Національна академія педагогічних наук україни icon

Національна академія педагогічних наук україни
Скачати 56.15 Kb.
НазваНаціональна академія педагогічних наук україни
Дата25.08.2012
Розмір56.15 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»«Погоджено»

«Затверджую»

Перший проректор Університету менеджменту освіти НАПН України

Ректор Університету менеджменту освіти НАПН України

___________________Олійник В.В.

_________________Чернишова Є.Р.

«_____»______________2011

«_____»______________2011


Програма

фахового вступного випробування

з англійської мови

(для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за напрямами підготовки

8.050201 «менеджмент організацій», 8.050109 «управління персоналом та економіка праці», 8.040101 «психологія», 8.18010020 «педагогіка вищої школи», 8.18010021 «управління навчальними закладами»)


Затверджено

на засіданні кафедри

управління проектами і загальнофахових дисциплін

протокол № від 2011 р.

Зав. кафедрою

_________________Карамушка В.І.

Зміст

1. Вступне слово

2. Критерії оцінки

3. Необхідні знання для успішного складання іспиту

4. Питання фахового вступного випробування

5. Тексти до екзаменаційних білетів

Вступне слово

Програма фахового вступного випробування з англійської мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за напрямами підготовки 8.050201 «менеджмент організацій», 8.050109 «управління персоналом та економіка праці», 8.040101 «психологія», 8.18010020 «педагогіка вищої школи» та 8.18010021 «управління навчальними закладами» має за мету виявити рівень знань абітурієнтів з англійської мови (граматика, фонетика, лексика) і оцінити їхні комунікативні спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Програма містить опис критеріїв оцінки, перелік необхідних знань і навичок для успішного складання іспиту, що включають у себе фонетичний, граматичний і лексичний мінімуми, а також екзаменаційні білети, які складаються із трьох завдань: перше ставить за мету виявити орфографічну грамотність абітурієнта, друге – його вимову і усні комунікативні вміння (активне володіння мовою) через ведення бесіди на задану тему, а третє – його пасивне володіння мовою (читання і розуміння текстів середньої важкості).

Слід зазначити, що тексти підбиралися з англомовних Інтернет сайтів (тобто написані «справжньою» мовою), носять пізнавальний характер і мають значний відсоток незнайомої лексики (що спонукає тих, хто читає, активно користуватися словником і стимулює їхню творчу здогадку / домислювання, що часто трапляється при спілкуванні іноземною мовою).


^ Критерії оцінки.

Головний критерій – двостороння зрозумілість (екзаменатором - того, що хоче донести абітурієнт, і абітурієнтом - того, що хоче донести екзаменатор).

Відмінно – повна двостороння зрозумілість (будь-яка кількість некритичних для розуміння лексичних і граматичних помилок), комунікативна розкутість; адекватне розуміння написаного, вільне орієнтування в граматиці; вимова без неприйнятних спотворень (напр., замість ‘th’ ‘s’)

Добре – прийнятна двостороння зрозумілість (незначна кількість лексичних і граматичних помилок, критичних для розуміння), комунікативна «зажатість»; часткове розуміння написаного, знання мінімальних граматичних відомостей; прийнятна (зрозуміла) вимова.

Задовільно - ускладнена двостороння зрозумілість (наявність значної кількості лексичних і граматичних помилок, критичних для розуміння), комунікативна «зажатість»; часткове розуміння написаного, знання мінімальних граматичних відомостей; прийнятна (зрозуміла) вимова.

Незадовільно – (майже) неможлива взаємна зрозумілість, (майже) повне нерозуміння написаного, відсутність елементарних знань з граматики; незрозуміла вимова.


^ Необхідні знання і навички для успішного складання іспиту

Фонетичний мінімум.

Звукова будова англійської мови; особливості вимови англійських голосних та приголосних; відсутність пом'якшених приголосних і зберігання дзвінких приголосних у кінці слова; читання голосних у відкритому та закритому складах; розбіжність між вимовою та написанням; наголос; особливості інтонації англійського речення.


Граматичний мінімум.

Частини мови (іменник (noun), дієслово (verb), прикметник (adjectivе), прислівник (adverb), числівник (numerals), займенник (pronouns)).

Tenses (simple / indefinite, perfect, progressive / continuous).

Порядок слів у реченні (word order).

Питальні речення (questions).

Артиклі (articles).

Допоміжні дієслова у коротких відповідях / питаннях (auxiliary verbs in short answers / questions).

Модальні дієслова (modal verbs).

Пасивний стан дієслова (passive voice).

Непряма мова (reported speech).

Інфінітив та інгові форми дієслова (infinitive and –ing forms).

Умовні речення (conditionals).

Підрядні речення (relative clauses).

Фразові дієслова (phrasal verbs).

Some(-) and any(-); all, every and whole; so and such; both, neither, either; no(-), none, any(-); comparison as…as / than.


Лексичний мінімум.

Для успішного складання іспиту абітурієнт повинен володіти словниковим запасом у 1300-1800 лексичних одиниць (слів і словосполучень).

Питання фахового вступного випробування (тестування)

для абітурієнтів університету менеджменту освіти АПН України

(освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за напрямами підготовки

8.050201 «менеджмент організацій»,

8.050109 «управління персоналом та економіка праці»,

8.040101 «психологія», 8.18010020 «педагогіка вищої школи»,

8.18010021 «управління навчальними закладами»)


Examination card № 1

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Why do some people think that school days are the happiest days in their lives?
^

3. Reading and discussing the text VALENTINE'S DAYExamination card № 2

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Do you like your job?

3. Reading and discussing the text WHY WE LEARN ENGLISH


Examination card № 3

1. Describe yourself

2. Situation for discussion If you had a chance to start your life from a scratch how would you live it?
^

3. Reading and discussing the text WHY DO WE RISK IT?Examination card № 4

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Information Technologies in our life?

3. Reading and discussing the text BRITISH AND AMERICAN SCHOOLS


Examination card № 5

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Travelling is one of the ways of discovering new countries, isn’t it?

3. Reading and discussing the text TRAVELLING


Examination card № 6

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Every country is special. What comes to your mind, when you think of the UK / the USA?

3. Reading and discussing the text SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS


Examination card № 7

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Are you proud of being a Ukrainian?

3. Reading and discussing the text HEALTH


Examination card № 8

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Are you a weight-watcher?

3. Reading and discussing the text SEASONS


Examination card № 9

1. Describe yourself

2. Situation for discussion What would you tell your foreign friends about Ukrainian holidays and traditions?

3. Reading and discussing the text NEW YORK


Examination card № 10

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Places of interest in your home town / city

3. Reading and discussing the text NATIVE AMERICANS


Examination card № 11

1. Describe yourself

2. Situation for discussion What are your reading preferences, if any?

3. Reading and discussing the text BRITISH AND AMERICAN FAMILIES


Examination card № 12

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Television: good and bad points

3. Reading and discussing the text THE USA


Examination card № 13

1. Describe yourself

2. Situation for discussion What are your hobbies?

3. Reading and discussing the text CHRISTMAS


Examination card № 14

1. Describe yourself

2. Situation for discussion What kind of music do you like?

3. Reading and discussing the text DIANA — THE PEOPLE'S PRINCESS


Examination card № 15

1. Describe yourself

2. Situation for discussion What is environmental protection about?

3. Reading and discussing the text MEALS IN BRITAIN


Examination card № 16

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Which is better – to watch sports or to do them?

3. Reading and discussing the text APPEARANCE AND MANNERS


Examination card № 17

1. Describe yourself

2. Situation for discussion What does a healthy way of life mean?

3. Reading and discussing the text FASHION IN THE USA AND BRITAIN


Examination card № 18

1. Describe yourself

2. Situation for discussion The problems of environmental protection

3. Reading and discussing the text HALLOWEEN


Examination card № 19

1. Describe yourself

2. Situation for discussion How do you cope with your interpersonal problems, if any?

3. Reading and discussing the text ENVIRONMENTAL POLLUTION


Examination card № 20

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Is staying fit a good manner?

3. Reading and discussing the text FAMILY LIFE IN BRITAIN


Examination card № 21

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Why do people smoke?

3. Reading and discussing the text LONDON TRAFFIC


Examination card № 22

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Are you a home body?

3. Reading and discussing the text RELIGION IN GREAT BRITAIN


Examination card № 23

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Diets in your life

3. Reading and discussing the text UNWRITTEN RULES OF GREAT BRITAIN


Examination card № 24

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Are you a self-realized person?

3. Reading and discussing the text THE STORY OF "MCDONALD'S" AND "COCA-COLA"


Examination card № 25

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Have your childhood dreams come true?

3. Reading and discussing the text THE ROYAL FAMILY


Examination card № 26

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Technical progress – is it good or bad

3. Reading and discussing the text THE HISTORY OF THE OLYMPIC GAMES


Examination card № 27

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Pets at our homes

3. Reading and discussing the text STAR SIGNS


Examination card № 28

1. Describe yourself

2. Situation for discussion Would you like to be famous?

3. Reading and discussing the text TABLE MANNERS

Схожі:

Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук України
Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни
Національна академія педагогічних наук україни iconОсобистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни, головний учений секретар, Національна академія...
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини напн україни
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 6-7 грудня 2012 р у актовій залі Інституту...
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни
move to 1812-2229
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни
Вступ (загальний для категорії)
Національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України

Національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Національна академія педагогічних наук україни iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни
Міжвідомча науково-дослідна лабораторія "теорія І практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії"
Національна академія педагогічних наук україни iconКиївський національний університет імені тараса шевченка національна академія педагогічних наук україни
Чинники та технології соціалізації І ресоціалізації особистості в умовах сучасного суспільства”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи