Ліана Яценко, Олена Назарова icon

Ліана Яценко, Олена Назарова
НазваЛіана Яценко, Олена Назарова
Дата02.09.2012
Розмір57.4 Kb.
ТипДокументи


Ліана Яценко, Олена Назарова

(Переяслав-Хмельницький)

ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЇХ ПІДГОТОВЦІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні вимагають розробки нових ефективних підходів до реалізації виховного впливу на дітей будь-якого шкільного віку. Особливою соціальною групою є юнаки і дівчата старшого шкільного віку. В старшому шкільному віці для хлопців і дівчат характерними є суперечності між необхідністю наслідувати ґендерні стереотипи і бажанням ствердити власні норми і цінності, виникнення потреби у спілкуванні з представниками протилежної статі, необхідність самовизначення, вибір життєвого і професійного шляху, бути компетентними вступаючи у доросле особисте життя.

Завдання формування гендерних взаємовідносин старшокласників у підготовці до майбутнього сімейного життя сьогодні зумовлені значними змінами в ролях чоловіків і жінок у суспільстві, підвищенням уваги до людської особистості як унікальної неповторної сутності, індивідуальності.

Психологічні особливості хлопців і дівчат старшого шкільного віку досліджувалися Е. Еріксоном, І. Коном, Л. Столярчуком, І. Сущенко, І. Трухіним та ін., які відзначали, що на цьому етапі розвитку виникають нові явища і властивості, які були відсутні на попередніх стадіях розвитку, спостерігається перехід у нову фазу, що характеризується появою якісних новоутворень особистості.

Теоретичними джерелами дослідження проблеми формування взаємовідносин юнаків і дівчат, зокрема тих, що стосуються гендерного аспекту, стали праці В. Абраменкової, Г. Абрамова, Т. Бендас, І. Кльоциної, І. Кона, В. Кравця, Н.Лавріненко, О. Яременко та ін. Дослідники акцентують увагу на тому, що абстрактне знання норм моралі ще не гарантує моральної поведінки, важливе значення має підкріплення здобутих знань власним досвідом позитивних переживань, створення основи для зміцнення індивідуальної системи цінностей, орієнтацій, настановлень, внутрішньої позиції, що закріплюються в повсякденному житті і реальних відносинах хлопців і дівчат.

Проблема підготовки молоді до сімейного життя не залишається поза увагою науковців. Так у педагогічних дослідженнях А. Бондарчук, А. Карасєвич, Т. Кравченко, В. Кравця, В. Постового та ін. увага акцентується на виявленні соціально-педагогічних факторів та умов, цілеспрямованих виховних засобів керівництва процесом підготовки молоді до сімейного життя.

Реалії життя і проведені дослідження свідчать, що ще задовго до офіційного одруження у молоді формуються певні погляди на шлюб, внутрішньосімейні взаємини, розподіл сімейних ролей тощо. Однак їх зміст не завжди правильно розуміють юнаки і дівчата, що в майбутньому веде до психологічної несумісності, внутрішньосімейних конфліктів і, як наслідок, до руйнування шлюбу.

На думку Т.В. Бендас, С.І. Кльоциної, Є.П. Ільїна, вивчення стосунків чоловіків і жінок як гендерних означає дослідження статево-рольових моделей їх поведінки як соціально детермінованих, а не біологічно зумовлених. Цим гендерна методологія відрізняється від традиційного підходу, де відмінність соціальних ролей чоловіків і жінок визначається природним чинником – відмінністю їх біологічної організації.

Таким чином ґендер трактується як один із базових вимірів соціальної структури суспільства, який разом з іншими соціально-демографічними і культурними характеристиками організовує соціальну систему.

Головною суб'єктивною характеристикою соціального статусу з позицій гендерного підходу є соціальні очікування індивіда стосовно самого себе та інших людей, пов'язані з гендерними стереотипами, стандартизованими уявленнями про моделі поведінки й риси характеру, що відповідають поняттям «чоловіче» і «жіноче» [1].

Категорія «взаємовідносини» є однією з базових філософських, онтологічних категорій. Це феномен зв’язку, переходу, розвитку різних об’єктів під впливом взаємної дії один на одного, на інші об’єкти. Взаємовідносини – це процес взаємного впливу об’єктів один на одного, найбільш загальна, універсальна форма руху, розвитку [4, с. 253].

Згідно із соціологічним визначенням, під взаємовідносинами розуміються усталені взаємозв’язки між людьми, що складаються у процесі їхнього спілкування та взаємодії, мають яскраво виражене емоційне забарвлення і виявляються у характері та способах взаємовпливів [3].

Взаємовідносини людей завжди передбачають активність обох сторін, однак рівень її прояву не є однозначним. Активність може бути ініціальною або реактивною для суб’єкта взаємодії. З ініціальної позиції, активність буває перетворюючою або зберігальною, розвивальною або руйнувальною. З погляду реактивної позиції, з позиції того, на кого здійснюється вплив, може виявлятися активність прийняття або неприйняття, організації відповідної дії, протистояння небажаному впливу або участь у спільних діях.

Гендерні взаємовідносини – це різні форми взаємозв’язку людей як представників певної статі, що виникають у процесі їх сумісної життєдіяльності. Гендерні взаємовідносини – це інтегративне особистісне утворення, що характеризується наявністю в старшокласників знань про норми і цінності міжособистісної взаємодії, у позитивному їх переживанні як спонуки до виконання певних дій, умінь реалізовувати такі дії у відносинах з представниками іншої статі.

Гендерні взаємовідносини вбудовані в широкий соціальний контекст і виявляються на різних рівнях соціуму, тобто – це багаторівневі відносини, що існують на макро-, мікрорівнях соціальної реальності, а також на рівні особистості.

Важливу роль у формуванні стабільних гендерних взаємовідносин у сім’ї відіграє готовність до зміни ролей, здатність швидко адаптуватися до нової ролі партнера і вірно вгадувати ритм його змін.

Період навчання школярів є доволі сприятливим і плідним для формування їхнього світогляду. Світогляд виконує оціночно-орієнтовну функцію, допомагає людині правильно орієнтуватися в життєвих ситуаціях, розумно оцінювати сформовані умови, приймати найбільш доцільні рішення, вибирати відповідні їм засоби й прийоми дії, передбачити наслідки прийнятих рішень.

Розвиток особистості старшокласника з питань підготовки їх до майбутнього сімейного життя та формування гендерних відносин можна забезпечити за допомогою включення до освітнього процесу певного обсягу соціальних і психолого-педагогічних знань, видів, форм, методів і засобів навчання.

Включення у зміст освіти питання щодо підготовки старшокласників до майбутнього сімейного життя сприятиме більш повному і гармонійному розвитку особистості старшокласників, забезпечить їх засобами, що дозволять уникнути багатьох невдач у сімейному житті.

На думку А.Карасєвич основними психолого-педагогічними факторами, що впливають на процес підготовки старшокласників до майбутнього сімейного життя на нашу думку є:

  • психолого-педагогічна підтримка й супровід старшокласників, що забезпечує розвиток соціальної компетентності, освоєння культури спілкування, формування відповідних норм поведінки;

  • організація педагогічної системи, що дозволяє студентам пізнавати загальні закономірності й умови будови гендерних взаємовідносин;

  • формування мотиваційної готовності до створення сім’ї, до комунікативної діяльності, креативності;

  • розвиток духовно-моральних, інтелектуальних, емоційних якостей;

  • саморозвиток хлопців і дівчат старшого шкільного віку як суб’єкта діяльності, формування у нього механізмів саморегуляції, самовиховання, необхідних для діалогічної взаємодії з іншими людьми в сімейних відносинах [2].

Отже, випускники загальноосвітніх навчальних закладів повинні навчитися вибудовувати своє життя не тільки професійно зорієнтоване, але і в особистому плані, бути соціально компетентними при вступі в доросле життя. Вдало організоване сімейне життя людини буде тільки сприяти її професійному зростанню.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – С. 320. 1981. - №2. – С. 47-57.].

  2. Карасевич А.П. Соціальні проблеми становлення і розвитку молодої сім’ї / А.П.Карасевич // Всебічний розвиток особистості студента: матеріали наук.-практ. конф. / за ред. акад. АПН України Д.О.Тхоржевського. – Ірпінь, 2001. – С. 101-107.

  3. Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник / [заг. ред. і уклад. В. П. Андрущенко, М. І. Горлач]. – К. : Харків : ВМП „Рубікон”, 1997. – 400 с.

  4. Философский энциклопедический словарь / [глав. ред. С. С. Аверинцев]. – М. : Сов. энциклопедия, 1983. – 384 с.Схожі:

Ліана Яценко, Олена Назарова iconЗасідання снт
Допомагають студентам викладачі кафедри Дуднік Олена Вадимівна, Куліш Олена Андріївна та Хімченко Андрій Миколайович
Ліана Яценко, Олена Назарова iconД. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник
...
Ліана Яценко, Олена Назарова iconВолошок олена Вячеславівна
Волошок олена Вячеславівна ІІІ. 1976, Львів) – психолог, кандидат психологічних наук (Психологічні особливості диспозиційної системи...
Ліана Яценко, Олена Назарова iconВолошок олена Вячеславівна
Волошок олена Вячеславівна ІІІ. 1976, Львів) – психолог, кандидат психологічних наук (Психологічні особливості диспозиційної системи...
Ліана Яценко, Олена Назарова iconОбразовательная программа проект 2: индивидуальная траектория обучения и качество образования
О. А. Назарова Зам директора фгу «Владимирский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
Ліана Яценко, Олена Назарова iconОлена едуардівна
Коваленко Олена Едуардівна [Текст] : до 50-річчя від дня народж біобібліогр покажч. / Укр. інж пед акад.; уклад.: О. І. Єрьоміна,...
Ліана Яценко, Олена Назарова iconЦикл дисциплін самостійного вибору внз
Лектор /викладач/: Зінько Олена Василівна, к.іст н., доцент; Стрельбицький Михайло Петрович, к ф н., доцент; Філонов Леонід Володимирович,...
Ліана Яценко, Олена Назарова iconКорпоративне управління
Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник: Навчальне видання. Х.: Еспада, 2003....
Ліана Яценко, Олена Назарова iconО. В. Білоскурська олена Валеріївна Білоскурська
Олена Валеріївна Білоскурська, кандидат юридичних наук, старший викладач Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського...
Ліана Яценко, Олена Назарова iconШевченко І. П., Яценко С. В. Змив ґрунту та ерозійні втрати елементів живлення в агроландшафтах центрального Лісостепу // Вісник Харківського національного аграрного університету. 2006. № С
Шевченко І. П., Яценко С. В. Змив ґрунту та ерозійні втрати елементів живлення в агроландшафтах центрального Лісостепу // Вісник...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи