Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога icon

Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога
Скачати 48.99 Kb.
НазваДмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога
Дата02.09.2012
Розмір48.99 Kb.
ТипДокументи

Дмитро Мазоха

(Переяслав-Хмельницький


ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА


«У період становлення нової світоглядної парадигми, коли значення інтелектуального та духовного відродження стає дедалі актуальнішим, висуваються нові вимоги до особистості педагога, бо він є важливою ланкою в процесі передачі знань, філософських ідей та культурної спадщини [1, с.40]». Соціальний педагог як суб’єкт педагогічного процесу є головною діючою особою будь-яких перетворень у системі освіти, особистістю зі сформованим освітнім мисленням, зорієнтованою на збереження й удосконалення природи людини, яка навчається, на її саморозвиток і зростання. Практика підтверджує, що джерела саморозвитку школи й освіти в цілому знаходяться в інтелектуально-творчому потенціалі, професіоналізмі педагога, його педагогічній культурі.

Взаєморозуміння й спілкування, нарешті готовність до педагогічної творчості – саме такий зміст вкладали в поняття «емоційна культура вчителя» представники гуманістичної педагогіки Я.Коменський, Г.Песталоцці, А.Дістервег, К.Ушинський, Я.Корчак, А.Макаренко, В.Сухомлинський та інші. Актуалізує проблему даного дослідження виникнення потреби в педагогові, який володіє сучасними педагогічними технологіями, здатний до різних нововведень, що можуть стати інтелектуальним підґрунтям для нової школи. Такою основою є гуманістична педагогіка особистісно орієнтованого навчання, що розглядає освіту як процес, у центрі якого знаходиться особистість дитини.

«Сьогодні, коли процес гуманізації та гуманітаризації навчального процесу набуває розвою, настала нагальна потреба в розширенні меж гуманітарної освіти, в інтенсивному розвитку широкого інтелектуального потенціалу кожної учнівської особистості, активізації та інтенсифікації мисленнєвої діяльності на всіх етапах навчання [3, с.163]». Соціальний педагог зобов’язаний бути співтворцем, доброзичливо налаштованим, бути розкутим, відкритим, подавати зразок творчого підходу до вирішення будь-якої проблеми.

Соціальний педагог завжди знаходиться в гущі дітей, серед людей, весь час вирішує складні дитячі долі, тому є неприпустимим невігластво у сфері людських стосунків, у сфері соціального захисту особистості. Треба мати широкий спектр психолого-педагогічних знань, а тому, нам здається, що соціальний педагог – це, образно кажучи, людина, яка не тільки надає відповідну допомогу, але й своєю поведінкою, мовою, посмішкою, добротою створює той клімат навколо себе, коли учням легко дихається й легко вчиться.

Соціальний захист школярів повинен мати адресний характер, відповідати вимогам соціальної справедливості і доброзичливості. А це буде можливим тоді, коли соціальний педагог добре знатиме об’єкт, куди спрямовується його діяльність, і кожну особистість зокрема. Його спілкування з людьми, з дітьми особливо, повинно здійснюватися мовою серця, лагідного, щирого, зрозумілого, завжди зваженого, аргументованого, розсудливого. Тон і тембр голосу в розмові з учнями має бути спокійний, зрозумілий.

Виховна робота полягає не тільки в ефективному спілкуванні, а й у здійсненні гуманізуючого впливу на школярів. У широкому розумінні слова будь-яка дія соціального педагога впливає на учнів. Але, крім того, є спеціальні дії — прийоми, які дають змогу цілеспрямовано впливати на свідомість та підсвідомість партнерів зі спілкування, вирішувати конфлікти тощо. Прийоми впливу — це складові методів виховання, які тільки в сукупності дають змогу досягати його мети. Стиль спілкування та прийоми впливу (особливо у стресових ситуаціях) називають педагогічним тактом. Педагогічний такт базується на повазі до особистості учня, урахуванні його індивідуальних властивостей, якостей та психічного стану, виборі найбільш ефективних для кожної ситуації прийомів впливу.

Показниками педагогічного такту є врівноваженість поведінки педагога, витримка; оптимістичне ставлення до можливостей учня, ненав’язливий контроль; уміння вислухати, виявити зацікавленість, зняти напруження в класі, виявити радість із приводу успіхів учня або засмучення у зв’язку з невдачею, окреслити перспективи, ігнорувати демонстративні негативні прояви в поведінці учнів. У різних ситуаціях доцільними будуть різні прийоми, але за поданих умов не припустимі брутальні зауваження з приводу зовнішності учня, його розуму та здібностей.

Найбільш яскраво педагогічний такт виявляється в умінні вирішувати конфлікти. Першим етапом вирішення конфліктів завжди має бути саморегуляція емоцій. Не слід вирішувати «згарячу», необхідно заспокоїтися, «подивитися на себе збоку», усвідомити свої справжні потреби й мотиви, «ігри в думках» у цьому конфлікті (Навіщо мені це потрібно? Чому я цього хочу? Загрожує це моєму здоров'ю чи поглядам?). Потім слід осмислити мету, мотиви, потреби опонента, його психічні особливості (темперамент, рівень інтелекту тощо).

«Пасивне слухання» використовують тоді, коли співрозмовник бажає висловитись і є дуже емоційним. Іноді достатньо вислухати людину, і проблема зникає. Слід не перебивати співрозмовника, а обов’язково показати, що ви його уважно слухаєте і розумієте. У процесі висловлювання енергія опонента зменшується і можна переходити до наступних прийомів.

«Активне слухання» застосовують, коли співрозмовник не може самостійно сформулювати проблему. Завдання полягає в тому, щоб спокійно, доброзичливо допомогти йому висловити почуття, сформулювати причини їх виникнення. Гіпотези мають чергуватися з паузами, прийняттям заперечень, доповнень або підтверджень від співрозмовника; звучати як співчуття. Потрібні розуміння, а не висміювання, погрози, накази, випитування, звинувачення, поради. Словесне формулювання проблеми дає змогу перейти до її вирішення. Якщо співрозмовник висловлюється брутально, слід коректно перефразувати його слова, описати його емоції, а потім відповідати.

Крім прийомів вирішення конфліктів є прийоми педагогічного впливу, що створюють позитивні якості та гальмують негативну поведінку. До тих, що створюють позитивні якості, відносять такі: переконання, моральну підтримку й укріплення віри у власні сили, залучення до цікавої діяльності, організацію успіху в навчанні; довіру, авансування позитивних якостей; прояв доброти й уваги, прохання тощо.

Прийоми впливають більш ефективно, коли вони несподівані. Вибір прийомів залежить від ситуації й індивідуальних особливостей учнів. На інтровертів краще впливають такі гальмівні прийоми: натяк, лагідний докір, удавана байдужість, вияв засмучення; на екстравертів — збудження тривоги про майбутнє покарання, іронія, удавана недовіра, щире обурення.

Отже, педагогіка як наука має важливе значення для практичної діяльності соціального педагога. Вона допомагає йому оволодіти всім спектром людських стосунків, визначити й вибрати найбільш раціональний підхід до кожної особистості, позитивно вплинути на психічні, емоціонально-вольові процеси людини, надати їй належний імпульс для переборення життєвих негараздів, підтримати і зберегти здоров’я дітей, які потребують соціального захисту на належному рівні. Як бачимо, практична підготовка соціального педагога є важливою складовою його професійного становлення. Така робота, безперечно, має потребу подальших досліджень, зокрема слід здійснити вивчення питання оптимізації використання форм і методів педагогічної підготовки майбутніх фахівців.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Божович Л.И. Познавательные процессы. Личность и ее связи и отношения: Психология исследования /Божович Л.И. – М.: Просвещение, 1968. – 197 с.

  2. Приходченко К.І. Управління інтенсифікацією навчання як розвивальним процесом становлення учнівської особистості /К.І.Приходченко //Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. – Вип. XI – К.: Вид. центр КНЛУ – НМАУ, 2002. – С. 163-168.

Схожі:

Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconДмитро Мазоха, Валентина Мазун (Переяслав-Хмельницький) соціально
Подібні дії з боку насильника призводять до негативного стану фізичного, психологічного та соціального здоров’я постраждалої особи...
Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconШай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей
Як ніколи актуальною є потреба у розвитку мережі особистісно орієнтованих соціальних служб, що сприяють саморозвитку кожної людини....
Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconАлла Стрільчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійної зоорієнтованості старшокласників у діяльності соціального педагога
Едагогічних та медико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення та трудового...
Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconОлена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками
Льного виховання. Передача знань, досвіду, багатства моральної та духовної культури народу, формування всебічно розвиненої особистості,...
Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconОлена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога
«не гірший, ніж я», а по-справжньому визнати чиєсь перевершення здатна лише людина високої особистісної організації. Тому виховання...
Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconОсвіти і науки України від 28. 12
Звітність соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів здійснюється за нормативами...
Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconСніжана Колесник
Професійно-педагогічна майстерність соціального педагога як важлива умова ефективного здійснення профілактики насильства в сім’Ї
Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconЧернігівський національний педагогічний університет імені
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Дмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи