Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти icon

Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти
Скачати 48.45 Kb.
НазваКредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти
Дата25.08.2012
Розмір48.45 Kb.
ТипДиплом

Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації - інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти.


У рамках Болонського процесу, до якого приєдналась і Україна, починаючи з 2006 р. у вищих навчальних закладах нашої держави запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу, основними принципами якої є:

- забезпечення мобільності студентів шляхом запровадження єдиної уніфікованої міри навченості студента - кредиту ( який включає виконану студентом навчальну роботу, в результаті якої ним отримано необхідні знання та сформовано певні уміння і навички);

- варіативність навчання, яка диктується швидкозмінними потребами ринку праці;

- стимулювання якості навчання.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу має суттєві переваги перед традиційною системою, яка склалась ще за часів Радянського Союзу і в свій час відіграла позитивну роль. Переваги КМСОНП полягають в наступному:

1. Запровадження модульності вивчення навчальних дисциплін стимулює систематичну самостійну роботу студентів. Необхідність вивчення кожного навчального модуля, яке завершується відповідною оцінкою в балах, зобов’язує студента працювати не «від сесії до сесії», а систематично, протягом усього навчального семестру. Важливо лише, на наш погляд, щоб вивчення кожної дисципліни все ж завершувалось комплексним екзаменом, готуючись до якого студент ще раз повторив усі модулі і отримав цілісні знання.

2. Із запровадженням у рамках КМСОНП індивідуальних занять із студентами стає реальним індивідуальний підхід у навчанні студентів, що дозволяє виявити і вчасно ліквідувати прогалини в знаннях кожного студента, розвивати їх здібності й таланти що, безперечно, сприятиме якості підготовки фахівців.

3. Значна варіативна частина навчальних планів, які формуються як за вибором вищих навчальних закладів, так і за вибором студентів, дозволяє враховувати як потреби замовників щодо підготовки спеціалістів з вищою освітою, так і індивідуальні інтереси студентів.

Однак досвід впровадження кредитно-модульної система організації навчального процесу з підготовки спеціалістів з вищою освітою виявив серйозні труднощі, з якими зіткнулись вищі навчальні заклади України, які не дозволяють у повній мірі розкрити перелічені вище переваги цієї системи. Їх можна розділити на три складові: фінансово-економічні, організаційні і психологічні.

^ Фінансово-економічні труднощі обумовлені перевантаженістю викладачів, обсяг навчальної і особливо методичної роботи яких значно зріс, що ніяким чином не відобразилось на оплаті їх праці, відсутністю достатньої кількості навчальних приміщень для організації індивідуальної роботи з студентами та належного технічного забезпечення навчального процесу.

^ Організаційні труднощі в багатьох ВНЗ виникли через невміння раціонально спланувати навчальний процес, зокрема, організувати ефективний модульний контроль знань студентів, який би не перевантажував ні тих, хто навчає, ні тих, хто навчається. До організаційних труднощів слід віднести також і нерозробленість методики проведення індивідуальної роботи з студентами.

До психологічних труднощів можна віднести психологічну неготовність викладачів працювати не на потік студентів, а на конкретного студента, трансформуватись з викладача - носія інформації у викладача – наставника, організатора ефективної самостійної роботи студентів. Крім того, багато викладачів, особливо старшого покоління, виявились психологічно не готовими до активного впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, які стрімко розвиваються. Все це призводить до психологічного несприйняття частиною викладачів ВНЗ прогресивних ідей Болонського процесу.

У результаті якість підготовки фахівців у багатьох ВНЗ із запровадженням КМСОНП не тільки не поліпшилась, а й значно погіршилась. Тому, запроваджуючи КМСОНП в систему підвищення кваліфікації, на наш погляд треба враховувати всі ці обставини.

Ученими Університету менеджменту освіти впродовж останніх років проведено глибокі наукові дослідження з пошуку інноваційних форм організації навчання слухачів. У результаті розробки комплексних наукових тем «Створення інноваційної системи післядипломної педагогічної освіти», «Організація навчального процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти», «Організація кредитно-модульного навчання за дистанційною формою підвищення кваліфікації» науково обґрунтовано, що:

- основною інноваційною формою навчання в системі післядипломної педагогічної освіти є очно-дистанційна;

- найбільш перспективна форма організації навчального процесу -кредитно-модульна;

- основні інноваційні методи навчання - інформаційно-комунікаційні.

Встановлено, що КМСОНП в підвищенні кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти є найбільш ефективною з існуючих систем організації навчання слухачів, оскільки

- принцип варіативності навчання дає можливість максимально врахувати професійні запити кожної категорії слухачів;

- запровадження індивідуалізації навчання дозволяє врахувати професійні запити та інтереси кожного слухача, забезпечуючи їх професійне зростання;

- запровадження накопичувальної системи кредитів у міжкурсовий період стимулюватиме систематичну цілеспрямовану самостійну роботу працівників освіти над підвищенням свого професійного рівня впродовж усього періоду їх професійної діяльності, тобто стимулюватиме їх навчання впродовж життя.

Поєднання очно-дистанційної форми навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації з кредитно-модульною системою організації навчального процесу та застосування в навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є інноваційною моделлю організації навчання, яка дасть можливість отримати:

- економічний ефект, оскільки навчання в міжкурсовий період може здійснюватись за рахунок недержавних джерел фінансування;

- соціальний ефект (наближення навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти до вимог професійної атестації);

- організаційний ефект (працівник самостійно обирає темп і траєкторію навчання);

-науково-технічний ефект, пов’язаний з використанням сучасних комп’ютерних і комунікаційних технологій, які постійно розвиваються і вдосконалюються;

- екологічний ефект (максимально зручні умови для самостійного навчання).

Запроваджуючи вказану інноваційну модель організації післядипломної педагогічної освіти, необхідно враховувати наступні труднощі і проблеми які доведеться долати:

1) відсутність достатньої комп’ютерної і технологічної бази для ефективної організації дистанційного етапу навчання;

2) нестача підготовлених науково-педагогічних працівників до роботи в умовах індивідуального консультування слухачів у очній і дистанційній формі;

3) відсутність достатньої науково-методичної бази для організації керованої самостійної роботи слухачів;

4) відсутність психологічної готовності багатьох слухачів навчатися за індивідуальними планами і самостійно обирати зміст навчання.


Директор Інституту

відкритої освіти УМО,

доктор фіз.- мат. наук, професор В. П. Яковець

Схожі:

Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconПоложення «Про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти», затвердженого наказом гуон від 10 грудня 2010 року №131
Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, затвердженого наказом гуон від 10 грудня 2010 року №131 та...
Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconПро залучення осіб з погодинною оплатою праці в Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Керуючись Законами України «Про оплату праці»
«Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Чернівецької області при Чернівецькому обласному інституті...
Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconМодель підвищення кваліфікації педагогічних працівників у післядипломній педагогічній освіті на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька)

Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconПоложення про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Типового положення про атестацію педагогічних працівників
...
Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconПідвищення кваліфікації працівників методичних служб
...
Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconНаказ №484 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2009-2010 навчальному році з метою підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів області наказую
Навчальному році (додаток 2), план підвищення кваліфікації педагогічних працівників області (додаток 3), перелік базових закладів...
Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconПротокол № від 20 р. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconПоложення «Про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти», затвердженого наказом гуон від 10 грудня 2010 року №131, згідно з наказом
Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, затвердженого наказом гуон від 10 грудня 2010 року №131, згідно...
Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підвищення кваліфікації інноваційна модель післядипломної педагогічної освіти iconМетодическое пособие для студентов 1 курса к практическому занятию по теме: "Гемодинамика"/ Донецкий мед ун-т. Донецк, 2005. 8 с
О-75 Основні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи