Загальноосвітніх навчальних закладів icon

Загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 364.93 Kb.
НазваЗагальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/4
Дата31.08.2012
Розмір364.93 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
1. /Мурована Н.М.Актуальн_ питання теор_х та методики музичн.виховання учн_в загальноосв.навч.закл..docЗагальноосвітніх навчальних закладів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Севастопольський міський гуманітарний університет


Н. М. МУРОВАНА


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВНавчально-методичний комплекс


Севастополь – 2007

УДК 378.14

ББК 74.4

М91


Мурована Н. М.

Актуальні питання теорії та методики музичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний комп­лекс. – Севастополь: Рібєст, 2007. – 26 с.


У запронованому навчально-методичному комплексі подаються актуальні питання музичного виховання учнів в школі для реалізації в межах 36 ауди­торних годин. Зміст комплексу передбачає проведення навчальних занять із застосуванням інтерактивних форм і методів роботи в системі підвищення кваліфікації вчителів музики, що сприяє розвитку їхньої професійної компетентності.


Навчально-методичний комплекс адресовано методистам і викладачам інсти­ту­тів післядипломної педагогічної освіти, педагогічним працівникам, аспі­ран­там тощо.


Рецензент: Л.І. Даниленко – доктор педагогічних наук, професор, проректор Центрального інсти­ту­ту післядипломної педа­го­гічної педагогічної освіти АПН України.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри педагогічної майстерності та прак­тичної психології СМГУ (протокол № 1 від 07.09. 2005 р.).


Рекомендовано до друку редакційно-видавничою радою СМГУ, протокол
№ 4 від 17.04. 2007 р.


Все права данной публикации защищены и охраняются законом.


© СГГУ, 2007 год

© Мурована Н.М., 2007 год


Зміст

Пояснювальна записка ..………………………………………………………........4

Навчально-тематичний план …...…………………………………………….........5

Зміст та методика проведення навчальних занять ………….................................7

Додаток А. Картка контролю фахових знань слухачів.................................21

Додаток Б. Таблиця рейтингу слухачів ..................................................................22 Додаток В. Перелік випускних творчих проектів слухачів ..................................23

Список літератури ……............................................................................................23

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАВходження України в Європейський освітній простір, приєднання країни до Болонського процесу є яскравим підтвердженням її стратегії на загально­європейські цінності, інтеграцію вітчизняної освіти й науки з європейським освітньо-науковим простором, розуміння того, що освіта сьогодні – це стратегічний ресурс, що забезпечує успіх як кожної особистості, так і країни в цілому.

Ці зміни підвищують попит на справжнього професіонала й надають нашій державі змогу поглибити відносини з європейськими державами в подальшій інтеграції до Європейського Союзу. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до сучасного педагога, а тому розвиток професійної компетентності вчителя є загальною проблемою післядипломної освіти.

У Законі України «Про вищу освіту» післядипломна освіта визначається як «спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки вчителя шляхом поглиблення, розширення й оновлення його професійних знань, умінь і навичок». Мета післядипломної педагогічної освіти полягає в підтримці профе­сійного розвитку педагога на рівні сучасних вимог, розвитку його професіона­лізму як важливої ознаки сьогодення.

Тенденції розвитку художньо-естетичної освіти, зокрема освітньої галузі «Естетична культура», на сучасному етапі потребують удосконалення та розвитку професійної компетентності вчителя музики в системі підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти.

Тому виникла необхідність удосконалення змісту, форм і технологічних засобів підвищення кваліфікації вчителів музики з урахуванням наукових сучасних досліджень у галузі музичної педагогіки, що буде сприяти зростанню рівня їхньої професійної компетентності.

Одним з науково-практичних напрямів розв’язання даної проблеми є спецкурс «Актуальні питання теорії та методики музичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Програма ставить за мету:

  • підвищувати рівень професійної компетентності вчителів музики за допомогою розвитку в них певних компетенцій з метою забезпечення в педагогів готовності до здійснення музичного виховання учнів;

  • стимулювати у вчителів інтерес до самоосвіти, саморозвитку, самореалізації у процесі формування культурологічної спрямованості освіти.

Особливості запропонованого спецкурсу та його зміст полягають у тому, що він сприяє розвитку у вчителів музики таких компетенцій, як:

- інформаційних (знання теоретико-методологічних аспектів музичного виховання учнів у школі, теорії та методики викладання «Музичного мистецтва», основних критеріїв проведення гурткової роботи в царині музично-естетичного виховання школярів тощо);

- регулятивних (уміння аналізувати музичні твори; здійснювати вокально-хорову роботу зі школярами на уроці і в позаурочній діяльності; складати розгорнутий план-конспект уроку, позакласного заходу, визначаючи їхні цілі й завдання; використовувати під час діяльності на уроці й поза уроками сучасні художньо-педагогічні технології тощо);

- комунікативних (ерудиція; творча активність; культура мовлення; артистизм; образність і манера спілкування з учнями тощо);

- операціональних (навички організаторські й музично-педагогічної імпровізації, інтерпретації музичних творів, мистецтво диригентської техніки на різних етапах уроку, а також виконання музичних творів тощо);

- інтелектуально-педагогічних (володіння комплексом умінь як інтелек­туально-логічних (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, конкрети­зація музичних творів, використання елементів інтеграції мистецтва, знань учнів з інших навчальних дисциплін у процесі навчання музики), так і інтелектуально-евристичних (фантазія, створення атмосфери зацікавленості під час слухання (сприймання) музики дітьми, використання різноманітних методів аналізу музичних творів тощо).

Програма спецкурсу складається з 36 годин, з яких 14 – лекційні, 22 – практичні й семінарські заняття із застосуванням інтерактивних форм і методів роботи. З метою аналізу й оцінки ефективності проведення спецкурсу розроблено:

  • картку контролю професійних знань слухачів, що включає питання з методики викладання предмету у школі (Додаток А);

  • таблицю рейтингу слухачів за результатами проходження спецкурсу (Додаток Б);

  • перелік випускних творчих проектів для захисту після закінчення педагогами спецкурсу (Додаток В).

Програма спецкурсу розрахована на методистів і викладачів інститутів після­дипломної педагогічної освіти, педагогічних працівників, аспірантів тощо.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

спецкурсу «Актуальні питання теорії та методики музичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»
п/п


Назви тем

Кіль

Кість

Кількість аудиторних годин

Годин

Лек-

ції

Практ.

заняття

Семінар.

заняття

1.

2.


3.


4.


5.


6.

7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.

Музична освіта у школі.

Методичні аспекти музичного навчання школярів у школі.

Методи сучасного уроку музики.

Використання методів музичної освіти в діяльності вчителя на уроці.

Основні види уроків музики.

Аналіз уроків музики.

Засади методики музичної освіти й виховання молодших школярів.

Засади методики проведення уроків музики в початковій школі.

Засади методики музично-освітньої роботи з учнями основної школи.

Особливості методики проведення уроків музики в основній школі.

Засади методики вокально-хорової роботи.

Сучасні художньо- педагогічні технології.

«Алгоритми» змістового аналізу музичних творів.

Сучасний урок музики у школі.

Захист навчального проекту.

Усього:

2

2


2


2


2


2

2


2


2


2


4


2


2


4


4


36

2

2


2


2


2


2


2


142


2


2


2


4


2


144


4


8ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ


Заняття 1

Форма заняття: лекція.

Тема: «Музична освіта у школі».

Мета: розвиток у педагогів інформаційних компетенцій (знання теоретико-методологічних аспектів музичного виховання учнів у школі).

Основні питання:

1. Історичний аспект музичної освіти у школі.

2. Сучасний стан розвитку музичної педагогіки.

3. Реалізація основних пріоритетних напрямів чинної програми з «Музичного мистецтва».
  1   2   3   4

Схожі:

Загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми курсів за вибором, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до використання в навчально-виховному процесі у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів.
Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:...
Загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми курсів за вибором рекомендованих до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів.
Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:...
Загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються
Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів
Загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів мм. Глухів та Конотоп
Конотоп з метою вивчення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у жовтні 2011 року працівниками...
Загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...
Загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальні програми варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік Основна та старша профільна школа. 5-11-ті класи. У класах основної школи (5-9-ті класи)
Ання навчальних предметів варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється згідно...
Загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області на 2012/2013 н р
Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 07. 10. 2010 №462 «Про демократизацію в системі освіти області», від...
Загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005. 97 с
У 2013-2014 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи