«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник icon

«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник
Скачати 89.46 Kb.
Назва«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник
Дата25.08.2012
Розмір89.46 Kb.
ТипДокументи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Університету менеджменту освіти

___________В.В. Олійник

«____» __________2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про Інститут відкритої освіти  1. Загальні положення


1.1. Це положення визначає основні завдання, функції, права та відповідальність Інституту відкритої освіти (далі Інститут) Університету менеджменту освіти (далі - Університет), а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.

1.2. Інститут відкритої освіти є структурним підрозділом Університету менеджменту освіти.

1.3. Інститут створюється і ліквідується наказом ректора Університету на підставі відповідного рішення Вченої ради Університету.

1.4. У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Академії педагогічних наук України, Статутом Університету, нормативними актами, що стосуються діяльності Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями ректора Університету та цим Положенням.

1.5. Працівники Інституту призначаються на посаду і звільняються з посади наказом ректора згідно з Статутом Університету, в порядку, встановленому законодавством України.

1.6. Працівники Інституту можуть бути призначені на посаду шляхом укладання контракту.

1.7. Структура Інституту визначається і затверджується ректором Університету в установленому порядку. Основними структурними підрозділами Інституту є кафедри.

1.8. Інститут має круглу печатку зі своїм найменуванням і штамп. Печатка і штамп зберігається у директора Інституту, вона використовується відповідно до наказу УМО від 23.05.2008 року № 01-01/31 «Про використання і збереження печаток, штампів та бланків УМО».

1.9. Зміни до цього Положення можуть вноситися наказом ректора при зміні організаційної структури Інституту, Університету та за необхідності покращення його роботи.


  1. Управління Інститутом


2.1. Безпосереднє управління діяльністю Інституту здійснює директор. 2.2. Директор Інституту призначається на посаду ректором Університету в установленому порядку.

2.3. Директор в межах наданих йому повноважень:

вирішує питання діяльності Інституту;

очолює Вчену раду Інституту;

видає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Інституту;

рекомендує для прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Інституту;

дає доручення, складає і подає на затвердження ректору Університету штатний розпис Інституту;

здійснює контроль за якістю роботи викладачів та інших працівників Інституту, організацією навчального процесу в Інституті;

вносить пропозиції ректору Університету щодо функціональних обов’язків працівників Інституту;

формує колегіальні, робочі та дорадчі органи управління, визначає їх повноваження;

бере участь у розробці колективного договору;

подає пропозиції щодо заохочення працівників та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;

контролює виконання навчальних планів і програм, організацію навчальної роботи Інституту;

може делегувати частину своїх повноважень заступникам директора та керівникам структурних підрозділів.

2.4. Для вирішення поточних питань діяльності в Інституті утворюються робочий орган - директорат і колегіальний орган – вчена рада, положення про які затверджуються ректором Університету.  1. Основні завдання


3.1. Освітня діяльність з підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих та професійних навчальних закладів.

3.2. Вивчення потреб щодо підвищення кваліфікації керівних кадрів вищих та професійних навчальних закладів, а також науково-педагогічних і педагогічних працівників системи вищої та професійної освіти.

3.3. Забезпечення потреб керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників системи вищої і професійної освіти у підвищенні кваліфікації.

3.4. Визначення змісту підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи вищої та професійної освіти з урахуванням потреб замовників.

3.5. Визначення форм і засобів проведення навчального процесу за погодженням з проректором з навчальної роботи.

3.6. Створення умов для якісної організації навчання в процесі підвищення кваліфікації слухачів.

3.7. Технічне забезпечення та науково-методичний супровід дистанційного та очно-дистанційного навчання слухачів.

3.8. Розвиток і впровадження сучасних технологій дистанційної форми навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації.

3.9. Створення і постійне розширення та вдосконалення відкритого навчального веб-середовища для підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних працівників систем вищої і професійної освіти.


4. Обов’язки


4.1. Забезпечення організації навчальних занять, виїзних занять, підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації.

4.2. Розроблення планів-графіків підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи вищої та професійної освіти та їх кадрового резерву.

4.3. Забезпечення діяльності Вченої ради Інституту.

4.4. Впровадження в навчальний процес ефективних інноваційних технологій навчання, залучення до викладацької діяльності висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників та провідних спеціалістів у галузі вищої та професійної освіти.

4.5. Спільно з відділом ліцензування та акредитації Університету підготовка до проходження ліцензування освітньої діяльності з підвищення кваліфікації.

4.6. Організація та участь у реалізації заходів щодо підвищення кваліфікації працівників системи освіти.

4.7. Участь в інформуванні кафедр та інших структурних підрозділів Інституту з питань забезпечення підвищення кваліфікації, практичної спрямованості змісту навчальних програм.

4.8. Вивчення й узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань підвищення кваліфікації.

4.9. Участь у проведенні наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації.

4.10. Організація та проведення наукових конференцій, науково-практичних семінарів, тренінгів.

4.11. Участь у розробці пропозицій щодо впровадження інноваційних освітніх технологій та удосконалення науково-методичного забезпечення навчання слухачів.

4.12. Створення умов для професійного та особистісного зростання науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту.

4.13. Співпраця з іншими структурними підрозділами Університету з питань формування вимог до змісту навчання, розробки програм, навчально-методичного та інформаційно-комунікаційного забезпечення навчання слухачів.

4.14. Вивчення потреб (у т.ч. – прогностичних показників) Міністерства освіти і науки України, управлінь освіти і науки обласних держадміністрацій, вищих навчальних закладів, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань підвищення кваліфікації, керівних працівників системи вищої і професійної освіти та їх кадрового резерву в Університеті менеджменту освіти.

4.15. Формування контингенту слухачів, які будуть навчатися в Інституті.

4.16. Надання додаткових освітніх і консультаційних послуг.

4.17. Координація діяльності структурних підрозділів Інституту.

4.18. Внесення пропозицій про створення опорних закладів та установ для проведення практичних занять, консультаційних пунктів, центрів, філій з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації керівних науково-педагогічних і педагогічних кадрів системи вищої та професійної освіти.


5. Права


5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва Університету стосовно організації його діяльності.

5.2. Співпрацювати з кафедрами, структурними підрозділами Університету, іншими навчальними закладами, організаціями й установами з питань, що належать до компетенції Інституту.

5.3. Одержувати в установленому порядку від ректорату Університету, установ та організацій необхідні документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Інститут обов’язків.

5.4. Подавати пропозиції щодо удосконалення роботи Інституту. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів за погодженням з їх керівниками до виконання покладених завдань на Інститут.


  1. Учасники навчального процесу
    1. 6.1.Учасниками навчального процесу в Інституті є:

науково-педагогічні працівники;

слухачі;

працівники Інституту (спеціалісти, методисти, лаборанти та ін.).

6.2. Зарахування та відрахування слухачів і стажистів на навчання здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищому державному навчальному закладі «Університет менеджменту освіти», затвердженого наказом ректора від 18.11.2008 р.

№ 01-01/235.

    1. 6.3. Під час навчання слухачам, стажистам можуть надаватись платні

послуги відповідно до Статуту Університету та чинного законодавства.

6.4. Слухачі, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм, одержують посвідчення встановленого зразка.

6.5. Навчальний процес в Інституті здійснюється штатними викладачами, а також провідними вченими та спеціалістами, залученими на умовах сумісництва чи погодинної оплати.

6.6. Кожний викладач розробляє пакет дидактико-методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу, який затверджується на засіданні кафедри та вченої ради інституту.

6.7. Права та обов’язки учасників навчального процесу визначаються відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

6.8. Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників Інституту визначається відповідно до норм, затверджених Міністерством освіти і науки України та нормативних документів Університету і затверджується в установленому порядку.

6.9. Прийом, обрання, звільнення та оплата праці науково-педагогічних працівників Інституту здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.10. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують навчальний процес в Інституті, періодично підвищують свою кваліфікацію у встановленому порядку.

6.11. Організаційну роботу в Інституті здійснюють спеціалісти, методисти, лаборанти та ін. Чисельність зазначених працівників Інституту визначається штатним розписом Університету.


7. Організація навчального процесу


7.1. Навчання в Інституті здійснюється за навчальними та навчально-тематичними планами.

7.2. Навчальні плани для різних категорій слухачів розробляються та обговорюються на кафедрах, погоджуються директором Інституту і затверджуються ректором Університету не пізніше ніж за два місяці до початку навчального року.

7.3. Навчально-тематичні плани розробляються кафедрами на основі навчальних планів, узгоджуються з директором Інституту і затверджуються проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи. Вони подаються у відділ організації навчання та моніторингу Університету та в навчальний відділ Інституту не пізніше, ніж за місяць до початку занять.

7.4. Заняття в Інституті проводяться за розкладом, який складається навчальним відділом Інституту на основі навчально-тематичних планів, погоджується директором Інституту і затверджується проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.

7.5. Основними формами навчання в Інституті є очно-дистанційне, дистанційне та очне.

Термін навчання залежить від обсягу навчальних планів, форми навчання та складу слухачів.

7.6. Інститут може ініціювати розробку на кафедрах необхідних навчально-методичних матеріалів, положень щодо організації навчального процесу, визначення змісту, форм і методів навчання.


^ 8. Навчально-матеріальна база


8.1. Університет створює належні умови для роботи Інституту, надає йому приміщення для проведення занять, технічні засоби навчання, спеціалізовані аудиторії, навчально-лабораторне обладнання.

8.2. На період навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації та стажисти на договірних засадах забезпечуються житлом у гуртожитку Університету.

8.3. За Інститутом закріплюються базові об’єкти для проведення виїзних занять.


9. Відповідальність


9.1. Відповідальність за належне та своєчасне виконання функцій та завдань, покладених на Інститут, несе його директор.

9.2. Відповідальність працівників Інституту встановлюється посадовими інструкціями.


10. Взаємодія з іншими структурними підрозділами


Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених цим Положенням, Інститут у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з усіма структурними підрозділами Університету з питань, що належать до компетенції Інституту.


Проректор з науково-педагогічної

роботи та інформаційно-комунікаційних

технологій – директор Інституту

відкритої освіти В.П. Яковець


Зав. відділом юридичного супроводу Н.О. Ігнатенко

Схожі:

«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconПоложення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни
Наукова бібліотека є структурним підрозділом Університету менеджменту освіти напн україни, який забезпечує літературою й інформацією...
«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв 200 р. Акт експертизи
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти та науки України, у складі
«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення...
«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconВ.І. Олійник 2Є.І. Олійник 3В. М. Шмаров
Експериментальні дослідження проведено з використанням напівпровідникових лазерів після їх тривалого складського збереження, що моделює...
«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету
За освітньо-професійними програмами підготовки магістрів спеціальностей інституту архітектури
«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconПогоджено начальник Головного управління освіти І науки В.І. Мирошниченко 2 квітня 2011 року Затверджую
Ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconПогоджено начальник Головного управління освіти І науки В.І. Мирошниченко 26 квітня 2012 року Затверджую
Ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconЗатверджую” ректор національного університету
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1)...
«затверджую» Ректор Університету менеджменту освіти В. В. Олійник iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи