Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах icon

Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах
Скачати 47.86 Kb.
НазваОлена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах
Дата02.09.2012
Розмір47.86 Kb.
ТипДокументи

Олена Пюра

(Переяслав-Хмельницький)


ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ


Проблема підготовки фахівців до роботи в дитячих оздоровчих закладах є актуальною в світлі реалізації основних завдань соціальної політики України, є пріоритетом роботи уряду.

На думку І. Трубавіної, домінуючим ресурсом у процесі реалізації програми підготовки майбутніх соціальних педагогів є педагогічна практика, яка збагачує спеціально-предметну і дидактичну компетентність студентів, створює можливості використання теоретичних положень вивчених наук у вирішенні практичних завдань, дозволяє навчитися володіти конкретними соціально-педагогічними технологіями вирішення завдань у ході професійної діяльності. Педагогічна практика згідно з часом, відведеним у навчальних планах, проводиться в позаміських оздоровчих таборах, середніх школах, закладах оздоровлення та відпочинку дітей та інших позашкільних виховних закладах та має на меті вироблення системного підходу в проектуванні та реалізації позанавчальної виховної роботи соціальних педагогів [3, с. 103-104].

Окремі аспекти підготовки соціальних педагогів до роботи в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку набули висвітлення в працях Л.Пундик, О.Яковлівої, І.Трубавіної, Г.Рязанової, С.Кузьміна; проблемі виховної роботи та підтримки дитячої ініціативи присвячені роботи О.Безпалько та В.Оржеховської; питання розробки методики роботи в літньому оздоровчому таборі торкнулися Є.Коваленко, А.Конончук, І.Пінчук, В.Солова; над проблемою гігієнічної оцінки і соціально-педагогічних умов ефективності оздоровлення дітей в дитячих закладах працювали С.Ганикіна та Г.Шутка; питанню соціалізації підлітків присвячені роботи Ю.Жданович, Д.Малкова; формування у підлітків соціального досвіду в умовах дитячого оздоровчого центру розглядала І.Стародубцева; теорія і практика проектування діяльності дитячого оздоровчого закладу висвітлена в роботах М.Наказного.

Розробки концепцій і програм діяльності дитячих оздоровчих таборів представлені у працях Г.Бірженюка, Л.Бузирьової, С.Возжаєва, Е.Возжаєвої, А.Маркова, Л.Нещерет, М.Рожкова, Ю.Тарана. Спеціальні питання методики організації літньої роботи і прикладної педагогіки відображені в роботах С.Афанасьєва, Ю.Григоренко, С.Каморина, К.Поломиса. Аналізу педагогічної діяльності в умовах табору торкаються Н.Зуєва, А.Лутошкина, Н.Чупракова, Н.Шергина та інші. Разом із тим у наукових дослідженнях недостатньо уваги приділяється цілісному аналізу теорії і практики підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в дитячих закладах.

Одним із головних завдань педагогічної практики є оволодіння студентами комунікативними вміннями, а саме: організовувати плідну взаємодію з дітьми, регулювати внутрішньоколективні та міжколективні стосунки, знаходити педагогічно доцільні форми спілкування, передбачати результат педагогічного впливу на стосунки з дітьми [3, с. 103-104]. Енциклопедія освіти визначає серед основних функцій соціального педагога комунікативну. Поряд із організаторськими, прогностичними, проективними, технологічними, оцінними та рефлексивними фахівець названого напряму повинен володіти комунікативними професійними вміннями, а серед професійних якостей має бути комунікабельність [1, с. 851].

Хоча посада «соціальний педагог» введена в Україні не досить давно - у 1993 році, а до Державної класифікації професій – у 2000 році [1, с. 851], для підготовки соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах роботи в дитячих оздоровчих закладах кожен вищий навчальний закллад самостійно визначає час і кількість дисциплін: від конкретної дисципліни до їх блоку. Особливістю такого підходу є орієнтація на конкретний напрям роботи студентів у таборах. Відповідно, спеціальна підготовка студентів, за І.М. Трубавіною, необхідна для належного виконання посадових обов’язків педагога в оздоровчому закладі. У вищому навчальному закладі вона, зазвичай, складається з модулів: теоретичної підготовки; практичного удосконалення набутих знань; індивідуального творчого пошуку, самостійної роботи над теоретичним матеріалом; педагогічної практики у дитячих оздоровчих закладах [3, с. 103-104].

На основі аналізу проведення педагогічних практик у дитячих оздоровчих закладах, О.Яковліва констатує, що формування комунікативних умінь майбутніх педагогів здійснюється на двох рівнях: перший рівень – когнітивний (змістовно-смисловий), другий рівень – характеризує емоційну сторону соціальної перцепції (емпатії). Когнітивна основа, яка включає не тільки необхідний запас знань, а й «когнітивні дії», не може бути досконала без емоційної сторони, яка й базується на змістовно-смисловому рівні [4, с. 41].

Основні труднощі, зазначає О.Яковліва [4], які відчувають майбутні соціальні педагоги в процесі комунікативної діяльності, пов’язані з невмінням налагодити контакт, керувати процесом комунікації, будувати взаємини та перебудовувати їх в залежності від специфіки педагогічних завдань, вільно висловлюватися, передавати особисте емоційне ставлення до діяльності, а також керувати особистим психічним станом у процесі спілкування. Як наслідок, це зумовлює відповідне ставлення вихованців до педагогів.

Модель професійної підготовки педагогів, на думку Г.Рязанової [2], повинна бути побудована з урахуванням дидактичних умов відповідно до змісту, форм і методів навчання за параметрами особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів. У рамках побудови технології професійної підготовки майбутніх педагогів до діяльності науковець виділяє принципи системності, неперервності, суб’єктності, діалогічності, самоактуалізації. Цільовою установкою такого процесу є позиція самих педагогів, яка виражена у наступних показниках: мотиваційно-смисловому, емоційно-чуттєвому, соціально-перцептивному, ауторегулятивному, когнітивному, комунікативному, операційно-технологічному, антиципаційному.

У підготовці майбутніх соціальних педагогів до роботи в дитячих оздоровчих закладах ефективним є застосування психолого-педагогічного тренінгу, який має на меті допомогу в глибинному пізнанні себе та інших, спрямований на розвиток особистості, формування ефективних комунікативних умінь, засвоєння навичок як ділового, так і неформального спілкування, формування впевненості в собі та зниження тривожності в спілкуванні, стійку мотивацію до саморозвитку.

Отже, педагогічна практика виступає домінуючим ресурсом у процесі реалізації програми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в дитячих оздоровчих закладах. Указана проблема є актуальною через наявні суперечності між потребами практики і справжнім змістом такої підготовки у педагогічних вищих навчальних закладах.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком інтер, 2008. – 1040 с.

  2. Рязанова Г.А. Профессиональная подготовка педагогов к диагностическому обеспечению воспитательного процесса во временном детском объединении: дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / Г.А. Рязанова. - Калуга, 2001. – 188 с.

  3. Трубавіна І.М. Проблеми і шляхи підготовки майбутніх педагогів до роботи в дитячих оздоровчих таборах / І.М. Трубавіна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2010. - № 9. - С. 102-104.

  4. Яковліва О.П. Формування комунікативних умінь майбутніх учителів у процесі виховної роботи в оздоровчих таборах: дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / О.П. Яковліва. – К., 2002. – 222 с.

Схожі:

Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconНаталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи
Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери у вищих навчальних закладах України розпочалася порівняно недавно, тому однією з...
Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconОксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики
Й, демократичній Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має забезпечити умови для розвитку І самореалізації кожної...
Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconЗначення педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів постановка проблеми
Гогічної практики, а саме, оволодіння практичними уміннями та навичками соціально-педагогічної діяльності – залишаються поза увагою....
Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconНаталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції»
Національна доктрина розвитку освіти проголосила необхідність створення умов для розвитку особистості та її творчої реалізації, що...
Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconМета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови
Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconІнна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів
Дносно до сьогодення та його соціально-психологічних проблем. У всіх видах психологічної та соціальної допомоги знаходиться аспект...
Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconМетодична підготовка майбутніх інженерів-педагогів в галузі проектування навчально-методичного забезпечення модульної технології навчання постановка проблеми
Методична підготовка майбутніх інженерів-педагогів в галузі проектування навчально-методичного забезпечення модульної технології...
Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconУдк 378. 147: 37. 013. 42 І. І. Доброскок
Управління навчальним процесом майбутніх соціальних педагогів засобом проектних технологій
Олена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах iconЛітовка Олена М. Лисичанськ умови подолання соціально професійного інфантилізму майбутніх педагогів в процесі фахової підготовки
Умови подолання соціально професійного інфантилізму майбутніх педагогів в процесі фахової підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи