Сніжана Колесник icon

Сніжана Колесник
Скачати 54.49 Kb.
НазваСніжана Колесник
Дата02.09.2012
Розмір54.49 Kb.
ТипДокументи

Сніжана Колесник

(Переяслав-Хмельницький)

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Профілактика насильства над дітьми в сім’ї є одним із пріоритетних напрямів діяльності соціального педагога, адже сьогодні насильство в сім’ї стає тривожним фактом української соціальної дійсності. Крім того, проблема насильства в сім’ї тісно пов’язана з такими явищами як бездоглядність і безпритульність дітей, жебракування, втрата людських цінностей любові та взаємопорозуміння, а також виступає однією з передумов скоєння злочинів у суспільстві.

Стан профілактичної роботи з попередження насильства над дітьми в сім’ї залежить від багатьох факторів, серед яких особистість самого соціального педагога, його професійна майстерність.

Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. До таких властивостей належить гуманістична спрямованість діяльності педагога, його професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка [4, с. 29-30].

У ході дослідження встановлено, що ефективність профілактичної роботи з попередження насильства над дітьми залежить від того, наскільки соціальний педагог володіє певними професійними знаннями, а саме:

- теоретико-методологічними, які включають комплексне знання про людину як біопсихологічну істоту; знання закономірностей взаємодії особистості й суспільства, соціальної поведінки і формування особистості; знання закономірностей виховання, навчання, розвитку особистості, вплив середовища на процес соціалізації особистості; знання мети, принципів, змісту, методів, форм соціальної діяльності в інституційній та позаінституційній сфері;

- методичними: знаннями основ методики, форм, методів, технологій соціально-педагогічної діяльності з профілактики негативних явищ, зокрема насильства над дітьми; знання практичних основ прогнозування, проектування, моделювання роботи в цій сфері соціально-педагогічної діяльності;

- прикладними: знаннями способів, прийомів, видів соціально-педагогічної допомоги дітям, які постраждали від насильства в сім’ї; знаннями освітньо-виховних, культурно-дозвіллєвих форм соціально-педагогічної діяльності з попередження насильства над дітьми.

Проводячи профілактичну роботу з дітьми щодо попередження насильства соціальний педагог повинен знати: вікові і типологічні особливості; динаміку розвитку особистості в онтогенезі; вікову норму і відхилення у психосоціальному і особистісному розвитку; особливості сім’ї як соціальної групи; типові проблеми дітей і підлітків.

Професійні знання соціального педагога, який працює з дорослими у цьому напрямі, повинні включати: знання з психології особистості, психології професійної діяльності, психопедагогіки, соціальної психології, психології сім’ї, гендерної психології, сімейної педагогіки, сімейної психотерапії, психології спілкування, конфліктології, соціальної терапії, знання типових проблем соціальних груп.

Здійснюючи профілактику насильства над дітьми, соціальний педагог повинен володіти такими професійними вміннями:

- комунікативними: вступати в контакт з дітьми та їх батьками; встановлювати професійні взаємини з учителями, класними керівниками, психологом; здійснювати індивідуальний підхід до дітей, постраждалих від насильства чи людей, схильних до насильства над дітьми; співробітничати, вступати в ділові стосунки; створювати атмосферу комфортності, доброзичливості; викликати довір’я у клієнтів, брати участь у вирішенні їх проблем; дотримуватися конфіденційності у діяльності, бути тактовним; впливати на спілкування, взаємини між членами сім’ї);

- прикладними: соціально-педагогічні (аналіз ситуації, проблем, планування, прогнозування профілактичної роботи, форми і методи допомоги); правові (юридична консультація, довідка, громадський захист);

- організаторськими: ставити конкретні завдання профілактичної роботи щодо насилля над дітьми, організовувати підопічних на їх виконання; планувати етапи й засоби діяльності; планувати індивідуальну роботу з клієнтом;

- аналітичними: вивчати особистість дитини, сім’ю, ставити соціальний діагноз; аналізувати конкретні життєві ситуації клієнта, передбачати і попереджувати насильство в сім’ї, та життєві кризи, які призводять до цього явища; проектувати кінцевий результат соціально-педагогічної діяльності з попередження насильства над дітьми; аналізувати отримані результати у співставленні з вихідними даними, висувати нові завдання; аналізувати недоліки своєї професійної діяльності; аналізувати досвід і практику діяльності спеціалістів соціальної роботи; творчо переробляти необхідну інформацію; аналізувати конкретну соціальну ситуацію, причини та витоки;

- педагогічними: навчати інших мистецтву допомоги людям, прикладним умінням і навичкам; виявляти резервні можливості особистості, відкривати позитивне в людині й організовувати процес допомоги їй; навчати соціальним навичкам поведінки; стимулювати соціально позитивні вияви поведінки щодо інших людей; педагогічно осмислювати поведінку особистості, ставити педагогічні завдання, досягати їх вирішення; здійснювати вибір засобів, методів, прийомів педагогічно компетентного втручання у кризові ситуації; організувати педагогічно доцільну діяльність в соціумі; справляти вплив на особистість та соціальні групи засобами педагогічної техніки (мова, голос, жести, ораторська майстерність); допомагати клієнтові найбільш ефективно налагодити зв’язки з певним соціальним середовищем;

- уміннями саморегуляції: управляти й контролювати свої емоції в будь-якій ситуації; управляти своїм настроєм; висувати до себе підвищені вимоги; переносити значні нервово-психічні навантаження; поступатися своїми інтересами заради інтересів підопічного; знімати психологічне навантаження.

Здійснення соціальним педагогм профілактики насильства над дітьми в сім’ї передбачає його діяльність у різних соціальних ролях, а саме: посередника, захисника інтересів, учасника спільної діяльності, духовного наставника, соціального терапевта, експерта. Виконання цих ролей передбачає володіння соціальним педагогом такими групами професійно-особистісних якостей:

- психологічними: ці якості є складовими здатності спеціаліста до соціальної-педагогічної діяльності. У першу чергу це емоційна врівноваженість, опір стресам, низька тривожність, творче мислення, добра увага та пам’ять, наполегливість, спостережливість, витримка;

- морально-етичними: сукупність уявлень стосовно моральних вимог до особистості спеціаліста, його професійної поведінки і вчинків. Такими якостями для соціального педагога, перш за все, мають бути: чесність, доброта, альтруїзм, терплячість, справедливість, тактовність, емпатійність, скромність, відповідальність, відвертість, гідність, уважність, віра в людину;

- психоаналітичними: якості, орієнтовані на вдосконалення соціального педагога як особистості і професіонала. Це адекватна самооцінка, самоконтроль, самокритичність, самоаналіз, самодисципліна, самонавіювання;

- педагогічними: якості, спрямовані на створення соціальним педагогом образу особистої привабливості: він досягається за рахунок оптимізму, комунікабельності, зовнішності, красномовства, перцептивності, ґрунтовності [1; 2; 3; 5].

Узагальнюючи все вищесказане слід зазначити, що ефективність профілактичної діяльності соціального педагога щодо попередження насильства в сім’ї прямо залежить від рівня володіння ним професійними знаннями, сформованості професійних умінь, наявності певних професійно-особистісних якостей.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога.: навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 240 с.

  2. Настільна книга соціального педагога / Авт.-уклад. О.Є Марінушкіна, І.М. Вишнева, В.В. Носенко. / Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 272 с.

  3. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / С.С. Пальчевський. – К.: Кондор, 2005. – 560 с.

  4. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривоніс та ін..; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.

  5. Соціальна педагогіка: Мала енциклопедія / За заг. ред.. проф.. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

Схожі:

Сніжана Колесник iconСолодка Сніжана. Динаміка семантичної структури лексем буда, хороми
Солодка Сніжана. Динаміка семантичної структури лексем буда, хороми // Лексикографічний бюлетень. Зб наук праць/ Відпов ред. І. С....
Сніжана Колесник iconМіського господарства т. М. Колесник програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом...
Сніжана Колесник iconМіського господарства т. М. Колесник програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом...
Сніжана Колесник iconГ. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності...
Сніжана Колесник iconКолесник О. В
move to 0-16870603
Сніжана Колесник iconСолодка Сніжана. Динамічні процеси в семантичній структурі назв будівель, призначених для зберігання сільськогосподарської продукції (на матеріалі української
Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини збірник наукових праць / гол ред. Л. М. Полюга....
Сніжана Колесник iconКолесник Тамара Всеволодівна
Професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки
Сніжана Колесник iconКолесник О. В
Науковий керівник – канд юрид наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права С. В. Мирославський
Сніжана Колесник iconЯнц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села
Суспільство: тенденції соціальної динаміки: Монографія К.: Вц нубіп україни. – К., 2011. 288 с
Сніжана Колесник iconИсследование матричных эффектов при определении примесей в цирконии методом атомно-абсорбционной спектрометрии 49
Колесник М. М., Опанасюк А. С., Тиркусова Н. В., Данильченко С. М. Тонкоплівкові гетеропереходи ZnTe/CdTe 11
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи