Степан Дудар icon

Степан Дудар
Скачати 63.83 Kb.
НазваСтепан Дудар
Дата02.09.2012
Розмір63.83 Kb.
ТипДокументи

Степан Дудар

(Тернопіль)

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З КУРСУ З ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Удосконалення системи контролю, оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів позитивно впливає на досягнення мети навчання — засвоєння системи предметних знань, умінь та навичок і формування відповідного комплексу компетенцій студента [3, с.179].

Особливістю оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах кредитно-трансферної системи навчання є накопичення балів, яке спонукає студентів інтенсивно працювати впродовж усього періоду вивчення курсу.

Із системою контролю та оцінювання (критеріями, нормами, формами, термінами тощо) студентів необхідно ознайомити уже на першому занятті.

За підсумками кожного семінару чи лабораторно-практичної роботи всі студенти отримують сумарну оцінку (певну кількість балів), яка складається з двох незалежних частин – інваріантної оцінки за домашню роботу (до кожного заняття) і варіативної за результати діяльності під час заняття. Домашні завдання студенти напередодні надсилають викладачу на електронну пошту, а під час заняття дізнаються про результати виконання та оцінку за нього.

Отримані впродовж вивчення змістового модуля сумарні оцінки додаються, і таким чином фіксуються бали за модуль, кожний з яких має певну «вагу», але таку, що разом за всі модулі можна накопичити до 60 балів. Після завершення вивчення курсу також оцінюється (до 20 балів) індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ), яке готується студентом впродовж всього періоду, потім відбувається підсумкове тестування (до 20 балів). Отримані бали додаються до зафіксованих за модулі – і студент дізнається свою успішність за весь навчальний курс. Максимально можна накопичити 100 балів, а мінімально допустима кількість, щоб отримати оцінку «задовільно», складає 60 балів.

Щодо оцінок за результати діяльності на заняттях реалізується вибірково-накопичувальний підхід. Це означає, що студенти мають можливість вибирати для завершального зарахування альтернативну з кількох оцінок за результати, отримані у різних видах діяльності впродовж всього заняття, що є додатковим мотиваційним чинником. Ця технологія передбачає таку послідовність навчальної роботи: на початку всі студенти виконують письмову контрольну роботу, що складається, зазвичай, з комбінації тестів різного типу і рівня складності, після чого включаються в обговорення питань семінару, виконують різноманітні завдання, за що теж отримують відповідні оцінки. Завершальна частина передбачає аналіз відповідей студентів, оцінювання діяльності впродовж заняття. Зарахування балів відбувається після перевірки контрольної роботи. Студент сам вибирає з поміж отриманих за контрольну, чи за відповідь на семінарі, чи за виконання практичного завдання оцінку, яка йому імпонує найбільше, зазвичай, це найвищий бал. Тривалий досвід засвідчує, що таке оцінювання не дає студентові «розслабитись», спонукає його до активної роботи впродовж всього заняття, і це стимулює і «сильних», і «слабких» студентів, оскільки шанс забезпечити собі вищу оцінку зберігається впродовж усього заняття. Для розвитку мотивації подібний підхід реалізовується щодо виставлення підсумкової модульної оцінки. Ті студенти, які бажають, можуть написати модульну контрольну роботу, що забезпечує можливість замінити варіативну частину модульної оцінки, яка накопичується за діяльність впродовж занять, але жодною мірою не впливає на оцінки за домашню роботу і стосується лише проміжних модульних результатів. Це забезпечує можливість значно зменшити стресову напруженість під час оцінювання.

Розгалужене, багатостороннє оцінювання індивідуальних досягнень студента в різноманітних видах навчальної діяльності за певний період фіксування й накопичення балів підвищує об’єктивність отриманої підсумкової оцінки. Це також сприяє становленню студента як суб’єкта власної навчальної діяльності, оскільки він своєчасно отримує інформацію про свої успіхи чи невдачі, що дисциплінує, привчає до систематичної ритмічної роботи, сприяє формуванню відповідальності, активності, самостійності, що особливо важливо в сьогоднішніх умовах. Слухаючи відповіді товаришів, доповнення та критичні зауваження викладача, студент може, проаналізувавши відповіді однокурсників, об’єктивно оцінити свої знання, що сприяє їх систематизації та закріпленню. За кількістю набраних балів з максимально можливих студент може самостійно зробити висновок про ефективність власної діяльності.

Водночас зауважимо про таку тенденцію: виокремлено деяку частину студентів (близько 15%), які спочатку намагаються виконувати всі домашні завдання (але часто допускають помилки), беруть участь у вирішенні всіх завдань на заняттях (і в таких випадках через помилки мають оцінки нижчі, ніж інші студенти), але після отримання оцінок за другий модуль усвідомлюють, що оцінку «добре» вже не матимуть, і їхня активність значно знижується. Це прикрий факт, але, з іншого боку, на нашу думку, це та категорія студентів, які в умовах традиційної системи оцінювання раніше взагалі «байдикували», однак виходили «сухими з води» завдяки семестровому екзамену.

Як результат тривалого пошуку, з’ясувалося: постійне використання для контролю лише закритих тестів призводить до відчутного зниження мотивації навчання, наслідком чого стає поверхнева підготовка. Понад 80% студентів висловлюють думку, що закриті тести не вимагають ґрунтовних і міцних знань, оскільки містять підказку, можна також вгадати правильну відповідь, відкривається можливість «щасливого квитка». Тому, готуючи завдання для всіх видів контролю, добираємо тести різних типів і рівнів складності.

Тестування полегшує роботу викладача, але не вирішує усіх проблем оцінювання. Зокрема, приховується від оцінки шлях здобування відповіді, результату, залишається проблема оцінювання багатьох умінь та навичок.

Важливою проблемою є врахування критеріїв оцінювання знань: глибини, повноти, міцності, оперативності, якості, гнучкості, систематичності [3, с.178].

Часто викладачі орієнтуються лише на повноту і міцність знань студентів.

Необхідність врахування усіх окреслених критеріїв і реалізація рівневого підходу до оцінювання вимагає розробки системи завдань як для домашнього виконання, так і для роботи в аудиторних умовах. Для самостійної домашньої роботи пропонуємо обов’язкові та додаткові завдання. Виконання обов’язкових завдань відкриває студентові шлях до оцінки на рівні «дуже добре», а «відмінно» можуть отримати лише ті, хто виконує ще й додаткові.

ІНДЗ студенти розробляють як проект навчального заняття з фаху у формі дидактичної матриці, що спонукає їх до глибокого повторення, узагальнення і систематизації знань з курсу, сприяє усвідомленню зв’язків між складовими компонентами процесу навчання, глибшому зануренню в їхню сутність.

Для домашньої самостійної роботи і діяльності на заняттях здебільшого пропонуємо завдання з такими формулюваннями: «з’ясуйте причину ….», «поясніть, чому …», «встановіть зв’язки …», «спробуйте передбачити наслідки …», «дайте оцінку …», «висловіть своє ставлення до …», «що відбудеться, якщо змінити … », «розробіть та обґрунтуйте …» тощо. На заняттях використовуємо моделювання ситуацій, «мозкові штурми», ділові ігри, дискусії тощо, поєднання різних форм організації навчальної діяльності студентів.

Після завершення вивчення курсу кожний студент має своєрідне «мініпортфоліо», аналіз якого дає змогу певною мірою охарактеризувати й особистість студента, його сильні і слабкі сторони, причини неуспішності, а не лише результати засвоєння знань.

Зазначимо, що оцінювання як важлива складова педагогічної діяльності, щодо майбутніх педагогів, з одного боку, спрямоване безпосередньо на оцінювання результатів, а з іншого – слугує засобом впливу на становлення їхньої компетенції в оцінюванні учнів і самооцінюванні. Приклади оцінювання викладачами студенти перенесуть на власну навчальну та професійну діяльність, тому, на думку А. Кузьмінського, потрібно обов’язково враховувати інтереси студента, будь-яку оцінку треба аргументувати, обґрунтувати, а якщо оцінка низька, слід порадити, що треба зробити для її підвищення.

Сучасна суб’єктно-суб’єктна гуманістична педагогічна парадигма потребує від викладача коректності та поваги до людської гідності студента незалежно від його навчальних досягнень [1, с.256].

Як справедливо зазначає М. Фіцула, ніякими мотивами і причинами не можуть бути виправдані суб’єктивізм, безтактність, ефект сукупності, ефект контрасту, ефект соціального стану, ефект голосу, ефект очікування, ефект надмірної поблажливості чи суворості [2, с.224].

Отже, основною характерною ознакою сучасної системи оцінювання є накопичувальний характер.

Варіативність і вибірковість, розгалуженість і багатосторонність вимірювання, фіксування і накопичення оцінок забезпечують об’єктивність оцінювання і гуманізацію стосунків у системі викладач-студент.

Правильно організовані контроль і оцінювання результатів відіграють роль ефективного засобу оперативного зворотного зв’язку, оскільки дають і викладачу, і студенту розгорнуту інформацію про всі аспекти пізнавальної діяльності, забезпечують можливість визначити ефективність методів, засобів, прийомів навчання тощо, які застосовуються викладачем і добираються самим студентом, що сприяє його становленню як суб’єкта навчальної діяльності.

Аналіз результатів контролю дає змогу виявити успіхи, недоліки та їх причини в їхній взаємопов’язаній діяльності, що допомагає зробити висновки для вдосконалення праці педагога і студента.

Водночас, налагодження окресленої системи оцінювання не позбавлене недоліків, оскільки потребує досить значних зусиль викладачів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник / К.: Знання, 2005.- 486 c.

2. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб. Вид. 2-ге, випр., доп./ К.: Академвидав, 2007. –560с.

3. Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посіб./ В.М.Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 240с.

Схожі:

Степан Дудар iconІм'я: Степан По-батькові: Володимирович Посада
...
Степан Дудар iconСтепан Сірополко – видатний педагог, бібліотекознавець та історик освіти України
Лисяк-Рудницький, мовознавці Степан і Роман Смаль-Стоцькі, В. Сімович, І. Огієнко (митрополит Іларіон), письменники Б. Лепкий, Олександр...
Степан Дудар iconСтепан степанович костишин до 80-ї річниці від дня народження
Степан Степанович Костишин: до 80-ї річниці від дня народження : бібліогр список літератури / уклад. М. І. Махмутова, В. І. Ткач,...
Степан Дудар iconЗакон Українаи «Про цінні папери та фондовий ринок» [Текст] / // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2006. №10. С. 30-50
Біржова діяльність [Текст] : навч посіб. / В. І. Крамаренко, Б. І. Холод, Ю. Н. Воробйов, А. П. Дудар. – К. Цул, 2003. – 264 с
Степан Дудар iconСтепан степанович костишин до 80-ї річниці від дня народження
move to 412-18523
Степан Дудар iconТарас Антипович. Хронос
Степан Процюк. Маски опадають повільно. Роман про Володимира Винниченка. – Київ: Академвидав
Степан Дудар iconСтепан Кость історія української журналістики
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
Степан Дудар iconСтепан Кость історія української журналістики
...
Степан Дудар iconПозняк Степан Павлович професор, доктор географічних наук робоча програма
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Степан Дудар iconКанонічне право
Автор розробки навчальної дисципліни та лектор Степан Степанович Сливка доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи