Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи icon

Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи
Скачати 58.67 Kb.
НазваНаталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи
Дата02.09.2012
Розмір58.67 Kb.
ТипДокументи

Наталія Янц

(Переяслав-Хмельницький)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СЦЕНАРНО-РЕЖИСЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери у вищих навчальних закладах України розпочалася порівняно недавно, тому однією з актуальних проблем, яка потребує розробки теоретичних і практичних засад, є процес підвищення професійного рівня фахівців.

З огляду на це важливого значення набуває підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації змістовного дозвілля дітей та молоді, забезпечення оптимального середовища для самореалізації особистості.

Сценарно-режисерська робота є специфічною складовою професійній діяльності соціального педагога. Вона безпосередньо пов’язана з культурно-дозвіллєвою сферою й передбачає організацію соціальним педагогом художньо-творчої діяльності дітей та молоді, а також включення самого фахівця до цієї діяльності. Безумовно, така робота потребує теоретичної й практичної підготовки студентів, формування в них необхідних професійних умінь і навичок.

Ураховуючи специфіку професійної діяльності соціального педагога з організації дозвілля та особливості організації діяльності студентів у вищих навчальних закладах було визначено та проаналізовано організаційно-педагогічні умови підготовки соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи:

  • створення можливостей кожному студенту для виявлення й розвитку особистісних творчих якостей, шляхом використання активних методів навчання, комбінування теоретичного навчання, практичних видів роботи та навчальної практики;

  • наявність спеціально розробленого для майбутніх соціальних педагогів методичного забезпечення, співвідносного з діяльністю в культурно-дозвіллєвій сфері, що містить тематичний план, навчальну програму, навчальні посібники та методичні рекомендації;

  • забезпечення реалізації принципів підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності в культурно-дозвіллєвій сфері [1, с. 390].

Ефективність професійної підготовки, на нашу думку, у великій мірі залежить від створення умов для виявлення й розвитку особистісних творчих якостей кожного студента. Студент, якому на заняттях відводиться тільки роль спостерігача, не буде здатен спонукати до творчої діяльності інших. При підготовці соціального педагога до організації художньо-творчої діяльності дітей та молоді слід застосовувати освітні технології, які сприятимуть засвоєнню студентами конструктивного досвіду (технологію проблемного навчання; навчання на основі пошуково-дослідницької діяльності, власного досвіду студентів, організації взаємодії студентів між собою, із викладачами й практичними працівниками; стимулювання активності студентів; навчання їх моделюванню ситуацій, діагностичним технологіям; соціально-педагогічні тренінги, що сприяють розвитку професійного мислення тощо).

Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери вимагає застосування різноманітних методів навчання. Але тільки активні методи навчання дозволять студенту розкритися як особистості, як майбутньому фахівцю.

За класифікацією Т. Шанскової, залежно від соціальної активності студентів методи поділяються на такі групи:

- мотиваційно-стимулюючі, що спрямовані на стимулювання потреби студентів у набутті знань щодо особливостей організації сучасної соціально-педагогічної діяльності. Наприклад, аналіз соціально-педагогічних ситуацій, метод співпереживання ситуації, вивчення необхідної документації, бесіди, дискусії, творчі завдання тощо;

- методи професійного педагогічного спілкування, що спрямовані на оволодіння комунікативною компетенцією в процесі надання соціальних послуг. Серед них - ділові та рольові ігри, тренінги та ін.;

- практичні методи, що сприяють підвищенню рівня сформованості соціально-педагогічних умінь, наприклад, таких як розв’язання соціально-педагогічних завдань, самостійна робота, мікронавчання;

- оцінно-регулюючі методи, що сприяють оцінці й закріпленню набутих соціально-педагогічних знань і вмінь студентів. Серед них – тестування, творчі завдання різного рівня складності та ін. [3, с. 134-135].

Активна розумова й практична діяльність студентів у навчальному процесі є важливим фактором підвищення ефективності засвоєння й практичного опанування матеріалу, що вивчається.

Проблема співвідношення теорії й практики в навчальному плані професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів передбачає не лише кількісне визначення цих складових у процесі навчання, але і їх значущість у забезпеченні якості професійних знань і вмінь майбутніх фахівців [1, с. 391].

Особлива роль при підготовці соціальних педагогів відводиться соціально-педагогічній практиці. Вивчення й узагальнення навчальних програм щодо практичної підготовки соціального педагога дає підстави стверджувати, що найбільшу увагу особливостям діяльності соціального педагога в культурно-дозвіллєвій сфері приділено в завданнях літньої педагогічної та навчально-виховної практик. Під час проходження цих практик студенти долучаються до організації дозвілля школярів, молоді, разом із вихованцями готують та проводять виховні заходи, розробляють та втілюють у життя власні сценарії різножанрових театралізованих дійств.

У процесі підготовки соціальних педагогів важливо забезпечити виникнення позитивних емоцій по відношенню до сценарно-режисерської роботи, до її змісту, форм та методів здійснення. Для цього студенти повинні мати можливість і самі проявити свої творчі здібності, задовольнити власні потреби у творчості, відчути насолоду від об’єднання творчих зусиль з іншими. Тож, на нашу думку, особливої уваги потребує організація дозвіллєвої, суспільно-корисної, соціальної діяльності самих студентів. Питання підготовки спеціалістів дозвіллєвої сфери тісно пов’язане з тим, як у вищому навчальному закладі заохочується участь студентів у роботі різноманітних клубів, гуртків, секцій, громадська робота.

Аналіз освітніх програм для соціальних педагогів показав, що серед спеціальних дисциплін є низка таких, що сприяють підготовці студентів до роботи в культурно-дозвіллєвій сфері і, зокрема, до сценарно-режисерської роботи. А саме: соціальна робота у сфері дозвілля, технології соціально-педагогічної діяльності, методика соціально-виховної роботи, основи сценарної роботи соціального педагога.

Так, вивчення курсу «Соціальна робота у сфері дозвілля» забезпечує студентів спеціальними знаннями з теорії і практики дозвілля, уміннями й навичками у сфері організації дозвіллєвої діяльності. У свою чергу, курс «Основи сценарної роботи соціального педагога» покликаний пояснити студентам необхідність використання сценарію у творчій професійній діяльності соціального педагога, допомогти оволодіти змістом та методикою сценарно-режисерської роботи, широким спектром естетичних стилів та форм театралізованих дійств, складним комплексом знань, пов’язаних зі специфікою драматургічного дійства, із вихованням творчого колективу [2, с. 61].

Разом із тим, на сьогодні не достатньо розроблене методичне забезпечення даних курсів, а саме: навчальних посібників, методичних рекомендацій, що негативно впливає на ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців.

Важливою умовою підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи є реалізація певних принципів. У контексті нашого дослідження ми виділили такі принципи: зв'язок теорії з практикою (студенти повинні вміти і мати можливість застосовувати отримані знання на практиці); виховний характер навчання (виховується, насамперед, культура творчої праці); систематичність і послідовність (зв'язок між дисциплінами з урахуванням закономірностей у кожній частині курсу, у кожній дисципліні); принцип синергії методів, прийомів, засобів і форм.

Отже, удосконаленню процесу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи сприяє дотримання таких організаційно-методичних умов: створення можливостей кожному студенту для виявлення й розвитку особистісних творчих якостей, шляхом використання активних методів навчання, комбінування теоретичного навчання, практичних видів роботи та навчальної практики; наявність спеціально розробленого для майбутніх соціальних педагогів методичного забезпечення, співвідносного з діяльністю в культурно-дозвіллєвій сфері, що містить тематичний план, навчальну програму, навчальні посібники та методичні рекомендації; забезпечення реалізації принципів підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності в культурно-дозвіллєвій сфері.


ЛІТЕРАТУРА

1. Пригодій М.А. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів / М.А. Пригодій // Вища освіта України № 3 (додаток 1) – 2011 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». - Т.1. - С. 388-395.

2. Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс / за ред. А. Й. Капської. – К. : ДЦССМ, 2003. – С. 61- 69.

3. Шанскова Т.І. Основні технологічні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’ями різних типів / Т.І. Шанскова // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя. – 2004. - № 4. – С. 134-135.

Схожі:

Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconНаталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції»
Національна доктрина розвитку освіти проголосила необхідність створення умов для розвитку особистості та її творчої реалізації, що...
Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconОлена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах
Проблема підготовки фахівців до роботи в дитячих оздоровчих закладах є актуальною в світлі реалізації основних завдань соціальної...
Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconОсобливості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі постановка проблеми
Постановка проблеми. Виконання складних і відповідальних задач, що стоять перед системою професійної освіти з підготовки кваліфікованих...
Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconОксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики
Й, демократичній Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має забезпечити умови для розвитку І самореалізації кожної...
Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconЛідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності
Автор статті робить спробу визначити особливості формування лідерських якостей майбутніх соціальних педагогів, а також роль цих якостей...
Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconДо питання змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю Постановка проблеми
Тому підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів вимагає перш за все всебічного вдосконалення цілей та змісту інженерно-педагогічної...
Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconФормування творчої активності у майбутніх інженерів-педагогів засобами педагогічного клубу постановка проблеми
Льства. Серед них проблема якості підготовки майбутніх та перепідготовки діючих інженерів-педагогів до виховної діяльності, а саме:...
Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconПедагогічне колекціонування – особлива форма діяльності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
На основі проведеного експериментального дослідження автором визначено особливості і розкрито значення такої нетрадиційної форми...
Наталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи iconПроблеми професійно-правової підготовки інженерів-педагогів та шляхи їх вирішення постановка проблеми
Це протиріччя може бути усунене шляхом вдосконалення сучасної правової підготовки майбутніх педагогів шляхом дослідження як існуючої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи