Співпраця – основа діяльності ІППО та методичних служб області / Р. Зуб’як // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогічних працівників : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2003. – С. 73–77.

 8. Зуб’як Р. Розвиток ключових компетентностей керівників сільської школи / Р. Зуб’як // Сільська школа : реалії та перспективи / упоряд. Л. Келембет, С. Клімковська, О. Нижник. – 2008. – № 2–3. – С. 11–16.

 9. Калуська Л. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період / Л. Калуська // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогічних працівників : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 50–54.

 10. Калуська Л. Формування професійної компетентності педагога в системі методичної роботи / Л. Калуська // Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах модернізації освіти: матер. Всеукр. наук.-прак. конф. – Луцьк, 2005. – С. 85–88.

 11. Келембет Л. Система планування освітнього закладу / Л. Келембет // Обрії. – 2001. – № 2. – С. 25–31.

 12. Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогічних працівників : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / упоряд. В. Руссол, Л. Келембет. – Івано-Франківськ, 2003. – 225 с.

 13. Мариновська О. Технологія моніторингу особистісно професійного зростання педагога у процесі впровадження педагогічних технологій / О. Я. Мариновська // Вересень. – 2003. – № 4 (26). – С. 46–52.

 14. Мариновська О. Підготовка педагогічних кадрів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної освіти : програма регіонального експеременту / О. Мариновська // Обрії. – 2004. – № 1 (18). – С. 121–123.

 15. Мариновська О. Моніторинг особистісно-професійного зростання педагога / О. Мариновська // Початкова освіта. – 2004. – № 44 (284). – С. 10–13.

 16. Мариновська О. Визначення готовності вчителів до впровадження педагогічних технологій у системі науково-методичної роботи: управлінський інструментарій / О. Мариновська // Обрії. – 2007. – № 1 (24). – С. 10–18.

 17. Регіональне положення про науково-методичну роботу з педагогічними та керівними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти / Р. Зуб’як, Л. Скальська, О. Мариновська та ін. // Джерела. – 2007. – № 3–4 (51–52). – С. 150–158.

 18. Мариновська О. Менеджмент інновацій : система проектно-впроваджувальної діяльності / О. Мариновська // Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу : теорія і практика : матер. Всеукр. наук.-практ. семін., (26–27 квітня 2007 р., м. Полтава). – Полтава : Астрая, 2007. – С. 162–165.

 19. Мариновська О. Я. Проектно-впроваджувальна діяльність як засіб особистісно-професійного розвитку вчителя / О. Я. Мариновська // Акмеологія – наука ХХІ століття : розвиток професіоналізму : матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. (3 – 4 квітня 2007 р., м. Київ). – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. – С. 129– 133.

 20. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика : монографія / О. Я. Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте ; Полтава : Довкілля, 2009. – 500 с.Київський обласний інститут післядипломної освіти

педагогічних кадрів 1. Кабан Л. В. Організація та зміст діяльності науково-методичної ради післядипломної педагогічної освіти / Л. В. Кабан // Науково-організаційні основи експертизи інноваційної освітньої діяльності в регіоні : наук-метод. посіб. / за ред. Л. І. Даниленко. – К. : Логос, 2006. – С. 112–122.

 2. Карамушка Л. М. Психологічні особливості формування команди в освітній організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної пед. освіти / Л. М. Карамушка, О. А. Філь. – К. : ЦІППО, 2007. – 28 с.

 3. Клокар Н. І. Управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти : теорія і практика : наук.-метод. посіб. / Н. І. Клокар – К. : Міленіум, 2004. – 218 с.

 4. Клокар Н. І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 664 с. + СD-диск.

 5. Ковальова С. В. Сучасна післядипломна освіта педагога-музиканта : навч.-метод. посіб. / С. В. Ковальова. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 266 с.

 6. Консультативна діяльність Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : наук.-метод. посіб. / за ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 24 с.

 7. Координаційна діяльність Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : наук.-метод. посіб. / за ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 30 с.

 8. Нормативно-правове забезпечення діяльності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : зб. наук.-метод. матеріалів / за ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 62 с.

 9. Кабан Л. В. Організація науково-методичної експертизи інноваційних проектів у обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів / Л. В. Кабан // Інноваційні технології в освіті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (АРК, 22 – 24 вересня 2006 р.). – Сімферополь, 2006. – С. 84–88.

 10. Клокар Н. І. Управління професійним зростанням керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти / Н. І. Клокар // Рідна школа. – 2004. – № 5 (892). – С. 25–29.

 11. Клокар Н. І. Функціональний підхід до управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти / Н. І. Клокар // Наша школа. – 2004. – № 1. – С. 22–32.

 12. Клокар Н. І. Диференційований підхід до освіти дорослих як засіб підвищення якості післядипломної педагогічної освіти / Н. І. Клокар // Проблеми якості освіти : теоретичні і практичні аспекти : матеріали методологічного семінару АПН України. – К. : СПД Богданова А. М., 2007. – С. 277–285.

 13. Клокарь Н. И. Программа развития заведения последипломного педагогического образования как инструмент реализации региональной образовательной политики / Н. И. Клокарь // Повышение квалификации педагогических кадров в условиях глобализации : реалии и перспективы : сб. науч. работ участников І междунар. науч. конф. (Баку, 18–20 ноября 2008 г.).

 14. Нечипорук Н. І. Дидактичне тестування педагогів ДНЗ у системі післядипломної освіти / Н. І. Нечипорук // Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : Інформ.-метод. зб. – 2006. – № 3/65. – С. 39–44.

 15. Татаринцев О. В. Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку, в системі післядипломної освіти / О. В. Татаринцев // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. праць : матеріали Першого Всеукр. з’їзду тифлопедагогів. – Х., 2006. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 68–78.Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти ім. Василя Сухомлинського 1. Жосан О. Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури в умовах закладу післядипломної освіти / О. Е. Жосан // Наукові записки. – Серія “Педагогічні науки”. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75. – С. 37– 41.

Полтавський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти  1. Білик Н. І. А.С. Макаренко і післядипломна педагогічна освіта Полтавщини: буклет / Н. І. Білик, П. І. Матвієнко. – Полтава : ПОІППО ім. М. В. Остроградського, 2002. – 6 с.

Сумський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти 1. Панченко С. М. Концептуальні засади післядипломної освіти в контексті соціально-економічних та освітянських реформ / С. М. Панченко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали конф. : у 6 ч. – Суми, 2008. – Ч. 4 (3). – С. 77 – 80.Чернівецький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти 1. Федоренко Л. Демократизація післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір / Л. Федоренко, А. Федоренко // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : матеріали V Міжнар. конф. (Київ, 8 – 10 листопада 2007 р.)Схожі:

Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників iconОіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
move to 1812-11606
Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників iconМіністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 21050 м. Вінниця, вул. Грушевського,13, тел. 67-08-85
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбудеться 5-6 грудня 2013 р у м. Вінниці, в приміщенні...
Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників iconСтруктура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька
Перспективи впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес: зб матеріалів науково-практичної...
Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників iconСумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти банк даних учителів-методистів загальноосвітніх навчальних закладів сумської області
Рецензент: проректор з навчально-виховної роботи Сумського оіппо, кандидат педагогічних наук Удовиченко І. В
Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників iconРівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти програма всеукраїнського науково-практичного семінару
Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників
Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників icon1. Нормативна база організації навчання
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського здійснює підвищення кваліфікації керівних,...
Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників iconМетодичні рекомендації щодо проведення профілактичних заходів з питань попередження вживання алкогольних напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників системи освіти на період до 2012 року
Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти рекомендує підготувати І провести у 2010-2011н/р наступні заходи...
Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Оіппо. Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи