Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями icon

Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями
Скачати 55.45 Kb.
НазваЛюдмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями
Дата02.09.2012
Розмір55.45 Kb.
ТипДокументи

Людмила Мерва

(Тернопіль)

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ДО СПІВПРАЦІ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Феномен готовності є предметом досліджень як психологів, так і педагогів. Аналізуючи дослідження в галузі професійної освіти можна виокремити різноманітні підходи до визначення поняття «готовність». У тлумачному словнику вказується, що слово «готовність» має два значення – 1) схильність до чого-небудь, бажання зробити що-небудь; 2) стан, при якому все зроблено для чого-небудь [1, с. 194].

У психолого-педагогічній літературі поняття «готовність» має низку інтерпретацій. Так, В. Моляко поняття «готовність до праці» визначає, як складне особистісне утворення, багатокомпонентну систему, сукупність компонентів якої надає особистості змогу виконувати конкретну роботу [5, с. 44]. Ю. Кулюткін та Г. Сухобська характризують готовність як здатність особистості свідомо ставити цілі, будувати плани та обирати способи їх досягнення [3, с.42].

Сутністю готовності до будь-якого виду діяльності, як стверджує В.Чайка, є єдність двох взаємопов’язаних компонентів – мотиваційного і процесуального, тобто спонукального і виконавського [7, с. 76]. А. Линенко готовність майбутніх учителів до педагогічної діяльності розглядає як інтегроване особистісне утворення, що характеризується обраною прогнозованою активністю особистості під час підготовки і введення в діяльніст. [4, с. 40-46]. Аналіз досліджень проблеми готовності до майбутньої професійної діяльності дає можливість говорити про те, що готовність до того чи іншого виду діяльності є особистісною якістю, інтегральним вираженням всіх підструктур особистості.

Важливою проблемою теорії і практики професійної освіти залишається питання діагностики стану готовності, можливості точного вимірювання педагогічних явищ. Тому, науковці у наш час використовують різні критерії оцінювання компонентів готовності особистості до діяльності [2; 6; 8]. Вони вважають, що такими компонентами готовності особистості є: ставлення до діяльності або настанова (для ситуаційної готовності); мотиви, знання про предмет і способи діяльності; навички та вміння їхнього практичного використання.

Якість підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями визначається певним рівнем готовності до такої діяльності. А тому, у зв’язку з цим, постає питання визначення компонентів, критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими школярами.

Для оцінки готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями доцільно виділити такі компоненти, які репрезентуватимуть студента – майбутнього вчителя початкової школи як компетентного фахівця у напрямку розвитку обдарувань учнів:

 • мотиваційний – професійна спрямованість особистості, прагнення до реалізації власних можливостей у роботі з обдарованими учнями;

 • змістовий – інформаційна обізнаність та рівень засвоєння основних понять про структуру обдарованості, її види, засоби діагностики;

 • практичний (операційний) – практична підготовленість до діагностики та прогнозування розвитку обдарувань учнів, до роботи з такою категорією учнів, планування діяльності супроводу їх розвитку;

 • рефлексивно-оцінний – осмислення й усвідомлення власних дій щодо обдарувань учнів, критичний аналіз змісту і методів діяльності;

 • емоційно-вольовий – уміння регулювати власні емоційні стани; наявність вольових якостей, психологічна стійкість у роботі з обдарованими учнями.

Компоненти, критерії мають систему показників, які характеризують їх якісні особливості (в узагальненому вигляді їх зміст подано в таблиці 1).

Таблиця 1

^ Компоненти, критерії та показники для оцінки сформованості рівня готовності майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями


Компоненти готовності

Критерії готовності

Показники готовності

Мотиваційний

Професійна спрямованість особистості, прагнення до реалізації власних можливостей у роботі з обдарованими учнями

-інтерес до діяльності з обдарованими учнями;

-прагнення постійно поповнювати свої знання про роботу з обдарованими учнями;

-установка на необхідність знань щодо специфіки роботи з обдарованими учнями;

Змістовий


Інформаційна обізнаність та рівень засвоєння основних компетенцій в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін в напрямку досліджуваного феномена


-знання про обдарованість, види обдарованостей, індивідуальні особливості обдарованих учнів;

-знання теорії та історії, сучасних концепцій навчання та виховання обдарованих учнів;

-знання методик і технологій у роботі з обдарованими учнями;

Практичний (операційний)

Реалізація теоретичних знань та вмінь на практиці

-володіння методиками виявлення та діагностики, прогнозування обдарувань учнів;

- аналіз і проектування роботи з обдарованими учнями;

- співпраця з учителями, батьками, іншими спеціалістами в напрямку розвитку обдарувань учнів;

Рефлексивно-оцінний

Осмислення й усвідомлення власних дій, критичний аналіз змісту і методів діяльності у напрямку розвитку обдарувань учнів

-самоаналіз і самооцінка власної діяльності в напрямку розвитку обдарувань учнів;

-сформованість рефлексивної позиції у роботі з обдарованими учнями (ОУ);

Емоційно-вольовий

Уміння регулювати свої емоційні стани; психологічна стійкість у роботі з обдарованими учнями

-працездатність у дільності з ОУ;

-толерантність у роботі з ОУ;

-педагогічний такт у роботі з ОУ;

-творчість у роботі з ОУ;


Готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями є складним особистісно-діяльнісним утворенням, висока ступінь сформованості компонентів якого свідчить не лише про ефективну підготовку у вузі, а й забезпечує високу професійну працездатність.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. та гол. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: «Перун», 2004. – 1428 с.

 2. Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск: БГУ, 1976. – 173 с.

 3. Кулюткин Ю.Н. Моделирование педагогических ситуаций / Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская // Вопросы психологии. – 1984. – № 5. – С. 41–44.

 4. Линенко А.Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї / А.Ф. Линенко. – О.: ОКФА, 1995. – 80 с.

 5. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В.О. Моляко. – К.: Знання. – 1989. – 48 с.

 6. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: [Навч. посіб.] / О.М. Пехота, В.Д. Будак, А.М. Старева та ін.; [за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пехоти]. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.

 7. Чайка В.М. Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності: монографія / В.М. Чайка; [за ред. Г.В. Терещука]. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 275 с.

 8. Шестакова Т.В. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.В. Шестакова. – К., 2006. – 244 с.

Схожі:

Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями icon2. Типові навчальні плани початкової школи Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 р. №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»
Введення в дію Типових навчальних планів початкової школи буде відбуватися поетапно
Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями iconВельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у V всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»
Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору
Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями iconУдк 378. 147: 908 О. В. Бондаренко
Статтю присвячено проблемі модернізації краєзнавчої підготовки студентів-географів педагогічних внз. Автором розглянуто методику...
Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями iconОсобистісно зорієнтоване навчання як один із шляхів формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей
У статті розглянуто переваги особистісно зорієнтованого навчання під час процесу професійної підготовки майбутніх учителів-філологів,...
Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями iconУрок за планом, незважаючи на ступінь розуміння та засвоєння навчального матеріалу учнями
Як наслідок – зниження результативності фахової підготовки майбутніх учителів. Безумовно, означені негативні тенденції виникли не...
Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями iconТренінгові заняття як важлива умова формування в майбутніх учителів умінь професійної самоорганізації
У статті розглядаються питання застосування тренінгових занять під час вивчення дисциплін педагогічного циклу з метою формування...
Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями iconПерова Світлана м. Луганськ Критерії сформованості ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів
В свою чергу, переорієнтація змісту соціального замовлення на спеціалістів нового типу передбачає науковий пошук технологій навчання...
Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями iconПедагогічне колекціонування – особлива форма діяльності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
На основі проведеного експериментального дослідження автором визначено особливості і розкрито значення такої нетрадиційної форми...
Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями iconФорми роботи з обдарованими учнями
Своєчасне виявлення та підтримка обдарованих дітей, максимальна реалізація задатків і здібностей – один з пріоритетних напрямів діяльності...
Людмила Мерва (Тернопіль) готовність майбутніх учителів початкової школи до співпраці з обдарованими учнями iconФорми роботи з обдарованими учнями
Своєчасне виявлення та підтримка обдарованих дітей, максимальна реалізація задатків і здібностей – один з пріоритетних напрямів діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи