Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики icon

Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики
Скачати 45.36 Kb.
НазваОксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики
Дата02.09.2012
Розмір45.36 Kb.
ТипДокументи


Оксана Перчук

(Переяслав-Хмельницький)

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ В МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Глибокі соціально-політичні, духовні й економічні зрушення, що відбуваються в суверенній, демократичній Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має забезпечити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, пріоритетність загальнолюдських цінностей, формування поколінь, здатних навчатися протягом життя, створення і розвиток цінностей громадянського суспільства.

Успішна реалізація визначених завдань безпосередньо пов'язана з удосконаленням професійної підготовки педагогічних кадрів.

Підготовка майбутніх фахівців соціально-педагогічної роботи зумовлена потребою, яку окреслено соціальними процесами та реформуванням соціальних послуг, спрямованих на зміну соціокультурного середовища, поліпшення якості життя людей, визнання людини як найвищої цінності суспільства.

Соціально-педагогічна робота – галузь професійної діяльності, що активно розвивається на сучасному етапі і розглядається як національна система допомоги різним верствам населення. Таке розуміння визначає основне призначення соціального педагога – організація взаємодії освітніх та позанавчальних установ, сім’ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації, благополуччя дітей та молоді в мікросоціумі, їхнього всебічного розвитку [2].

Соціальний педагог виявляє «проблемне поле» дитини, програмує і прогнозує відповідно до розвитку особистості діяльність усіх суб’єктів соціального виховання, будує взаємини з вихованцями на основі діалогу, співробітництва, формує стосунки у підлітковому середовищі, будує оптимальні взаємини з сім’ями, організовує соціально значущу діяльність дітей і підлітків у відкритому мікросередовищі, здійснює корекцію всіх виховних впливів на вихованців як у школі, так і з боку родини, соціального середовища, використовує весь комплекс правових норм, спрямованих на захист прав та інтересів дітей, підлітків, молодіжних об’єднань тощо [2]. Необхідними для виконання цієї діяльності є професійні вміння – сформовані на основі засвоєних знань, навичок і практичного досвіду способи виконання складних комплексних дій, спрямованих на реалізацію функцій діяльності соціального педагога. Тому вирішення проблеми формування професійного інтересу майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики сприятиме якісній практичній підготовці майбутніх фахівців, їхній професійній компетенції.

Вагомість цієї проблеми підсилюється такими документами: Державною національною програмою «Освіта», Законом України «Про освіту», Законами: «Про соціальну роботу в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» та ін.

Проблему формування професійного інтересу у майбутніх соціальних педагогів у системі їхньої професійної підготовки досліджували: М.А. Галагузова, Т.О. Дмитренко, Л.Г. Коваль, Ю.Р. Мацкевич, Л.І. Міщик, В.А. Поліщук, З.З. Фалинська С.Я. Харченко; специфіку професійної діяльності - Г.О. Атанов, В.М. Гриньова, О.М. Леонтьєв, К.В. Яресько та ін.

Оскільки професійний інтерес формуються в діяльності, то педагогічна практика як форма професійного навчання дає можливість студентові оволодіти різними видами професійної діяльності, допомагає йому адаптуватись до специфічних умов під час виконання професійних обов’язків, створює ситуації для практичного застосування теоретичних знань, формує та розвиває в студентів професійні вміння і навички.

Проблемам змісту й організації педагогічної практики студентів педагогічного ВНЗ присвячені праці: О. Абдулліної, Л. Булатової, Н. Загрязкіної, Н. Кичук, Г. Коджаспірової, Н. Кузьміної, В. Максимова, О. Мосіна, О. Щербакова та багатьох інших науковців. У цих роботах акцентується увага на тому, що педагогічна практика виступає зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням студентів та їхньою майбутньою професійною діяльністю, розкривається роль і значення педпрактики у професійному становленні майбутнього педагога.

Педагогічна практика студентів – складне педагогічне і соціальне завдання, у вирішенні якого центральне місце належить педагогічному ВНЗ, яка є складовою навчально-виховного процесу, мета якої – формування професійного інтересу майбутніх фахівців; у процесі педагогічної практики відшліфовуються професійні вміння, з’являється професійна спрямованість, утверджується професійне самовизначення; формується творчий підхід до професійної діяльності [1].

У Концепції соціально-педагогічної практики студентів, розробленій М.А. Галагузовою визначено, що соціально-педагогічна практика – це процес оволодіння різними видами професійної діяльності, в якому створюються умови для самопізнання, самовизначення студента в різних професійних ролях і формується потреба самовдосконалення у професійній діяльності. Мета соціально-педагогічної практики – формування професійних умінь, особистісних якостей фахівця гуманістичної спрямованості і на їхній основі оволодіння видами професійної діяльності на рівні, що відповідає кваліфікації «спеціаліст» [2].

Основна ознака програми професійної підготовки соціальних працівників – це поєднання теорії і практики. Педагогічна практика є базовим компонентом розробленої моделі, оскільки визначає загальні і конкретні знання, практичні вміння і навички, якими повинен володіти фахівець сучасного типу [5].

Отже, педагогічна практика, на відміну від теоретичного навчання з його величезним науковим потенціалом, характеризується конкретністю, вона є основою пізнання, доповнює та узагальнює теоретичні знання, підводить до аналізу наукового пошуку та узагальнення педагогічного досвіду, розкриває значущість професії, формує необхідні професійні вміння і навички, зміцнює позитивні мотиви навчання у вищому навчальному закладі.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Бутенко Н. Ю. Педагогічна практика: підготовка та реалізація : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Ю. Бутенко, Л. М. Грущенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 184 с.

  2. Галагузова М. А. Теория и практика профессиональной подготовки социальных педагогов : [ монография ] / М. А. Галагузова – М. : Гуманит. издат. Центр Владос, 2001. – 151 с.

  3. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] – [3-є вид.] / М. П. Лукашевич, І.І. Мигович. – К. : МАУП, 2003. – 168 с.

  4. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності). Навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Д. С. Мазоха – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

  5. Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні « бакалавр» / [Гайдук Н. М., Клос Л. Є., Ставкова С. Г., Бєляєва С. Я.].: навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Вид-во Нац. університету «Львівська політехніка», 2007. – 164 с.Схожі:

Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconНаталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи
Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери у вищих навчальних закладах України розпочалася порівняно недавно, тому однією з...
Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconОлена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах
Проблема підготовки фахівців до роботи в дитячих оздоровчих закладах є актуальною в світлі реалізації основних завдань соціальної...
Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconЗначення педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів постановка проблеми
Гогічної практики, а саме, оволодіння практичними уміннями та навичками соціально-педагогічної діяльності – залишаються поза увагою....
Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconЛітовка Олена М. Лисичанськ умови подолання соціально професійного інфантилізму майбутніх педагогів в процесі фахової підготовки
Умови подолання соціально професійного інфантилізму майбутніх педагогів в процесі фахової підготовки
Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconНаталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції»
Національна доктрина розвитку освіти проголосила необхідність створення умов для розвитку особистості та її творчої реалізації, що...
Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconЗастосування комп’ютерних технологій у процесі формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів Постановка проблеми
Застосування комп’ютерних технологій у процесі формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів
Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconІнна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів
Дносно до сьогодення та його соціально-психологічних проблем. У всіх видах психологічної та соціальної допомоги знаходиться аспект...
Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconЛідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності
Автор статті робить спробу визначити особливості формування лідерських якостей майбутніх соціальних педагогів, а також роль цих якостей...
Оксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики iconФормування творчої активності у майбутніх інженерів-педагогів засобами педагогічного клубу постановка проблеми
Льства. Серед них проблема якості підготовки майбутніх та перепідготовки діючих інженерів-педагогів до виховної діяльності, а саме:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи