Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти icon

Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти
НазваМарина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти
Дата02.09.2012
Розмір47.1 Kb.
ТипЗакон

Марина Труфкіна

(Ізмаїл)

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ


Закономірне підвищення вимог до рівня та якості освіти спонукає до пошуку нових шляхів удосконалення навчально-виховного процесу з метою допомогти кожній молодій людині знайти себе, обрати власний життєвий шлях, самореалізуватися.

Аналіз історико-педагогічних джерел з теми дослідження свідчить, що початок організації науково-дослідницької роботи студентів співпадає зі становленням університетської освіти. Уже в першій половині ХІХ ст. у навчально-виховному процесі університетів України склалась певна система організації науково-дослідницької роботи студентів, яка включала форми і засоби, що стимулювали розвиток їхнього творчого мислення. Зміст студентської науки передбачав формування у студенів інтересу до наукових знань, розвиток творчого мислення, оволодіння ними методами наукового пошуку і розвиток здібностей до самостійних наукових досліджень. Особливістю науково-дослідницької роботи у вітчизняних університетах було поєднання наукової і навчальної діяльності як професорів, так і студентів.

Аналіз широкого кола різних джерел засвідчив, що останнім часом у педагогічній науці приділяється значна увага проблемі фахової підготовки майбутнього педагога. Зокрема, питанням формування і розвитку загальнопедагогічних умінь майбутніх освітян присвячені праці Н.Бібік, В.Бондаря, О.Коберника, В.Кузя, М.Левківського, О.Мороза, О.Плахотнік, В.Радула, О.Савченко, Г.Сагач, В.Семиченко та ін.

Так, у педагогічній теорії проблема залучення студентів до науково-дослідницької роботи вивчається з різних поглядів. Представники професійно-діяльнісного підходу (Б.Гершунський, Ю.Лавриков, С.Смірнова, Л.Хейстер) тлумачать її як модель майбутньої самостійної діяльності вчителя.

У зв’язку з цим розроблення змісту готовності до педагогічної дослідницької діяльності стало предметом багатьох досліджень. У деяких працях робиться спроба визначити структуру й конкретизувати зміст цього складного особистісного утворення, виходячи зі специфіки дослідницької діяльності й вимог до особистості вчителя. На думку дослідників, це певна сукупність якостей, необхідних для виконання професійної діяльності, психологічний стан особистості щодо реалізації відповідних функцій і завдань, своєрідне почуття впевненості в своїй здатності своєчасно і високоякісно оволодіти ними [1, 15].

Необхідність підготовки вчителя до проведення педагогічних досліджень у майбутній професійній діяльності підтверджується і вимогами Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Серед загальних характеристик освіченості спеціаліста виділяють навички володіння сучасними методами пошуку, обробки і використання інформації, вміння її інтерпретувати й адаптувати у своїй професійній діяльності.

У сучасних дослідженнях культура педагогічного дослідження розглядається як оволодіння вчителями-практиками апаратом наукової діяльності, де вміння визначати мету, принципи, обґрунтовувати методи опосередковані операціями усвідомлення, формулювання, творчого вирішення педагогічних завдань, методичної рефлексії та спрямовані на перетворення конкретної ситуації (В.Кирилов, В.Краєвський, В.Сластьонін) [2, 98].

Педагог стає дослідником, коли ґрунтовно опановує ступені педагогічної культури й дослідницької роботи:

І ступінь – це розуміння того, що неможливо уникнути помилок і невдач у роботі;

ІІ ступінь – усвідомлення необхідності дослідницького підходу до навчання та виховання;

ІІІ ступінь – професійне самовдосконалення (самоосвіта й самовиховання);

ІV ступінь – оволодіння культурно-педагогінчими мисленнями, яке включає в себе послідовність і логіку, нестандартність і обґрунтованість будь-якої педагогічної новації [3, 187].

Науково-дослідницька культура майбутнього вчителя в працях сучасних педагогів постає як соціальне явище, яке є єдністю безпосередньої діяльності студентів-дослідників з виробництва нових педагогічних знань і результатом цієї діяльності, що закріплений у цінностях, нормах, традиціях та соціальних інститутах.

Узагальнення наукових джерел дозволило дійти висновку, що науково-дослідницька культура одночасно є різновидом професійної культури певної спільноти – наукового співтовариства та способом оформлення буття конкретної людини як суб’єкта суспільних відносин, що склалися у сфері науки. Так, науково-дослідницька культура є певною сукупністю матеріальних і духовних багатств, цінностей, норм, традицій, знакових систем, яка використовується суспільством у сфері науки для накопичення, закріплення, збереження й передачі надбань позитивного соціального досвіду, забезпечення комунікації та регуляції відносин членів наукового співтовариства як представників певних наукових галузей і наукових шкіл. Через це складна й багаторівнева структура науково-дослідницької культури як певного соціального феномена визначає розмаїтість її функцій у житті суспільства, основними з яких визнані такі, як-от: пізнавальна, гуманістична, інформаційна, регулятивна, семіотична, аксіологічна.

Основним концептуальним положення розвитку науково-дослідницької культури педагога є необхідність формування ціннісно-сенсової позиції до науково-дослідницької діяльності, що передбачає розуміння її сутності та значення у професійній діяльності, прагнення до професійно-творчої самореалізації, що виступає системотворчим елементом науково-дослідницької культури педагога, існування соціально-етичної позиції, почуття відповідальності за педагогічні інновації, які пропонуються, сприйняття дослідницько-гуманістичного імператива к системи об’єктивних вимог, невиконання яких призводить до руйнування педагогічного середовища і внутрішнього світу учня [4, 60].

Усвідомлення гуманістичних цінностей як визначальних у системі особистісних орієнтацій, гуманістичного імператива як особистісно-значущої системи вимог до проектування освітнього процесу – найважливіший показник науково-дослідницької культури педагога.

Отже, спираючись на все зазначене вище, можна дати наступне визначення науково-дослідницькій культурі педагога як особистісному явищу: це складна, динамічна якість особистості, що характеризує готовність педагога до вирішення педагогічних проблем засобами наукового пізнання, й що синкретично об’єднує в собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, емоційно-оцінюючий й діяльнісно-практичний компоненти, а також у значній мірі впливає на рівень та якість освіти.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Амелина Н.С. Учебно-исследовательская деятельность студентов педвуза (в процес се изучения дисциплін педагогического цикла): 13.00.01 / Дис. …канд.пед.наук. – Киевский государственный педагогический інститут им. М.И.Горького. – Киев, 1982. – 22с.

2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.

3. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) / В.М. Гриньова. – Х. : Основа, 1998. – 300 с.

4. Климова Т.Е. Развитие научно-исследовательской культуры учителя: Дис. …докт.пед.наук: 13.00.01 / Оренбургский государственный педагогический университет. – Оренбург, 2001. – 307 с.

Схожі:

Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconНаказ №326 Про підсумки Всеукраїнського науково-практичного семінару
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Науково-методичний супровід виконання Державної цільової соціальної програми підвищення...
Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconНауково-дослідницька та творчо-пошукова робота
Науково-дослідницька та творчо-пошукова робота: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко....
Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconЗатверджено наказ Департаменту освіти І науки, молоді та спорту облдержадміністрації 23. 10. 2012 №263 Програма Всеукраїнського науково-практичного семінару
«Науково-методичний супровід виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничої-математичної...
Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconПро проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Харківська академія неперервної освіти» 21-22 листопада 2012 року в м. Харкові проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція...
Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconУдк 378. 147: 009 О. І. Дрогайцев
Комп’ютерні та інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів німецької...
Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconУдк 338. 46: 640. 41 (045) Віра Сергійко, м. Київ Фактори підвищення якості послуг в готельній індустрії та їх класифікація
У статті розглядаються деякі аспекти еволюції поняття якості та систем менеджменту якості, складові якості послуг, описуються фактори,...
Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconНауково-дослідницька діяльність кафедри
Одним із головних напрямків діяльності кафедри економіки промисловості є науково-дослідницька діяльність. Від свого заснування у...
Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconРекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху.
Науково-дослідницька робота на уроках українознавства та в позакласній роботі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconН. В. Башкатова Фітнес як засіб підвищення професійної працездатності студентів
Фітнес як засіб підвищення професійної працездатності студентів. Мв для практичних І самостійних занять
Марина Труфкіна (Ізмаїл) науково-дослідницька культура педагога як засіб підвищення якості освіти iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи