Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології icon

Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології
Скачати 151.33 Kb.
НазваАкадемія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології
Дата25.08.2012
Розмір151.33 Kb.
ТипДокументи

Академія педагогічних наук України

Університет менеджменту освіти


Факультет менеджменту та психології

Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології


Додаток Б

ПОЛОЖЕННЯпро педагогічну (асистентську) практику з фаху студентів

зі спеціальності 8.040100 «Психологія»

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, магістр


Положення затверджене рішенням кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології

від «___»______________ 2008р.

Протокол №_________________

Зав. кафедрою д. псих. н.,

проф. Лушин П.В.


Київ – 2008

 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма практики та методичні рекомендації розроблені у відповідності з наказами Міносвіти України “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” від 24 червня 1993 р., № 161, “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” від 08.04.1993 р.. № 93.

Відповідно до навчальних планів підготовки психологів-магістрів студенти проходять асистентську практику.

Асистентська практика є одним із видів самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів.

Вона спрямована не лише на засвоєння основ викладацької діяльності, а й на усвідомлення труднощів та специфіки педагогічної діяльності.

Асистентська практика з одного боку забезпечує більш глибоке засвоєння змісту навчальної дисципліни, а з іншого є шляхом опанування викладання як виду діяльності. Її реалізація дає змогу втілити набуті студентами знання, вміння та навички для опрацювання теоретичних і практичних питань під час підготовки та здійснення викладацької діяльності.

Значна увага в даній розробці приділяється підготовці до проведення асистентської практики та активізації пізнавальної діяльності.

^ Мета асистентської практики полягає в усвідомлені студентами-практикантами сутності й особливостей викладацької діяльності та набутті й удосконаленні умінь та навичок, необхідних для успішного викладання у вищій школі.

^ Основними завданнями підготовки та проходження асистентської практики є:

 1. Розвиток та закріплення вмінь та навичок самостійної навчальної, науково-дослідної та творчої діяльності.

 2. Використання загальнонаукових знань з психології та педагогіки при вирішенні завдань дидакто-методичного характеру.

 3. Формування професійних вмінь та навичок управління навчальною діяльністю студентів із застосуванням адекватних навчальним цілям форм, методів і технологій навчання.

Після проходження асистентської практики студенти-магістри повинні:

Знати:

 • функції навчальної діяльності;

 • завдання навчальної діяльності;

 • основи організації роботи викладача;

 • форми та методи навчальної діяльності;

 • сучасні підходи до навчання у вищій школі.

Вміти:

 • аналізувати, відбирати, узагальнювати, структурувати зміст навчального матеріалу для лекційного виступу;

 • розробляти та проводити семінарське чи практичне заняття з обраної теми;

 • використовувати психодіагностичні методи та методики у відповідності з темою практичного заняття;

 • передбачати та враховувати можливі типові труднощі в навчанні;

 • використовувати знання про освітньо-вікові особливості людини при проведенні лекції, семінару чи практичного занять;

 • здійснювати активізацію діяльності студентів-слухачів;

 • застосовувати різноманітні методи, прийоми та засоби навчання;

 • проводити зворотний зв’язок з аудиторією;

 • проектувати власну викладацьку діяльність.^ 2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Асистентська практика тісно пов’язана з іншими дисциплінами, а саме з курсами "Загальна психологія", "Психологія особистості”, "Психодіагностика", “Вікова психологія”, “Педагогіка”, “Основи психології та педагогіки вищої школи”, “Методика викладання психології” тощо. Завдяки цьому студенти мають можливість інтегрувати та накопи­чувати інформацію з різних курсів та успішно використовувати її під час практики та подальшої професійної діяльності.


^ 3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Асистентська практика проходиться у терміни робочого навчального плану відповідної ступеневої підготовки.

Керівництво асистентською практикою здійснюють викладачі кафедри. Консультації керівники проводять за розкладом кафедри в години індивідуальної роботи.

Асистентська практика складається з таких етапів:

1-й етап – вибір теми лекції та практичного заняття.

Удалий вибір теми є одним із найсуттєвіших моментів якісного проходження асистентської практики. Теми студенти обирають самостійно керуючись переліком навчальних дисциплін та програмами навчальних дисциплін.

Обираючи тему лекції та практичного заняття, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості своїм науковим та практичним інтересам, існуючим розробкам, можливостям підготовки первинної інформації та специфіку вибраної дисципліни.

Вибрані теми погоджуються з керівниками практики.

2-й етап – підбір та аналіз літератури.

На стадії добору літератури студент складає бібліографію. Поглиблений аналіз дібраної літератури доцільно починати з розгляду найновітніших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в сфері теорії та практики. Вивчення літератури слід робити за двома напрямами:

  1. тема лекції та практичного заняття;

  2. методи та прийоми навчання.

Перший напрям включає визначення мети занять, формулювання пунктів плану лекції та практичного заняття, наочних матеріалів, завдань для самостійної роботи з обраної теми тощо.

Другий напрям спрямований на підбір методів та прийомів навчання для вищої школи.

3-й етап – написання лекції та розробка практичного заняття.

Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та структурується відповідно до пунктів плану лекції та практичного заняття. На цьому етапі формулюються висновки, добираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійснюється редагування. У процесі редагування поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі частини тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряється орфографія та пунктуація.

Третій етап завершується оформленням звіту з асистентської практики згідно із вимогами, що наведені у четвертому розділі даної навчально-методичної розробки.

4-й етап – викладання навчального матеріалу, відвідування та аналіз занять. Ефективне викладання ґрунтується на вдалому сполученні вмінь щодо врахування індивідуально-психологічних, соціально-психологічних, вікових особливостей суб’єктів навчальної діяльності з вміннями, що пов’язані з використанням різноманітних методів і форм навчання, педагогічною майстерністю, реалізацією управлінських функцій: плануванням, організацією, мотивацією, контролем.

У діяльності викладача значне місце займає аналітична діяльність. Саме з метою її розвитку в процесі асистентської практики студентам пропонується проаналізувати проведені та відвідані заняття за критеріями, що наведені у 4 розділі.

5-й етап – захист асистентської практики.

Звіт з асистентської практики у встановлений термін здається студентами керівникам асистентської практики для перевірки.

Терміни та графік захисту звітів встановлюється кафедрою. Під час захисту студент повинен стисло (до 5 хв.) обґрунтувати доцільність запропонованої у дидактичній розробці теми лекції та практичного заняття.

У процесі захисту звіту з асистентської практики оцінюється глибина знань студента з досліджуваної проблеми, його вміння розробляти і проводити лекцію та практичне заняття, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання.

За результатами захисту звіту з асистентської практики студент одержує диференційований залік, оцінка якого записується на титульному аркуші роботи та виставляється у відомість і залікову книжку.


^ 4. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИКАНТА

Протягом відведеного навчальним планом на практику терміну (7-ма сесія, два тижні) студент-практикант має довести, що він здатний визначитися із власним планом роботи та виконати основні завдання програми практики.

Завдання 1. Визначитись з навчальною темою певного навчального предмету психологічного змісту, підготувати навчально-методичну розробку проведення лекції та практичного (чи семінарського) заняття на відповідну тему (додаток 3).

Завдання 2. Провести лекцію та практичне заняття з групою студентів за підготовленими навчально-методичними розробками. У процесі викладання доцільно використовувати різні техніки мотивування та стимулювання (додаток 4).

Завдання 3. Взяти участь у заняттях, розроблених та проведених одногрупниками, здійснити їх критичний аналіз, зазначаючи у звіті прізвища, ім’я, по-батькові практикантів, теми їхніх занять та дати проведення.

У критичному аналізі лекції рекомендується звернути увагу на такі аспекти:

 • актуальність теми, відповідну літературу, мету;

 • надання плану лекції та логіка викладення;

 • доступність матеріалу;

 • застосування методів активізації аудиторії;

 • встановлення міжпредметних зв’язків;

 • мова та мовлення, стиль, тон, такт, спостережливість;

 • застосування наочних засобів навчання.

При аналізі практичного заняття бажано відповісти на такі запитання:

    • Чи були роз’яснені студентам цілі практичного заняття?

    • Чи вдалося здійснити намічений план заняття та досягти формування відповідних знань та вмінь? В якій мірі ?

    • Чи відповідали завдання поставленим цілям?

    • Які рівні засвоєння навчального матеріалу (репродуктивний, продуктивний, творчий) були задіяні і в якій мірі?

    • Наскільки різноманітними були застосовані методи навчання?

    • Чи були студенти активними на занятті? Як в цілому можна охарактеризувати їх поведінку?

    • Що можна було б поліпшити в організації заняття, структурі, змісті, методах?

    • Чи була організована на занятті самостійна робота студентів і як це вплинуло на якість їхніх знань?

    • Чи застосовувався на занятті дидактичний матеріал, технічні засоби навчання? Як це вплинуло на підвищення ефективності заняття?

    • Які моменти заняття були найбільш ефективними? Що сприяло цьому?

    • Чи раціонально використовувався час?

Завдання 4. Здійснити самоаналіз проведених занять, користуючись поданими вище рекомендаціями (завдання 3). Окрім того доречно проаналізувати власний психологічний стан на занятті, охарактеризувати задоволеність чи незадоволеність певними аспектами роботи з аудиторією, визначити шляхи вдосконалення своєї педагогічної діяльності.

Завдання 5. Підготувати “Звіт з асистентської практики” за структурою, поданою нижче (обсяг – у друкованих сторінках):

Таблиця 1

^ Структура звіту з асистентської практики

Структурна одиниця звіту

Короткий опис змісту

Методич рекомендації

Реком. обсяг (в стор.)

Обкладинка
^

Відповідає стандартним правилам оформлення


с. 22

1

Зміст

Включає перелік всіх структурних одиниць звіту (крім обкладинки) та номери сторінок


-

1

Продовження табл. 1

Структурна одиниця звіту

Короткий опис змісту

Методич рекомендації

Реком. обсяг (в стор.)

Вступ
^

Опис власного розуміння цілей проходження асистентської практики


-

1

Навчально-методична розробка лекції
^

Тема, мета, план, текст лекції і зазначенням способів активізації аудиторії, наочні засоби, коротка характеристика використаних джерел, дидактичні матеріали


с. 7-8, 23-27

10

Навчально-методична розробка практичного заняття

Тема, навчальні цілі, план, хід заняття відповідно до плану (етапи заняття, їх розподіл за часом, назви та зміст завдань, обґрунтування обраних форм і методів навчання), дидактичні матеріали


с. 7-8, 23-27

7

Критичний аналіз відвіданих та проведених занять
^

Аналіз відвіданих занять одногрупників та самоаналіз проведених занять


с. 10-11

4

Підсумки
^

Узагальнення зробленого за період практики, висновки про досягнення особистих цілей проходження практики.


-

1


Загальний рекомендований обсяг звіту - 25 – 30 сторінок.

Завдання 6. Звітувати перед керівниками-консультантами від бази практики та отримати оцінку асистентської практики.


5. Система контролю ^ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

Оцінювання якості асистентської практики здійснюється у формі попереднього та підсумкового контролю.

Оцінка з асистентської практики складається з трьох етапів:

 • оцінка керівника проведених студентом лекції та практичного заняття;

 • попередня оцінка керівника звіту;

 • оцінка презентації звіту під час захисту перед комісією.

Завданням поточного контролю з асистентської практики є перевірка процесу викладацької діяльності, здатності студента використовувати набуті на попередніх етапах професійного навчання знання і вміння для вирішення конкретного завдання з проблем педагогічної спеціалізації: дидактичної розробки форм та методів навчання з психологічної тематики, а також практична реалізація набутих знань та навичок в галузі педагогічної діяльності в процесі проходження асистентської практики.

Завданням підсумкового контролю є перевірка результатів проходження студентами асистентської практики, систематизація і узагальнення набутих знань, вмінь і навичок.

^ Об’єктами поточного контролю є:

 • виконані студентом завдання з асистентської практики, представлені у відповідних письмових матеріалах;

 • процес викладацької діяльності студента-практиканта;

 • систематичність та активність роботи студентів на консультативних заняттях;

 • дотримання студентом структури, змісту, оформлення, графіку виконання, подання на перевірку та захисту звіту з асистентської практики.

Об’єктами підсумкового контролю є:

 • звіт з асистентської практики;

 • доповідь студента на захисті про апробацію здійсненої методичної розробки на практиці, здатність обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору, відповідати на запитання.

Під час захисту звіту студент повинен стисло (3-5 хвилин) розповісти про апробацію запропонованої методичної розробки вибраної теми на практиці, дати характеристику проведеним заняттям, зробити висновки щодо переваг та недоліків здійсненої роботи, а також дати відповіді на зауваження керівника.

При організації контролю кафедрою самостійно розподіляється загальна кількість балів, за якими оцінюється діяльність студента, між відповідними об’єктами контролю, визначаються форми проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання. Відповідні вимоги визначаються керівниками з асистентської практики відповідно до особистих вимог, тематики методичної розробки для проведення практичних занять, що виконується студентом, особливостей навчальної дисципліни тощо, і доводяться до відома студентів на початку семестру.

Приклад розподілу балів між об’єктами оцінювання педагогічної практики наводиться у табл. 1.

Таблиця 2

^ Можливий розподіл балів між об’єктами оцінювання
асистентської практики


Об’єкти оцінювання

Бали

І. Завдання за структурою змісту діяльності практиканта:
Завдання 1. Визначення теми, мети та плану лекції та практичного заняття

5

Завдання 2. Проведення лекції та практичного заняття:

 • підготовка навчально-методичної розробки викладання обраної теми

 • проведення занять за цією розробкою, враховуючи такі вимоги до викладання:

 • систематизація та логічність матеріалу;

 • інформативність матеріалу;

 • відповідність плану теми та послідовність викладу матеріалу;

 • вільне володіння матеріалом;

 • вміння активізувати аудиторію;

 • здатність встановлювати зворотній зв’язок з аудиторією;

 • використання різних методів навчання.

40

Завдання 3. Критичний аналіз відвіданих занять:

20:

 • відповідність та повнота критеріїв аналізу вимогам програми практики
 • висновки щодо доцільності використання досліджуваного досвіду у власній майбутній діяльності

 • пропозиції по можливому вдосконаленню відвідуваних занять
Завдання 4. Звіт перед керівництвом та оцінка педагогічної діяльності
ІІ. Робота на консультативних заняттях:

5

 • своєчасне затвердження теми
 • періодичне відвідування консультацій
 • своєчасне подання звіту на перевірку
ІІІ. Дотримання вимог щодо оформлення роботи:

10

 • брошурування; наявність і оформлення обкладинки
 • акуратність подання тексту, відсутність помарок, помилок
 • наявність змісту та нумерація сторінок, таблиць, малюнків, відповідність нумерації
 • відповідність структурним вимогам керівника
 • наявність списку літератури і дотримання правил його подання і оформлення
ІV. Захист:

 • ґрунтовність доповіді про апробацію запропонованої методичної розробки на практиці

 • аргументованість відповідей на зауваження керівника

 • чіткість, структурованість доповіді

 • володіння увагою аудиторії

 • використання засобів наочності

20Разом

100


Загальна сума балів є відсотковим вираженням зробленого обсягу роботи. 100 балів відповідає максимальному результату виконання завдань асистентської практики (100%). При оцінюванні асистентської практики пропонується встановити таку відповідність між балами та оцінкою:

 • “незадовільно” – 45- 0 балів;

 • “задовільно” – 50- 60 балів;

 • “добре” – 65-80 балів;

-відмінно” – 85-100 балів.

Схожі:

Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconНаціональна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології
Науково-виробничої практики (стажування) студентів галузі знань 0301 соціально-політичні науки зі спеціальності 03010201 "Психологія"...
Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія вищої школи
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconТипова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, “Національної Доктрини розвитку освіти в Україні”....
Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи