Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США icon

Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США
Скачати 53.38 Kb.
НазваНадія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США
Дата02.09.2012
Розмір53.38 Kb.
ТипДокументи

Надія Горішна

(Тернопіль)

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ США


Швидкий розвиток суспільства, соціально-економічні перетворення в усіх сферах суспільної діяльності, процеси, що відбуваються на ринку праці, вимагають від представників різних професій, у тому числі і від соціальних працівників, постійного оновлення знань, вдосконалення вмінь та навичок. Соціальна робота вимагає створення такої системи освіти, яка б забезпечувала неперервний професійний та особистісний розвиток фахівців, тому створення комплексної концепції безперервної освіти соціальних працівників є сьогодні важливим завданням для України.

В умовах становлення вітчизняної системи підготовки соціальних працівників, особливого значення набуває вивчення і використання зарубіжного досвіду організації соціальної освіти у світлі ідей її безперервності, інтеграції та демократизації. У цьому контексті значний інтерес для України представляє досвід різних країн світу і особливо США, де соціальна робота та соціальна освіта мають давню історію і багаті традиції.

Дослідженню окремих аспектів підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів в Україні та за кордоном присвячені роботи вітчизняних науковців І. Звєрєвої, І. Козубовської, Г. Лактіонової, Л. Міщик, О. Пічкар, Г. Попович та ін. Різні аспекти проблеми формування професійної компетентності фахівців соціальної сфери розглядаються у працях С. Архипової, А. Капської, О. Карпенко, Д. Годлевської. Проте на сьогодні відсутні дослідження, присвячені аналізу американського досвіду розвитку професійної компетентності соціальних працівників у системі безперервної освіти з метою виявлення ідей, що сприяли б підвищенню якісного рівня підготовки фахівців для соціальної сфери в Україні.

У США професійну компетентність соціальних працівників визначають як якісну характеристику суб’єкта діяльності, що відображає інтегральний характер його підготовки та готовність особистості до реалізації цієї діяльності [4, 156].

В умовах трансформації соціального досвіду, розвитку сфери соціальних послуг та технологій соціальної роботи зростають вимоги соціуму до соціальних працівників, що вимагає постійного розвитку професійної компетентності. Це завдання покликана вирішувати безперервна освіта, котру визначають як цілісну систему продовження формальної освіти з метою підвищення фахового рівня соціальних працівників, удосконалення їх професійної майстерності, освоєння нових методик та сфер діяльності [3]. У системі підготовки соціальних працівників США концепція безперервної освіти реалізується як через програми професійного навчання, які передбачають отримання офіційних дипломів, так і через післядипломну освіту.

На сьогоднішній день у США питанням безперервної освіти фахівців соціальної сфери надається надзвичайно велике значення. Зокрема, у Етичному кодексі Національної асоціації соціальних працівників (НАСП) зазначається, що: “працюючи у сфері професійної діяльності, соціальний працівник повинен розвивати і вдосконалювати свою професійну компетентність” [2]. У більшості штатів цей етичний принцип втілений у законодавство щодо ліцензування професійної діяльності, відповідно до якого участь соціальних працівників у програмах післядипломної освіти є необхідною вимогою для поновлення ліцензії [1, 93].

Основними видами післядипломної освіти соціальних працівників у США є: офіційні організовані навчальні заходи, професійні зустрічі, індивідуальне професійне навчання.

До першого виду програм належать програми, які передбачають отримання сертифікатів, а також окремі курси традиційного та дистанційного навчання. Другий вид програм післядипломної освіти — професійні зібрання — передбачає участь соціальних працівників у конференціях, симпозіумах, нарадах, які організовуються та фінансуються професійними організаціями соціальних працівників. Третій вид післядипломної професійної освіти передбачає індивідуальне професійне самовдосконалення. Його основними формами є навчання за індивідуальною програмою, написання та публікація наукових статей, книг та посібників, проведення досліджень та ін.

Зазначимо, що НАСП наголошує на необхідності участі в усіх трьох видах програм післядипломної освіти, оскільки це надасть соціальним працівникам можливості для формування та вдосконалення різнопланових професійних знань та вмінь, здобуття збалансованого професійного досвіду.

З метою підвищення якості післядипломної освіти у 2002 році НАСП були затверджені “Стандарти безперервної професійної освіти”. Післядипломна освіта трактується у ньому перш за все як моральний обов’язок соціальних працівників перед клієнтами та професійним співтовариством. Реалізація цього обов’язку передбачає не лише підвищення рівня професійної компетенції через участь у різних видах післядипломної освіти, але й активне залучення до діяльності комітетів з безперервної освіти, що функціонують у рамках НАСП, акредитованих освітніх програм із соціальної роботи, оцінки програм післядипломного навчання та розробки рекомендацій щодо можливостей їх вдосконалення, до безпосереднього надання освітніх послуг, відповідно до сфери компетенції.

Названий документ встановлює також основні вимоги до організаторів програм післядипломної освіти та соціальних агентств (в особі їх адміністраторів). До обов’язків організаторів післядипломної освіти входить: чітке визначення мети, цілей, завдань та змісту програми, категорії її слухачів, методів навчання та процедури оцінювання ефективності програми; забезпечення необхідними ресурсами. Завдання ж адміністраторів соціальних агентств полягає у створенні ефективної політики заохочення у галузі післядипломної освіти.

Здійснений аналіз особливостей розвитку професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США дозволив сформулювати наступні висновки:

1) професійна компетентність є основною характеристикою соціального працівника, що свідчить про його готовність до виконання професійної діяльності у сучасному суспільстві;

2) безперервну освіту соціальних працівників у США розглядають не як додаткову у порівнянні з базовою професійною освітою, а як систематичну, послідовну, прогресивну, основою для якої є базова, формальна освіта;

3) важливим елементом системи безперервної професійної підготовки соціальних працівників у США є післядипломна освіта. (Форми організації післядипломного навчання є досить різноманітними, що дає можливість соціальним працівникам обрати найоптимальніший варіант для розвитку професійної компетентності.);

4) детального вивчення з перспективою творчого використання в Україні заслуговують ідеї: існування різних видів і форм організації післядипломної освіти, що забезпечує широкі можливості для вибору оптимального варіанту розвитку професійної компетентності; диференціації змісту на основі навчальних, професійних та пізнавальних можливостей, запитів і потреб соціальних працівників; побудови стратегії розвитку післядипломної освіти на основі партнерства та взаємодії її основних учасників.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ginsberg L. Careers in Social Work / Leon H. Ginsberg. – 2-nd ed.: University of South Carolina, 2005. – 262 p.

  2. National Association of Social Workers. Code of Ethics [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 10.08. 2011 : < <http://www.socialworkers.org/pubs/code/code.asp> Загол. з екрану. Мова англ.

  3. National Association of Social Workers. NASW Standards for Continuing Professional Education [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 07.08.2011: http://www.naswdc.org/practice/standards/cont_professional_ed.asp> Загол. з екрану. Мова англ.

  4. Roberts A. R. Social Workers’ Desk Reference / Albert. R. Roberts, Julia M. Watkins. — New York : Oxford University Press, Inc., 2005. – 1267 p.

Схожі:

Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США iconЛабудько с. П. Розвиток професійної компетнетності вчителів засобами блога в системі післядипломної освіти
...
Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США iconДо питання про виділення перцептивного компоненту в професійній компетентності дизайнера одягу постановка проблеми
О компетентних фахівців, мобільних на ринку праці, готових до безперервної самоосвіти й професійної творчості. Для цього потрібні...
Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США icon2 квітня 2009 року V міжнародні педагогічні читання з теми «формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах глобалізації»
Підготовка фахівців дошкільної освіти у вищих навчальних закладах та в системі післядипломної освіти
Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США iconАналіз стану і методичного забезпечення викладання української мови в початковій та дошкільні освіті у 2011–2012 н р
Нові вимоги до професійної компетентності вимагають зміни у методичній роботі щодо організації безперервної освіти педагога. Це в...
Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США iconРішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми «формування психологічної компетентності керівників закладів педагогічної освіти в системі післядипломної освіти»
Олективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної...
Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США icon12-річна загальна середня освіта в україні: проблеми та шляхи їх подолання
Загальній середній освіті належить унікальна роль у системі безперервної освіти, адже лише шкільне навчання є загальноосвітнім, довготривалим...
Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США iconМіністерство освіти І науки україни українська інженерно-педагогічна академія бібліотека технології навчання в системі професійної освіти науково-допоміжний бібліографічний покажчик Харків уіпа
Технології навчання в системі вищої професійної освіти [Текст] : наук допоміж бібліогр покажч. / Укр. інж пед акад.; уклад.: Н. Л....
Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США iconРішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми «формування психологічної компетентності керівників закладів педагогічної освіти в системі післядипломної освіти»
move to 1812-11328
Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США iconЛевус надія Ігорівна
Левус надія Ігорівна (15. VIII. 1976, Броди Львів обл.) – психолог, канд психолог наук (Розвиток креативності у молодших школярів...
Надія Горішна (Тернопіль) розвиток професійної компетентності соціального працівника у системі безперервної освіти США iconЗакон України "Про освіту" // Голос України. 1996. 28 квітня
Барбіна Є. С. Формування педагогічної майстерності в системі безперервної педагогічної освіти. К., 1998
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи