Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології icon

Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології
Скачати 252.05 Kb.
НазваНаціональна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології
Дата25.08.2012
Розмір252.05 Kb.
ТипДокументи


Національна академія педагогічних наук України

Університет менеджменту освіти

Інститут менеджменту та психології

Кафедра загальної та практичної психології

ПРОГРАМА


Науково-виробничої практики (стажування) студентів галузі знань 0301 соціально-політичні науки зі спеціальності 8.03010201 "Психологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"


Положення затверджене рішенням кафедри загальної та практичної психології від «11» травня 2011 р.

Протокол №___11___

Зав. кафедрою д. псих. н.,

проф. Лушин П.В.


^

Київ – 2012

ПРОГРАМА


науково-виробничої практики (стажування) студентів галузі знань 0301 соціально-політичні науки зі спеціальності 8.03010201 "Психологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

розроблена кандидатом психологічних наук, доцентом О.В. Брюховецькою, кандидатом психологічних наук, доцентом Т.В. Чаусовою


ВСТУП

Науково-виробнича практика (стажування) є невід’ємною складовою частиною підготовки спеціалістів зі спеціальності 8.03010201 "Психологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Науково-виробнича практика (стажування) з фаху організується кафедрою загальної та практичної психології Інституту менеджменту та психології спільно з Науково-дослідним інститутом післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ "УМО".

Науково-виробнича практика (стажування) з фаху є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини та попереднім захистом кваліфікаційної (дипломної) роботи.

Призначенням науково-виробничої практики (стажування) є ознайомлення студентів з основними напрямками діяльності науково-дослідної установи, системою організації та проведення наукових досліджень в умовах наукових відділів та лабораторій, можливостями вирішення професійних завдань в умовах конкретної наукової установи.

^ Головними принципами організації практики є:

 • дослідницький підхід (можливість досліджувати різноманітні психологічні проблеми у відповідності з особливостями і потребами соціальних структур, які є базами практики);

 • самостійність, можливість проявити себе, апробувати знання на практиці.

^ Основна мета науково-виробничої практики (стажування) полягає у поглибленні і закріпленні професійних знань, отриманих під час вивчення профілюючих дисциплін, розвиток уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності психолога-дослідника.

Зміст і послідовність науково-виробничої практики (стажування) визначається програмою, яка розробляється кафедрою загальної та практичної психології і об’єднує всі вимоги щодо рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти в процесі проходження практики. Програма науково-виробничої практики (стажування) та методичні рекомендації розроблені на основі "Положення про організацію та проведення практики студентів державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" НАПН України" і є основними навчально-методичними документами практики.

Науково-виробнича практика (стажування) спирається на попередні знання студентів фахових дисциплін, які вони вивчали в теоретичному, методичному й практичному аспектах. Завдяки цьому студенти мають можливість інтегрувати та накопи­чувати інформацію з різних курсів та успішно використовувати її під час практики та подальшої професійної діяльності.

Під час практики магістранти повинні сформувати та закріпити такі вміння: спостерігати, здійснювати професійне спілкування, застосовувати різні методи науково-дослідної діяльності, планувати і проводити психологічне дослідження, організовувати власну професійну діяльність та аналізувати її результати.

Готовність магістранта до проходження практики визначається рівнем його фахової освіченості (наявність професійно значущих особистісних якостей і здібностей, морально-етичних настанов, професійних знань, умінь і навичок) і психологічної готовності до самостійної практичної роботи (позитивне ставлення до психологічної роботи, педагогічної і наукової діяльності, відповідним чином зорієнтовані особливості сприймання, уваги, мислення, пам`яті, динаміка і стійкість емоційно-вольових процесів та ін.)

Методичне керівництво науково-виробничою практикою (стажуванням) здійснює кафедра загальної та практичної психології ДВНЗ "УМО", керівниками практики призначаються викладачі кафедри. Усі види робіт, що передбачені програмою, студенти-практиканти виконують самостійно під керівництвом керівників практики від кафедри.

В науковій установі студенти закріплюються за співробітниками відповідних наукових відділів.

Направлення студентів на практику проводиться на підставі наказу ректора ДВНЗ "УМО". Тривалість практики – 4 тижні.

У даній Програмі розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків педагогічної практики.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Мета і основні завдання науково-виробничої практики (стажування):

Метою науково-виробничої практики (стажування) є:

 • поглиблення і закріплення професійних знань з усіх дисциплін навчального плану, отриманих під час навчання;

 • оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у галузі майбутньої професії;

 • розвиток умінь застосовувати набуті знання в практичній діяльності психолога;

 • усвідомлення потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності;

 • накопичення фактичного матеріалу для виконання магістерської дипломної роботи.

Основні завдання науково-виробничої практики (стажування) студентів:

 • ознайомлення з обов’язками наукового співробітника і в якості його дублера вивчення програм дослідження обраної проблеми;

 • ознайомлення з організацією роботи науково-дослідної установи та роботи наукових лабораторій;

 • ознайомлення з обов'язками наукового співробітника, вивчення програм психологічних досліджень;

 • вивчення стану розв'язання актуальної для колективу психологічної проблематики;

 • ознайомлення із формами та методами науково-дослідної роботи;

 • надання допомоги співробітникам наукового відділу у реалізації програми психологічного дослідження;

 • збір матеріалів для написання магістерської дипломної роботи;

 • проведення власного наукового дослідження (розробка та апробація практичного розділу магістерської роботи – програми психологічної допомоги з проблеми дослідження);

 • підготовка наукової статті з проблеми дипломного магістерського дослідження;

 • підготовка звіту з науково-виробничої практики (стажування).

^ 2. Зміст практики

Зміст і послідовність практики визначається програмою згідно з навчальним планом за такими напрямками:

 1. Теоретичне дослідження: теоретичний аналіз наукової та науково-методичної літератури з проблематики науково-дослідної установи та відділу, відповідно обраної проблематики магістерського дослідження.

 2. ^ Теоретико-експериментальне дослідження: ознайомлення з методологічними основами наукового дослідження; вивчення методики дослідження; збір та аналіз емпіричних даних; інтерпретація результатів.

 3. ^ Прикладне дослідження: вивчення досвіду професійної діяльності психолога в науково-дослідній установі; вивчення і впровадження в практику даних, отриманих у психологічних дослідженнях; написання наукової статті, в яких представити результати власного дипломного магістерського дослідження.

Науково-виробнича практика (стажування) складається з декількох етапів.

1-й етаппідготовчий. На цьому етапі керівники практики від кафедри розробляють прог­раму науково-виробничої практики. Протягом семестру, що передує практи­ці, студенти ознайомлюються з програмою, на її основі розробляють індивідуальні плани роботи, які перевіряє і коригує керівник практики.

В процесі підготовки до науково-виробничої практики (стажування) студенти повинні:

 1. Підготувати матеріали про науково-дослідну установу та відділ в якому студент проходить практику (історія створення установи та відділу, характеристика співробітників, основні напрями роботи, актуальна для даної наукової установи проблема дослідження, основні наукові здобутки та інше).

 2. Ознайомитися з вимогами організації ефективної та безпечної праці наукових співробітників. Охарактеризувати принципи ергономіки робочого місця та робочого часу. Проаналізувати технологічну документацію з охорони праці.

 3. Підготувати матеріали третього розділу (програму психологічної допомоги) дипломного магістерського дослідження (проаналізувати ефективність її впровадження).

 4. Написати наукову статтю, в якій представити результати дипломного магістерського дослідження.

 5. Оформити звіт з науково-виробничої практики (стажування) згідно із вимогами.

За тиждень до початку практики керівники практики від кафедри організовують настановче заняття, де визначається порядок проходження практики. У цей період студенти розподіля­ються за науковими відділами та керівниками, які керуватимуть від бази практики.

^ Таблиця 1

Тематика проведення навчальних занять під час проходження науково-виробничої практики (стажування)

п/п

Тема заняття

Відповідальний за проведення

1

Настановча лекція (ознайомлення з прог­рамою практики, місцем проходження практики, обов’язками студента-практиканта, формами та методами контролю за проходженням практики, вимогами до оформлення звіту про проходження практики)

Керівники практики

від кафедри

О.В. Брюховецька,

Т.В. Чаусова

2

Принципи ергономіки робочого місця та робочого часу (інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, санітарні норми)

Керівники практики

від кафедри

О.В. Брюховецька,

Т.В. Чаусова

3

Ознайомлення з концепцією наукової діяльності ДВНЗ «УМО» та концепцією наукової діяльності кафедри загальної та практичної психології УМО

Директор НДПІ ДВНЗ «УМО» Т.Є. Бойченко,

Завідувач кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «УМО» П.В. Лушин

4

Завдання, функції та права відділу науково-організаційної роботи як структурного підрозділу Університету, функціональні обов’язки наукового співробітника

Завідувач відділу науково-організаційної роботи ДВНЗ «УМО»

Н.В. Денисенко

5

Науково-дослідна робота магістрів, оформлення та форми впровадження результатів наукової діяльності (вимоги до написання наукової статті з проблеми магістерського дослідження)

Завідувач відділу науково-організаційної роботи ДВНЗ «УМО»

Н.В. Денисенко

6

Науково-дослідна діяльність у вищих навчальних закладах

Завідувач аспірантурою та докторантурою ДВНЗ «УМО»

О.Л. Ануфрієва

7

Принципи побудови супроводжуючих технологій у наукових дослідженнях

Завідувач кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «УМО» П.В. Лушин

8

Зміст, структура, аналіз ефективності впровадження програми психологічної допомоги (матеріали третього розділу магістерського дослідження)

Керівники практики

від кафедри

О.В. Брюховецька,

Т.В. Чаусова

2-й етапосновний етап. Протягом відведеного навчальним планом на науково-виробничу практику (стажування) терміну (чотири тижні) студент-практикант має довести, що він здатний визначитися із власним планом роботи та виконати основні завдання програми практики.

Робочий день практиканта визначається правилами трудового розпорядку та режимом роботи установи, де він про­ходить практику. Практиканти працюють за графіком, який готує керівник від бази практики. У щоденниках кожен день зазначають дати, тему, завдання, зміст роботи, що виконується.

За результатами практики студент повинен підготувати “Звіт з науково-виробничої практики (стажування)за структурою, поданою нижче:

Таблиця 2

Структура звіту з науково-виробничої практики (стажування)

^ Структурна одиниця звіту

Короткий опис змісту

Титул

Відповідає стандартним правилам оформлення (Додаток А)

Зміст

Включає перелік всіх структурних одиниць звіту (крім титулу) та номери сторінок

Вступ

Опис власного розуміння цілей проходження науково-виробничої практики (стажування)

Інструктаж

Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, санітарні норми

Загальне знайомство з науково-дослідною установою

Історія створення науково-дослідної установи, структура установи, характеристика наукової діяльності співробітників, основні напрями роботи та наукові здобутки

Загальне знайомство з науковим відділом

Історія створення відділу, характеристика співробітників, основні напрями роботи, актуальна для даного відділу проблема дослідження, основні наукові здобутки, знайомство з обов’язками наукового співробітника

Організація ефективної та безпечної праці

Принципи ергономіки робочого місця та робочого часу, технологічна документація з охорони праці

Робота над практичним розділом магістерського дослідження

Розробка програми психологічної допомоги (третій розділ магістерського дослідження), опис вправ, методик, аналіз та інтерпретація отриманих результатів, оцінка ефективності запропонованої програми

Наукова стаття

Написання наукової статті, в якій представлені результати дипломного магістерського дослідження

Підсумки
^

Узагальнення зробленого за період практики, висновки про досягнення особистих цілей проходження практики


Оформлення наукового звіту

Збір матеріалів для написання наукового звіту про практику


3-й етап – захист науково-виробничої практики (стажування).

Звіт з науково-виробничої практики (стажування), підписаний керівником від бази практики, у встановлений термін здається студентами керівникам практики від кафедри для перевірки.

Терміни та графік захисту звітів встановлюється кафедрою. Під час захисту студент повинен стисло (до 5 хв.) представити характеристику науково-дослідної установи, обґрунтувати зміст розробленої програми психологічної допомоги та довести її доцільність і ефективність, представити наукову статтю, яка висвітлює результати магістерського дослідження.

У процесі захисту звіту з науково-виробничої практики (стажування) оцінюється глибина знань студента з досліджуваної проблеми, його вміння розробляти програму психологічної допомоги, готувати наукові статті, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання.

За результатами захисту звіту з науково-виробничої практики (стажування) студент одержує диференційований залік, оцінка якого записується на титульному аркуші роботи та виставляється у залікову відомість і залікову книжку.


^ 3. Функції керівника науково-виробничої практики (стажування)

від кафедри загальної та практичної психології

Керівник практики від кафедри повинен:

 1. Своєчасно ознайомитися з наявністю бази практики, перевірити умови роботи студентів-практикантів, можливості робочих місць стосовно виконання вимог програми практики.

 2. Розробити прог­раму практики.

 3. Погодити робочу програму практики з керівництвом підприємства, організації.

 4. Керувати розробкою студентами індивідуального плану проходження практики.

 5. Забезпечити студентів програмою практики, уточнити індивідуальні плани роботи студентів, їх завдання.

 6. Ознайомити студентів із системою звітності про практику та з вимогами до неї.

 7. Проводити інструктаж практиканта щодо порядку проходження практики.

 8. Проводити інструктаж практиканта з питань охорони праці та техніки безпеки; контролювати виконання студентами трудової дисципліни.

 9. Не менш одного разу на два тижні проводити із студентами виробничі наради на базі практики з участю керівника практики від наукової лабораторії.

 10. Контролювати проходження студентами практики та виконання індивідуального плану, подавати всебічну консультативну та методичну допомогу.

 11. Здійснювати контроль за збором матеріалів для написання дипломної магістерської роботи.

 12. Контролювати ведення студентами щоденників проходження практики, у щоденнику практики відмічати виконання програми практики, індивідуальних планів, виконання трудової дисципліни.

 13. Систематично інформувати завідувача кафедри про хід практики із зауваженнями та пропозиціями щодо вдосконалення практичної підготовки студентів, сприяти вирішенню організаційних труднощів і подоланню можливих конфліктних ситуацій під час підготовки і проходження практики.

 14. Аналізувати й оцінювати звітну документацію про практику.

 15. Скласти і подати на кафедру письмовий звіт про виконання програмних вимог практики та виконання трудової дисципліни.


^ 4. Функції керівника науково-виробничої практики (стажування) від

науково-дослідної установи

Співробітник наукового відділу, за яким закріплені студенти, повинен:

 1. Забезпечити студентів робочими місцями та необхідними матеріалами відповідно з програмою та графіком проходження практики.

 2. Проводити інструктаж практиканта з питань охорони праці та техніки безпеки; контролювати виконання студентами трудової дисципліни.

 3. Ознайомити студента з організацією роботи науково-дослідної установи та наукових лабораторій.

 4. Детально ознайомитися з програмою і графіком проходження практики і здійснювати методичне керівництво та допомогу студентам під час ознайомлення з діяльністю лабораторії.

 5. Допомагати студентам у збиранні дослідницьких матеріалів для підготовки магістерських дипломних робіт, надавати методичну допомогу при написанні наукової статті.

 6. Контролювати роботу студентів та виконання ними трудової дисципліни, організувати облік виходу на практику.

 7. Брати участь у перевірці звітів про практику, скласти на кожного студента письмовий відгук про виконання програмних вимог практики, відношення студентів до роботи, виконання трудової дисципліни та підписати звіт студента після закінчення практики.


^ 5. Обов’язки студента-практиканта

До початку проходження науково-виробничої практики (стажування) студент повинен одержати від керівника практики зразки оформлення необхідних документів.

Під час проходження науково-виробничої практики (стажування) студент-практикант зобов’язаний:

 1. До початку стажування пройти інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності і охорони праці і виконувати всі необхідні правила і принципи цих напрямків діяльності.

 2. Суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку установи, правил трудової дисципліни.

 3. Ознайомитися з роботою установи та наукових відділів, вивчити актуальну для відділу проблему дослідження.

 4. Разом з керівниками скласти індивідуальний план та графік проходження практики.

 5. Систематично разом з керівниками обговорювати хід виконання програм практики.

 6. Дотримуватися обов'язкового порядку виконання програми практики, виконувати роботу у визначений термін.

 7. Скласти звіт про результати проходження практики. У визначений термін подати керівнику практики від кафедри такі матеріали:

 • наукову статтю з проблеми магістерського дослідження;

 • звіт про виконання програми та індивідуального плану практики;

 • індивідуальний план практики;

 • щоденник проходження практики підписаний та оцінений;

 • рецензію керівника практики від установи на виконану роботу практиканта.

 1. Результати проходження практики студент оформляє у вигляді письмового звіту, при необхідності до тексту включаються таблиці, графіки, діаграми тощо.

За порушення правил внутрішнього розпорядку та порушення правил трудової дисципліни практикант несе відповідальність перед адміністрацією науково-дослідної установи. 1. ^ Форми і методи контролю

На місцях проходження практики регламент робочого дня студентів повинен відповідати внутрішньому розкладу, встановленому для психолога, і є обов’язковим. Час початку і закінчення робочого дня студента повинен відмічатися у щоденнику практики, який знаходиться у керівника від бази практики. Щоденник, завірений підписом керівника від бази практики і печаткою установи, передається в навчальний заклад.

Керівник від кафедри не менш одного разу на два тижні повинен проводити зі студентами виробничі наради на базі практики з участю керівника від бази практики, здійснювати контроль за проходженням практики, виконанням програми практики. У щоденнику практики відмічати виконання програми практики, індивідуальних планів, виконання трудової дисципліни.


^ 7. Вимоги до звіту про проходження науково-виробничої практики (стажування)

Результати виконаної на практиці роботи студенти надають на кафедру у вигляді письмового звіту. Звіт про проходження науково-виробничої практики (стажування) повинен містити конкретний опис виконаної студентом роботи, відомості про виконання усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції.

Звіт оформлюється на аркушах формату А-4, скріплюється та має наскрізну нумерацію сторінок. Текст супроводжується таблицями, схемами та поясненнями. Зразок титульної сторінки звіту про практику наведений у додатку (див. додаток А).

Звіт про проходження науково-виробничої практики (стажування), підписаний керівником від бази практики, студент здає на кафедру не пізніше 2-х днів після завершення практики. Керівник практики від кафедри знайомиться зі звітом, складає рецензію, де зазначає сту­пінь виконання студентом програми практики, рівень оволодіння методами дослідження і рівень набутих необхідних на­вичок. Інші документи про практику (щоденник проходження практики, індивідуальний план практики, пропозиції та матеріа­ли підготовлені студентами, характеристика на кожного студента) також мають бути підписані керівником від бази практики і керівником від кафедри.

Захист практики відбувається на засіданні кафедри. Захист проводиться перед комісією у складі в кількості 3 осіб, до складу комісії по захисту входять керівники практики, керівники від бази практики. Результати проходження практики оформлюється у вигляді заліку (залік диференційований) і заносяться в залікову відомість та залікову книжку. На титульному аркуші звіту про практику ставиться підпис членів комісії про захист.

Студент, який не виконав програму практики, одержав незадовільний відгук від бази практики або незадовільну оцінку під час складання заліку, направляється на практику повторно або відраховується з навчального закладу.


^ 8. Система контролю науково-виробничої практики (стажування)

Оцінювання якості науково-виробничої практики (стажування) здійснюється у формі попереднього та підсумкового контролю.

Оцінка науково-виробничої практики (стажування) складається з трьох етапів:

 • оцінка керівником від бази практики підготованих матеріалів і звіту;

 • оцінка керівником від кафедри підготованих матеріалів і звіту;

 • оцінка презентації звіту під час захисту перед комісією.

^ Завданням поточного контролю з науково-виробничої практики (стажування) є ознайомлення з представленими матеріалами про діяльність наукової установи та лабораторії, аналіз розробленої програми психологічної допомоги, оцінка підготованої наукової статті з проблеми магістерського дослідження, перевірка здатності студента використовувати набуті на попередніх етапах професійного навчання знання і вміння для вирішення конкретних завдань в процесі проходження практики.

^ Завданням підсумкового контролю є перевірка результатів проходження студентами науково-виробничої практики (стажування), систематизація і узагальнення набутих знань, вмінь і навичок.

^ Об’єктами поточного контролю є:

 • виконані студентом завдання з науково-виробничої практики (стажування), представлені у відповідних письмових матеріалах;

 • систематичність роботи студентів на консультативних заняттях в процесі проходження практики;

 • дотримання студентом структури, змісту, оформлення, графіку виконання, подання на перевірку та захисту звіту з практики.

Об’єктами підсумкового контролю є:

 • звіт з науково-виробничої практики (стажування);

 • доповідь студента на захисті про апробацію здійсненої методичної розробки на практиці, здатність обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору, відповідати на запитання.

Під час захисту звіту студент повинен стисло (3-5 хвилин) представити розроблену програму психологічної допомоги, розповісти про апробацію запропонованої методичної розробки на практиці, представити наукову статтю з проблеми магістерського дослідження, а також дати відповіді на зауваження керівника.

При організації контролю кафедрою самостійно розподіляється загальна кількість балів, за якими оцінюється діяльність студента, між відповідними об’єктами контролю, визначаються форми проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання. Відповідні вимоги визначаються керівниками з науково-виробничої практики (стажування) відповідно до особистих вимог, тематики магістерського дослідження, що виконується студентом, і доводяться до відома студентів на початку семестру.

Розподіл балів між об’єктами оцінювання науково-виробничої практики (стажування) наводиться у таблиці (табл. 2).

^ Таблиця 3

Розподіл балів між об’єктами оцінювання науково-виробничої практики (стажування)

^ Об’єкти оцінювання

Бали

І. Завдання за структурою змісту діяльності практиканта:
Завдання 1. Матеріали про діяльність науково-дослідної установи та відділу.

10

Завдання 2. Характеристика організації ефективної та безпечної праці наукових співробітників.

Завдання 3. Розробка та апробація програми психологічної допомоги (третій розділ магістерського дослідження).

10


10

Завдання 4. Звіт перед керівниками практики та оцінка науково-дослідної діяльності

Завдання 5. Наукова стаття з проблеми магістерського дослідження

10


20

ІІ. Робота на консультативних заняттях:

10

 • своєчасне виконання індивідуального плану;
 • періодичне відвідування консультацій;
 • своєчасне подання звіту на перевірку.
ІІІ. Дотримання вимог щодо оформлення роботи:

10

 • брошурування, наявність і оформлення обкладинки;
 • акуратність подання тексту, відсутність помарок, помилок;
 • наявність змісту та нумерація сторінок, таблиць, малюнків, відповідність нумерації;
 • відповідність структурним вимогам керівника;
 • наявність списку літератури і дотримання правил його подання і оформлення.
ІV. Захист:

 • ґрунтовність доповіді про апробацію запропонованої розробки на практиці;

 • аргументованість відповідей на зауваження керівника;

 • чіткість, структурованість доповіді;

 • володіння увагою аудиторії;

 • використання засобів наочності.

20Разом

100^

Загальні критерії оцінювання роботи студентів з курсу


Рівень проходження науково-виробничої практики (стажування) оцінюється за п’ятибальною системою. Загальна сума балів є відсотковим вираженням зробленого обсягу роботи (100%). 100 балів відповідає максимальному результату виконання завдань науково-виробничої практики (стажування) (100%). При оцінюванні науково-виробничої практики (стажування) пропонується встановити таку відповідність між балами та оцінкою:

 • “незадовільно” – 45-0 балів;

 • “задовільно” – 50-60 балів;

 • “добре” – 65-80 балів;

 • “відмінно” – 85-100 балів.


Оцінювання знань студентів проводиться за національною шкалою та шкалою ECTS таким чином:


^ Рейтингові бали за шкалою Академії

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Означення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

B

^ Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю помилок)

60-66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальні критерії)

35-59

Незадовільно

Fx

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)


Студент, який не виконав програму практики, одержав незадовільний відгук від бази практики або незадовільну оцінку під час складання заліку, направляється на практику повторно або відраховується з навчального закладу.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Технологія роботи над науковою статтею (Скрипник М.І.)

Стаття – як твір передбачає детальне висвітлення теми психологічного дослідження, ідеї чи питання й містить елементи аналізу. Стаття спрямована на періодичне видання або готується для неперіодичного збірника як складова частина його основного тексту.

Необхідними елементами наукової статті є:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

При формулювання назви статті доречно керуватися такими правилами:

 • Правило 1. Назва – основне запитання цієї роботи, тобто назва має істотно визначатися основними результатами роботи.

 • Правило 2. Для правильного вибору назви статті необхідно правильно знайти ключове слово (про що стверджується в наукововій роботі, що саме стверджується).

 • Правило 3. Рекомендується ключові слова подавати на початках заголовку, для того, щоб предмет дослідження був зрозумілим.

 • Правило 4. Назва має відповідати результатам дослідження.

 • Правило 5. Кількість слів у назві має відповідати Закону сприймання інформації (число Міллера – 7±2).
^

Після назви статті важливо обов’язково розміщуються анотації та ключові слова на трьох мовах (українська, російська, англійська).Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки звіту про практику

________________________________________________________________


Національна академія педагогічних наук України

^ Університет менеджменту освіти

Інститут менеджменту та психології

Кафедра загальної та практичної психології


ЗВІТ


про виконання науково-виробничої практики (стажування) _____________________________________студентом

________________________________________________________

(П.І.П. студента)


Група ____________________________________________________________

Спеціальність _____________________________________________________

База практики ____________________________________________________

(повна назва установи)


Керівник практики від кафедри _____________________________________

(науковий ступінь, знання, П.І.П.)


Звіт захищено _______________________

(оцінка, підпис)

Київ – 2012
Схожі:

Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconАкадемія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології
Положення затверджене рішенням кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології
Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconПедагогічної освіти інститут відкритої освіт
...
Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconИ. И. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості Методичні рекомендації
Укладач: Артюхіна Н. В., канд психол наук, доцент кафедри загальної психології І психології розвитку особистості
Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconИ. И. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки Кафедра загальної психології І психології розвитку особистості Методичний посібник
Укладач: Артюхіна Н. В., канд психол наук, доцент кафедри загальної психології І психології розвитку особистості
Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г.
Тернопіль відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»
Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г.
Оргкомітет конференції щиро запрошує науковців, практиків, представників неурядових організацій та інших зацікавлених осіб взяти...
Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconКафедра практичної психології Завідувач кафедри доктор психологічних наук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психології
Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут психології імені Г. С. Костюка Лабораторія психології дошкільника інформаційний лист шановні колеги!
Лабораторія психології дошкільника запрошує науковців, викладачів, аспірантів, працівників системи дошкільної освіти взяти участь...
Національна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології iconАкадемія педагогічних наук України Інститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати
Науково-дослідний центр з проблем гендерної освіти І виховання учнівської та студентської молоді напн україни тнпу імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи