Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу icon

Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу
Скачати 261.19 Kb.
НазваПублікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу
Дата31.08.2012
Розмір261.19 Kb.
ТипДокументи

Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу


 1. Л.Ващенко, В.Маслов. Методологічні засади розробки стандартів для формування посадово-функціональної (професійної) компетентності керівних кадрів освіти. / Післядипломна освіта в Україні. - № 1’2011 (18). – С.16-23.

 2. Маслов В.І. Концептуальні засади розробки орієнтовних стандартів змісту компетентності фахівців // Освітологічний дискурс / Електронне наукове фахове видання. – 2011 р. - №2 (4). – Режим доступу: http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_2/main.html

 3. Маслов В.І. Управлінське рішення в системі керівництва навчальними закладами. / Післядипломна освіта в Україні. - № 2’2011 (18). – С.75-80.

 4. Мельник В.К. Технологія підготовки керівника до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 12. – Частина 1. – 313 с. – С.234-239

 5. Федоров Г.В. Деякі аспекти управління діловою кар’єрою в організаціях. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: «Інфорсистем». – 2011. – С.86-92.

 6. Ващенко Л.М. Навчання і життя в демократії. Переклад та адаптація посібника для підготовки вчителів з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / за ред..Е.Хаддлестона; за ред..укр.версії: Н.Г.Протасова. – К.: НАДУ, 2009. – 92 стор.

 7. Ващенко Л.М. Інновації в освіті /Енциклопедія освіти /Акад. пед.. наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008 р. – С. 338-340.

 8. Ващенко Л.М. Планування досліджень з освітньої політики як науковий та соціальний феномен // Рідна школа, 2010. - № 1,2. – с. 5-8.

 9. Ващенко Л.М. Методологічні положення щодо підготовки професійно компетентних керівників освіти до аналізу освітньої політики // Вісник наукових праць з державного управління. – К., НАДУ, 2010. – с. 229-231.

 10. Ващенко Л.М. Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти /Методологія і методика планування державної політики загальної середньої освіти в Україні. – колективна монографія / наук.ред. О.Я.Савченко. – К., 2011. – С. 86-121.

 11. Ващенко Л.М. Наукові підходи до інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні. – К., 2011, № 2. – С. 3-8.

 12. Дмитренко Г.А. Людиноцентризм і державне управління: можливості поєднання на основі якості життя громадян. –К. ІОД НАПН України, 2011р., 228-233 с.

 13. Дмитренко Г.А. Еколюдиноцентризм як ідеологічна основа реалізації компетентісного підходу до розвитку професійності освіти. – К: Інфосистеми, 2011р., 5-8с.

 14. Чміль А.І. Інноваційні моделі підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти / 36. резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон, акад.неперерв. освіти». За ред. В.В.Олійника. -К., 2011. - с.129.

 15. Чміль А.І., Загорний М.П. Модель інформаційної компетентності
  педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу
  / 36. резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції
  «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному
  суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон,
  акад. неперерв. освіти». За ред. В.В.Олійника. - К., 2011. - с.130.

 16. Чміль А.І., Зінчук Н.А. Компетентісний підхід як основа впровадження інноваційних моделей організації навчального процесу в закладах післядипломної освіти /Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, № 1, 2011.

 17. Чміль А.І. Інноваційні моделі підвищення кваліфікації керівників
  закладів професійної освіти/ П"яті міжнародні наукові читання, присвячені
  пам’яті С.Я. Батишева у 2-х т.- Миколаїв: 2011. С.І91-204.

 18. Чміль А.І., Загорний М.П. Модель інформаційної компетентності
  педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу/ П"яті
  міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті С.Я. Батишева у 2-х т.-
  Миколаїв: 2011. С.204-212.

 19. Саюк В.І. Зміст і структура організаційної моделі підготовки молодих науковців. Педагогічний альманах : [збірник наукових праць] / за ред. В.В. Кузьменко. – Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 12. – Частина 1. – С. 159-164

 20. Гораш К. В. Застосування моделі інформаційного забезпечення впровадження освітніх інновацій до системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / К. В. Гораш // Педагогічний альманах: зб. наук. праць / редкол. В. В. Кузьменко. Херсон: РІПО, 2011. – Вип. 12. – Частина 1. – с. 106–112.

 21. Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (проект) [А. Д. Щекатунова, О. І. Красота, К. В. Гораш та інш.] Рідна школа : Щомісячний наук.-педагог. журнал. – 2011. - № 6 (978). – С. 28–38.

 22. Гораш К.В. Інформаційні умови впровадження освітніх інновацій у процесі інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів / К.В. Гораш // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наук. вид. – К : Ін-т педагогіки, 2011. С. 20 –21.

 23. Гораш К.В. Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій / К.В. Гораш // Інформаційні технології в освіті : зб. спецкурсів для слухачів очно-дистанц. форми навчання у системі післядиплом. пед. освіти розробл. За проектом М-ва освіти і науки України та Світ. банку «Рівний доступ до якісної освіти» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; упоряд. Є.Р. Чернишова. – К., 2010. – С. 19–28.

 24. Семеньков О.Г. Формування компетентності майбутніх менеджерів з основ логістики. Матеріали науково-практичної конференції «Формування компетентності обдарованої особистості в системі освіти» -К.: Інформсистеми. 2011р. 162с (53 – 59с.)

 25. Семеньков О.Г. Моделі оцінювання витрат на утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. –Ялта, Кримський гуманітарний університет, 2011р., 280с. (8с.)

 26. Семеньков О.Г. Оцінка асигнувань на утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Збірник наукових праць УМО. Вісник післядипломної освіти. –К.: 2011р., (113с.)

 27. Гаєвська Л.А. Розвиток державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні: концептуальні засади / Л.А.Гаєвська / Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за між нар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за аг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського, С.В.Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 2. – С. 393 – 395.

 28. Пушкарьова ТО. Електронний контент: особливості застосування і нові можливості пізнання світу // Комп’ютер у школі та сім’ї – К. 2011, №4, С. 9-10.

 29. Любченко Н. В. Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру Університету менеджменту освіти НАПН України / Н. В. Любченко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / за ред.: О.Л. Ануфрієва та ін. — К., 2011. — С. 83—89.

 30. Любченко Н. В. Реальний стан сучасної практики координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти (за підсумками тематичного вивчення досвіду роботи Хмельницького та Рівненського ОІППО). // Післядипломна педагогічна освіта в Україні / за ред.: Л. Ващенко та ін. — К., 2011, № 1'2011 (18). — С. 45— 49.

 31. Скоробогатько Н.М., Любченко Н. В. На шляху пошуку моделі ефективних взаємозв'язків наукових досліджень і освітніх практик (за підсумками вивчення досвіду роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського). // Післядипломна педагогічна освіта в Україні / за ред.: Л. Ващенко та ін. — К., 2011, № 2'2011.

 32. Піддячий М. І. Розвиток суспільства і його вплив на визначення змісту освіти // Анотовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: інформаційне видання. – К.: Пед. думка, 2011. – С. 272-273

 33. Базелюк В.Г. Менеджер як лідер сучасного навчального закладу. Педагогічний альманах : Збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІППО, 2011. – Випуск 12. – Частина 1. – С.200-206.

 34. Базелюк В.Г. Ціннісний портрет керівника ЗНЗ. / Післядипломна педагогічна освіта в Україні. № 2, 2011 р. с.-108.

 35. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону / Н. І. Клокар // Рідна школа. – 2011. – № 1-2 (973-974). – С. 23–29.

 36. Клокар Н. І. Організаційно-педагогічні засади створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів / Н. І. Клокар // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 1 (89). – С. 34-37.

 37. Клокар Н. І. Інформаційно-навчальне середовище системи освіти регіону як чинник професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичних кадрів / Н. І. Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1(18). – С. 72-75.

 38. Клокар Н. І. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників у післядипломній освіті регіону на засадах диференційованого підходу [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2011. Вип. 2 (14). Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.

 39. Klokar N. Model of the Regional System of Distance In-service Teacher Training in Ukraine and Its Implementation / Natalia Klokar, Natalia Benderets, Alla Borbit // Journal of Research in Innovative Teaching. – 2011 (March). – Volume 4, Issue 1. – P. 93-105.

 40. Клокарь Н. И. Дифференциация технологий повышения квалификации педагогических кадров в условиях трансформации системы образования Украины / Н.И. Клокарь // Педагогическая академия. – 2011. – № 2. – С. 46-52.

 41. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади стратегії розвитку регіональної систе­ми післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2011. Вип. 3 (15). Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.

 42. Клокар Н. І. Основні напрями та перспективи розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2 (19). – С. 31-38.

 43. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні основи розроблення та впровадження технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону на засадах диференційованого підходу / Н.І. Клокар // Освіта на Луганщині. – 2011. – № 2 (33). – С. 146-151.

 44. Гуралюк А.Г. Проблеми визначення впливу курсів підвищення кваліфікації на розвиток компетентності керівника навчального закладу // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць/редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред) та ін. Запоріжжя, 2011. Вип.13(66).-388 с.

 45. Гуралюк А.Г. Інформаційна, комунікаційна та комунікативна компетентності у підвищенні кваліфікації керівника навчального закладу / Журнал «Теорія та методика управління освітою». ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України. Електронне наукове фахове видання. Вип. 5.-2011 р. – Режим доступу до журн.: http://tme.umo.edu.ua/

 46. Гуралюк А.Г. Інформаційний менеджмент та його місце у підготовці керівника навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти/ Журнал «Теорія та методика управління освітою». ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України. Електронне наукове фахове видання. Вип. 6.-2011 р. – Режим доступу до журн.: http://tme.umo.edu.ua/

 47. Новаченко Т.В. Когнітивні особистісні конструкти як основа становлення і підтримки авторитету керівництва органів державної влади. «Державне управління: удосконалення та розвиток» №2, 2011р. - [електронний ресурс] Режим доступу до журналу: http|| www.dy.nayka.com.ua

 48. Новаченко Т.В. Феномен авторитета державного службовця в контексті глибинної психології» - «Державне управління: теорія та практика» №1 2011р. [електронний ресурс] Режим доступу.nbuv.gov.ua

 49. Новаченко Т.В. Авторитет як ресурс державної влади» - // Вісник національної академії державного управління при Президентові України / К.: НАДУ, №2. - 2011. – 51-58.

 50. Шупік І.М. Проблеми розвитку початкової освіти в районі: Зб.наук.пр.: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах / редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип..13 (66). – 388с. – С.246-250.

 51. Шукевич Ю.В. «Ліцей як середовище успіху» (виступ на Міжнародному форумі «Акмеологія – наука ХХІ століття: теоретико-практичний аспект»), «Директор школи. Шкільний світ» № 5, Київ – 2011 р.

 52. Шукевич Ю.В. «Шкільний бюджет». «Постметодика», № 2, Полтава – 2011 р.

 53. Шукевич Ю.В. «Школи на самофінансуванні – альтернатива безоплатній неякісній освіті». «Директор школи. Шкільний світ», № 4, Київ – 2011 р.

 54. Шукевич Ю.В. «Автономія шкіл: де-юре та де-факто (парадокси сучасної освіти)», «Директор школи. Шкільний світ» № 2 Київ – 2011 р.

 55. Шукевич Ю.В. «Менеджмент в управлінні навчальним закладом», «Директор школи. Шкільний світ» № 3 Київ – 2011 р.

 56. Шукевич Ю.В. «Юридичний статус «бюджетної» школи як суб’єкта цивільного та господарського права», «Директор школи. Шкільний світ» № 11, Київ – 2011 р.

 57. Шукевич Ю.В. «Шкільний бюджет. Навчально-методичний посібник для керівників освіти» (співавтор), «Таксон», Київ – 2011 р.

 58. Шукевич Ю.В. «Законодавче та нормативно-правове забезпечення автономії загальноосвітнього навчального закладу. «Навчально-методичний посібник для керівників освіти» (співавтор), «Мастер книг», Київ – 2011 р.

 59. Марченко А.В. Безпека праці при використанні комп’ютера. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Електронні ресурси та техніка. Створення, використання, доступ» - Вінниця, 2011 р.

 60. Оліфіра Л.М. Тренінгові технології у системі підготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів освіти // Педагогічний альманах: зб. наук. праць. Херсон: РІПО, 2011. – Вип. 12. – Частина 2. – с. 106–112.Публікації кафедри філософії і освіти дорослих


 1. Бойченко Т.Є. Принципи формування здоров’язбережувальної компетентності дітей у довкіллі / Т.Є. Бойченко // Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник науково-методичної конференції в двох томах. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – С. 58-64.

 2. Бойченко Т.Є. Розбудова стандарту післядипломної підготовки методистів основ здоров’я / Т.Є Бойченко // Збірник резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. не перерв. освіти» Херсонської обл. ради. За ред. В.В. Олійника. – К., 2011. – С. 13.

 3. Бойченко Т.Є. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті / Т.Є. Бойченко // Післядипломна педагогічна освіта. – 2011. – № 1. – С. 24-26.

 4. Бойченко Т.Є. Здоров’я як категорія валеології. Медицини і педагогіки / Т.Є. Бойченко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України; ред.кол.: О.Л. Онуфрієва та ін. – К., 2005. – Вип. 3 (16) / голов. ред. В.В. Олійник. – 2011. – С. 25-29.

 5. Ващенко Л.С. Про підходи до оцінювання метапредметних результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ Ващенко Л.С. // Хімія і біологія у школі.- 2011. -№4.-С.13-16.

 6. Ващенко Л.С. Про дотримання гендерних норм у підручниках з природознавства для 6 класу / Ващенко Л.С.// Проблеми сучасного підручника: Збірник наукових праць. - К.: Педагогічна думка, 2011.

 7. Горяна Л.Г. Реалізація навчальної програми-мінімуму щодо навчання правил Безпечної поведінки на дорозі / Л.Г.Горяна // Культура безпеки та здоров'я. Наук.-практ. альманах. – Київ.-2011. -С.46-51

 8. Горяна Л.Г. Культура врятує світ/ упоряд. Л.Г. Горяна – К.: СПБ Веселицька Н.В., 2011.-С.4-5.

 9. Горяна Л.Г. Інтерв’ю «Дзвони Чорнобиля» - матеріали круглого столу в УМО НАПНУ. Культура врятує світ /Л.Г.Горяна // Культура безпеки та здоров'я. Наук.-практ. альманах. – Київ.-2011. -С.

 10. Горяна Л.Г Активізація екологіческого образования и воспитания школьников, как средство внедрения здоровьесохроняющихтехнологий в общеобразовательные учебные заведения. Материалы ІУ Всероссийской (с международним участием) научно-методической конференции учителей, преподавателей, студентов и аспирантов дисциплин естественно-научного цикла «Современное состояние школьного естественно-научного образования: тенденции и перспективи» 29-30 марта 2011 г. Красноярский гос.пед.университет.- В.П. Астафьева, 2011.С.68-73.

 11. Горяна Л.Г. Методичні засади формування екологічної культури в дитячих закладах освіти України. Культура безпеки, екології та здоров'я в інформаційному просторі освіти /матеріали конференції 1-го міжнародного форуму. К.: ЛТД «ВІТАС»

 12. Дивак В.В. Особливості реалізації компетентнісного підходу в удосконаленні освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура» / В.В. Дивак. Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в освіті».- Ялта - 2011.С.46-48.

 13. Дивак В.В. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнями «спеціаліст», «магістр». / [О.І.Запорожець, В.П.Садковий, В.О.Михайлюк та ін.] Затверджено листом МОН України від 31.03.2011.

 14. Дивак В.В. Особливості реалізації організації компетентнісного підходу в удосконаленні освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» / В.В.Дивак // Післядипломна освіта в Україні. - 2011.-№1. – С.82-84.

 15. Завалевський Ю.І. Педагогічні технології в підготовці конкурентноспроможного вчителя : Навчальний посібник для студентів та вчителів. – Чернівці : Букрек, 2011. – 363 с. Рекомендовано МОН від 12.03.10.

 16. Завалевський Ю.І. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів та педагогічних працівників / Ю.І.Завалевський, Л.Д.Покроєва. – Харків, 2011. – 380 с. Рекомендовано МОН.

 17. Єрмоленко А.Б. Освіта дорослих як ефективний чинник оптимізації соціально-економічної сфери суспільства / А.Б.Єрмоленко // Вісник Національного Університету оборони України.- 2011.- №4.-С.40-47.

 18. Карамушка В.І. Планування збереження й використання водно-болотних угідь середнього Придністров’я / Л.Г. Любінська., А.І. Ющук // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.): у 2 т. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.1. – 211 – 215 с.

 19. Карамушка В.І. Реагування освіти на цивілізаційні виклики // Шлях освіти. – 2011. – № 1 (59). – С. 25 – 32.

 20. Карамушка В.І. / Л.Г. Любінська., А.І. Ющук // Цінність водно-болотних угідь в контексті стійкого розвитку суспільства // Надихаємо на дії: інформаційний бюлетень. – 2011. - № 6.

 21. Карамушка В.І. Прогностична функція освіти в контексті балансованого розвитку // Матеріали ІІІ Всеукраїнського з’їзду екологів, Вінниця, 22-23 вересня 2011 р.

 22. Катюк Я.Л. Особливості професійно-технічної освіти у Франції /Я.Л.Катюк //Профтехосвіта, травень 2011, № 5. – С. 93-95.

 23. Катюк Я.Л. Психологічні засади культури ділового мовлення педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / Я.Л.Катюк // Збірник резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми розвитку ППО у сучасному суспільстві” / НАПН України, УМО, КВНЗ „Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обл. ради; За ред. В.В.Олійника. – К., 2011. – С. 47.

 24. Катюк Я.Л. Позитивне самоставлення як чинник професійної самосвідомості педагогічних працівників / Я.Л.Катюк //Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 14. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С. 131-136.

 25. Набока Л.Я. Проблеми самоактуалізаціі викладача-андрогога у системі освіти дорослих/Л.Я.Набока // Педагогічний пошук. – 2011. - № 2. – С.31-33.

 26. Ніколенко Л.Т. Розвиток індивідуальності педагога у системі освіти дорослих / Л.Т.Ніколенко // ІМІДЖ сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний часопис. – 2011. - № 8-9 (117-118), с.27-30.

 27. Олійник В. В. Управління вищим навчальним закладом на системних засадах / В. В. Олійник // Освіта на Луганщині. – 2011. – № 2. –С. 40–44.

 28. Олійник В. В. Наукові підходи до впровадження педагогічного менеджменту в підготовці керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти / В. В. Олійник // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя. – 2011. –Вип. 15 (68). – С.346-353.

 29. Пуховська Л.П. Цінності педагогів у процесі інтеграції : науково-методичні рекомендації / Л.П.Пуховська, О.С.Снісаренко, Л.П.Сніцар.– К.: УМО НАПН України, 2011. – 138 с.

 30. Пуховська Л.П. Європейська стратегія східного партнерства в розвитку педагогічної освіти / Л.Пуховська, І.Федорчук // Педагогічна компаративістика: 2011: здобутки, перспективи: Матеріали науково-практичного семінару 6 червня 2011 р./ За заг. ред. О.І.Локшиної, Н.І.Поліхун.- К.: Інформаційні системи», 2011.

 31. Пуховська Л.П. Новини міжнародного педагогічного простору: Презентація «Міжнародного довідника з неперервного професійного розвитку вчителів» // Л.П. Пуховська // Порівняльно-педагогічні студії. - № 1 (7). 2011. – С.84-85.

 32. Пуховська Л.П. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі: монографія [Н.М.Авшенюк, В.О.Кудін, О.І. Огієнко та ін.] – К.: Педагогічна думка, 2011. - 228 с.

 33. Пуховська Л.П. Перспективи розвитку східноєвропейського партнерства в педагогічної освіті // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2.- С.

 34. Скрипник М.І. Професійний розвиток особистості як предмет дослідження акмеології: історичні витоки та сучасне прочитання / М.І.Скрипник // Культура безпеки та здоров’я. Наук.-практ. альманах.- Київ.- 2011.- С.52-53.

 35. Скрипник М.І. Праксеологічний підхід до навчання дорослих / М.І.Скрипник // Вісник Національного Університету оборони України. – 2011. - №1. - С. 73-78.

 36. Сніцар Л.П. Формування готовності освітян до сприйняття європейських цінностей / Л.П.Сніцар // Порівняльно-педагогічні судії.- 2011. - № 1 (7). – С.135-141.

 37. Сніцар Л.П. Інноваційні технології навчання педагогів з питань європейської інтеграції / Л.П. Сніцар // Збірник резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми розвитку ППО у сучасному суспільстві” / НАПН України, УМО, КВНЗ «Херсонська академія непереривної освіти» Херсонської обл. ради; За ред. В.В.Олійника. – К., 2011. – С.109.

 38. Сніцар Л.П. Цінності педагогів у процесі інтеграції : науково-методичні рекомендації / Л.П.Пуховська, О.С.Снісаренко, Л.П.Сніцар. – К.: УМО НАПН України, 2011. – 138 с.

 39. Сніцар Л.П. Європейські орієнтири сучасної освіти та її цінності / Л.П.Пуховська, О.С.Снісаренко, Л.П.Сніцар // Проблеми освіти: наук. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти / МОН молоді і спорту України. К., 2011. – Вип.. 67. – С.133-141.

 40. Солодков В.Т. Динаміка євроінтеграції та проблеми ціннісної європеїзації освіти України / В.Т.Солодков // Вісник Національного Університету оборони України. – 2011. - № 4. – С.73-78.

 41. Солодков В.Т. Системологічні аспекти вищої школи / В.Т.Солодков // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. - №1. – С.10-16.

 42. Тарусова Л.І. Охорона дитинства: Словник-довідник. / [Л.І.Тарусова, П.М.Кухарчук, В.Ю. та ін.] ; за заг. ред. доц. Л.І.Тарусової. – Житомир, облдрукарня , 2011 р.- 260 с.

 43. Тарусова Л.І. Анатомія корупції / Л.І.Тарусова, І.Ю.Новосад // Профтехосвіта. Юридичний супровід. – 2011. - №1. – С.10-20.

 44. Тарусова Л.І. Як боротися з корупцією? / Л.І.Тарусова, Г.М.Бевз, І.Ю.Новосад // Профтехосвіта. Юридичний супровід. – 2011. - №2. – С.17-22.

 45. Тарусова Л.І. Протидія корупції в освіті /Л.І.Тарусова, І.Ю.Новосад // Профтехосвіта. Юридичний супровід. – 2011. - №10. – С.12-22.

 46. Karamushka V.I. Education for sustainable development as a reaction on modern challenges // Mat. International Conference "Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age (STHESCA)”, Kraków, Poland, July 5-7, 2011.

 47. Valeria Abaza, Ekaterina Antonidze, Mamuka Gvilava, Nihan Şahin Hamamci, Lyudmil Ikomotov, Catalina Ispas-Sava, Victor Karamushka, Leonid Yarmak, Françoise Breton, Željka Škaričić , Brian Shipman. Taking the Stock of and Advising the Way Forward with ICZM in the Black Sea Region // 10th Int. Conference on the Mediterranean Coastal Environment 25-29 October 2011 , Rhodes , Greece.^ Публікації кафедри психології управління


Монографії


 1. Карамушка Л. М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : монографія / Л. М. Карамушка, М. В. Москальов. – К. – Львів : Сполом, 2011. – 216 с.


Підручники, посібники, програми


 1. Бондарчук О. І. Когнітивний стиль керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник ефективності їхньої управлінської діяльності : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Бондарчук О. І. , Соломіна Г. В. – К., 2011 – 36 с. – (НАПН України, Ун-т менедж. освіти).

 2. Бондарчук О.І. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник / О.І. Бондарчук, Т.М. Вакуліч. – К. : Наук. світ, 2010. – 230 с. – (гриф МОН України лист 1/ ІІ-5780 від 29.06.10). – не ввійшло у звіт 2010 р.

 3. Киричук В. О. Комунікативна компетентність у спілкуванні вчителя з обдарованою дитиною : дидактичний посіб. / В. О. Киричук, Л. М. Миронова, Л. Є. Єнотаєва. – К. : Інформаційні системи, 2011. – 158 с.

 4. Москальова А. С. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз : гендерний аспект. / А. с. Москальова ; НАПН України, ун-т менедж. освіти, Центр. ін-т післядипл. пед. освіти. – К., 2011. – С. 58.

 5. Москальова А. С. Підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз : спецкурс / А. С. Москальова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», Ін-т післядиплом. пед. освіти. – К, 2010. – 28 с.

 6. Москальова А. С. Методика психодіагностики в навчально-виховному процесі : навч. програма / А. С. Москальова, М. В. Москальов ; НАПН України, ун-т менедж. освіти, Центр. ін-т післядипл. пед. освіти. – К., 2011. – 28с.

 7. Пірен М. І. Етнопсихологія : підручник. / М. І. Пірен. – К. : Університет «Україна», 2011. – 526 с.

 8. Пірен М. І. Загальна соціологія : підручник. / М. І. Пірен. – К. : МАУП, 2011. – 450 с. (Гриф МОН).

 9. Пірен М. І. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. – К. : НАДУ, 2010. – 300 с. Пірен . І. Розділи 3 (с. 53–70) та 10 (203–216). (не ввійшло у звіт 2010 р.).

 10. Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник : навч. посіб. / Приходько Ю. О., Юрченко В. І. – К. : Каравела, 2012. – 328 с.

 11. Приходько Ю. О. Тестові завдання з психології : навч. посіб. / Ю. О. Приходько, Є. В. Кучеренко. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – 144 с.


Статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України


 1. Бондарчук О. І. Психологічні фактори успішної професійної кар’єри керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / ред. кол. В.В. Олійник (голов. ред.) [та ін.]. – К., 2010. – Вип. 2(15). – С. 178–182. – не ввійшло у звіт 2010 р.

 2. Бондарчук О. І. Когнітивні характеристики керівників освітніх організацій як чинник формування їхньої соціально-психологічної компетентності / О. І. Бондарчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2010. Т. 1, Вип. 82. – С. 47–51. – (Серія «Психологічні науки»). – – не ввійшло у звіт 2010 р.

 3. Бондарчук О. І. Особливості взаємозв’язку організаційного розвитку та особистісного розвитку керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К., 2010. – Т. І, Вип. 29. – С. 3–8. не ввійшло у звіт 2010 р.

 4. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні проблеми формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Олійник (голов. ред.) [та ін.]. – К., 2011. – Вип. 16. – С. 204–213.

 5. Карамушка Л. М. Напрямки, ресурси та умови організаційного розвитку : порівняльний аналіз освітніх організацій традиційного та інноваційного типів // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2011. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2011. – Вип. 30. – С. 161–168.

 6. Лушин П. В. Толерирование неопределенности как способ экологичного управления / Лушин П. В. // Практическая психология и социальная работа. – 2010. – № 12. – С. 20–23.(не увійшло у звіт 2010 р.).

 7. Москальова А. С. Гендерний аналіз рівнів емоційних переживань професійних труднощів керівниками освітніх організацій як передумова виникнення професійних криз / А. С. Москальова //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧДПУ, 2010. –Т. 2, вип. 82. – С. 53-57. (не увійшло у звіт 2010 р.).

 8. Москальова А. С. Уявлення керівників закладів освіти про зміст та шляхи подолання професійних криз особистості / А. С. Москальова //Актуальні проблеми психології : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; за ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – Київ, 2010. – Том. 11, вип. 5. – С. 245–252. (не увійшло у звіт 2010 р.).

 9. Нежинська О. О. Зміст і структура спецкурсу «Психологічні засади розвитку гендерної компетентності керівників освітніх організацій» / О. О. Нежинська // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : А.С.К., 2011. – Т. 1, ч. 29. – С. 90–97.

 10. Нежинська О. О. Особливості особистісної складової гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Проблеми сучасної педагогічної освіти ; Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип. 30, ч. 2. – С. 246–257.

 11. Пінчук Н. І. Професійно-організаційні чинники мотивації керівників освітніх організацій до вдосконалення психологічної компетентності / Н. І. Пінчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред.  С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Київ : А.С. К., 2011 – Т. I, вип. 31. – С. 112–120.

 12. Пірен М. І. Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС) / М. І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – № 3 – 2010. – С. 14-21. (не ввійшло у звіт 2010).

 13. Пірен М. І. Духовність особистості – основна цінність демократичного суспільства / Пірен М. І., Ребкало В. А. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. 2011. – № 2. С. 228236. (не ввійшло у звіт 2010).

 14. Приходько Ю. О. Василь Васильович Давидов – творець теорій розвивального навчання та розвитку особистості в дитячому віці (до 80-річчя від дня народження) / Ю. О. Приходько // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, серія 17 «Теорія і практика навчання та виховання». – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 3–15.

 15. Соломіна Г. В. Толерантність до невизначеності як показник когнітивного стилю керівників загальноосвітнього навчального закладу / О. І. Бондарчук, Соломіна Г. В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2011. Т. 1, Вип. 84. – С. 47–51. – (Серія «Психологічні науки»).

 16. Філь О. А. Експериментальна оцінка управлінським персоналом освітніх організацій державної форми власності стратегій конкуренції в суспільстві та в діяльності їх освітніх організацій / Філь О. А., Вакулюк О. І. // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2011. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2011. – Вип. 30. – С. 243-250.

 17. Філь О.А. Методичний інструментарій для комплексної психологічної діагностики рівня розвитку конкурентоздатності освітніх організацій / О. А. Філь // Проблеми та перспектив формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць ; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 27(31) : в 3-х ч. – Ч. 1. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 326–335. (не ввійшло у звіт 2010).

 18. Штомпель Г. О. Удосконалення фахівця як проблема теорії й управлінського супроводу в системі післядипломної освіти / Г. О. Штомпель // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – № 3 (16). – С. 173–180.


Статті в інших виданнях, матеріали конференції


 1. Бондарчук О. І. Креативність як складова готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності / О. І. Бондарчук // Інноваційна творчість та креативність сучасного вчителя. – Дніпропетровськ : Інновація, 2011. – С. 31–38.

 2. Бондарчук О. І. Особливості психологічної підготовки керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук //  Збірник резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради; за ред. В. В. Олійника. – К., 2011. – С. 14.

 3. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій як чинник розвитку організацій / О. І. Бондарчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки / [ред. кол. : А. І. Шинкарюк відп. ред. та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 10–12.

 4. Бондарчук О. І. Особливості психологічної компетентності керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Тези VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в освіті» (м. Ялта, 15-17 вересня 2011 р.). – С. 

 5. Гордієнко Н. В. Модель удосконалення психологічної компетентності методичних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти : зб. резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради; за ред. В.В.Олійника. - К., 2011. − С. 24.

 6. Карамушка Л. М. Основні труднощі в організаційному розвитку освітніх організацій та підходи до їх подолання / Л. М. Карамушка // Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти: тези Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011 р., м. Біла Церква) / за науковою редакцією В. В. Олійника, Н. І. Клокар, Л. М. Карамушки. В. В. Лапінського. – Біла Церква, 2011. – С. 197-199.

 7. Карамушка Л. М. Організаційний розвиток освітніх організацій традиційного та інноваційного типів : порівняльний аналіз / Л. М. Карамушка // Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції, (01-03 червня 2011 р., м. Харків), Ч.ІІІ / за ред. проф. Л. Л. Товажнянського. – Харків, НТУ «ХПІ», 2011. – С. 308.

 8. Киричук В. О. Інформаційно-комунікативні технології в системі проектування навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» 27-28 квітня 2011 року в м. Тернопіль-смт Підволочиськ. ІОД-2011.260с.

 9. Киричук В. О. Моніторинг особистісного розвитку учня в проектній діяльності навчального закладу : матеріали науково-практичних семінарів «Проектування розвитку обдарованості в системі проектування навчально-виховного процесу» м. Київ, 1 березня; м. Одеса, 29 березня ; м. Горлівка, 21 квітня. К: ІОД, 2011 – 140с.

 10. Киричук В. О. Соціально-комунікативна компетентність обдарованої особистості в системі проектування навчально-виховного процесу. Матеріали науково-практичної конференції «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти» 22-23 червня 2011 року в м. Севастополі. – К : Іфосистем. – 2011. –162с.

 11. Лушин П. В. Коммуникативная одаренность: соціально-психоиммунологический подход / П. В. Лушин // Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції «Проектування розвитку та психологічного супроводу обдарованої особистості» 27–28 квітня 2011. – Тернопіль. : ІОД. – 2011. – С. 28–29.

 12. Москальова А. С. Акмеологічний підхід до вивчення психологічної керівника загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійних криз / А. С. Москальова // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Акмеологія – наука ХХІ століття»(м. Київ, 17-18 лютого 2011 р.) ; заг. ред. В. О. Огнев’юка. – К. : Київськ. ун-тет імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 51–54.

 13. Москальова А. С. Дослідження проблеми емоційних переживань професійних криз керівниками освітніх організацій / А. С. Москальова // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : европейський вектор ; м-ли Міжнар. наук.-практ. конф. Ялта (10-12 березня 2011 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 3. – С. 64-66.

 14. Москальова А. С. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз: гендерний аспект. Зб. резюме доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради ; за ред. В. В. Олійника. – К., 2011. – 140 с.

 15. Москальова А. С. Методика дослідження гендерних проявів емоційних переживань професійних труднощів керівниками освітніх організацій : зб. мат-лів Міжнародної наук.-практ. конф. «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії», 27-29 квітня 2011, м. Тернопіль. – Київ, 2011. – С. 573–575.

 16. Нежинська О. О. Особливості ґендерних стереотипів керівників професійно-технічних навчальних закладів / О. О. Нежинська // Профтехосвіта. – 2011. – № 3 (27). – С. 34–38.

 17. Нежинська О. О. Модель формування гендерної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти : зб. резюме доповідей Всеукр. наук.-практ. конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» / О. О. Нежинська // НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради ; за ред. В. В. Олійника. - К., 2011. − С. 74.

 18. Нежинська О. О. Психолого-педагогічні умови формування ґендерної компетентності фахівців освітньої галузі / О. О. Нежинська // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : європейський вектор : матеріали міжнар. наук.-практич. конф. [Ялта, 10–12 березня 2011 р.]. – Ялта : РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 3. – С. 73–74.

 19. Нежинська О. О. Психологічні особливості формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. «Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» [Тернопіль, 27–29 квітня 2011 р.] / О. О. Нежинська. – К., 2011. – С. 575–577.

 20. Пінчук Н. І. Програма розвитку мотивації вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій / Н. І. Пінчук : тези I Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології [«Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні»], (Кам’янець-Подільський, 29 червня – 2 липня 2011 р.) / Академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці. / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 112–113.

 21. Пінчук Н. І. Психологічні особливості розвитку мотивації керівників освітніх організацій до вдосконалення психологічної компетентності в умовах післядипломної педагогічної освіти / Н. І. Пінчук // Збірник резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради; за ред. В. В. Олійника. – К., 2011. – С. 89.

 22. Приходько Ю. О. Супервізорське керівництво практикою майбутніх психологів як важлива умова їх фахової підготовки / Ю. О. Приходько // зб. наук. праць звітно-наукової конференції викладачів НПУ ім. М. П. Драгоманова за 2010 р. – К, 2011 – С. 235-237.

 23. Соломіна Г. В. Базові характеристики когнітивного стилю керівників загальноосвітніх навчальних закладів: зб. резюме доповідей Всеукр. наук.-практ. конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» / Г. В. Соломіна // НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради ; за ред. В. В. Олійника. – К., 2011. – С. 113.

 24. Соломіна Г. В. Особливості когнітивного стилю керівників освітніх організацій / О.І. Бондарчук, Соломіна Г. В. // Наука і освіта : наук-практ. журнал Південного наук. центру НАПН України. – 2011, вересень. – С. 4–7.

 25. Філь О. А. Психологічний аналіз стратегій конкуренції в сучасних освітніх організаціях / Філь О. А. // Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти: тези Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011 р., м. Біла Церква) / за науковою редакцією В. В. Олійника, Н. І. Клокар, Л. М. Карамушки. В. В. Лапінського. – Біла Церква, 2011. – С. 199-201.

 26. Філь О. А. Врахування значущості характеристик конкурентноздатності управлінського персоналу різних кваліфікаційних категорій як умова успішної інноваційної діяльності освітніх організацій / Філь О. А., Вакулюк О. І. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : Тези доповідей XIX міжнародної науково-практичної конференції, (01-03 червня 2011 р., м. Харків), Ч.ІІІ / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ», 2011.  – С. 331.

 27. Штомпель Г. О. Чому «зависає» нагальна проблема? / Г. О. Штомпель // Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта» – від 23-30 березня 2011 р. (№ 16-17 /5451-5452/), С. – 4.

 28. Bondarchuk O. Сareer of educational organization managers: problems and conditions of development / O. Bondarchuk // Decent work and Beyond"W & O Psychologists' contribution to societ : 15th Conference of the European association of work and organizational psychology (25-28 травня 2011 р. м. Маастріхт, Голландія). Режим доступу: www.eawop2011.org/abstracts.htm

Схожі:

Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconСклад програмного комітету VIІ всеукраїнської науково-практичної конференції
Гавриш О. А., д т н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки декан факультету менеджменту та маркетингу, нтуу «кпі»
Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconСекція проблеми розроблення та впровадження стандартів вищої освіти
Секретар: доцент кафедри економіки, заступник декана факультету економіки та менеджменту з навчально-методичної роботи
Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconМицик Ольга Олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України...
Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconЗаявка на участь у конференції
Проблеми розвитку національної економіки, особливості маркетингу та менеджменту в умовах глобалізації
Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconЗаявка на участь у конференції
Проблеми розвитку національної економіки, особливості маркетингу та менеджменту в умовах глобалізації
Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconПравила прийому до Вищого навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки І менеджменту»
Коледжі економіки І управління Східноєвропейського університету економіки І менеджменту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconС.І. Плотницька основи менеджменту І маркетингу опорний конспект
«Основи менеджменту І маркетингу». Опорний конспект лекцій до вивчення базових тим дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності...
Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
Публікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу iconФакультет міжнародної економіки І менеджменту кафедра міжнародного менеджменту паспорт навчальної дисцмпліни1
Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій: к е н., ст викладач Овчаренко А. О
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи