Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи icon

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
НазваПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
Дата10.09.2012
Розмір53.4 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

24.12.2003 № 847


Положення про експертну комісію

та порядок проведення ліцензійної експертизи


Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" і визначає основні засади формування експертних комісій та порядку проведення ними ліцензійної експертизи навчальних закладів.


1. Про експертну комісію


1.1. Експертна комісія (уповноважений представник) ― це сформована (призначена) Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, органом управління освітою обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі ― Орган ліцензування) група експертів (експерт), яка (який) проводить ліцензійну експертизу з метою встановлення відповідності кадрового, науково-, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу державним вимогам (Ліцензійним умовам надання освітніх послуг).

1.2. Експерти ― це провідні фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів та наукових установ незалежно від форм власності та підпорядкування, спеціалісти підприємств, установ та організацій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями і навичками та виявили бажання здійснювати ліцензійну експертизу навчальних закладів і які включені до списку експертів.

1.3. Кандидатури для включення до списку експертів за зверненням Органу ліцензування вносять навчальні заклади, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, підпорядкування та видів діяльності, центральні та місцеві органи виконавчої влади. Відбір кандидатів здійснює Орган ліцензування в залежності від їх кваліфікації, практичного досвіду роботи, наявності вчених звань та наукових ступенів тощо, а також потреби у таких фахівцях.

1.4. Список експертів формує і затверджує Орган ліцензування.

1.5. Керівники органів виконавчої влади, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, працівники яких зараховані до списку експертів, зобов'язані забезпечити їх участь у проведенні ліцензійної експертизи.

1.6. Склад експертної комісії та її голову (уповноваженого представника) для проведення ліцензійної експертизи конкретного навчального закладу затверджує (призначає) Орган ліцензування.

Голова організовує роботу та відповідає за діяльність експертної комісії.

1.7. До складу експертної комісії не можуть входити експерти, місцем роботи яких є навчальний заклад (у т. ч. за сумісництвом), у якому проводиться ліцензійна експертиза.

1.8. Експерт повинен знати:

Ліцензійні умови надання освітніх послуг та інші норми в галузі освіти;

правові засади створення та діяльності навчальних закладів усіх типів та форм власності;

вимоги до організації навчального процесу;

вимоги законодавства щодо ліцензування;

способи та методи контролю діяльності навчального закладу;

методи оцінки забезпечення навчального закладу щодо надання освітніх послуг.

1.9. Експерт зобов'язаний:

забезпечувати об'єктивність та своєчасність проведення експертизи, достовірність висновку;

забезпечувати збереження інформації, що містить державну та комерційну таємниці;

постійно підвищувати свій фаховий рівень.

1.10. Експерти, які підписали недостовірний експертний висновок ліцензійної експертизи, приховали факти порушень чи наявності недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії, виключаються зі складу експертів та несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


^ 2. Порядок проведення ліцензійної експертизи


2.1. Орган ліцензування протягом 15 днів з моменту надходження ліцензійних матеріалів проводить попередню експертизу поданих документів і, в разі їх відповідності встановленим вимогам, формує експертну комісію та направляє її до навчального закладу. Склад експертної комісії затверджується розпорядчим документом, у якому встановлює строк проведення експертизи.

2.2. Кількість експертів, що направляються до навчального закладу, залежить від кількості заявлених для ліцензування освітніх послуг, але не може бути більше 3 експертів на одну освітню послугу.

2.3. Строк роботи експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі не може перевищувати 3 робочих днів.

2.4. Експертна комісія у навчальному закладі перевіряє:

достовірність інформації, поданої до Органу ліцензування навчальним закладом разом із заявою про ліцензування;

фактичний стан кадрового, навчально-, науково-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення навчального закладу та його відповідність установленим законодавством вимогам.

2.5. Комісія (уповноважена особа) має право:

доступу на територію та в приміщення навчального закладу для їх обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з експертизою;

ознайомлюватись з необхідною документацією щодо діяльності навчального закладу, отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;

отримувати від навчального закладу, інших установ та організацій, що діють у сфері освіти, в установленому порядку будь-яку інформацію про його діяльність, що стосується ліцензування;

інформувати письмово за результатами експертизи навчальний заклад щодо поліпшення організації його діяльності.

2.6. Комісія (уповноважена особа) зобов’язана:

керуватись нормами законодавства та правильно їх застосовувати;

об’єктивно відображати стан речей щодо відповідності забезпечення навчального закладу встановленим нормативам;

підписувати експертний висновок (у разі незгоди окремих членів комісії з експертним висновком додавати до нього викладену письмово свою окрему думку);

інформувати навчальний заклад про результати експертизи.

2.7. За результатами експертизи експертна комісія готує у двох примірниках мотивований висновок про стан забезпечення навчального закладу для надання заявленої освітньої послуги. Один примірник висновку видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, другий у тижневий термін з дня закінчення експертизи — до Органу ліцензування.

2.8. Усі примірники висновку підписуються членами комісії (уповноваженою особою), голова комісії підписує кожну сторінку висновку. Керівник навчального закладу (юридична особа) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з висновком ліцензійної експертизи і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку навчального закладу. Заявник ― фізична особа ― суб’єкт підприємницької діяльності засвідчує, що ознайомлений з висновком і отримав один примірник, ставить свій підпис та дату.

2.9. У разі відмови керівника навчального закладу (уповноваженого представника) від підписання висновку голова комісії (уповноважена особа) робить відповідний запис про те, що ця особа з висновком ознайомлена і від підпису відмовилась. Керівник навчального закладу (уповноважений представник) має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту висновку та проведення експертизи. Ці документи є невід’ємною частиною висновку.

2.10. Порушення чи недоліки, викладені у висновку, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

2.11. У разі створення перешкод з боку навчального закладу щодо проведення ліцензійної експертизи складається відповідний акт, який є підставою для Органу ліцензування припинити подальший розгляд ліцензійної справи та прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії.


Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифікації В.І. Домніч

Схожі:

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи
move to 0-16763635
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconПоложення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Про затвердження і Переліку наукових спеціальностей
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconРішення щодо присудження наукового ступеня доктор а (кандидата) наук
...
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconПоложення про ліцензування спеціальностей в Херсонському державному університеті
Ліцензування освітніх послуг є процедурою проведення ліцензійної експертизи, пов’язаною з відкриттям нової спеціальності, ліцензуванням...
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3
Приймальна комісія Сумського оіппо (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення...
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconПоложення про навчально-методичну комісію інституту, факультету Херсонського державного університету Загальні положення
Положення про навчально-методичну комісію інститут, факультету розроблено на підставі Положення про навчально-методичну комісію Херсонського...
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconПоложення про конкурсну комісію
Пп щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим (далі Порядок проведення конкурсу)....
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconПоложення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Фітнес І рекреація " загальні положення дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду
Дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі Положення) визначає порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи iconПоложення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую
Про затвердження Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи