Програма icon

Програма
Скачати 346.84 Kb.
НазваПрограма
Дата31.08.2012
Розмір346.84 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1. /Ковтун _.М., Попова О.А. Програма педагог_чнох практики 4 курс.docПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Севастопольський міський гуманітарний університет


Кафедра української філології


ПРОГРАМА

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

та методичні рекомендації

до її проведеннядля студентів ІV курсу філологічного факультету

спеціальності: 6.010100.

«Педагогіка і методика середньої освіти.

Мова і література (англійська).

Українська мова і література»


Севастополь

2006

Програма педагогічної практики для студентів ІV курсу спеціальності 6.010100. «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська). Українська мова і література» укладена на основі професійно-освітньої програми, навчального плану й структурно-логічних схем підготовки спеціалістів відповідно до чинного Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. № 93).


Програма розроблена старшими викладачами кафедри І.М. Ковтун, О.А. Поповою.


Загальна редакція – Н.В.Савельєва.


Рецензент: доктор педагогічних наук, професор М.І. Пентилюк.


Програму схвалено на засіданні кафедри української філології –
4 грудня 2005 р., протокол № 5.


Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Севастополь­ського міського гуманітарного університету


Все права данной публикации защищены и охраняются законом.


© СГГУ, 2006 год

© Ковтун І.М., Попова О.А., 2006 год


ВСТУП


Сучасне динамічне суспільне життя ставить високі вимоги до молодого спеціаліста-педагога. Як би не змінювалася технологія освіти, провідна роль вчителя, його духовний вплив на підростаюче покоління не втрачає свого значення ніколи. Від професіоналізму вчителя-словесника, його особистісних якостей значною мірою залежить формування інтелектуального потенціалу країни, вироблення суспільних, етичних й естетичних ідеалів.

Базові професійно-методичні вміння й навички вчителя-словесника формуються в процесі вузівського навчання. Одним із важливих етапів такої підготовки є педагогічна практика, що поєднує процес навчання з майбутньою професійною діяльністю.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України №-93 від 08.04.93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України», на підставі навчального плану Севастопольського міського гуманітарного університету студенти ІІІ курсу спеціальності 6.010100. «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська). Українська мова і література» проходять педагогічну практику з української мови у 6 семестрі тривалістю два тижні.

За вказівкою Міністерства освіти і науки України педагогічна практика проводиться в кращих школах міста, де створюються всі необхідні умови для розвитку фахових здібностей майбутніх учителів і вироблення індивідуального стилю педагогічної діяльності.

Мета педагогічної практики ― забезпечити адаптацію студентів до умов навчально-виховного процесу, ознайомити з особливостями педагогічної діяльності вчителя-словесника, поглибити наукові знання, виробити практичні навички, методичні вміння майбутніх учителів-словесників, познайомити з системою позакласної роботи з української мови та літератури, сформувати потребу систематично поповнювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Завдання педагогічної практики :

 • виховати в студентів стійкий інтерес до професії вчителя, почуття професійної значущості;

 • розширити, поглибити психолого-педагогічні, методичні та мовні знання студентів, навчити синтезувати їх у процесі педагогічної діяльності, використовуючи для вирішення конкретних навчальних завдань;

 • сприяти свідомому застосовування знань з теорії навчання в практичній діяльності,

 • сформувати навички планування та проведення уроків української мови і літератури з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності;

 • розвивати в студентів уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об'єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності;

 • формувати вміння творчо працювати з науково-методичною, довідковою літературою;

 • ознайомити з різними видами навчально-виховної роботи в школі, передовим педагогічним досвідом;

 • розвивати практичні вміння проводити позакласну роботу з української мови і літератури.

Реалізація поставлених завдань здійснюється відповідно до сучасних вимог методики викладання української мови в загальноосвітній школі, у світлі нових програм і концепцій освіти (Програми Міністерства освіти України, "Концепції інтенсивного навчання мови", "Концепції мовної освіти в Україні", "Концепції навчання державної мови в школах України").

Важливість педагогічної практики полягає в тому, що студенти повинні навчитися комплексно, а також свідомо застосувати весь арсенал одержаних теоретичних знань з лінгвістики, методики навчання та предметів психолого-педагогічного циклу. Тільки за таких умов вони зможуть продемонструвати загальний рівень своєї педагогічної культури.

У період педагогічної практики формується низка професійних умінь і навичок, зокрема конструктивних, мобілізаційних, організаторських, комунікативних.

Конструктивні:

 • планувати власну педагогічну діяльність, складати індивідуальні плани-графіки;

 • визначати мету уроку, відбирати навчально-методичний матеріал, визначати оптимальні методи й засоби навчання, прогнозувати можливі труднощі засвоєння школярами навчального матеріалу, визначати тип і структуру уроків, складати тематичні й поурочні плани тощо.

 • планувати зміст і методи проведення позакласної роботи з української мови і літератури, форми її організації.

Мобілізаційні:

 • активізовувати й розвивати пізнавальну діяльність учнів, інтерес до суспільного життя країни, соціуму, школи й класу, прагнення поліпшити життя навкруги себе.

 • стимулювати позитивні моменти шкільного життя (підтримувати кращі традиції, сприяти заснуванню нових; розкривати потенційні можливості учнів, наводити кращі приклади з життя людей, шкільних колективів тощо).

Організаторські:

 • спрямовувати клас на реалізацію поставлених цілей, спираючись на лідерів, активних і зацікавлених учнів;

 • розподіляти обов'язки між школярами, проводити поточний контроль за виконанням запланованих справ, вносити корективи в план роботи;

 • реалізовувати заплановане, користуватися методами виховання: бесідою, навіюванням, переконанням, заохоченням, покаранням тощо;

 • проводити уроки та позакласні навчально-виховні заходи, здійснювати їх аналіз та самоаналіз.

Комунікативні:

 • передавати навчальну інформацѹ в логічній послідовності, використовуючи індуктивний і дедуктивний шляхи формування знань, пов'язуючи її з попередніми темами шкільного курсу;

 • володіти методами усного викладу, грамотно будувати висловлювання, не вживати слів-паразитів, терміни молодіжного сленгу, працювати над дикцією, ясно й чітко виражати думку;

 • виступати з лекціями перед учнями, батьками, бесідувати з ними на педагогічні, психологічні, морально-етичні, естетичні, суспільно-політичні та інші теми.ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРАКТИКИ


Педагогічна практика студентів організовується деканатами факультетів, кафедрою української філології спільно з кафедрами педагогіки, психології, на підставі наказу по університету. Безпосереднє керівництво педагогічною практикою студентів здійснюють керівники практики – викладачі кафедри української філології .

Перед початком педагогічної практики з кожною групою проводиться настановча конференція, на якій студентам роз'яснюються завдання і зміст практики, а також порядок її проходження.

Під час практики студенти організовують свою діяльність відповідно до вимог Статуту школи, дотримуються Правил внутрішнього розпорядку школи, виконують розпорядження адміністрації школи й керівників практики. Беруть участь у позакласній, методичній та інших видах роботи школи.

Для виконання програми практики, реалізації її завдань та проведення окремих видів навчально-виховної роботи з учнями студенти закріплюються за певними класами та вчителями української мови і літератури певної школи.

Зміст і обсяг роботи студентів на практиці розраховані на 36-годинний робочий тиждень. Щоденне навантаження студента становить 6-8 годин робочого часу.

Режим роботи студентів-практикантів визначається керівниками практики. Усі студенти повинні приходити в школу не пізніше, як за 15 хвилин до початку занять у своєму класі, час перебування в школі визначається змістом та планом проведення практики.

До робочого часу практиканта входить самостійне вивчення методичної літератури, добір дидактичних матеріалів, написання конспектів, консультації з вчителем і методистом тощо.

У процесі практики студенти проводять залікові види робіт, беруть участь у їх обговоренні й аналізі, ведуть щоденник педагогічної практики. Кількість залікових видів робіт визначається програмою практики.

У разі порушення поставлених вимог студент-практикант усувається від проходження практики. Такий студент, а також практикант, робота якого визнана незадовільною, вважаються студентами, що не виконали навчальний план семестру. За рішенням деканату факультету для них може бути призначено повторне проходження практики без відриву від навчальних занять в університеті.

На період практики в кожній групі студентів призначається староста. В обов'язки старости входить облік відвідування студентів, загальна організація роботи, оповіщення студентів про консультації та інші види робіт, виконання доручень керівників практики.

Педагогічна практика завершується підсумковою конференцією: на нійпідводяться підсумки, оцінюються результати роботи.

Критеріями оцінювання є:

 • ступінь сформованості професійно-педагогічних умінь, передбачених програмою практичної підготовки спеціаліста;

 • рівень теоретичного й методичного осмислення власної педагогічної діяльності, усвідомлення її мети та цілей;

 • рівень професійної й суспільної спрямованості майбутніх вчителів (інтерес до педагогічної професії, любов до дітей, відповідальне і творче ставлення до роботи, активність, ініціативність, самостійність, дисциплінованість.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Під час практики кожний практикант має право:

 • звертатися до керівників практики університету, адміністрації та вчителів школи з усіх питань проходження педагогічної практики;

 • користуватися навчально-методичною літературою бібліотеки, кабінетів школи;

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та організації педагогічної практики, брати участь у конференціях та нарадах.

Під час практики кожний практикант зобов’язаний:

 • проводити свою діяльність у відповідності зі Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, виконувати розпорядження адміністрації школи, вчителя й керівника;

 • виконувати всі види робіт, що передбачені програмою практики; проводити навчально-виховну роботу (в тому числі й позакласну) з метою розвитку емоційної сфери, естетичних уподобань, моральних переконань учнів.

 • самостійно добирати необхідний дидактичний матеріал та виготовляти наочність;

 • перебувати у школі не менше п'яти днів на тиждень; приходити до початку уроків за 15 хвилин;

 • відвідувати всі консультації вчителя й методиста;

 • вчасно подавати плани-конспекти вчителю для затвердження;

 • узгодити з вчителем (вчителями) графік відвідування уроків;

 • заздалегідь попереджати вчителя, керівника про свою відсутність на практиці;

 • у випадку спізнення чи пропуску пояснити причину, надати необхідні документи, що її підтверджують;

 • бути уважним, доброзичливим і ввічливим у стосунках із школярами, вчителями, викладачами, студентами групи;

 • звертатися до вчителів, студентів-практикантів на ім’я по батькові;

 • нести відповідальність за життя й здоров’я школярів протягом часу перебування в класі.

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Керівник практики зобов’язаний:

 • здійснювати методичне керівництво й контроль за педагогічною діяльністю студентів;

 • проводити інструктаж учителів та інших педагогічних працівників, щодо організації та змісту практики;

 • прикріплювати студентів до вчителів української мови і літератури, визначати разом з учителем теми уроків для спостереження та проведення студентами-практикантами;

 • організовувати спостереження та аналіз уроків української мови й літератури, проведених учителями школи, студентами-практикантами;

 • допомогти студентам скласти індивідуальний план на період практики; затвердити його; контролювати виконання;

 • консультувати студентів, надавати методичну допомогу під час підготовки до уроків;

 • збирати, аналізувати документацію представлену студентами, оцінювати роботу практикантів;

 • складати звіт про підсумки практики.

ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

ТА ЗАСТУПНИКА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Директор школи та його заступники зобов’язані:

 • забезпечувати умови, необхідні для успішного проведення практики і здійснювати загальне керівництво;

 • знайомити практикантів зі школою, з особливостями навчально-виховної діяльності школи, правилами внутрішнього розпорядку;

 • здійснювати безпосередній контроль за роботою вчителів з практикантами;

 • вибірково відвідувати уроки й заняття, які проводять практиканти, брати участь в їх обговоренні та оцінюванні.

ОБОВ’ЯЗКИ ВЧИТЕЛІВ ШКІЛ – КЕРІВНИКІВ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ


Шкільний учитель-словесник зобов’язаний:

 • ознайомити практикантів із планом навчально-виховної роботи школи, видами шкільної документації та правилами її ведення, залучати студентів до активної роботи з учнями певного класу;

 • проводити відкриті уроки, організовувати їх обговорення;

 • разом з керівником практики визначити теми уроків, розподілити їх між студентами;

 • проводити консультації, надавати методичну допомогу студентам-практикантам;

 • перевіряти конспекти уроків, затверджувати їх не пізніше ніж за день до проведення уроку;

 • допомагати студентам у формуванні навичок оцінювання різних видів діяльності учнів

 • бути присутнім на всіх уроках практиканта, аналізувати й оцінювати проведені уроки, робити записи з конкретними зауваженнями й пропозиціями у формі встановленого зразка (Додаток №7).ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Загальні положення

З першого дня практики студенти вводяться в коло реальних проблем професійної роботи вчителя-словесника, знайомляться зі змістом й обсягом його діяльності. У зв'язку з цим вони повинні проводити навчально-виховну роботу в усіх напрямках: планування та проведення уроків, проведення факультативних занять, позакласна робота з предмета, психолого-педагогічне спостереження за окремими учнями, робота класного керівника, робота з батьками учнів.

Студенти залучаються до методичної роботи школи, набувають досвіду науково-дослідницької роботи. Діяльність студентів у період практики можна представити як міні-модель вчителя.

Специфікою педагогічної практики є те, що студенти на певний період стають членами педагогічних колективів шкіл а, отже, дотримуються внутрішнього розпорядку школи, єдиного плану роботи, традицій, трудової дисципліни, проводять єдину принципову лінію в стосунках з дітьми, керуються єдиними вимогами до учнів. Як члени колективів вони беруть активну участь в організації педагогічної діяльності: у педагогічних радах (в міру необхідності), у засіданнях навчально-методичних об'єднань, семінарах класних керівників, конференціях, вивчають і узагальнюють досвід кращих учителів.

Спілкування студентів із вчителями повинно будуватися на основі пошани, такту, взаєморозуміння, творчого обговорення педагогічних проблем.

Зміст та організація діяльності
студента-практиканта на IІІ курсі


Зміст навчальної роботи студентів

 1. Загальне знайомство із специфікою діяльності школи, із системою навчально-виховної роботи школи, діяльністю педагогічного колективу, методичним об'єднанням вчителів-словесників.

 2. Вивчення досвіду роботи вчителів школи: відвідування уроків вчителів, цілеспрямоване спостереження та аналіз відвіданих уроків.

 3. Розробка конспектів уроків української мови і літератури, проведення уроків української мови і фрагментів уроків української літератури з наступним обговоренням і самоаналізом. Відвідування уроків, проведених студентами-практикантами, аналіз відвіданих уроків.

 4. Участь у факультативній та індивідуальній роботі з української мови і літератури.

Зміст дослідницької роботи студенті

 1. Опрацювання науково-методичних джерел з методики викладання української мови і літератури.

 2. Написання рефератів з проблемних питань викладання української мови і літератури (за напрямком роботи методичного об’єднання школи).

Зміст позакласної роботи з української мови і літератури

 1. Активна участь у позакласній роботі, що проводить учитель-словесник.

 2. Розробка сценарію позакласного заходу з української мови або літератури (тематика заходу визначається вчителем школи й узгоджується з керівником практики).ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ


І. Початковий період практики

 1. Участь у настановчій конференції, знайомство з метою, завданнями, змістом практики, правами й обов’язками студента-практиканта, особливостями організації діяльності практикантів та вимогами до звітної документації.

 2. Участь у бесіді з адміністрацією школи. Знайомство із системою навчально-виховної роботи школи, навчально-матеріальною базою школи; діяльністю педагогічного колективу, режимом роботи школи;

 3. Знайомство з учителями української мови і літератури, з особливостями діяльності методичного об'єднання вчителів-словесників даної школи.

 4. Бесіда з учителем, керівником від бази практики, про особливості викладання української мови в школі з російською мовою навчання, знайомство з планом роботи вчителя, конспектами уроків.

 5. Інструктаж методиста щодо методики спостереження та аналізу уроків української мови і літератури.

 6. Складання індивідуального плану роботи на основі календарно-тематичного плану вчителя.

ІІ. Основний етап практики

 1. Вивчення досвіду роботи вчителів школи. Відвідування уроків вчителів, цілеспрямоване спостереження та аналіз відвіданих уроків (6 уроків).

 2. Розробка конспектів і самостійне проведення уроків з української мови(2 уроки).

 3. Розробка конспектів уроків з української літератури, проведення фрагментів уроків з наступним обговоренням і самоаналізом (2).

 4. Взаємо відвідування, аналіз уроків студентів-практикантів (6 уроків).

 5. Робота зі шкільною документацією.

 6. Оцінювання усних відповідей учнів.

 7. Перевірка учнівських зошитів, письмових творчих робіт учнів.

 8. Індивідуальна робота з учнями.

 9. Участь у позакласній роботі, що проводить учитель-словесник.

 10. Розробка сценарію позакласного заходу з української мови або літератури.

 11. Написання рефератів з проблемних питань викладання української мови і літератури (за напрямком роботи методичного об’єднання школи).

ІІІ. Заключний етап практики

1. Оформлення звітної документації.

2. Участь у підсумковому обговоренні результатів практики.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


З метою активізації науково-пізнавальної діяльності студентів, удосконалення навичок самостійного, творчого підходу до вирішення педагогічних проблем, розвитку вмінь цілеспрямованого пошуку ефективних шляхів навчання й виховання учнів програмою практики передбачається виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання спрямовані на ознайомлення студентів з новими досягненнями, напрямками методичної науки й передбачають формування умінь проводити педагогічний експеримент та самостійну дослідницьку діяльність. Ця робота може проводитися за темою курсової (дипломної) роботи, або наукової творчої групи (якщо студент є учасником такої) чи за спеціальним темами з методики викладання української мови і літератури.

Індивідуальні завдання студент може отримати від викладача методики української мови чи літератури, керівника наукової роботи або вчителя - керівника від бази практики відповідно до напрямків роботи методичного об’єднання школи. Ці завдання можуть також передбачати надання певної допомоги базі практики.

Індивідуальні завдання вносяться в план роботи практиканта, узгоджуються й затверджуються керівником.

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань

 1. Підвищення ефективності уроків української мови в школах з російською мовою навчання. Використання зіставлення, врахування транспозиції і інтерференції при планування уроків української мови.

 2. Формування монологічного мовлення учнів в умовах російськомовного навчання.

 3. Формування пізнавальної самостійності учнів на уроках української мови.

 4. Реалізація комунікативно-діяльнісного (когнітивно-комунікативного) підходу до вивчення української мови.

 5. Робота над текстом художнього твору в конкретному класі.ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Програмою практики передбачена система поточного та підсумкового контролю виконання як окремих розділів, так і всієї програми практики.

Студенти під час педагогічної практики ведуть щоденники педагогічної практики, у яких відображають реалізацію змісту практики. Матеріали щоденника використовуються для підсумкового звіту про виконану на практиці роботу.

Щоденник містить такі розділи: загальна інформація, спостереження уроків з української мови і літератури, щоденні висновки роботи. Титульна сторінка оформлюється за зразком (Додаток № 1).

В індивідуальному плані студент-практикант робить помітки про виконання намічених видів роботи (Додаток № 2). На період практики студент складається екран роботи (Додаток № 3).

Відвідуючи уроки вчителя та інших студентів, практикант веде відповідні записи у щоденнику практики, фіксує зміст діяльності вчителя і учнів на уроці, робить відповідні зауваження щодо ефективності застосування певних методів, прийомів (Додаток № 4)

Плани-конспекти оформлюються на окремих листах А-4, у виправленому охайному вигляді подаються вчителю на затвердження не пізніше ніж за день до дати проведення уроку. Зразки оформлення плану-конспекту уроку подаємо у додатку № 5.

Керівник практики відвідує уроки студентів, аналізує їх разом з учителем, регулярно перевіряє якість ведення документації. Для забезпечення узгодженої дії всіх членів групи, що проходять практику в певній школі, на початку основного періоду кожний практикант подає керівнику план проведення уроків із зазначеними темами, датою, місцем і часом проведення уроків. План проведення уроків студента практиканта подаємо у додатку № 6.

Якість проведених уроків (фрагментів) фіксуються в табелі результатів роботи практиканта вчителем школи, де вносяться зауваження й конкретні пропозиції студенту. Наприкінці практики, із урахуванням всіх видів робіт виконаних студентом, вчитель школи дає загальну характеристику роботи студента-практиканта (Додаток № 7).

Оцінювання роботи студента-практиканта проводиться керівником практики на підставі аналізу звітної документації та роботи студента під час практики.

Вимоги до звіту

Після закінчення практики студенти подають звітну документацію груповому керівнику на перевірку.

Усю звітну документацію слід оформлювати за державними стандартами звітності, охайно, дотримуючись правил каліграфічного письма. Титульні листки кожного документа слід підписувати тільки згідно єдиних вимог їх оформлення.

Звіт має мати наскрізну нумерацію сторінок, аркуші звіту повинні бути зшиті. У звіті слід вказати кількісні результати педагогічної практики, охарактеризувати всі етапи практики, проаналізувати навчально-виховну діяльність, зробити підсумки власної практичної діяльності. Схему написання звіту подаємо у додатку № 8.

При виставленні підсумкової оцінки за практику враховується якість підготовленої документації, що розглядається як одна з вимог до ведення ділової документації майбутнім спеціалістом

Усі документи подаються в окремій папці "Документація".

Перелік звітної документації для студентів ІІІ курсу


 1. Звіт про проходження практики.

 2. Щоденник практики .

 3. Табель роботи студента-практиканта.

 4. Конспекти уроків з виділеними фрагментами.

 5. Самоаналіз залікового фрагменту.

 6. Бібліографічний список.

 7. Анотації чи тези 2 статей.

 8. Зразки наочності та дидактичного матеріалу.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ


З метою якісної, ефективної підготовки до майбутньої професійної діяльності, забезпечення наступності та перспективності у викладанні курсу методики української літератури і мови студенти, починаючи з ІІІ курсу, збирають відповідні методичні матеріали – «Методичні скарбнички.», які на початку й наприкінці практики подають на перевірку.

Методична скарбничка повинна містити

 1. Норми та критерії оцінювання знань умінь і навичок учнів.

 2. Програмні вимоги до окремих розділів курсу.

 3. Списки рекомендованої літератури для підготовки до уроків.

 4. Вимоги до уроків.

 5. Рекомендації до уроків мови

 6. Зразки планів-конспектів кращих уроків української мови і літератури.

 7. Схема самоаналізу.

 8. Зразки самоаналізу.

 9. Зразки наочності, картки для диференційного та індивідуального контролю, інший роздавальний матеріал (у зменшеному вигляді, з посиланням на джерело).

 10. Зразки завдань для рівневого тестування учнів та для усного багаторівневого заліку за опрацьованою темою (розділом).Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки щоденника


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Севастопольський міський гуманітарний університет


Кафедра української філології


ЩОДЕННИК

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


студентки ___ курсу

філологічного факультету,

групи _____

спеціальності 6.010100

«Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська). Українська мова і література»

_________________________

(Ф.И.О.)


Місце проходження практики __________________________________

у період з _________ до __________200__р.

Груповий керівник практики ___________________________

Керівник від бази практики ____________________________


Севастополь

200__

Додаток 2

Зразок оформлення індивідуального плану роботи

«Затверджую»

__________________/___________/

(методист, керівник практики від кафедри)

«____» ____________ 200__р.


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

роботи студента-практиканта

______________________________________

на період з __________ по ____________ 200__ рокуЗМІСТ РОБОТИ

Термін

Відмітки про виконання

І. Початковий етап практикиУчасть у настановчій конференції, знайомство із метою, завданнями, змістом практики, правами і обов’язками студента-практиканта, особливостями організації діяльності практикантів та вимогами до звітної документації

Участь у бесіді з адміністрацією школи. Знайомство із системою навчально-виховної роботи школи, навчально-матеріальною базою школи; діяльністю педагогічного колективу, режимом роботи школи

Знайомство з учителями української мови і літератури, з особливостями діяльності методичного об'єднання вчителів-словесників даної школи

Бесіда з учителем, керівником від бази практики про особливості викладання української мови в школі з російською мовою навчання, знайомство з планом роботи вчителя, конспектами уроків

Інструктаж методиста щодо методики спостереження та аналізу уроків української мови і літератури

Складання індивідуального плану роботи на основі календарно-тематичного плану вчителяІІ. Основний етап практики

Навчальна робота

1.

Вивчення досвіду роботи вчителів школи. Відвідування уроків вчителів, цілеспрямоване спостереження та аналіз відвіданих уроків (8 уроків).Тема.Тема.Тема.Тема.Тема.

Тема.2.

Розробка конспектів уроків, проведення фрагментів уроків з наступним обговоренням і самоаналізом (4 фрагменти, один з них заліковий)Тема.Тема.Тема.Тема.3.

Відвідування уроків проведених студентами-практикантами, аналіз відвіданих уроків (4 уроки)Тема.

Тема.4.

Відвідування уроків проведених студентами-практикантами, аналіз відвіданих уроків (6 уроків).Тема.ТемаТема.Тема.Тема.Тема.5.

Робота зі шкільною документацією.6.

Оцінювання усних відповідей учнів.7.

Перевірка письмових робіт учнів, письмових творчих робіт учнів.8.

Індивідуальна робота з учнями.


Підготовка й оформлення зразків наочності й матеріалів для індивідуальної, диференційної роботи для бази практикиДослідницька робота

1.

Написання реферату з проблемного питання викладання української мови і літератури (за напрямком роботи методичного об’єднання школи)Позакласна робота

1.

Участь у позакласній роботі, що проводить учитель-словесник
2.

Розробка сценарію позакласного заходу з української мови або літературиІІІ.

Заключний етап практики1.

Оформлення звітної документації2.

Участь у підсумковому обговоренні результатів практики3.

Участь у звітній конференції
Додаток 3

Зразок оформлення екрану роботи


ЕКРАН РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТАПонеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

15.11.04

16.11. 04

17.11.04

18.11.04

19.11.048.00 – 8.40


8.45 – 9.25

9.00 -12.00

підготовчий етап практики9.30 – 10.1010.15 – 10.5511.00 – 11.4011.45 – 12.2512.30 – 13.30


14.00 – 14.40


14.45 – 15.25


15.30 – 16.10


16.15 – 17.00
Додаток 4

Зразок оформлення плану-конспекту


СПОСТЕРЕЖЕННЯ Й АНАЛІЗ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,

проведеного ______________________________________

в____ класі, «____» _________ 200 ___ р.

Тема
Мета
Тип
ОбладнанняЕтап уроку.

Форми, види роботи.

Зміст роботи на уроці

Аналіз роботи вчителя і учнів. Спостереження.

Враження. Висновки.

Дії вчителя /Дії учнівЗагальний висновок


Додаток 5

Зразок оформлення плану-конспекту

«Узгоджено»

__________________ /_________ /

(підпис) (прізвище)

«_____» ______________ 200 __ р.


План-конспект

уроку української мови

Тема
Мета
Тип
Обладнання
Оформлення дошки. Зразок сторінки учнівського зошита

ХІД УРОКУ

1. Організація класу (1 хв.).

Створення психологічного настрою. Перевірка готовності учнів до уроку.

2. Відновлення опорних знань, умінь і навичок:

2.1. Бесіда. 1)..., 2)...

2.2. Письмове завдання: ...

3. Мотивування навчальної діяльності

3.1. Аналіз мовного матеріалу ...

3.2. Постановка проблеми ....

4. Визначення теми та мети уроку ...

5. Сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу

5.1. Робота з таблицею: 1)..., 2)...

5.2. Робота з підручником: 1) ..., 2) ...

6. Закріплення знань, формування вмінь і навичок

6.1. Визначення явища.

6.2. Коментований диктант.

6.3. Трансформаційна вправа.

6.4. Комунікативна вправа.

7. Підведення підсумків уроку

7.1. Бесіда.

7.2. Виставлення оцінок.

8. Підготовка учнів до виконання домашнього завдання


Додаток 6


Зразок оформлення плану роботи практиканта

(інформація для керівника практики)


ПЛАН РОБОТИ

студента-практиканта

___________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові практиканта

Керівник від бази практики___________________________


Дата

День тижня

І / ІІ

№ з/п

Час

(з —по)

Тема уроку

Консультація
Конт. тел._________________________


Додаток 7

Зразок оформлення табеля роботи практиканта


ТАБЕЛЬ РОБОТИ


студента-практиканта ІV курсу філологічного факультету,

Севастопольського міського гуманітарного університету

спеціальності ___________________, групи ___________

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Місце проходження практики _________________________________,

у період з ______________ до ______________ 200_р.Дата

Вид роботи

Загальна характеристика,

рекомендації та зауваження


Загальна характеристика роботи практиканта

Оцінка


Керівник від бази практики ________________________


Додаток 8

Схема написання звіту


ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


студентки ___курсу, групи _____

__________________________________________________________


Практику проходила у ____ класі, СШ № ____

з ________ до _______ 200_ р.

Вчитель української мови і літератури __________________________

Керівник практики ____________________________________

 1. КІЛЬКІСНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  1. Кількість відвіданих уроків учителів.

  2. Кількість відвіданих уроків практикантів.

  3. Кількість проведених фрагментів уроків мови.

 2. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  1. Участь у настановній конференції та груповій бесіді з методистом.

  2. Знайомство зі школою, вчителем. (У чому полягали особливості методичної системи вчителя, за класом якого ви були закріплені?).

 3. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. Загальні результати роботи. (Який розділ з української мови опрацьовувався, скільки годин відводиться на вивчення даного розділу, що мають засвоїти учні, які уміння й навички у них повинні бути сформовані в результаті вивчення розділу (теми)? Яку частину розділу викладали ви, яке завдання стояло перед вами як вчителем української мови?).

  2. Найтиповіші помилки, найбільші труднощі у формуванні умінь і навичок учнів .

  3. Методичні творчі знахідки , відкриття, нестандартні рішення.

  4. Яким чином долалися труднощі (вказати, які методи й прийоми виявилися найбільш ефективними в роботі над новим матеріалом та під час формування умінь і навичок учнів)?

 4. ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

 5. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  1. Чого навчилися на практиці, які виявили прогалини?

  2. Ваші пропозиції щодо теоретичної і практичної підготовки в університеті ат організації практики.


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Для успішного виконання програми практики студент має вивчити відповідні програмні документи, нормативну та методичну літературу, про що звітує керівнику практики до початку самостійного проведення уроків. Перелік літератури визначається викладачем методики української мови та літератури.

Студент повинен ознайомитися з літературою, що є не лише в навчальному закладі, а й на базі практики: нормативні посібники, описи, ТЗН тощо.


Література з методики викладання мови 1. Біляєв О. М., Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Передрій Т.Р., Рожило Л.П. Методика вчення української мови в середній школі. – К., 1987.

 2. Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови. – К., 1981.

 3. Дмитровський Є.М. Методика викладання української мови в школі. – К., 1965.

 4. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови. – К., 1984.

 5. Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С. Методика викладання української мови в середній школі. – К., 1989.

 6. Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови. – К., 1978.

 7. Пентилюк М.І. Вивчення української мови у школах з російською мовою навчання. – К.: Рута, 2000.


Схожі:

Програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи