Академія педагогічних наук україни icon

Академія педагогічних наук україни
Скачати 102.02 Kb.
НазваАкадемія педагогічних наук україни
Дата25.08.2012
Розмір102.02 Kb.
ТипДокументи

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Університету

_________В.В.Олійник

«____»_________2009р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИПУСКНУ РОБОТУ СЛУХАЧА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ


Київ - 2009
1.Загальні положення


1.1 Випускна робота – це результат самостійної навчальної діяльності слухача курсів підвищення кваліфікації, в процесі якої він узагальнює, оновлює та розширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні уміння з обраної теми, впроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває досвіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовує модель власної діяльності, її результативність тощо.


^ 2. Призначення керівника, порядок вибору та затвердження теми випускної роботи


2.1 Тематика випускних робіт:

  розробляється випускаючою кафедрою відповідно до вимог посадових професійно-кваліфікаційних характеристик даної категорії слухачів на основі компетентнісного підходу;

- затверджується на засіданні випускаючої кафедри.


2.2. Координатор-тьютор:

  пропонує слухачам теми випускних робіт та наукових керівників;

  визначає час, форми та методи проведення консультацій зі слухачами.


^ 2.3. Наукові керівники:

  затверджуються розпорядженням директора інституту УМО за поданням завідувачів випускаючих кафедр;

  мають навчальне навантаження за керівництво та рецензування випускними роботами, яке планується завідувачем кафедри згідно з діючими в Університеті нормами планування й обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу;

- зобов’язані обговорити зі слухачем план випускної роботи, запропонувати перелік основної літератури, надати рекомендації щодо написання випускної роботи та ознайомити слухача з порядком її захисту.


2.4 Слухач:

  обирає одну із запропонованих тем випускних робіт;

  в окремих випадках, виходячи з професійно-наукових інтересів, може запропонувати свою тему, погодивши її з науковим керівником.


^ 3. Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи


3.1 Випускна робота має відповідати таким вимогам:

  поєднувати науково-теоретичні знання з практичною діяльністю в галузі;

 • характеризувати впровадження в практичну діяльність сучасних технологій навчання, виховання й управління;

 • базуватись на фактах практичної діяльності в конкретних закладах і установах освіти.


^ 3.2 Орієнтовні структура та зміст роботи

Випускна робота повинна виконуватися відповідно до поставленого завдання і методичних вказівок наукового керівника.

Рекомендується наступна структура роботи:

 • титульний аркуш;

 • анотація;

 • зміст;

 • вступ;

 • теоретична частина;

 • методична частина;

 • практична частина;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Титульний аркуш є першим у випускній роботі і заповнюється слухачем.

У анотації вказується мета та завдання випускної роботи, коротко розкривається її зміст, вказується очікуваний педагогічний ефект. Обсяг анотації – 0,25 - 0,5 сторінки.

У зміст виносяться заголовки, які точно повторюють план роботи. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами.

У вступі обґрунтовується доцільність вибору даної теми, її актуальність, формулюються об'єкт, предмет, мета і завдання випускної роботи.

Теоретична частина може містити:

 • огляд літератури з даної проблеми;

 • теоретичне обґрунтування актуальності і важливості завдань, які вирішуються в даній роботі;

 • аналіз і систематизацію наявного досвіду.

Методична частина включає розробку педагогічних рішень за темою випускної роботи та їх методичне забезпечення.

^ Практична частин має містити аналіз досвіду роботи слухача, а також навчального закладу, в якому він працює, з даної проблеми на основі теоретичної і методичної частин роботи.

Зокрема, у практичній частині можуть бути представлені і розроблені автором нормативні документи (положення, інструкції тощо), методика управління певним напрямком освітньої діяльності, схема оснащення навчально-матеріальної бази, методична розробка певного виду навчальних занять чи виховного заходу і т. ін.

У висновках дається коротке узагальнення отриманих результатів, рекомендації з їх впровадження у навчально-виховний процес конкретного навчального закладу тощо.

Випускна робота може містити додатки (таблиці, креслення, ескізи, малюнки, розрахунки, методичні матеріали тощо).

Наприкінці роботи вміщується список використаної літератури згідно з бібліографічними вимогами.


3.3 ^ Обсяг роботи та правила оформлення

Обсяг випускної роботи має складати 15-25 сторінок комп'ютерного набору. До загального обсягу не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та малюнки, які повністю займають площу сторінки. Всі сторінки підлягають суцільній нумерації;

Текст набирається на аркушах стандартного формату А-4, з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14 через 1,5 інтервали (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве -10 мм;

Титульна сторінка оформляється за встановленою формою (див. Додаток 1);

Список літератури оформляється у відповідності з існуючими стандартами. У тексті мають бути посилання на всі використані літературні джерела, особливо при цитуванні.


^ 4. Технологія оцінювання якості випускної роботи


Оцінювання випускної роботи здійснюється відповідно до рейтингової системи (Додаток 2) за такими критеріями:

 • актуальність теми (рівень обґрунтування актуальності теми випускної роботи);

 • розкриття теми (відповідність змісту роботи поставленим меті і завданням, використання інноваційних методів дослідження проблеми: проектування, моделювання та ін., цілісність і завершеність структури випускної роботи);

 • професійна та практична спрямованість роботи;

 • впровадження результатів (теоретична цінність та прикладне значення отриманих результатів, наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність поставленим завдання);

 • оформлення роботи.


Крім того, слухачам можуть нараховуватись додаткові заохочувальні бали:

 • за електронну верстку – 2 бали;

 • за опублікування розробок автора за темою роботи – 3 бали;

 • за наявність реальних результатів впровадження розробок автора на регіональному рівні – 4 бали;

 • за розробку нормативних документів (планів, програм, положень тошо) – 3 бали;

 • за використання інформаційних ресурсів Інтернет (електронної бібліотеки, бази даних тощо) – 3 бали;

 • за нестандартний (оригінальний) підхід до вирішення завдань дослідження – 5 балів.

Кількість додаткових балів не може перевищувати 20 балів.


Відповідно до вимог ESTS оцінювання якості випускних робіт проводять таким чином:

За шкалою ESTS

За шкалою навчального закладу (у балах)

Рівень роботи

Оцінка за традиційною (національною) шкалою

A

90-100

Високий

Відмінно

B

70-89

Вище середнього

Добре

C

60-69

D

50-59

Середній

Задовільно

E

40-49

FX

30-39

Нижче середнього

Незадовільно (необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного захисту)

F

0-29

Низький

Незадовільно (необхідна значна подальша робота)


Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та шкали ESTS (A, B, C, D, E, FX, F).


Додаток 1


Зразок оформлення титульної сторінки випускної роботи


АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ


^

ВИПУСКНА РОБОТА(Тема роботи)


Слухач групи:


_____________________________________


______________________________________

(ПІБ)

______________________________________

Посада


^ Науковий керівник: До захисту


_______________________________ _____ ________________

(ПІБ, наук.ступінь, вчене звання) (підпис завідувача кафедри)200 р.


Додаток 2


^ Технологія оцінювання якості випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікаціїз/п

Критерії оцінювання


Максимальний бал

Рівень розкриття змісту

Оціночний

бал

1

2

3

4

5

1

Актуальність теми

20


У повній мірі

20,0 – 16,0


Не повною мірою

15,0 – 11,0.


Частково

10,0 –3,0

2

Розкриття теми


20


У повній мірі

20,0 – 16,0


Не повною мірою

15,0 – 11,0.


Частково


10,0 –3,0

3

Професійна та практична спрямованість


20


У повній мірі


20,0 – 16,0

Не повною мірою


15,0 – 11,0.


Частково


10,0 –3,0

4


Впровадження результатів


20


У повній мірі


20,0 – 16,0


Не повною мірою


15,0 – 11,0.


Частково


10,0 –3,0

5

Оформлення роботи

20


У повній мірі


20,0 – 16,0


Не повною мірою


15,0 – 11,0.


Частково


10,0 –3,0Додаток 3

Схема рецензії на випускну роботу

 1. Актуальність теми, достатність її обґрунтування.

 2. Чіткість постановки (формулювання) проблеми.

 3. Рівень розкриття теми.

 4. Професійно-практична спрямованість роботи та впровадження її результатів.

 5. Адекватність висновків та рекомендацій.

 6. Якість оформлення (коректне цитування та використання категоріального апарату тощо).

 7. Оцінка роботи.


Схожі:

Академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук України
Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни
Академія педагогічних наук україни iconОсобистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни, головний учений секретар, Національна академія...
Академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини напн україни
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 6-7 грудня 2012 р у актовій залі Інституту...
Академія педагогічних наук україни iconАкадемія педагогічних наук україни
Повномасштабне впровадження технологій дистанційного навчання («кейс»-, мережевих, змішаних) у підвищення кваліфікації педагогічних...
Академія педагогічних наук україни iconОсновні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр
Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук...
Академія педагогічних наук україни iconАкадемія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти
Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі при підвищенні кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти...
Академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України

Академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни
move to 1812-2229
Академія педагогічних наук україни iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни
Вступ (загальний для категорії)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи