Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів icon

Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів
НазваІнна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів
Дата02.09.2012
Розмір44.9 Kb.
ТипДокументи


Інна Йосипенко

(Переяслав-Хмельницький)

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАСТОСУВАННЯ СУГЕСТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІВ

Сучасні моделі професійного спілкування вимагають постійного вдосконалення та структуризації відносно до сьогодення та його соціально-психологічних проблем. У всіх видах психологічної та соціальної допомоги знаходиться аспект впливу, що так чи інакше здійснюється в процесі спілкування і взаємодії особистості, допомагає, і тому, на кого здійснюється певний вид впливу у період надання допомоги.

Дослідження сугестивних методів було започатковано в психодіагностичному напрямі такими науковцями як З. Фрейд, А. Адлер; поведінковому напрямі - Б. Скіннер; у гуманістичному напрямі, що представлений такими вченими як К. Роджерс, А. Маслоу, Е. Берн. Проблемою психологічного впливу займається багато вітчизняних та зарубіжних науковців-психологів. Зокрема, Г.Абрамова, Ю.Альошина, О.Бондаренко, С.Гледінг, Г.Колєснікова, Б. Карвасарський, О. Корабліна, О. Овчиннікова, Т. Титаренко, О. Самборська та інші.

Сугестія (від лат. suggestіo - навіювання) - процес прищеплювання психічній сфері людини сторонньої ідеї (вольового рішення у вигляді думок, емоцій, актів), окрім її "я" [1, с.18]. По суті, сугестія являє собою компонент людського спілкування, специфічний вид комунікації, протилежність переконанню.

За іншими джерелами, сугестія – процес психічного впливу на людину чи групу при послабленому усвідомленому контролі, некритичній оцінці змісту повідомлень, які нею сприймаються [3, с.114]. Як вид психологічного та психотерапевтичного впливу характеризується активним та персоніфікованим перебігом діяльності психоконсультанта в індивідуальній чи груповій терапії, що різнить його від інших методів впливу.

Сугестивні техніки передбачають вплив на клієнта за допомогою навіювання. Від інших відомих способів впливу сугестивні техніки, як вважає І.І.Сулійчук, відрізняються зниженою аргументацією клієнта [5]. Це пояснюється тим, що сугестор, а саме людина, яка здійснює вплив, відповідно до своїх намірів, використовуючи прийоми навіювання, впливає на психіку сугеренда (людини, на яку здійснюється психологічний вплив) певними установками, які, в свою чергу, спрямовані на зміну психічної діяльності. Навіювання застосовують при зниженому рівні усвідомлення і критичності, регулюючи і стимулюючи психічну і фізичну активність.

Під час сугестивного впливу на психіку сугеренда в його мозку протікають наступні процеси.

1. Умовний рефлекс (від лат. reflexus - відбитий) - засвоєна організмом під час життя відповідна реакція на вплив навколишнього середовища. У процесі сугестивного впливу сугестор описує сугеренду ознаки сугестивного стану, і організм останнього відтворює його по механізму умовного рефлексу. Слова сугестора ("сигнали сигналів") цілком заміняють реально діючі подразники.

2. Гальмування і порушення - згасання і посилення нервових процесів у мозку. У ході сугестивного впливу сугестор викликає в сугеренда гальмування кори мозку, за винятком тих пунктів останньої, в яких розігруються фізіологічні акти, що відповідають змісту даної сугестії. Ці пункти кори мозку поєднуються в домінантне вогнище порушення (від лат. domіnans - пануючий).

Психологічна структура сугестії така.

Сугестія є похідною: 1) емоційно розпаленої уяви; 2) психологічної установки; 3) конформності [2, с.51].

Уява складає психологічний механізм сугестії. Установка і конформність сприяють сугестії. Емоційна напруга зв'язує їх в єдиний психологічний акт, названий сугестією.

Уява - це психічний процес створення нового у формі образа чи представлення ідеї. У процесі сугестивного впливу сугестор емоційно розпалює уяву сугеренда і зміст сугестивної інформації досягає в мозку останнього почуттєвої реальності.

Психологічна установка - це готовність до виконання визначеної діяльності. Передбачаючи зустріч із сугестором, сугеренд схоплює всю ситуацію сугестивного впливу і моделює на основі цього своє подальше поводження. При цьому велику роль відіграє минулий досвід участі в подібних зустрічах. Психологічна установка є чинником сугепостійності суб'єкта, його готовності до реалізації сугестії. Їй належить організуюча роль у сугестії, яка орієнтує діяльність людини відповідно до свого змісту.

Конформність (від лат. conformіs- подібний, зрозумілий) - несвідоме наслідування індивіда соціальному мікросередовищу. В умовах сеансу колективної сугестії в сугерендів складається конформне поводження. Воно виявляється в тому, що люди епідемічно "заражаються" станом один одного в результаті взаєморозуміння, що виникло в руслі колективної установки на сеанс. От чому сугестопостійність окремих сугерендів у групі помітно підвищується [2].

Сугестія є по суті екзотичним варіантом спілкування, і тому вона підкоряється основним законам сцени. Зв'язок сугестії з театрально-сценічною діяльністю така: сугестивний вплив на людину - це театралізоване представлення, у якому ролі діючих осіб (сугестора і сугеренда) заздалегідь розписані й останні підіграють один одному.

Малюнок поводження сугестора і сугеренда тісно зв'язаний з поняттям "соціально-психологічної ролі". Соціально-психологічна роль - це побудована людиною свого поводження в реальній життєвій ситуації відповідно до того, що від неї чекають. Приймаючи деякі ролі, людина тим самим пропонує, а то й нав'язує якісь ролі навколишнім. Кожна соціально-психологічна роль має своє поле "тяжінь", чи "валентності", до інших ролей. У будь - якої соціально-психологічної ролі існує верхня і нижня межа. По полях рольових тяжінь можна будувати портрети особистостей. Існує закон двосторонньої взаємодії ролі і самопочуття: роль будить визначене самопочуття; самопочуття ж спонукає до визначеної ролі. Виконання ролі в психології спілкування протиставляється носінню масок. Роль - це творча форма спілкування, що вимагає самовіддачі і зближення з партнером. Маска - це шаблон поводження, що не потребує зусиль і відгороджує від партнера. Для вживання в роль необхідно "скинути" маску. Технологія ролі тісно зв'язана з мистецтвом перевтілення в іншого [4, с.96].

Таким чином, можна сказати, що сугестія - це сприйняття суб'єктом інформації, що надходить ззовні, у повному обсязі, некритично, без суб'єктивно-особистісної переробки.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Александер Ф. Психосоматическая медицина / Ф. Александер. - М.: Владос, 2000. – 388 с.

  2. Вельвовский Й.З. Психотерапия в клинической практике / Й.З. Вельвовский, Н.К. Липгарт, Е.М. Багалей, В.И Сухоруков. - Киев: Здоров’я, 1984. - 324 с.

  3. Корнєв М.Н. Соціальна психологія / Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. - К.: КДУ, 1985. - 304 с.

  4. Мясищев В. Н. Личность и неврозы. - Л.: ЛГУ, 1960. – 428 с.

  5. Словник-довідник психолога-консультанта / [укл.: Н.В. Гаркавенко, Я.В.Чапрак, С.К. Шандрук, І.І. Солійчук] / Наук. ред. В.Г. Панок. - Чернівці, «Рута», 2010.- 200 с.

  6. Татенко В.О. Соціально-психологічні механізми впливу: від аналізу до синтезу // http://politicon.iatp.org.ua/tm/ tatenkovpluvsp. HtmСхожі:

Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconЛідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності
Автор статті робить спробу визначити особливості формування лідерських якостей майбутніх соціальних педагогів, а також роль цих якостей...
Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconАлла Стрільчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійної зоорієнтованості старшокласників у діяльності соціального педагога
Едагогічних та медико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення та трудового...
Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconОлена Пюра (Переяслав-Хмельницький) підготовка майбутніх соціальних педагогів до педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах
Проблема підготовки фахівців до роботи в дитячих оздоровчих закладах є актуальною в світлі реалізації основних завдань соціальної...
Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconНаталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи
Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери у вищих навчальних закладах України розпочалася порівняно недавно, тому однією з...
Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconОксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики
Й, демократичній Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має забезпечити умови для розвитку І самореалізації кожної...
Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconПідготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: особливості формування стандарту
Випускник вищого навчального закладу має здобути компетентність не лише у професійній галузі, але досягти високого рівня громадянської...
Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconПаспорт спеціальності
Галузь науки, яка вивчає психологічні закономірності діяльності та розвитку організацій (як спеціальних соціальних систем), психологічні...
Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconМіністерство освіти І науки україни східно-європейський інститут психології (Україна-Франція) двнз «переяслав-хмельницький університет імені григорія сковороди»
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Інна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи