Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога icon

Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога




Скачати 61.52 Kb.
НазваОлена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога
Дата02.09.2012
Розмір61.52 Kb.
ТипДокументи

Олена Кравченко

(Переяслав-Хмельницький)

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА


Своєрідність сучасного етапу розвитку країн світу, відкритість суспільства, відсутність регламентуючих бар’єрів у взаємодії різних соціокультурних груп поставили перед наукою завдання перегляду низки теоретичних положень щодо толерантності як особистісної цінності та виокремили проблему формування толерантних відносин представників різних національностей, спільнот, культур, професійних груп.

Але слід відзначити, що «толерантність», будучи особливістю свідомості чи особистісною рисою, не притаманна людині від народження і може ніколи не з'явитися, якщо вона не буде спеціально вихована, сформована. Навпаки, людині скоріше властива протилежна тенденція – настороженість, що легко перетворюється у ворожість відносно тих, хто від неї відрізняється, не схожий на неї. Проти визнання чужого перевершення повстає природа людини, оскільки для більшості найвищою оцінкою є стереотип «не гірший, ніж я», а по-справжньому визнати чиєсь перевершення здатна лише людина високої особистісної організації. Тому виховання толерантності визначається як одне з провідних освітніх завдань XXI століття та як одна з необхідних умов ефективної професійної підготовки фахівця освітньої сфери.

Сучасні вчені (В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, А.М. Богуш, І.А. Зязюн, Л.В. Кондрашова, В.П. Кравець, В.Г. Кузь, В.І. Лозова, Ю.І. Мальований, І.Ф. Прокопенко, О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинська, Ю.В. Тодорцева, Н.Д. Ярмаченко та інші) під толерантністю фахівця-педагога розуміють професійно важливу якість, що виявляє свою сутність як здатність сприймати без агресії відмінні від його власних судження, спосіб життя, характер поведінки, зовнішність і будь-які інші особливості людей, які його оточують у сфері освітнього простору і соціокультурного середовища, шляхом встановлення з ними відносин довіри, співпраці, компромісу, радості, товариськості, співпереживання та психологічного комфорту. Сутність толерантності передбачає оволодіння певною філософією, культурою толерантної свідомості, ставленням до відповідної дійсності, що втілюється в поведінці. Це пов’язується з досягненням особливого авторитету у сфері соціального партнерства, налагодження гармонійних педагогічних стосунків і взаєморозуміння з новою генерацією підростаючого покоління, з урахуванням зросту її інтелектуальної активності, появою нових навчально-пізнавальних і соціально-психологічних потреб, розширенням особистісних перспектив розвитку в полікультурному середовищі.

Діяльність соціального педагога з позицій толерантності має включати три аспекти:

 • особистість педагога, якому притаманні толерантні якості;

 • прояв толерантності у професійній діяльності;

 • реалізація принципів толерантності у педагогічному спілкуванні.

Соціальний педагог у своїй роботі зобов’язаний дотримуватися «Декларації принципів толерантності», що була прийнята Генеральною конференцією ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року [1], навіть якщо деякі категорії клієнтів не викликають симпатії спеціаліста, а їх політичні, релігійні і національні особливості, поведінкові стереотипи і зовнішність виявляються незвичними. Необхідну ефективність навчання в дусі толерантності забезпечують етичні принципи, які одночасно виступають і системою вихідних дидактичних вимог. Це принципи гуманізації та демократизації виховного процесу, самоактивності й саморегуляції, інтеркультурності, комплексності й міждисциплінарної інтегрованості, «соціального комфорту» або створення моральної атмосфери та принцип «соціального уроку», який полягає в пошуку вирішень проблеми дитячої агресії.

Успішність взаємодії між соціальним педагогом і вихованцем визначається такими засобами педагогіки толерантності, як:

 • діалог – виступає фундаментом толерантності і рівнем толерантних переконань. У структурі діалогічної взаємодії переважають емоційний і когнітивний компоненти, які виявляються скрізь високий рівень емпатії, почуття партнера, вміння прийняти його таким, яким він є, відсутність стереотипності у сприйманні інших, гнучкість мислення, а також через вміння «бачити» свою індивідуальність, здібність адекватно оцінювати власну особистість. В діалозі розкривається індивідуальність особистості й осягається своєрідність іншого, оскільки передбачається рівність позицій у спілкуванні;

 • співробітництво – спільне обговорення цілей діяльності, спільне її планування і розподіл сил та засобів на підставі можливостей кожного. Його можна охарактеризувати такими ознаками: контактністю, доброзичливістю як відсутністю агресії чи самоагресії, відсутністю тривожності, мобільністю дій, ввічливістю, терпінням, довірливістю, соціальною активністю. Спосіб співпраці є альтернативним способом вирішення конфліктів, тому що розвиває не змагання або протиборство, а саме кооперацію, співробітництво;

 • опіка – можлива тільки тоді, коли обидві сторони сприймають одна одну і терпляче ставляться одна до одної. Опіку можна розпізнати за такими ознаками: емоційна стабільність, високий рівень емпатії, екстравертність, соціальна активність і вміння прийти на допомогу. К.Роджерс невід’ємно пов’язував поняття опіки з емпатійністю, визначаючи, що остання передбачає тимчасове проживання життя іншого, але дуже обережне, делікатне, без усвідомлення [2, с. 16]. Він підкреслював у своїх працях, що гуманістична психологія може запропонувати тільки лікування упередженості та інших характерних ознак «гіперопіки»;

 • вибачення – це не заперечення власної правоти в цих судженнях, а спроба поглянути на кривдника зі співчуттям, милосердям і любов’ю. Крім того, вибачення охоплює афективну, когнітивну і поведінкову сфери. Коли людина вибачає, активізуються певні елементи цих сфер, тобто такі негативні емоції, як гнів, ненависть, образа, сум чи нехтування повинні бути залишені. У когнітивному аспекті людина припиняє засудження кривдника і залишає думку про помсту. Щодо поведінкового аспекту, то він виявляється у відмові від помсти [4]. Вибаченню як толерантному стилю взаємодії притаманні особливості: готовність вибачити кривдника, розуміння помилок інших, перегляд власних поглядів на кривдника й ситуацію взагалі шляхом «примірювання» на себе різних ролей, усвідомлення зменшення негативних і зростання позитивних почуттів.

Структуру толерантності як професійно важливої якості особистості соціального педагога правомірно представити у вигляді взаємодії її трьох провідних компонентів [3]. Перший, концептуально-ціннісний компонент толерантності соціального педагога, виявляється через систему принципів організації соціально-педагогічної діяльності, серед яких домінуючими є такі: пріоритет гуманістичних цінностей; ідея духовної свободи людини; визнання самобутності й унікальності кожної людини; віра в невичерпні можливості і здібності особистості; повага до людської гідності; відкритість до сприйняття людських цінностей; орієнтація на діалектичний зв’язок розвитку й саморозвитку особистості; терпимість до думок і поведінки інших людей; зорієнтованість на партнерство і співробітництво.

Другий компонент толерантності соціального педагога – особистісно-мотиваційний – виявляється через характер його емоційного ставлення до учасників педагогічної взаємодії, а саме: доброзичливість, ввічливість, щирість, лояльність, стриманість, милосердність, емпатійність, справедливість, терпимість.

Третій, діяльнісно-поведінковий компонент толерантності соціального педагога виявляється через систему способів його педагогічних дій щодо організації, контролю й оцінки якості діяльності учасників соціально-педагогічної діяльності, серед яких: сприймання особистості партнера таким, яким він є; прийняття та розуміння індивідуальності іншої людини; надання недоторканого права особистісної думки; оцінювання особистості згідно Я-концепції; вміння приховувати або пом’якшувати негативні почуття; вміння вибачати іншому помилки чи ненавмисно спричинені неприємності; терпиме ставлення до професійного дискомфорту; вміння володіти собою і йти на компроміс; уміння безконфліктно вирішувати проблемні педагогічні ситуації.

Результатом педагогіки толерантності є сформованість певних морально-духовних якостей безпосередніх учасників процесу навчання й виховання на підставі закріплення в них полікультурних особистісних цінностей. Всі вони характеризують людину, яка вільна від догм, стереотипів, жахів, прагнення до придушення тих, хто оточує. Щодо негативної взаємодії, то до форм її прояву ми можемо віднести пригнічення, індиферентність, конфронтацію і конфлікт як вищу стадію непорозуміння обох співрозмовників. Ці форми демонструють ті якості, яких потрібно уникати у процесі роботи соціального педагога з клієнтами.

Отже, толерантність, як певна риса особистості майбутнього соціального педагога, передбачає спеціально організований навчальний процес, одним із завдань якого є навчити вихованців правил поважного ставлення до інших людей, народів, культур, правил відкритої діалогічної взаємодії, соціальних і національних груп і забезпечити в кінцевому результаті повноцінне міжкультурне спілкування, взаєморозуміння та співробітництво.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Декларація принципів толерантності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://edu.helsinki.org.ua/files/docs/1272481866.doc. – Назва з екрана.

 2. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К.Р. Роджерс. – М.: Прогресс, 1994. – 480с.

 3. Тодорцева Ю.В. Педагогіка толерантності: методичні рекомендації / Ю.В. Тодорцева. – Одеса: ПНЦАПНУ, 2004. – 90 с.

 4. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений / Л.Б. Шнейдер. – М., 2000. – 512с.

Схожі:

Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconДмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога
Практика підтверджує, що джерела саморозвитку школи й освіти в цілому знаходяться в інтелектуально-творчому потенціалі, професіоналізмі...
Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconОлена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками
Льного виховання. Передача знань, досвіду, багатства моральної та духовної культури народу, формування всебічно розвиненої особистості,...
Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconШай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей
Як ніколи актуальною є потреба у розвитку мережі особистісно орієнтованих соціальних служб, що сприяють саморозвитку кожної людини....
Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconАлла Стрільчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійної зоорієнтованості старшокласників у діяльності соціального педагога
Едагогічних та медико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення та трудового...
Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconКомплексна структура контрольної діяльності майбутнього інженера-педагога постановка проблеми
Для того, щоб навчити студентів виконувати контрольну діяльність на рівні професійної компетентності, слід розглянути її сутність...
Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconОсвіти і науки України від 28. 12
Звітність соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів здійснюється за нормативами...
Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconЧернігівський національний педагогічний університет імені
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Олена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи