Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» icon

Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
НазваВалерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Дата02.09.2012
Розмір65 Kb.
ТипДокументи


Валерій Феодосійович Хомич

перший проректор ДВНЗ

«Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»


ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ У СТУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ

Україна сьогодні потребує суттєвого реформування внутрішнього ринку праці. Євроінтергаційні прагнення держави, з одного боку, та “дипломоване безробіття” – з іншого, потребує створення єдиної національної системи кваліфікацій (далі ― НСК). Завданням Національної системи кваліфікації є формування єдиної, цілісної, відкритої та гнучкої системи кваліфікацій, що охоплюватиме всі рівні кваліфікації і види начальної, середньої, професійно-технічної, вищої, післядипломної, неформальної та інформальної освіти, навчання впродовж життя особи.

Досконала НСК дозволить не лише забезпечити збалансованість між попитом та пропозицією на внутрішньому ринку праці, але й дасть можливість забезпечити міжнародне визнання національних стандартів освіти. Цілком зрозуміло, що створення НСК ― завдання не з легких, а тривалий і складний процес, що потребує комплексу реформ у сфері освіти та розробки методів забезпечення контролю її якості. 

Вагомим, можна сказати, реформаторським кроком у напрямі підвищення якості та конкуретоспроможності кваліфікацій громадян України є Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 року. Вона являє собою «системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів» [2, с.11].

Національна рамка кваліфікацій, НРК (National Qualifications Framework, NQF) – це цілісний міжнародно зрозумілий опис національної шкали кваліфікацій у термінах компетентностей, через який усі кваліфікації та інші навчальні досягнення, зокрема у вищій освіті, можуть бути виражені й співвіднесені між собою в узгоджений спосіб [1, с.43].

Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику в сфері освіти, зайнятості, соціально-трудових відносин, а також для використання навчальними закладами та роботодавцями з метою розробки, ідентифікації та співвідношення кваліфікацій. Окрім цього, вона необхідна для запровадження європейських стандартів і принципів забезпечення освіти. Як випливає з документа, метою її впровадження є і сприяння міжнародному визнанню отриманих в Україну кваліфікацій.

Досвід багатьох країн (США, Канада, Австралія, Велика Британія, Франція, Іспанія), які прагнуть переформатувати вже існуючі НСК та узгодити їх з міжнародною структурою кваліфікацій, засвідчує, що орієнтуються вони на реалізацію компетентністного підходу.

Компетентнісний підхід (Competence-based approach): підхід до визначення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах компетентностей. Компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим. Запровадженню цього підходу присвячено європейський проект Тюнінг [1, с.31].

У 2008 р. Європейським Парламентом і Радою Європейського Союзу було рекомендовано Європейську рамку кваліфікацій для навчання впродовж життя (European Qualifications Framework for Lifelong Learning, EQF LLL): загальний системний опис восьми кваліфікаційних рівнів, які охоплюють весь спектр кваліфікацій, здобутих у процесі формального, неформального, інформального навчання, зокрема загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Рамка є інструментом для поліпшення розуміння, порівняння, ідентифікації і визнання існуючих та запровадження нових кваліфікацій у різних країнах Європи, сприяє мобільності громадян між країнами та навчанню впродовж життя. Кожен кваліфікаційний рівень описується в термінах результатів навчання, які визначаються через знання, уміння і компетентність [1, с.24].

Компетентність/компетентності (Competence, competency / competences, competencies): За проектом Тюнінг Європейської Комісії, це динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання за освітньою / навчальною програмою. Компетентності покладені у основу кваліфікації випускника. Компетентність (компетентості) як набуті реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності не слід плутати з компетенцією (компетенціями) як наданими особі повноваженнями [1, с.32].

Отже, кваліфікацію можна визначити як певний стандартизований набір компетентностей (результатів навчання), необхідних для виконання певної діяльності [2, с.12].

Слід зауважити, що Національна рамка кваліфікацій в Україні, як складовий компонент НСК має 10 (0–9) кваліфікаційних рівнів (у Росії – 9) із описом (дескриптором) елементарних (базових) компетентностей (навчальних результатів). За порівнянням В.Лугового [2, с.13], нульовий рівень можна вважати певною мірою еквівалентним дошкільному рівню формальної освіти, а дев’ятий – докторському рівню формальної освіти.

Для гармонізації європейських та вітчизняних освітніх та освітньо-професійних стандартів вважається, що Національна рамка та дескриптори кваліфікацій повинні мати вигляд Державного освітнього стандарту із зазначенням конкретних знань, умінь і навичок, якими повинен володіти працівник на відповідному етапі, що забезпечуватиме прозорість опису рівнів кваліфікацій для усіх користувачів (роботодавців, працівників).


Набір базових компетентностей у яких описуються кваліфікаційні рівні в НРК України включає:

- знання;

- уміння (застосування знання);

- комунікація;

- автономність і відповідальність;

- інтегральна компетентність.

Для прикладу наведемо перелік базових компетентностей для шостого кваліфікаційного рівня, що відповідає у структурі вищої освіти ОКР «бакалавра» [2, c.11]:


РівеньЗнанняУмінняКомунікаціяАвтономність і відповідальність6

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень

розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів

донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності
Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності
здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію

відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб

здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності


На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”, затверджено спільний план заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України 20 квітня 2012 № 488/225), який охоплює важливі аспекти організаційно-методичного, нормативно-правового, інформаційного та кадрового забезпечення.

Впровадження НРК пов’язується з необхідністю розроблення і модернізації цілої низки документів, які забезпечуватимуть подальший розвиток реформ у сфері освіти і праці, формування ефективної системи кваліфікацій. А це означає перегляд усіх аспектів діяльності, що стосуються механізмів взаємозв’язку освіти та професійної підготовки і ринку праці, інституційні зміни, реформування системи забезпечення якості, перегляд процесів, що стосуються визнання, оцінювання та присудження кваліфікацій.

Отже, реформування та модернізація НСК України, запровадження Національної рамки кваліфікацій, наближення їх до європейських стандартів дозволить громадянам: вільно орієнтуватися на ринку праці й освітніх послуг, правильно та зважено обирати спеціальність, отримувати об’єктивну інформацію про вимоги роботодавців; мобільно реагувати на зміни на внутрішньому і міжнародному ринку праці; розвивати набуті професійні навички впродовж життя або здобувати нові; отримувати об’єктивне підтвердження власної кваліфікації через незалежні атестаційні служби; стати більш конкурентоспроможними і захищеними на зовнішніх ринках праці (через визнання їх компетенцій і кваліфікацій відповідно до міжнародних вимог).

ЛІТЕРАТУРА:

1. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.

2. Національна рамка кваліфікацій України: «Круглий стіл тижневика «Освіта»/ Куратори проекту: акад. В.Луговий та проф. Б.Корольов//Освіта.- 2012. – 4-11 січня .– С.11-13

Схожі:

Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних І фізичних осіб,...
Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних І фізичних осіб,...
Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconМіністерство освіти І науки України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconДодаток 8 до Порядку проведення Конкурсу
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Валерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconСписок учасників (згідно з надісланими анкетами)
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи