«Консорціум закладів післядипломної освіти» icon

«Консорціум закладів післядипломної освіти»
Назва«Консорціум закладів післядипломної освіти»
Дата25.08.2012
Розмір158 Kb.
ТипДиплом


«Консорціум закладів післядипломної освіти»


Нещодавно в Університеті менеджменту освіти відбулися організаційні збори членів Науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти», засновником якого є Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» АПН України, який планує та здійснює організаційне, правове, наукове й науково-методичне забезпечення діяльності членів Консорціуму.

Консорціум – це добровільне об’єднання закладів післядипломної освіти, яке забезпечує координацію діяльності з реалізації законодавства про освіту, впровадження системи освіти дорослих за наскрізними навчальними планами та програмами, ефективне використання науково-педагогічних кадрів, соціальної інфраструктури, організацію підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти, спільне проведення науково-дослідних робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень, розроблення навчально-методичного забезпечення, створення сучасного змісту підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів тощо.

Нині членами Консорціуму є 23 інститути післядипломної освіти, які здійснюють фахове удосконалення спеціалістів у системі освіти дорослих і підтримують його цілі і мету створення. Рішення щодо членства у Консорціумі приймалося університетом на підставі поданих заяв та за наявності необхідних документів від обласних інститутів післядипломної освіти.

^ ДВНЗ “Університет менеджменту освіти

Університет менеджменту освіти утворений 8 листопада 2007 р. (Розпорядження Кабінету міністрів України від 8.11. 2007 р. № 969-р) внаслідок злиття Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників. Університет здійснює комплексну освітню підготовку управлінців-професіоналів сфери освіти, насамперед з числа резерву на заміщення керівних посад; фахове зростання керівних і педагогічних кадрів різного рівня (підвищення кваліфікації, перепідготовка, спеціалізація, стажування тощо), проводить ґрунтовну науково-дослідну та науково-методичну діяльність з визначення й реалізації державної політики у сфері післядипломної педагогічної освіти, проблем професійного розвитку цих категорій фахівців, сприяє впровадженню в освітню діяльність ідей андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики; виконує функції Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру післядипломної педагогічної освіти.

Ректор – Віктор Васильович Олійник, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, дійсний член Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, заслужений працівник освіти України.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України створений 16 червня 1999 р. рiшенням Президiї Академiї педагогiчних наук України вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 1999 р. № 988.

Інститут є Головною науковою установою з інформатизації АПН України і в межах цього напряму діяльності: розробляє та затверджує на Президії АПН України основні напрями корпоративної науково-технічної політики інформатизації Академії, концептуальні і теоретико-технологічні засади інформатизації АПН України, науково-методичні умови їх системної реалізації; під час виконання робіт, пов’язаних з інформатизацію, забезпечує дотримання науковими установами і навчальними закладами Академії концептуальних засад і пріоритетних напрямів реалізації корпоративної науково-технічної політики інформатизації АПН України.

Директор – Валерій Юхимович Биков, доктор технiчних наук, професор, член-кореспондент АПН України.

^ Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

ВІППО засновано у 1939 р. як обласний інститут удосконалення вчителів на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. Власником майна є обласна рада.

Згідно зі статутом ВІППО основними навчальними та науково-методичними підрозділами Інституту є кафедри, лабораторії, навчально-методичні відділи, центр практичної психології та соціальної роботи.

Ректор – Михайло Олександрович Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

^ Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Житомирський ОІППО є вищим спеціалізованим навчальним і науково-методичним закладом, який забезпечує підвищення кваліфікації працівників системи освіти регіону.

Головною метою діяльності інституту є:

- науково-методичне забезпечення системи післядипломного підвищення кваліфікації педагогічних працівників області;
- організація підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних і керівних кадрів дошкільної, середньої, позашкільної освіти;
- удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю, професією;
- методичний супровід оновлення та реформування освіти в регіоні через переорієнтацію на розвиток і формування соціально зрілої, творчої особистості, громадянина України;
- здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень в галузі освіти та їх реалізація на практиці;
- випереджальний характер всіє науково-методичної діяльності.

Ректор – Іван Іванович Якухно , кандидат історичних наук, доцент.

^ Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Історія розвитку Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти розпочалася з часу прийняття постанови РНК УРСР і ЦК КП(б) України від 28 листопада 1945 р. “Про поліпшення роботи шкіл Закарпатської області” та спільної постанови Закарпатського облвиконкому і бюро обкому КП(б)У від 24 лютого 1946 р. “Про перетворення центрального методичного кабінету в м. Ужгороді в обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів”.

Директор – Михайло Іванович Талапканич, кандидат педагогічних наук.

^ Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Інститут засновано в 1939 р. До 2000 р. заклад функціонував як інститут удосконалення вчителів. Згідно розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 29.08.2000 року, Запорізький обласний інститут удосконалення вчителів Запорізької ОДА перейменовано в Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. З 2006 року Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є комунальним закладом Запорізької обласної ради. КЗ «ЗОІППО» ЗОР щорічно забезпечує підвищення кваліфікації 6000 педагогів Запорізької області (дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійна технічна освіта), має розвинуту структуру науково-дослідної роботи, здійснює науково-методичне забезпечення впровадження інновацій в освітній системі Запорізької області.

Ректор – Володимир Васильович Пашков, депутат Запорізької обласної ради, кандидат філософських наук, доцент.

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Один з перших вищих навчальних закладів Прикарпаття – Інститут удосконалення кваліфікації вчителів (ІУКВ) – створений у жовтні 1939 р. У цей період заклалися основи сучасної системи післядипломної освіти педагогічних працівників області.

Нині Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти – вищий навчальний заклад, що претендує на ІІІ рівень акредитації. При інституті функціонують 7 лабораторій, 4 кабінети, 2 комп'ютерні класи, 3 кафедри, на яких працює 1 доктор наук, 1 професор, 14 кандидатів наук, видаються два педагогічні журнали - "Обрії" та науково-методичний вісник "Джерела", публікації яких визнає Вища атестаційна комісія (ВАК). Інститут функціонує, розвивається, продовжує кращі освітянські традиції і надбання.

Ректор – Роман Миколайович Зуб’як.

Інститут післядипломної освіти Севастопольського МГУ

21 квітня 1970 року міський методичний кабінет було реорганізовано на Севастопольський інститут удосконалення вчителів (рішення виконкому Севастопольської міськради депутатів трудящих від 25.04.1970 р. № 278).

Нині інститут післядипломної освіти є міським центром освіти, науки і культури, регіональним центром підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, структурним підрозділом Севастопольського міського гуманітарного університету разом із психолого-педагогічним і філологічним факультетами. Навчально-методична і науково-дослідна робота інституту післядипломної освіти здійснюється в тісному контакті з дев’ятьма кафедрами СМГУ: загальноуніверситетськими – педагогічної майстерності і практичної психології, соціально – гуманітарних наук, інформаційних технологій освіти; психолого-педагогічного факультету – загальної психології, прикладної психології, педагогіки; філологічного факультету – української філології, російської мови і зарубіжної літератури, іноземної філології.

Директор – Ірина Вікторівна Стародубцева.


^ Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Кiровоградський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти – один з найстарiших навчальних закладiв пiслядипломної педагогiчної освiти в Українi. Історія Інституту починається з 1939 р., коли при вiддiлi народної освiти новоствореної Кiровоградської областi був вiдкритий пiдвiдомчий заклад, головним призначенням якого було пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв, надання методичної допомоги освiтянам областi.
З 2000 р. – Обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти.

Ректор –Людмила Вікторівна Корецька.

^ Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти

17 січня 1939 року створено Кримський обласний інститут удосконалення вчителів.

1992 р. – Кримський республіканський інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів освіти.

2000 р. – Кримський республіканський інститут післядипломної

педагогічної освіти, вищий навчальний заклад III рівня акредитації.

Щорічно в інституті підвищують кваліфікацію понад 5,5 тисяч педагогічних працівників з 47 спеціальностей.

Колектив інституту працює над вирішенням проблеми "Інноваційна педагогічна діяльність в умовах полікультурного суспільства".

Інститут – активний учасник всеукраїнських і міжнародних проектів і програм.

Ректор – Олександр Миколайович Рудяков, доктор філологічних наук, професор, Заслуженій працівник освіти України, лауреат премії

Автономної Республіки Крим.

^ Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів засновано за рішенням Київської обласної ради від 12 травня 1999 року за №108-07-ХХІІІ, згідно з розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 28 травня 1999 р. №276 і наказом управління освіти Київської обласної державної адміністрації від 7.06.1999 р. №148 як регіональний навчальний, науково-методичний, інформаційний та координаційний центр безперервної освіти педагогічних працівників. Структура інституту забезпечує системну й організовану діяльність на його базі гуманітарно-педагогічного коледжу, центрів, відділів і навчально-методичних кабінетів, музейно-виставкового комплексу, адміністративно-господарської частини, систем фінансування й обслуговування.

Ректор – Наталія Іванівна Клокар, кандидат педагогічних наук, доцент.

^ Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Луганський обласний інститут удосконалення вчителів (ЛОІУВ) створено в 1939 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР. Структуру та функції інституту визначено “Положенням про обласний інститут удосконалення вчителів”, яке затверджено Міністерством освіти України від 10.02.1971 р. У цей період закладалися основи системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників області, складовими якої були курси підвищення кваліфікації (144 год. і 72 год. навчальних планів) за денною, а з 90-х років і заочною формою навчання, а також тижневі та триденні навчальні семінари з найактуальніших проблем теорії і практики навчально-виховного процесу для всіх категорій освітян. Діяльність інституту вдосконалення вчителів, а потім – інституту післядипломної освіти на всіх етапах біографії була пов'язана з управлінськими структурами, методичними кабінетами, педагогічними колективами шкіл, іншими вищими навчальними закладами.

Ректор – Тамара Михайлівна Сорочан , доктор педагогічних наук, професор.

^ Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є вищим навчальним закладом системи післядипломної педагогічної освіти і здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти, виконує функції навчального центру. Заснований у 2000 році на базі обласного інституту вдосконалення вчителів, що існував з 1939 року. Щорічно в Інституті навчається понад 3 тис. осіб .

З 1996 р. Інститут видає інформаційний-освітній журнал "Вересень", який зареєстровано ВАК України як фахове видання з педагогічних наук; з 2001 р. "Краєзнавчий альманах".

Директор – Надія Миколаївна Огренич, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України.

^ Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

У 1939 р. в Одесі відкрито Інститут удосконалення вчителів, в якому зосереджується вся робота щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Сьогодні в Одеській області функціонують понад 900 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчаються понад 260 тисяч учнів. Навчально-виховний процес в усіх закладах забезпечують 25513 вчителів. Інститут є центром методичної роботи, організації впровадження найкращих педагогічних технологій.

Директор – Володимир Анатолійович Кавалеров, кандидат педагогічних наук, доцент.

^ Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної осівти - це державний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, що забезпечує фахове удосконалення педагогічних і керівних працівників освіти, їхню перепідготовку для набуття нової кваліфікації за певною спеціальністю, організацію науково-дослідної та методичної роботи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Метою діяльності інституту є наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти регіону, здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень у галузі освіти, їхнє впровадження у практику освітньої системи.

Ректор – Анатолій Миколайович Зубко, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, професор.


^ Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  є вищим навчальним та науково-методичним закладом ІІІ рівня акредитації, який забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону. Основними напрямами діяльності інституту є вдосконалення професійної компетентності працівників освіти відповідно до світових стандартів, розвиток їхнього творчого потенціалу, педагогічної майстерності, підвищення інтелектуального і загальнокультурного рівня.

Ректор – Микола Антонович Віднічук, кандидат педагогічних наук, доцент.

^ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

  Заклад післядипломної освіти області засновано 1 вересня 1939 р. У 1996 р. інститут удосконалення вчителів реорганізовано в обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (ОІПОПК).
У 2001 р. наказом управління освіти і науки облдержадміністрації інститут реорганізовано в обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Сьогодні Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – вищий навчальний заклад ІІІ – ІV рівня акредитації.

Ректор – Володимир Федорович Живодьор, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений вчитель Української РСР

^ Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

Інститут засновано 1 квітня 1940 р. як обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів. В 1995 р. реорганізовано у Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Нині інститут:

 - координує роботу методичної служби області;
 - підвищує кадровий потенціал методичних служб;
 - здійснює апробацію нововведень;
 - створює інформаційний простір;
 - здійснює інтеграцію педагогічної науки і перспективної практики;
 - сприяє розвитку системи освіти області;
  - забезпечує організацію та координацію методичної роботи в закладах освіти області, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; науково-методичний супровід інноваційних процесів в освіті; прогнозування розвитку освіти в регіоні.

 - підвищує кваліфікацію педагогічних працівників.

Директор – Юрій Васильович Буган, кандидат педагогічних наук.

^ Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

1 червня 1939 р. в Харківському регіоні було засновано обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів. Інститут постійно виконував свою основну функцію – надання методичної допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої кваліфікації та майстерності, покращанні якості навчання і виховання дітей та учнів. Нині функції інституту значно розширено: крім організації традиційних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інститут став науково-методичним центром, який здійснює постійний супровід запровадження інноваційних технологій, забезпечує якість реформуючих процесів, які відбуваються в освітній галузі.

Ректор – Любов Денисівна Покроєва, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України.

^ Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Основними завданнями інституту є:

- утвердження принципів нової ролі освіти як стратегічної основи розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запоруки майбутнього, засобу відтворення, нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина;

- підвищення рівня професійної кваліфікації педагога відповідно до ціннісно-культурологічної, комунікативної, діяльнісно-розвивальної, соціально означеної парадигми освіти, що інтегрується в європейський світовий освітній простір;

- за сприяння системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів формувати демократичні цінності суспільства, підносити авторитет особистості, культури, толерантності, ринкових відносин;

- уточнення (оновлення) стратегічних напрямів розвитку освіти в області відповідно до тенденцій, які утверджуються в освітньому просторі України;

- поглиблення та розширення експериментально – дослідної роботи, здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень у галузі освіти, їхнього впровадження в практику освітньої системи, керування реалізацією наукових ідей, інноваційною діяльністю;

- виявлення, апробація та організація цілеспрямованого поширення передового педагогічного досвіду; удосконалення мережі опорних і базових шкіл інституту, творчих групп.

Директор – Володимир Іванович Войтенко, кандидат педагогічних наук, доцент.

^ Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Інститут організовано розпорядженням Представника Президента України у Черкаській області 8 червня 1999 р.  № 179. З 1954 р. до 15 серпня 1994 р. він виконував свої функції як Черкаський обласний інститут удосконалення вчителів. На підставі рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії Міністерства освіти України від 30 червня 1994 р. № 12 інститут атестований за ІІІ рівнем  акредитації, а назву змінено на Черкаський обласний  інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. Головною метою діяльності інституту є наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти Черкаської області, підвищення кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників освіти, здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і практичних досліджень у галузі освіти, їхнє впровадження у практику освітньої системи.

Директор – Наталія Миколаївна Чепурна, кандидат педагогічних наук, доцент.


^ Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

28 серпня 1940 р. разом з іншими установами та закладами освіти розпочинає свою роботу новий структурний підрозділ – обласний інститут удосконалення вчителів. Магістральним напрямом роботи інституту є курсова перепідготовка. З 2001/2002 н. р. інститут перейшов на двотижневий термін проведення курсів для вчителів та тритижневий для керівних кадрів. З 2004/2005 н.р. практикуються і заочні курси. З 2005/2006 н.р. в інституті апробується кредитно-модульна система, оскільки Україна активно долучилася до Болонського процесу.
До структури інституту були введені такі нові підрозділи: науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, науково-методичний центр нових інформаційних технологій навчання, редакційно-видавничий відділ.

В.о. ректора – Оксана Михайлівна Івасюк, кандидат філологічних наук, доцент.

^ Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Львівський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів заснований у 1940 році наказом народного комісара освіти УРСР від 9 березня 1940 року.
Його завданням є організаційне та методичне керівництво роботою по підвищенню кваліфікації керівних і педагогічних кадрів шкіл, дитячих установ та відділів народної освіти області по вивченню, узагальненню і пропаганді передового педагогічного досвіду.
В 1992 році за рішенням виконавчого комітету Львівської обласної Ради народних депутатів інститут удосконалення був ліквідований, а на його базі був сформований Львівський обласний науково-методичний інститут освіти (ЛОНМІО).
21 серпня 2000 року згідно наказу №437 Львівської обласної державної адміністрації Львівський науково-методичний інститут освіти був реорганізований у Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти шляхом перетворення.

Для вирішення спільних завдань і створення сприятливих умов для найбільш ефективного використання наявного науково-педагогічного потенціалу члени Консорціуму мають право:

 • координувати спільну діяльність закладів післядипломної освіти з реалізації законодавства про освіту;

 • впроваджувати новітні педагогічні та освітні технології в систему освіти дорослих за наскрізними навчальними планами та програмами;

 • розробляти типові навчальні плани і програми дисциплін для всіх напрямів підвищення кваліфікації, перепідготовки та форм навчання і підготовки спеціалістів;

 • формувати зміст системи освіти дорослих відповідно до державних стандартів освіти;

 • проводити спільні науково-дослідні роботи, апробацію та використання результатів наукових досліджень, розробку навчально-методичного забезпечення тощо;

 • здійснювати кадрове забезпечення виконання Державних програм та проектів;

 • координувати кадрове забезпечення інститутів післядипломної педагогічної освіти - членів Консорціуму, з метою ефективного використання потенціалу науково-педагогічних кадрів;

 • проводити наукову експертизу навчально-методичних, науково-методичних та наукових матеріалів;

 • пропагувати наукову та науково-методичну літературу, що є результатом спільної наукової та науково-методичної діяльності;

 • створювати і вступати до асоціацій навчальних закладів спорідненого профілю, в тому числі із зарубіжними партнерами;

 • здійснювати іншу освітню й наукову діяльність відповідно до чинного законодавства.

Під час проведення перших організаційних зборів членів «Консорціуму закладів післядипломної освіти» відбулося урочисте вручення сертифікатів члена Консорціуму. Сформовано Раду Консорціуму. Обговорено проект Плану роботи Консорціуму, розглянуті та узагальнені пропозиції, висловлені учасниками зборів. Також були визначені головні організації з питань діяльності Консорціуму.


О. В. Боднарук,

начальник відділу міжнародного співробітництва

науково-методичного центру регіональних та міжнародних зв’язків

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Схожі:

«Консорціум закладів післядипломної освіти» iconПоложення про науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»
Це положення визначає порядок І організацію діяльності науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»...
«Консорціум закладів післядипломної освіти» iconПлан роботи науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»
Голова науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» ректор умо, дійсний член напн україни олійник віктор...
«Консорціум закладів післядипломної освіти» icon«Консорціум закладів післядипломної освіти»
move to 1812-2589
«Консорціум закладів післядипломної освіти» iconПлан роботи науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»
move to 1812-2588
«Консорціум закладів післядипломної освіти» iconПоложення про науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»
move to 1812-2591
«Консорціум закладів післядипломної освіти» iconРішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми «формування психологічної компетентності керівників закладів педагогічної освіти в системі післядипломної освіти»
Олективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної...
«Консорціум закладів післядипломної освіти» iconПро наукові та навчально-педагогічні установи (консорціум), які заключили договори з умо апн україни про спільну творчу діяльність
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  імені Василя Сухомлинського
«Консорціум закладів післядипломної освіти» iconШановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»
Університет менеджменту освіти» напн україни Інститут відкритої освіти пропонують Вам та Вашим колегам (викладачам, методистам, лаборантам...
«Консорціум закладів післядипломної освіти» iconПоложення про дистанційну форму навчання у закладах післядипломної освіти Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти
Розроблення (оновлення) змістовного наповнення мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом
«Консорціум закладів післядипломної освіти» iconПроект інтас „Доступ до наукової інформації для вчених України" Консорціум бібліотек України передплатників електронних журналів Консорціум „Інформатіо"
Назва Вашого закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи