Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) icon

Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання)
Скачати 48.65 Kb.
НазваТехнологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання)
Дата02.09.2012
Розмір48.65 Kb.
ТипРішення


Леся Константинова

(Черкаси)

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ОСВІТІ

(ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ)

Інноваційні підходи в освітянській галузі належать до тих напрямів її розбудови, що розвиваються найбільш активно та суперечливо. Значне відставання освіти від вимог суспільної практики спричиняє прискорення інноватизації освітянських процесів.

Постає питання, які підходи, форми роботи можуть задовольнити сучасний попит студентів, сформувати необхідні компетентності, професійно-особистісні якості майбутніх вчителів, фахівців освітньої сфери.

Основною формою навчання у вищому навчальному закладі залишається лекція, незважаючи на її гостру критику як пасивної форми навчання. Лекції є однією з найдавніших та найпоширеніших форм викладання у вищій школі, курси лекцій синтезують великий обсяг знань, який викладач подає в опрацьованому вигляді. Але традиційні лекції не задовольняють попит студентів.

Важливим моментом реструктуризації навчального процесу є запровадження інноваційних освітянських технологій.

Рішення цих завдань спрямовано на: 

  • перехід від педагогічного традиціоналізму до нових форм і методів навчання, орієнтованих на формування творчої особистості, яка вміє поєднувати в різних варіантах теоретичні знання, наукові здобутки з вирішенням питань, які виникають на практиці; 

  • підвищення творчої активності студентів під час аудиторних занять шляхом упровадження ділових і рольових ігор, ігрового проектування; 

  • посилення мотивації студентів до самостійної роботи з метою поглиблення знань і здобуття вмінь і навичок; 

  • забезпечення наскрізної комп’ютеризації навчального процесу та створення комп’ютерних (інформаційних) систем його підтримки; 

  • інтенсифікацію навчального процесу з метою скорочення аудиторних занять з участю викладача при наданні повного обсягу знань і підвищенні якості навчального процесу; 

  • розробку інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД). 

Перевагами цих технологій є такі: оригінальність програм, адаптація програм до різних категорій спеціалістів, можливість комбінувати тренінгові й інтерактивні технології з іншими формами роботи зі слухачами. До структури тренінгу включаються відпрацювання практичних навичок (поведінкові аспекти), рефлексія, відпрацювання навичок слухання та комунікації, розвиток навичок саморегуляції та релаксації тощо. Проектування в різних сферах професійної діяльності та освіти використовується як сучасна технологія, яка в ситуації невизначеності, непередбаченості відрізняється мобільністю реагування на зміни умов навчання або професійної діяльності, орієнтацією на суб’єктні відносини. Проектування інноваційних технологій має будуватися за етапами особистісно-професійного розвитку, засвоєння норм проектувальної діяльності, адаптації до неї. Результатами проектної діяльності є професійна компетентність викладачів, осмислення нових підходів до методичної діяльності, використання методу проектів у роботі зі студентами, розробка власних проектів модернізації гуманітарного освітнього процесу. Особистісний підхід у впровадженні інноваційних технологій передбачає: вдосконалення моделей поведінки викладачів ВНЗ, навчання педагога конструювати власне знання, розвиток уміння здійснювати комунікативні зв’язки в професійному середовищі та рефлексивну діяльність. Реалізації цих напрямів модернізації освітнього процесу у ВНЗ сприяє запровадження інтерактивних і тренінгових технологій.

Цікавим напрямком у застосуванні сучасних технологій є інтерактивне спілкування. Фахівці виділяють комп’ютерні інтерактивні дискусії двох основних категорій: синхронні („чати”) і асинхронні (електронна пошта, списки адресатів, Інтернет форуми). Під час синхронних дискусій студенти ефективно спілкуються через Інтернет, а в асинхронних дискусіях спілкування більше нагадує листування. Загалом синхронні інтерактивні дискусії ідеально підходять для дистанційного навчання, асинхронні – для стаціонарного навчання, урізноманітнюючи безпосереднє щоденне спілкування студентів.

До продуктивних інноваційних проективних технологій, які можна використовувати у системі навчання у ВНЗ, належить кейс-метод. Використання кейс-методу у навчальному процесі дає змогу розвивати у слухачів аналітичні, дослідницькі, комунікативні навички, виробляти вміння аналізувати ситуацію, планувати стратегію, приймати рішення.

Розробка та застосування інноваційних технологій навчання, а також діагностика якості знань у вищих навчальних закладах мають носити систем ний характер, що дозволяє забезпечити взаємозв’язок між усіма елементами навчального процесу, підвищує рівень його керованості та навчально-методичного забезпечення. Вони також мають бути впровадженими в усіх формах навчання, по всій вертикалі навчального плану (в усіх дисциплінах), по горизонталі навчального плану (в усіх видах навчального процесу: лекції, семінари, практичні, лабораторні, самостійна робота студента, практика, заліки, іспити, поточний контроль), у всіх спеціальностях та напрямах навчання. 
Системний комплексний підхід до впровадження інноваційних технологій навчання в усі елементи навчального процесу з повним сучасним методичним забезпеченням, розвинутою інфраструктурою навчального процесу дозволить провести реструктуризацію навчального процесу (шляхом скорочення аудиторного навантаження) і запровадження нових концептуальних підходів до організації й контролю самостійної роботи студентів. Збільшення часу на самостійне вивчення (чи поглиблення) окремих модулів (тем) дисциплін вимагає внесення змін і в оцінку знань студентів, введення нової системи комплексної діагностики знань студентів. 


ЛІТЕРАТУРА


1. Балл Г. Гуманізація освіти як джерело особистісної свободи / Г. Балл // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : науково-методичний збірник / [ред. кол. Н. Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор) та ін.]. – К. : Контекст, 2000. –336 с.

2. Дмитриченко М.Ф, Хорошун Б.І. Вища освіта і болонський процес. – К. : Знання України, 2007.

3. Елькін М. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.04. / М. В. Елькін. – Бердянськ, 2004. – 206 с.

4. Євтух М. Б. Забезпечення якості вищої освіти важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух, І. С. Волощук // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – C. 58.

5. Корсак К.В., Ластовченко І.О. Вища освіта і Болонський процес. – К.:МАУП, 2007.

6. Кремень В.Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація /В.Г.Кремень// Дзеркало тижня №48(473) – 13-19-грудня 2003.

7. Крижко В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою : [навч. посібник] / В. В. Крижко, І. О. Мамаєва. – К. : Освіта України, 2005. – 224 с.

8. Ляудис В. Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика образования / В. Я. Ляудис // Психологическое обозрение. – 1997. – № 3. – С.27–31.

9. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – К. ; Запоріжжя, 2008. – Вип. 46. – С. 56–66.

Схожі:

Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) iconОлена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти
Анотація. У статті аналізується проблема залучення інноваційних освітніх технологій до навчального процесу у вищій школі
Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) iconЗмістовий модуль І. Учитель початкових класів. Вимоги до його особистісних та професійних якостей
Лекція Технологічний підхід в освіті. Педагогічні технології початкової школи
Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) iconЗаявка на участь у XX ювілейній міжнародній науково-практичній конференції
«Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі»
Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) iconХарченко Олена м. Лисичанськ педагогічні умови ефективного застосування інноваційних технологій навчання
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем застосування інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі, результати...
Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) iconВасиль Чебан, Лариса Шутак
Застосування інноваційних технологій у процесі викладання гуманітарних дисциплін
Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) iconОлена Самсонова ду «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського» упровадження інновацій в систему вищої освіти
У статті аналізується проблема залучення інноваційних освітніх технологій до навчального процесу у вищій школі
Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) iconВасиль Чебан, Лариса Шутак Буковинський державний
Застосування інноваційних технологій у процесі викладання гуманітарних дисциплін
Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) icon«Болонський процес в українській освіті: здобутки І перспективи»
України; 5 американські підходи у вищій освіті; 6 оптимальні форми використання зарубіжного досвіду в українській університетській...
Технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання) iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи