Руслан Рутецький icon

Руслан Рутецький
Скачати 43.67 Kb.
НазваРуслан Рутецький
Дата02.09.2012
Розмір43.67 Kb.
ТипДокументи

Руслан Рутецький

(Тернопіль)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Модернізація та оновлення змісту та структури професійної освіти зорієнтовані на підготовку висококваліфікованого фахівця відповідного рівня і профілю, конкурентноздатного на ринку праці, який вільно володіє професійними уміннями, здатний до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до професійного розвитку, соціальної та професійної мобільності.

Аналіз практики і результатів наукових досліджень свідчить про недостатню професійну компетентність педагогічних кадрів мистецького профілю, що зумовлює необхідність пошуку шляхів, способів, методик та технологій формування зазначеного феномена у майбутніх фахівців.

Актуалізація в підготовці вчителя мистецьких дисципліна комунікативно-освітніх практик призводить до переосмислення змісту музично-педагогічної освіти, яка повинна орієнтуватися не тільки на засвоєння розділених на окремі предметності знань, але й на формування музично-комунікативної особистості, здатної взаємодіяти з музичним твором, бути повноправним суб'єктом художнього спілкування; особистості толерантної і відкритої всьому іншому і різному; особистості, що володіє словом і культурою невербального спілкування.

Професійна компетентність майбутнього вчителя мистецьких дисциплін є запорукою ефективності обраного виду діяльності, а комунікативна компетентність   необхідною умовою її формування, адже основні види професійної діяльності педагога здійснюються завдяки безпосередній взаємодії з іншими суб’єктами комунікації.

Аналіз наукової літератури свідчить, що комунікативну компетентність дослідники трактують як:

  кваліфіковане володіння мовою (мовами) на вербальному та невербальному рівнях, здатність соціально прийнятно спілкуватися, що передбачає дотримання певних морально-етичних норм і врахування психологічних особливостей співрозмовника [6, с. 12].

  сукупність знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також знань вербальних і невербальних засад інтеракції, умінь їх ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта і адресата. [1, с. 124];

  сукупність комунікативних здібностей, умінь і знань, адекватних комунікативним завданням і достатніх для їх розв’язання [7].

  ідейно-моральна категорія, що регулює всю систему відношень людини до природного і соціального світу, а також до самого себе як синтезу обох світів» [3, с. 13].

Отже, різні трактування досліджуваного поняття обумовлені наявністю особистісно-орієнтованого, системного, структурного, культурологічного підходів. Вважаємо, що комунікативна компетентність є складовою професійної компетентності фахівця, яка характеризується належним рівнем знань, сформованих умінь і навичок, особистісних якостей, які в комплексі забезпечують ефективне виконання професійної діяльності майбутніх педагогів.

Нам імпонує думка В. Ввєденського, що комунікативна компетентність педагога – це особистісна якість, яка формується у процесі розвитку та саморозвитку особистості; є показником інформованості педагога про цілі, сутність, структуру, засоби, особливості педагогічного спілкування, рівня володіння відповідною технологією, сформованості індивідуально-психологічних якостей фахівця, прагнення до постійного самовдосконалення комунікативної діяльності, орієнтації на особистість людини, як на основну цінність, а також здатність до нестандартного, творчого вирішення завдань, які виникають у процесі педагогічного спілкування. [2, с. 54].

У контексті підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін актуальною є думка В. Орлова, який зазначає, що «напрямом їх професійної переорієнтації є рух від просвітництва до здійснення життєво творчої та культурної місії, від маніпулятивного, авторитарного викладання мистецтвознавчого змісту дисципліни до особистісно-орієнтованої, комунікативної художньої педагогіки, де мистецтво з об’єкта вивчення переходить у статус суб’єкта живого спілкування» [4, с. 3].

Отже, серед професійних функцій, які необхідно сформувати та розвинути у майбутнього вчителя музики у процесі його професійної підготовки наголошуємо на комунікативній функції, яка передбачає сформованість у майбутнього педагога якісної сторони відносин з іншими суб’єктами взаємодії.

До інтегральних якостей, які необхідно досліджувати у скоординованих між собою «вимірах» самоспілкування і взаємовідносин з іншими суб’єктами на основі осмислення мистецьких творів є комунікативність, емпатія, креативність та рефлексія. Вони становлять не лише сукупність окремих характеристик, а й взаємопов’язані складові. Так, комунікативність   необхідна передумова виникнення емпатії, яка, у свою чергу, передбачає творчі реакції особистості, зокрема процеси рефлексивного самопізнання та творення власного «Я» [5, с. 63].

Отже, музично-комунікативна освіта майбутнього педагога актуалізує професійно-орієнтовані практичні форми музичної комунікації: сприйняття, розуміння і вербалізацію музичної мови. Метою її стає розвиток музично-комунікативної особистості, здатної бути повноправним суб'єктом художнього спілкування і володіти сукупністю індивідуальних характеристик. Найважливішими параметрами комунікативної особистості стають мотиваційні потреби, когнітивно-рефлексивний досвід і комунікативна компетентність. Їх формування визначає актуальні завдання комунікативної освіти педагога-музиканта у вищому педагогічному навчальному закладі.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Бацевич  Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

  2. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетенции педагога / В. Н. Введенский // Педагогика.   2003.   № 10.   С. 51   55.

  3. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 166 с.

  4. Орлов В.Ф. Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін : автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти»/ В. Ф. Орлов ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України.   К., 2004.   45 с.

  5. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : навчальний посібник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.

  6. Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків: навч. посіб. / І. А. Сайтарли – К.: Академвидав, 2007. – 240 с.

  7. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2004. – 208 с.

Схожі:

Руслан Рутецький iconІм'я: Руслан По-батькові: Романович Посада
Вицега Руслан Романович – канд с г наук, асистент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Національного лісотехнічного університету...
Руслан Рутецький iconСтарченко Руслан Юрійович Поза конкурс

Руслан Рутецький iconАндрієвський Святослав Валентинович Веселовський Руслан Болеславович

Руслан Рутецький iconПротокол засідання апеляційної комісії ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
Данильчук Руслан (завдання 1) – після повторної перевірки кількість балів не змінилась (отримано 3 бали)
Руслан Рутецький iconТаран руслан сергійович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Руслан Рутецький iconХарьковский Руслан
Огромное значение имеет и тот факт, что здесь сконцентрирована значительная часть мировых запасов энергоресурсов вокруг добычи и...
Руслан Рутецький iconФедюк Руслан Юрійович, заступник директора з виховної роботи Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №8 Сценарій свята «Останній дзвоник 2012»
Сьогодні, можливо, як ніколи, ви відчуєте, що школа – це ваш рідний дім, адже ви тут виросли, знайшли друзів, отримали путівку в...
Руслан Рутецький iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Руслан Рутецький iconДокументи
1. /Соц_альна _нформатика/маг_стри/_щенко Михайло Олександрович маг..doc
2. /Соц_альна...

Руслан Рутецький iconДокументи
1. /Управл_ння персоналом та економ_ка прац_/Маг_стри/_ващенко Євген Олександрович маг..doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи