Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» icon

Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції»
Скачати 67.13 Kb.
НазваНаталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції»
Дата02.09.2012
Розмір67.13 Kb.
ТипДокументи

Наталія Янц, Ірина Пономарчук,

(Переяслав-Хмельницький)

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Національна доктрина розвитку освіти проголосила необхідність створення умов для розвитку особистості та її творчої реалізації, що визначило проблему формування позитивної «Я-концепції» в майбутніх педагогів, як базовий компонент професійної підготовки фахівців.

«Я-концепція» - важливий самоутворюючий компонент. Практика свідчить, що недооцінка ролі та особливостей «Я-концепції» студента призводить до суттєвих вад у його навчально-професійній діяльності, оскільки не забезпечується соціально-психологічні умови актуалізації творчого потенціалу студента, стимулювання його професійного становлення та особистісного зростання.

Загострюючи проблему, можна стверджувати, що зміцнення та формування позитивної «Я-концепції"»студента, як майбутнього педагога – це завдання вищої психолого-педагогічної ідеології (І.Д. Бех), порівнянно з традиційним формуванням професійних здібностей, методичної та теоретичної підготовки майбутнього фахівця [2, с.83].

«Я-концепція» об'єднує систему поглядів, уявлень, суджень та оцінок особистості у її свідомості. Умовно можна виокремити три основних компоненти «Я-концепції»: когнітивний (що я знаю про себе), оцінний (як я оцінюю те, що знаю про себе) та поведінковий (як я поводжу себе залежно від оцінки того, що я знаю про себе).

Стрижневим у «Я-концепції» особистості виступає оцінний компонент, який проявляється в самооцінці. Самооцінка визначає судження людини про власні цінності, які виявляються в установках, притаманних цій особистості.

Таким чином, позитивна «Я-концепція» тісно пов'язана з усвідомленням власної цінності, позитивним ставленням до себе [3, с.413].

Водночас «Я-концепція» майбутнього вчителя може розглядатися як сукупність установок, спрямованих на себе самого. Трьома головними елементами такої установки більшістю дослідників (Р. Берне, Т. Шибутані, І. Кон, В. Шадріков та ін.) названо:

1) переконання, яке може бути як обґрунтованим, так і безпідставним (когнітивна складова установки);

2) ставлення до цього переконання як емоційно-оцінна складова;

3) відповідну реакцію, яка може знаходити своє втілення в поведінці, що є поведінковою складовою [3, с.417].

Позитивна «Я-концепція» студента характеризується такими емпіричними показниками: висока когнітивна складність і диференційованість «Образу-Я»; професійно-рольова ідентифікація («Я-майбутній педагог», «Я - вихователь-практикант» тощо); наявність власне особистісних компонентів у структурі уявлень про себе (любов до дітей, їх прийняття і розуміння, повага іншого тощо); внутрішня цілісність і узгодженість між модальностями «Я-реальне», «Я-ідеальне», «Я-дзеркальне»; відносна стійкість, стабільність уявлень про себе як особистість і майбутнього педагога; переважання серед них моральних суджень і загальний позитивний їх характер. Студенти з позитивною «Я-концепцією» відрізняються високою (здебільшого адекватною) самооцінкою педагогічних здібностей, особистісних якостей і наслідків своєї навчально-професійної діяльності; високим рівнем самоповаги та аутосимпатії, самокритичністю (але без самобичування). Вони здебільшого очікують на позитивне ставлення до себе з боку авторитетних осіб, емоційно стійкі, з низьким рівнем особистісної і реактивної тривожності. Їм притаманна висока активізація вчинку самобачення, наявність позитивних мотивів навчально-професійного й особистісного самовдосконалення, здатність до вольової дії щодо подолання вад власного «Я»; домінування інтернальних (внутрішніх) тенденцій локусу-контролю.

Студент з позитивною «Я-концепцією» відповідально усвідомлює свої потреби й намагається їх реалізувати, але робить це за власним бажанням, тому відчуває внутрішню свободу. У змісті «Я» наявні професійні якості і настанови, що свідчить про професійну спрямованість особистості студента та є важливою особистісно-психологічною передумовою професійної адаптації молодого вчителя.

Професійно-рольова ідентифікація («Я - майбутній викладач», «Я -вчитель-практикант» тощо) впливає на поведінкову складову «Я-концепції» (Я – вчитель!). Це дає студентові відносно жорсткий стрижень і орієнтує його на необхідність підтвердити уявлення про професійно-орієнтоване власне «Я» [2, с.84-85].

Когнітивна схема «Я-концепції» формується за відомим психологічним механізмом (І. С. Кон), дія його визначається особливостями «соціальної ситуації розвитку» студента педагогічного навчального закладу. До нього входить: інтеріоризація оцінних ставлень учителів школи, викладачів ВНЗ у навчально-професійній діяльності; порівняння себе з однокурсниками під час виконання певних педагогічно-рольових функцій; інтегрування власних вражень і переживань від реальних результатів педагогічної практики; самоатрибуція як деяка компенсаторна функція, що породжена можливими суперечностями в «Образі-Я» студента. Цей психологічний феномен розглядається в результативному і процесуальному аспектах, тобто як наслідок і умова перебігу взаємин студента з викладачами. Вважається, що через механізм оптимізації міжособистісних взаємин у системі «студент - викладач» можна ефективно впливати на формування «Я-концепції» майбутнього педагога в період його професійного навчання.

Період навчання у вищому педагогічному закладі освіти відіграє вирішальну роль у становленні позитивної «Я-концепції» майбутнього вчителя: вивчення спеціальних дисциплін (педагогіки, психології, методики викладання) дає можливість створити уявлення про якості ідеального вчителя; заняття принципово новою діяльністю, спрямованою на оволодіння майбутньою професією, сприяє розвитку педагогічної спрямованості та педагогічних здібностей (за умов цілеспрямованості цих процесів); різні види педагогічної практики дають можливість оцінювати свої професійні якості, формувати ціннісні орієнтації, мотиви тощо [ 3, с.413].

Стрижнем педагогічної тактики у ВНЗ є актуалізація в студента вже сформованих особистісних цінностей, підкреслення їх наявності й факту минулої перемоги над собою і, як результат, сприяння появі в суб'єкта самовиховання радісно-конструктивного «Я»- настрою на подальше професійне самовиховання, на розширення сукупності одиничних складових професійно-духовного образу «Я» і складових «Я»- концепції професіонала [1, с.42-43].

Психолого-педагогічна система роботи з формування позитивної «Я-концепції» студента передбачає:

1. Психокорекцію настанов викладачів щодо студентів як майбутніх учителів: проведення психолого-педагогічних семінарів-практикумів «Педагогіка співробітництва», «Педагогічні ситуації та конфлікти», «Індивідуальні особливості студентів і прийоми педагогічної взаємодії»; діагностика взаємин у системі «студент-викладач» і аналіз виявлених проблем під час індивідуальних і групових консультацій; вивчення особливостей «Я-концепції» викладачів і надання їм психокорекційної допомоги.

2. Забезпечення умов щодо трансформації в семантичний простір «Я-концепції» студентів професійно-рольових настанов: запровадження в навчальний процес нетрадиційних організаційних форм і активних методик навчання для взаємообміну соціально-рольовими функціями; психологічна емоційно-цілісна підтримка студентів під час практики; робота групи психотренінгу «Я майбутній педагог»; оперативна діагностика змін в «Я-концепції» студентів із наступною розробкою системи психокорекційних програм [2, с.86-88].

«Я-концепція» майбутнього вчителя буде позитивно розвиватися за умов демократичної, гуманістичної атмосфери вищого навчального педагогічного закладу. При цьому, позитивна «Я-концепція» визначається трьома факторами: переконаністю в імпонуванні іншим людям, упевненістю в здатності до того чи іншого виду діяльності та почуттям власної значущості [3, с.414].

Таким чином, позитивна «Я-концепція» сприяє розкриттю та реалізації внутрішніх можливостей студента в напрямі його успішної професійної підготовки. Якщо діяльність здійснюється в гармонії з ціннісними орієнтаціями, смислом і цілями діяльності, із «Я-концепцією» людини, то вона буде для неї не тільки престижною, але й дійсно суспільно значущою, мати життєвий смисл [2, с.85].

Отже, формування позитивної «Я-концепції» в майбутніх педагогів є важливою умовою якісної підготовки майбутнього фахівця. Позитивна «Я-концепція» впливає на результати процесу навчання у ВНЗ та професійне становлення студентів. Визначальну роль у формуванні позитивної «Я-концепції» в майбутніх педагогів відіграє вивчення спеціальних дисциплін, психолого-педагогічна система роботи з формування позитивної «Я-концепції» та демократично-гуманістична атмосфера вищого навчального педагогічного закладу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кучерявий О.Г. Професійне самовиховання у вищій школі: Навчальний посібник / Кучерявий О.Г. – К.: Освіта України, 2010. – 200 с.

2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. - К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320.

3. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін..; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007 – 495 с.

Схожі:

Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconНаталія Янц (Переяслав-Хмельницький) особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи
Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери у вищих навчальних закладах України розпочалася порівняно недавно, тому однією з...
Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconПангелова наталія євгенівна
Роботу виконано у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія...
Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconІрина Онопа (Переяслав-Хмельницький) соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед студентської молоді
Крім того, велику кількість осіб залучено до зберігання та розповсюдження наркотиків, причому наркоманія охоплює не тільки молодь,...
Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconШай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей
Як ніколи актуальною є потреба у розвитку мережі особистісно орієнтованих соціальних служб, що сприяють саморозвитку кожної людини....
Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconВівденко (Єлісєєва) Ірина
Проблема формування професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну засобами інформаційних технологій
Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconВалерій Феодосійович Хомич перший проректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Формування ключових компетентностей фахівців у стуктурі національної рамки кваліфікацій
Наталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції» iconОксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики
Й, демократичній Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має забезпечити умови для розвитку І самореалізації кожної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи