Дивак володимир валерійович icon

Дивак володимир валерійович
Скачати 346.52 Kb.
НазваДивак володимир валерійович
Дата31.08.2012
Розмір346.52 Kb.
ТипАвтореферат

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


ДИВАК ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
УДК 371.14.016:33:004.9


РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИРЕКТОРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Київ – 2010

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.


^ Науковий керівник доктор технічних наук, професор,

дійсний член НАПН України

Биков Валерій Юхимович,

Інститут інформаційних технологій і засобів

навчання НАПН України, директор


^ Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Гриньова Марина Вікторівна,

Полтавський державний педагогічний

університет ім. В. Г. Короленка,

природничий факультет, декан,

кафедра педагогічної майстерності, завідувач

кандидат педагогічних наук, доцент

^ Гуменюк Віра Василівна,

Хмельницький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти,

кафедра менеджменту та освітніх

технологій, завідувач


Захист відбудеться «27» січня 2011 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м.Київ, вул. Артема, 52-А, корпус 3, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д.


Автореферат розісланий «27» грудня 2010 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О. С. Слісаренко

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження зумовлена новими економічними умовами, що формуються в Україні, де особливої ваги набуває знання принципів і закономірностей економічного розвитку суспільства, економічна освіта.

Одним із пріоритетних напрямків Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік є оптимізація обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті інноваційного розвитку національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за напрямами, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі «наука-освіта-технології».

В умовах швидкозмінних процесів в економіці, що є наслідком сучасних соціально-економічних перетворень, все більшого значення набуває якісна професійна підготовка керівників освіти. У Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у Державній програмі «Освіта. Україна 21 століття», Національній доктрині розвитку освіти, Державній програмі «Вчитель» відображено основні напрями професійного зростання керівників загальноосвітніх навчальних закладів для підвищення конкурентноздатності навчальних закладів на фоні низькотехнологічної освіти і малоефективного управління.

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв на сучасному етапі розвитку освіти зацікавлені в отриманні знань з господарських, фінансових та маркетингових питань в освіті, оскільки вони самі стають менеджерами, управляють педагогічною системою школи, її розвитком, організовують і стимулюють професійну діяльність педагогічних працівників, вивчають попит на освітні послуги та забезпечують їх якісне надання, займаються господарською діяльністю, намагаючись дотримуватися відповідності показників роботи навчального закладу державним стандартам загальної середньої освіти, утримувати його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг, мати достатній рівень професійної компетентності.


Неперервний розвиток професійної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів визначається соціальним замовленням на забезпечення професійного управління загальноосвітніми навчальними закладами. До недавнього часу професійну підготовку у системі вищої педагогічної освіти директори ЗНЗ не отримували. Віднедавна педагогічні працівники отримали можливість здобувати вищу професійну освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом». На даний час кількість дипломованих директорів загальноосвітніх навчальних закладів відносно невелика.

Удосконалення професійної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів є однією із актуальних проблем, що досліджувалась вченими Л. Ващенко, В. Гуменюк, І. Зязюном, Є. Павлютенковим, В. Олійником, Л. Калініною, В. Масловим, Л. Пуховською, Т. Сущенко, Г. Єльниковою, Г. Федоровим, А. Чмілем та ін.

Важливою складовою професійної компетентності директорів ЗНЗ є економічна компетентність. За останні роки до сфери педагогіки увійшли такі економічні поняття, як освітні послуги, якість освіти, конкуренція між навчальними закладами та ін.

Питання економічної підготовки директорів ЗНЗ проаналізовані в роботах Г. Дмитренка, В. Куценко, А. Кітова, А. Нісімчука, В. Саюк, О. Шпака та ін. Але в цих роботах не в повній мірі відображено зміст, не розкриті складові, не розроблено модель розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

Покращити економічну компетентність директорів загальноосвітніх навчальних закладів можна в системі післядипломної педагогічної освіти.

Питання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти досліджували Г. Єльникова, В. Маслов, В. Олійник, Н. Протасова,

Л. Пуховська, В. Пуцов, Т. Сорочан та ін.

На даний час основними формами підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти є очна, очно-дистанційна і заочна.

Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації має переваги на сучасному етапі розвитку післядипломної педагогічної освіти через можливість проведення тривалого дистанційного етапу навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Основним завданням дистанційного етапу очно-дистанційного навчання є якісне забезпечення та супровід самостійної роботи слухачів з використанням технологій дистанційного навчання. Саме інформаційно-комунікаційні технології повинні відігравати провідну роль у проведені дистанційного навчання, у підготовці і поширенні масової інформації, у подальшому розвитку культури, освіти, науки, забезпеченні взаємодії людей, на що вказується у Законі України «Про Національну програму інформатизації»; Державній програмі «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006–2010 роки»; «Основних засадах розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки»; Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2006–2010 роки.

Подолати суперечності між фактичним рівнем економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів і необхідними для сучасного управління економічними знаннями і вміннями в умовах інформаційного суспільства допоможуть інформаційно-комунікаційні технології.

Теоретичні основи підготовки керівних і педагогічних працівників до використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі обґрунтовано у роботах В. Бикова, М. Гриньової, Ю. Жука, М. Жалдака, Л. Забродської, Н. Морзе, В. Олійника, Ю. Рамського, О. Самойленка, А. Єршова та ін.

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дасть можливість директорам ЗНЗ професійно адаптуватися, успішно розв’язувати складні завдання фінансово-господарської діяльності та навчально-виховного процесу, свідомо аналізувати та корегувати результати професійної діяльності.

Теоретичний та практичний аспекти розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів ще недостатньо розроблені.

Виявлені суперечності між актуальністю розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації та недостатньою дослідженістю цього питання у науково-педагогічній, економічній літературі, недостатнім застосуванням у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; об’єктивною необхідністю підвищення якості викладання навчальних дисциплін, що формують економічну компетентність та недостатньою визначеністю змісту економічного навчання, недостатнім використанням у процесі підвищення кваліфікації сучасних освітніх технологій.

Актуальність поставленої проблеми та недостатня розробленість у педагогічній теорії і практиці зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідної роботи Національної Академії педагогічних наук України і є складовою теми «Науково-методичні засади створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти» Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (реєстраційний номер № 0106U000754) та «Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти» Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (реєстраційний номер № 0106U002462). Тему дослідження затверджено вченою радою Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (4 квітня 2008 року, протокол № 4), узгоджено у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (28 жовтня 2008 року, протокол № 8).

^ Об’єктом дослідження є розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти.

Предмет дослідження – технологія розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ у системі підвищення кваліфікації.

^ Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити та апробувати технологію розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації.

Відповідно до предмету та мети дослідження визначено наступні завдання:

 1. Проаналізувати теоретичні підходи та стан наукової розробленості питання розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

 2. З’ясувати зміст поняття «економічна компетентність директорів загальноосвітніх навчальних закладів». Розробити модель розвитку економічної компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу.

 3. З’ясувати особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній педагогічній освіті.

 4. Проаналізувати сучасний стан економічної компетентності директорів ЗНЗ.

 5. Розробити спеціальний навчальний курс «Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів».

 6. Науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити технологію розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації.

 7. Підготувати методичні рекомендації щодо застосування розробленої технології розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації.

^ Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури, порівняння, систематизація, класифікація дали змогу дослідити і узагальнити матеріали з питань розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації, розробити хід дослідження; теоретичне моделювання-розробити модель розвитку економічної компетентності директора загальноосвітніх навчальних закладів; констатуючий експеримент (спостереження, індивідуальні та групові бесіди, вивчення управлінської, шкільної документацій, анкетування) дозволив визначити рівні економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів; формуючий експеримент (авторський інтерактивний спецкурс, керована самостійна робота слухачів) забезпечив можливість перевірки ефективності розробленої технології розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій; методи математичної статистики використано для обробки експериментальних даних, аналізу результатів дослідження, уточнення висновків.

^ Наукова новизна та теоретичне значення результатів дослідження полягають в тому, що вперше теоретично обґрунтовано і розроблено технологію розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації; уточнено зміст поняття «професійна компетентність» та її структурні складові; відібрано та структуровано зміст економічної компетентності директора загальноосвітніх навчальних закладів, удосконалено модель розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів; визначено організаційно-педагогічні умови розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації; набули подальшого розвитку теоретичні погляди на процес розвитку професійної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів та використання інформаційно-комунікаційних технологій, їх засобів у системі післядипломної педагогічної освіти.

^ Практичне значення полягає у розробці та впровадженні технології розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації; методичних рекомендаціях для вищих навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти з питань розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Основні результати дослідження можуть бути використані у системі післядипломної педагогічної освіти для підвищення професійної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів; при розробці змісту навчальних курсів економічного напрямку у вищій та післядипломній педагогічній освіті.

^ Упровадження результатів дослідження. Дослідно-експериментальна робота впроваджена у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України (довідка № 01-02/88 від 13.02.2009 р.), Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01/694 від 10.12.2009 р.), Черкаському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01-06/68 від 27.01.2009 р.), Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (довідка № 01-23/498 від 30.01.2008 р.).

Апробація результатів дослідження Результати дослідження обговорювались на наукових конференціях Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН (м. Київ, 2008–2009 рр.), Університету менеджменту освіти НАПН України (м. Київ, 2008–2009 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції «Єдине інформаційне середовище навчального закладу в контексті стратегічного розвитку освіти в Україні» (м. Київ, 2008 р.), Міжнародній науковій конференції «Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення» (м. Київ, 2009 р.), ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (м. Київ, 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Післядипломна педагогічна освіта: концептуальні засади та шляхи розвитку» (м. Рівне, 2010 р.), ХІ Міжнародному «Тижні освіти дорослих» в Україні (м. Київ, 2010 р.).

Публікації. Результати та основний зміст дослідження висвітлено у 9 авторських публікаціях, у тому числі 8 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.

^ Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 8 додатків на 30 сторінках, списку використаних джерел (306 найменувань, у т. ч. 14 іноземною мовою). Загальний обсяг дисертації 237 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 176 сторінках. Робота містить 8 рисунків, 10 таблиць.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження за обраною темою, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження, теоретичні основи дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення, подано відомості про впровадження отриманих результатів дослідження.


У першому розділі «Проблема розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній теорії і практиці» нами досліджено трактування в науковій літературі понять «компетентність», «професійна компетентність», «економічна компетентність», відображені результати аналізу літературних джерел, визначено теоретичні та практичні передумови розвитку економічної компетентності, розкрито основні аспекти сучасної економічної діяльності директорів ЗНЗ. Проаналізовані підходи до визначення понять «компетентність» та «управлінська компетентність директорів ЗНЗ», окреслено можливості інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти.

У результаті теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури з’ясовано, що питання економічної компетентності директорів ЗНЗ предметно не розглядалося.

Причинами, які стримують розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ, є відсутність у переважної більшості директорів ЗНЗ фахової підготовки, відсутність моделі розвитку економічної компетентності директора ЗНЗ, недосконалість використанням засобів ІКТ у процесі підвищення кваліфікації цієї категорії працівників та недостатня визначеність організаційно-педагогічних умов навчання.

На основі аналізу понять «компетентність», «управлінська компетентність», «професійна компетентність», «професійна діяльність директорів ЗНЗ», освітньо-кваліфікаційної характеристики керівника загальноосвітнього навчального закладу, ми визначили економічну компетентність директора ЗНЗ як систему фінансових, матеріальних і господарських знань та вмінь, що окреслюють цілісну суть створення, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ, формування економічного мислення вчителів і учнів з метою забезпечення ефективної діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

У структурі економічної компетентності ми виділили мотиваційний, когнітивний, операційний і оцінний компоненти. Мотиваційний включає ставлення до економічної діяльності директорів ЗНЗ, що виражається у намірах ефективно використовувати матеріальні і людські ресурси, покращувати економічні показники навчального закладу з метою забезпечення якісної загальної середньої освіти. Когнітивний охоплює знання основ економіки: фінансів, маркетингу, підприємницької діяльності. Операційний охоплює форми, методи, прийоми економічного впливу, сформовані на рівні умінь і навичок. Оцінний передбачає аналіз оцінювання та самооцінювання рівня економічної компетентності з метою визначення змісту навчання.

Економічна компетентність директорів ЗНЗ містить фінансову, маркетингову, підприємницьку складові та має три рівні: низький, достатній, високий.

Схематично модель розвитку економічної компетентності директора ЗНЗ відображена на рис. 1.

Рис. 1. Модель розвитку економічної компетентності директора ЗНЗ


З метою визначення рівнів економічної компетентності директорів ЗНЗ нами був проведений констатуючий експеримент на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (тепер Університет менеджменту освіти НАПН України), Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (м.Херсон) (табл. 1).


^ Таблиця 1

Рівні економічної компетентності директорів ЗНЗ

на констатуючому етапі експерименту


Рівні ЕК директорів ЗНЗ

Кількість набраних балів

(Кб)

Кількість респондентів

%, від загальної кількості респондентів

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

Низький

1≤Кб≤7

39

41

57,4

58,6

Достатній

8≤Кб≤13

22

22

32,4

31,4

Високий

14≤Кб≤21

7

7

10,2

10,0

Разом
68

70

100

100


Програма емпіричного дослідження передбачала аналіз змісту облікових карток, анкет слухачів курсів, бесіди, усні опитування, ознайомлення з досвідом економічної діяльності директорів ЗНЗ шляхом вивчення управлінської, шкільної документацій для визначення рівнів економічної компетентності директорів ЗНЗ.

За результатами теоретичного аналізу професійної компетентності директорів ЗНЗ та констатуючого етапу експерименту визначено, що однією з основних причин недостатнього рівня професійної компетентності є низький рівень економічної компетентності директорів ЗНЗ. Формувати стійку мотивацію, оновлювати, розвивати, поглиблювати економічні знання і вміння, компенсувати відсутність фахової економічної підготовки директорів ЗНЗ можна в процесі підвищення кваліфікації з використанням технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ.

Організаційно-педагогічними умовами підвищення рівня економічної компетентності директорів ЗНЗ є: мотивація керівників регіональних управлінь освіти та директорів ЗНЗ до розвитку економічної компетентності; врахування у змісті навчання індивідуальних потреб і запитів директорів ЗНЗ щодо ефективної фінансово-господарської діяльності; забезпечення єдності і взаємодоповнюваності змісту економічного навчання на очному і дистанційному етапах; науково-методичний супровід поетапного розвитку економічної компетентності; створення регіональної системи заохочення та стимулювання економічної діяльності директорів ЗНЗ; використання засобів ІКТ для забезпечення керованої самостійної роботи слухачів з економічних питань.

Отже, підвищення рівня економічної компетентності директорів ЗНЗ можливе за умов цілеспрямованого відбору змісту навчання економічного спрямування, забезпечення єдності очного та дистанційного етапів навчання за технологією розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ. Ефективність технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ забезпечується єдністю змістової та процесуальної частини, науково-методичним супроводом з використанням засобів ІКТ.

Під поняттям інформаційно-комунікаційні технології розуміється сукупність технічних і програмних засобів та методик їх використання, що забезпечують збирання, передачу, обробку, відображення і зберігання інформації, необхідної для підвищення ефективності різних видів діяльності і процесів.

Серед засобів ІКТ, необхідних для розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ – програмні засоби системного, загального призначення, прикладне програмне забезпечення; засоби для підключення до мережі Інтернет та забезпечення можливості повноцінної роботи в мережі Інтернет через сервери, лінії зв’язку, модеми, програми пошуку інформації тощо.

Розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти буде ефективним, якщо базуватиметься на синхронному навчанні з використанням засобів зв’язку: ICQ, Skype, IRC (Internet Relay Chat), інтерактивне TV, web-телефонія, телеконференції NetMeeting, Telnet; впровадженням в управлінську діяльність директорів ЗНЗ програм: «Директор», «Кадри», «Матеріально-технічна база», «Фінансово-господарська діяльність», «Заробітна плата» орієнтованих на розвиток економічного середовища загальноосвітніх навчальних закладів; спиратиметься на стандарти інформаційних технології електронного навчання e-Learning, стандарти вищої, та загальної середньої освіти; матиме тісний зв’язок з досягненнями в області фундаментальних і прикладних наукових досліджень; створюватиметься та впроваджуватиметься сучасна система дистанційного навчання на базі ВНЗ, ІППО, центрів та віртуальних лабораторії дистанційного навчання.

Якість економічного навчання можна забезпечити використанням інформаційних технологій бізнесу та програмних засобів і середовищ, формуючи вміння роботи з Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Advanced Server, Office 2000/XP/2007 (Word, Access, Excel, Outlook, PowerPoint), Microsoft BizTalk, Microsoft Commerce Server 2000, Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, Microsoft Project Server 2003, Microsoft SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Systems Management Server 2003, Microsoft Windows Support та ін.

Результати дослідження дозволили уточнити визначення «економічна компетентність директора ЗНЗ», його структуру і зміст, підтвердили недостатній рівень економічної компетентності директорів для ефективної діяльності ЗНЗ і засвідчили необхідність її розвитку у системі післядипломної педагогічної освіти.

У другому розділі «Наукове обґрунтування та практична апробація технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ» розкрито технологію розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ, окреслено роль дистанційного етапу підвищення кваліфікації директорів ЗНЗ як чинника професіоналізму, розроблено методичні рекомендації з упровадження технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ у системі підвищення кваліфікації та подано результати експериментальної перевірки ефективності технології розвитку економічної компетентності.

Розроблена технологія розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ являє собою систему, що включає концептуальну, діагностико-корекційну, економічну, технологічну та результуючу складові (рис. 2).

Концептуальна складова визначає, що економічна компетентність директорів ЗНЗ залежить від змісту економічного навчання та керованої самоосвітньої діяльності директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

Визначення рівнів економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів під час вхідного діагностування у діагностико-корекційній складовій пропонованої технології впливає на формування індивідуального плану навчання слухача.

Умовою розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів є забезпечення єдності і взаємодоповнюваності змісту економічного навчання на очному і дистанційному етапах, що досягається шляхом розробки і впровадження навчального курсу «Розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ» у процес підвищення кваліфікації.

Мета спеціалізованого навчального курсу (спецкурсу) – підвищення рівня економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів, оволодіння основами фінансування системи загальної середньої освіти, вміння визначати нову економічну стратегію управління навчальними закладами; ефективного управління матеріальними, фінансовими та людськими ресурсами.

Спецкурс побудований на структурно-модульній основі, складається з трьох модулів і розрахований на 108 навчальних годин. У модулі «Формування економічної компетентності директорів ЗНЗ» розкриваються питання економічної компетентності як с


кладової професійної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів, досліджуються кваліфікаційні вимоги до посади директора загальноосвітнього навчального закладу,
аналізується модель розвитку економічної компетентності директора ЗНЗ;
у модулі «Складові економічної компетентності директорів ЗНЗ» вивчаються питання фінансово-господарської, маркетингової, підприємницької діяльності директорів загальноосвітніх навчальних закладів; у модулі «Особливості управління економічною діяльністю ЗНЗ» розкриваються питання конкурентоспроможності ЗНЗ у ринкових умовах, формування кошторису ЗНЗ, діяльність ЗНЗ в умовах часткової фінансової самостійності.

Технологічна складова розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів реалізується на очному і дистанційному етапах навчання і включає навчальний, навчально-тематичний плани, використання електронного навчального середовища.

Результуюча складова передбачає отримання даних про зміну рівнів економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів для планування неперервного підвищення кваліфікації.
Кожна складова даної технології є невід’ємною її частиною і характеризується сукупністю змісту, форм і методів.

Ефективність технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ перевірялась під час формуючого експерименту.

Формуючий експеримент проводився протягом 2008 року із слухачами курсів підвищення кваліфікації директорів ЗНЗ у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України та Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Херсон).

У формуючому експерименті брали участь 138 респондентів-слухачів курсів підвищення кваліфікації директорів ЗНЗ, з них 68 респондентів у контрольних групах та 70 респондентів у експериментальних групах.

Розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ здійснювався у процесі підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання. Навчання відбувалося у три етапи.

Основними завданнями першого етапу навчання, очного (організаційно-настановної сесії) було вхідне діагностування експериментальних та контрольних груп, для визначення рівнів економічної компетентності директорів ЗНЗ, складання індивідуального навчального плану слухача із завданнями на очний та дистанційний етапи підвищення кваліфікації, організація навчання слухачів експериментальних груп за програмою навчального курсу «Розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ», реєстрація слухачів у середовищі Веб-клас.

Другий, дистанційний етап навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації директорів ЗНЗ тривав біля 6 місяців і включав самостійну економічну роботу слухачів під керівництвом тьютора та навчальну практику. Зміст самостійної економічної роботи слухачів, її обсяг визначався початковим рівнем економічної компетентності директорів ЗНЗ. Самостійна робота слухача курсів підвищення кваліфікації включала написання розділу економічного змісту у кваліфікаційній випускній роботі, пошук тематичної інформації економічного змісту в мережі Інтернет, використання електронних бібліотек, електронних енциклопедій, посібників з економічних питань, проводилися консультації з питань застосування економічних знань у практичній діяльності ЗНЗ, здійснювався проміжний контроль в он-лайн режимах та через електронну пошту та ін.

Навчальна практика включала участь у Форумі, Чаті, електронній конференції, де відбувалося он-лайн спілкування з слухачами за тематикою розвитку економічної компетентності, управління економічною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів, обговорювалися завдання практичного змісту, розроблялися та впроваджувалися економічні проекти.

Завершальним етапом навчання за технологією розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ був контрольно-оціночний етап (залікова сесія). Основними завданнями залікової сесії була систематизація знань, умінь і навичок слухачів; оцінювання виконання індивідуального навчального плану, моніторинг якості економічного навчання, визначення рівнів економічної компетентності директорів ЗНЗ наприкінці навчання для планування неперервної економічної освіти. Проведення кінцевого діагностування і обрахунок рівня економічної компетентності в контрольних і експериментальних групах дали можливість констатувати загальне зростання рівня економічної компетентності директорів ЗНЗ в експериментальних групах.

Результати експерименту показали, що кількість слухачів з високим рівнем економічної компетентності у експериментальних групах після навчання на курсах підвищення кваліфікації з використанням пропонованої технології збільшилася.

У цілому підсумки формувального експерименту наведені у таблиці 2, де містяться результати вхідного та кінцевого рівнів економічної компетентності у контрольній та експериментальній групах у відсотках до загального числа респондентів у групі.


^ Таблиця 2

Рівні економічної компетентності директорів ЗНЗ на початку та в кінці експерименту у відсотках


Групи

Рівні економічної компетентності

Високий рівень (В)

Достатній рівень (Д)

Низький рівень (Н)

Початок експерименту

Кінець експерименту

Початок експерименту

Кінець експерименту

Початок експерименту

Кінець експерименту

ЕГ

10,0

34,3

31,4

42,9

58,6

22,8

КГ

10,2

10,2

32,4

32,4

57,4

57,4


Порівняння вибірок даних контрольних та експериментальних груп, що представляють собою середній бал за складовими економічної компетентності, проводилось за допомогою t-критерію Ст’юдента для порівняння вибіркових середніх величин, які відносяться до сукупності даних і для вирішення питання про те, чи відрізняються середні значення статистично достовірно одне від одного.

Розрахунок за t-критерієм Ст’юдента був здійснений в автоматичному режимі.

Експериментально доведено, що вивчення директорами загальноосвітніх навчальних закладів спецкурсу, впровадження технології розвитку економічної компетентності, керована самостійна робота на дистанційному етапі навчання сприяли підвищенню рівня економічної компетентності директорів ЗНЗ в експериментальній групі: кількість директорів ЗНЗ з високим рівнем збільшилась на 24,3%, із достатнім рівнем збільшилась на 11,5%. Кількість директорів, для яких рівень економічної компетентності на початок експерименту був визначений як низький, зменшилась на 35,8%

Отримані результати експерименту свідчать про прямопропорційний зв'язок між впровадженням технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ у процес підвищення кваліфікації у закладах післядипломної педагогічної освіти та підвищенням рівня економічної компетентності директорів ЗНЗ.

Порівняльний аналіз рівнів економічної компетентності респондентів на початку та наприкінці експерименту показав наявність в експериментальній групі стійкого зростання рівня економічної компетентності, що свідчить про ефективність і дієвість, можливість і доцільність подальшого впровадження технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ (рис. 3).

Кінцеве діагностування

Рис. 3. Приріст економічної компетентності директорів ЗНЗ у відсотках до загального числа респондентів


За результатами експерименту розроблені методичні рекомендації з впровадження технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ у системі підвищення кваліфікації, які містять етапи впровадження технології, індивідуальний план та індивідуальну програму слухача курсів підвищення кваліфікації з розвитку економічної компетентності, методичні заходи, орієнтовані на учасників навчального процесу.


ВИСНОВКИ

Узагальнення результатів теоретичної та дослідно-експериментальної роботи дає підстави для таких висновків:

 1. Економічна компетентність директорів загальноосвітніх навчальних закладів належить до науково-педагогічних питань, недостатньо розроблених у теорії педагогіки; інтерпретації змісту терміну «економічна компетентність», представлені в наукових дослідженнях, різноманітні та неоднозначні. Причинами, які стримують розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів у системі неперервної освіти є: низька мотивація до економічної діяльності, недосконалість навчальних програм, за якими здійснюється підвищення кваліфікації цієї категорії слухачів, відсутність моделі розвитку економічної компетентності директора ЗНЗ.

 2. Аналіз педагогічних і економічних літературних джерел, вивчення стану економічної діяльності директорів ЗНЗ дозволили визначити, що економічна компетентність директорів загальноосвітніх навчальних закладів-це система фінансових, матеріальних і господарських знань та вмінь, що окреслюють цілісну суть створення, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ, формування економічного мислення вчителів і учнів з метою забезпечення ефективної діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Модель розвитку економічної компетентності директора ЗНЗ базується на фінансовій, маркетинговій, підприємницькій економічних складових та включає мотиваційний, когнітивний, операційний, оціночний компоненти.

 4. Констатуючий експеримент виявив, що переважна більшість директорів ЗНЗ не мають фахової освіти, а рівень економічної компетентності директорів є низьким, що знижує їх професійну компетентність.

 5. Сучасною формою навчання у системі підвищення кваліфікації є очно-дистанційна. Проведення підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх навчальних закладів буде ефективним при застосуванні технології розвитку економічної компетентності засобами ІКТ, як сукупності змісту, форм і методів навчання та технічних і програмних засобів, що забезпечують збирання, передачу, обробку, відображення і зберігання інформації, необхідної для підвищення ефективності різних видів економічної діяльності.

 6. Розроблення спецкурсу «Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів,» на основі моделі професійної компетентності директорів ЗНЗ дало змогу визначити зміст економічного навчання директорів ЗНЗ.

 7. Впровадження технології розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ сприяло розвитку економічного мислення, мотивувало директорів до здійснення ефективного управління економічною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечило підвищення рівня економічної компетентності.

 8. Методичні рекомендації містять технологію розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ, етапи її впровадження в системі підвищення кваліфікації; структуру індивідуальної програми розвитку економічної компетентності директора ЗНЗ у процесі підвищення кваліфікації; методику вхідного і кінцевого діагностування рівнів економічної компетентності директорів ЗНЗ.

Результати дослідження можуть бути використані у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації, закладах післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетах (центрах), управліннях освіти обласних, районних державних адміністрацій, рад народних депутатів, загальноосвітніх навчальних закладах для розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ.

Проведене дослідження не вичерпує всіх питань розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Перспективними є подальші дослідження з таких напрямів, як підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах кредитно-модульної організації навчання, що значною мірою усуває негативні аспекти зрівняльної системи навчання; розроблення державних стандартів засобів навчання друкованих, електронних, апаратно-програмних; розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів за дистанційною та екстернатною формами навчання у системі післядипломної педагогічної освіти; наступність у розвитку економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної педагогічної освіти.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Дивак В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами та проблеми їх впровадження /
  В. В. Дивак // Молодь і ринок. – 2006. – № 1 (16). – С. 71–77.

 2. Дивак В. В. Розвиток інформаційної компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу / В. В. Дивак // Постметодика. – 2007. – № 3 (74). – С. 40–45.

 3. Дивак В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи [Електронний ресурс] / В. В. Дивак  // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em8/emg.html.

 4. Дивак В. В. Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. В. Дивак //Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 1 (5). Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em1/emg.html.

 5. Дивак В. В. Формування економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / В. В. Дивак // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 1 (9). Режим доступу режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em1/emg.htm.

 6. Дивак В. В. Модель економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних [Електронний ресурс] / В. В. Дивак // ДВНЗ УМО НАПН України. – 2009. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.time.umo. edu.ua/docs/2/09

 7. Дивак В. В. Підвищення економічної компетентності директорів шкіл як

передумова ефективної діяльності сучасних ЗНЗ / В. В. Дивак // Рідна шк. – 2009. – № 2/3. – С. 28–30.

 1. Дивак В. В. Особливості економічної підготовки директорів загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти / В. В. Дивак //Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – 2010. – № 1. – С. 74.


Статті в інших наукових виданнях, матеріалах конференцій,
тези доповідей


 1. Дивак В. В. Комп’ютерно-інформаційна підготовка директорів ЗНЗ у системі підвищення кваліфікації / В. В. Дивак // Зб. міжнар. наук.-практ. конф. «Єдине інформаційне середовище навчального закладу в контексті стратегічного розвитку освіти в Україні», (Київ, 16–17 жовт. 2008 р.) / ДВНЗ УМО АПН України. – К., 2008. – С. 25–31.

 2. Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ ступенів в системі післядипломної педагогічної освіти / В. В. Дивак // Розвиток продуктивних сил України : від
  В. І. Вернадського до сьогодення : матеріали ювілейної міжнар. наук. конф., (Київ, 20 берез. 2009 р. : у 3-х ч. / РВПС України НАН України. – К. : РВПС України, 2009. – Ч. 2. – 314 с.


 3. Дивак В. В. Комп’ютерно-інформаційна підготовка керівників середньої освіти як запорука ефективного розвитку навчальних закладів / В. В. Дивак // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 13–15 трав. 2009 р.) : у 2-х т. / редкол. : І.І. Тимошенко [та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – Т. 2. – 320 с.

 4. Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів / В. В. Дивак // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників XVII Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учених, (Запоріжжя, 9–10 квіт. 2009 р.) : у 4 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – Т. 3. – 317 с.АНОТАЦІЯ

^ Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2010.

У дисертації досліджено проблему розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

У роботі розглядаються теоретичні основи економічної діяльності директорів загальноосвітніх навчальних закладів, проаналізовано їх сучасний стан, розкрито сутність поняття «економічна компетентність директорів ЗНЗ» та створено модель розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ.

У дисертаційному дослідженні розроблено та науково-обґрунтовано технологію розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ у

системі підвищення кваліфікації. Розроблений спеціалізований навчальний курс «Розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ» та методичні рекомендації щодо застосування розробленої технології сприяли розвитку професіоналізму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти.

^ Ключові слова: директор ЗНЗ, економічна компетентність директорів ЗНЗ, модель економічної компетентності директора ЗНЗ, інформаційно-комунікаційні технології, післядипломна педагогічна освіта, технологія розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій.


АННОТАЦИЯ

Дывак В. В. Развитие экономической компетентности директоров общеобразовательных учебных заведений средствами информационно-коммуникационных технологий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Государственное высшие учебное заведение «Университет менеджмента образования» НАПН Украины. – Киев, 2010.

Диссертационное исследование посвящено проблеме развития экономической компетентности директоров ОУЗ средствами информационно-коммуникационных технологий в системе последипломного педагогического образования. Теоретический анализ степени исследования проблемы развития экономической компетентности директоров ОУЗ показал недостаточность соответствующих научных исследований. Изучение организации повышения квалификации директоров ОУЗ в заведениях последипломного педагогического образования доказало несовершенство этого процесса. Это обусловлено: низкой мотивацией к профессиональной деятельности, отсутствием стандартов последипломного педагогического образования, несовершенством учебных планов и программ, повышения квалификации этой категории работников, нечеткостью определения содержания их экономической компетентности и организационно-педагогических условий, которые бы способствовали эффективному обучению в системе последипломного педагогического образования.

Под экономической компетентностью директоров ОУЗ мы понимаем систему экономических категорий, которые определяют общую сущность производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ, формирования экономического мышления учителей и учеников с целью обеспечения эффективной деятельности ОУЗ.

Составными экономической компетентности являются: маркетинговая, предпринимательская, финансовая.

Определена технология развития экономической компетентности директоров ОУЗ средствами информационно-коммуникационных технологий в системе последипломного педагогического образования. Основное внимание уделено дистанционному этапу развития экономической компетентности средствами информационно-коммуникационных технологий. Определены уровни экономической компетентности директоров ОУЗ.

Развитие экономической компетентности директоров ОУЗ требует выполнения определенных организационно-педагогических условий: наличие общей стратегии развития экономической компетентности директоров ОУЗ; непрерывность образования, определение содержания развития экономической компетентности директоров ОУЗ, вариативность программ развития, дифференциация содержания и форм обучения, индивидуальный подбор электронных обучающих материалов, привлечение директоров общеобразовательных учебных заведений к самостоятельной работе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Разработанная и реализованная технология развития экономической компетентности директоров ОУЗ доказала эффективность предложенной технологии и организационно-педагогических условий развития экономической компетентности директоров ОУЗ средствами информационно-коммуникационных технологий.

^ Ключевые слова: директор ОУЗ, экономическая компетентность директоров ОУЗ, информационно-коммуникационные технологии, последипломное педагогическое образование, технология развития экономической компетентности директоров ОУЗ средствами информационно-коммуникационных технологий.


ANNOTATION

Dyvak V. V. Economic competence development of heads of secondary educational institutions by means of information and communication technology. – Manuscript.

The thesis for the academic degree of Pedagogy Candidate in specialty 13.00.04 – the theory and methodology of professional education. – State higher educational institution «University of educational management» of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2010.

In the dissertation it is investigated a problem of development of economic competence of directors of general educational institutions by means it is information-communication technologies.

In work theoretical bases of economic activities of directors of educational institutions are considered, their condition is analysed, opened a concept essence «economic competence of directors of educational institutions», its model is constructed.

In dissertational research it is developed and scientifically-is proved technology of development of economic competence of directors of educational institutions means it is information-communication technologies in system of improvement of professional skill. The program of a specialized training course «Development of economic competence of directors of educational institutions» and methodical recommendations to use of the developed technology is developed promoted development professionalism directors of educational institutions in system post diploma pedagogical education.

Key words: the head of a secondary educational institution, economic competence of heads of secondary educational institutions, information and communication technology, postgraduate teacher education, development of the economic competence technology of heads of educational institutions by means of information and communication technologies.
Схожі:

Дивак володимир валерійович iconВащенко Сергій Валерійович Поза конкурс

Дивак володимир валерійович iconБабенко Владислав Борисович Барченков Роман Валерійович

Дивак володимир валерійович iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю) Кримець Павло Валерійович

Дивак володимир валерійович iconПерепелиця Сергій Валерійович 37,0 + Бугера Лариса Юріївна 37,0 диплом

Дивак володимир валерійович iconВолодимир михайлович половець
Володимир Михайлович Половець : біобібліогр покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко; відп ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2012. – 44...
Дивак володимир валерійович iconБурак Богдан Ігоревич 695,10 + Гуцул Олександр Валерійович 690,90 диплом

Дивак володимир валерійович iconКондзьолка володимир Володимирович
Кондзьолка володимир Володимирович ІІ. 1938, с. Бартатів Львів обл.) – філолог, філософ, канд філос наук (Проблеми гносеології в...
Дивак володимир валерійович iconДивак Валерій Володимирович Допускається до захисту в дек рішення
Допускається до захисту в дек рішенням кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи
Дивак володимир валерійович iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович – д т н., проф., проректор нау з наукової роботи, Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Дивак володимир валерійович iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович — проректор нау з наукової роботи, д т н., проф., Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи