Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів icon

Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів
Скачати 47.21 Kb.
НазваТетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів
Дата02.09.2012
Розмір47.21 Kb.
ТипДокументи

Тетяна Рожко

(Переяслав-ХмельницькийЇ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Освіта нації є основним соціальним капіталом держави, тому підготовка майбутніх спеціалістів обумовлена вимогами та потребами соціуму в модернізації професійного навчання фахівців, які покликані працювати у технічних сферах. Оптимізація фахової підготовки студентів технічних коледжів повинна ґрунтуватися на використанні педагогічних інновацій, що передбачають активну міжособистісну взаємодію учасників педагогічного процесу.

Прискорення темпу життя, великий потік знань, що впливає на сучасного студента, потребує від нього вміння швидко знаходити необхідне рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим, серед традиційних форм та методик навчання, у педагогічній практиці все частіше використовуються інтерактивні методи. Ця затребуваність пояснюється тим, що таке навчання спрямоване на підвищення пізнавальної активності студентів, посилення діяльнісного підходу в навчанні і реалізацію спільної діяльності, націленої на кооперативну обробку навчальної інформації з виробленням нових знань особисто кожним студентом в оптимальному тільки для нього режимі. Інтерактивні методи навчання досить швидко були визнані викладачами як дієвий засіб впровадження нових освітніх технологій. Однак використання їх у практиці технічного коледжу поки що фрагментарне, епізодичне, не системне внаслідок нерозробленості відповідних технологій та неготовності більшості викладачів користуватися інформаційними технологіями та комп’ютерною технікою. Тому актуальною стає проблема використання у професійній підготовці майбутніх фахівців інтерактивних педагогічних технологій, які розглядаються науковцями як технології співпраці.

Розкриття сутності інтерактивних технологій у вищій школі було предметом дослідження багатьох науковців, які вважають інтерактивні підходи найбільш ефективними, бо ставлять студента в активну позицію самостійного освоєння знань[2, с.225].

Інтерактивні технології як складову навчально-виховного процесу досліджували Л. Ампілогова, О. Комар, В. Мельник, Л. Павлова, Л. Пироженко, М. Скрипник, Н. Суворова та ін.

Слово «інтерактив» у перекладі з англійської - здатний до взаємодії, діалогу. За інтерактивної моделі процес навчання відбувається за умови постійної, активної взаємодії студентів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де студент і викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, які розуміють, що роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) у 80-х рр. XX ст., показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість, а й на його почуття, волю (дію, практику), тобто найменші результати досягаються за умов і пасивного навчання, а найбільші – за інтерактивного (дискусії, навчання інших).

Ці дані підтверджуються дослідженнями російських психологів. За їхніми оцінками, студент може, читаючи очима, запам'ятати 10% інформації, слухаючи - 26%, розглядаючи - 30%, слухаючи й розглядаючи - 50%, обговорюючи - 70%, з особистого досвіду - 80%, через спільну діяльність з обговоренням - 90%, шляхом навчання інших - 95%.

Процес навчання - це не автоматичний виклад матеріалу, він потребує напруженої розумової роботи і власної активної участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація самі по собі не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного (інтерактивного) навчання.

Для ефективного застосування інтерактивного навчання, щоб охопити весь необхідний матеріал і глибоко його вивчити педагог повинен планувати свою роботу, щоб:

 • дати студентам завдання для попередньої підготовки: прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання;

 • відібрати для заняття такі інтерактивні вправи, які б дали студентам ключ до засвоєння теми;

 • під час таких інтерактивних вправ дати студентам час подумати над завданням, щоб вони сприймали його серйозно, а не виконали його механічно;

 • на одному занятті можна використовувати одну (максимум дві) інтерактивні вправи, а не їх калейдоскоп;

 • важливим є проведення спокійного глибокого обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;

 • проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітними матеріалами теми, що не були пов'язані з інтерактивними завданнями.

Для зміцнення контролю за ходом процесу навчання за умов використання інтерактивної моделі навчання викладач повинен попередньо добре підготуватися:

 • добре вивчити матеріал, у тому числі й додатковий, наприклад, різноманітні тести, зразки документів, приклади, ситуації, завдання для груп;

 • старанно спланувати й розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати питання і можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності заняття;

 • мотивувати студентів до вивчення шляхом добору найцікавіших для них випадків проблем, оголошення очікуваних результатів (цілей) заняття і критеріїв оцінки їхньої роботи;

 • передбачити різноманітні методи для привернення уваги студентів, налаштування їх на роботу, підтримки дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії; цьому можуть сприяти вправи-розминки, письмовий розподіл ролей у групах тощо.

Кожна із запропонованих інтерактивних технологій у різних педагогічних текстах має різні назви, тому для уніфікації в кожному випадку є наведеними різні назви технологій, які трапляються в літературі.

Враховуючи відсутність у науковій літературі будь-якої класифікації інтерактивного навчання І.І. Киричак [1, c.45-47] визначив їх умовну робочу класифікацію за формами навчання (моделями), у яких реалізуються інтерактивні технології, розподіляючи їх на 4 групи залежно від мети заняття та форм організації навчальної діяльності студентів:

 • інтерактивні технології кооперативного навчання;

 • інтерактивні технології колективно-групового навчання;

 • інтерактивні технології ситуативного моделювання;

 • технології опрацювання дискусійних питань.

Отже, інтегративні методи є способами педагогічної взаємодії викладача та студентів, у яких інтегруються всі провідні функції інтерактивних методів навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Киричок І.І. Сучасні педагогічні технології : навч. посібн. / укл. І.І. Киричок. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 241 с.

2. Підласий, І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с

Схожі:

Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів iconЗабезпечення інтерактивного освітнього середовища як дидактична умова ефективності управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів внз I-II рівня акредитації
У статті проаналізовано зміст понять «інтерактивне навчання», «інтерактивна технологія», розкрито роль інтерактивних технологій у...
Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів iconВ., Кадемія М. Ю. Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців постановка проблеми
Постановка проблеми. ХХІ сторіччя характеризується як інформаційне суспільство, що формується на підставі ознак науково-технічного...
Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів iconМ., Бочар І. Й. Використання сучасних технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів
Зміни, що відбуваються в політичній і соціально-економічній сферах розвитку українського суспільства, неминуче відображаються і на...
Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів iconКляшторний матвій ілліч
Доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії СРСР. Науковий напрямок розробка технологій виробництва та використання...
Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів icon2 Класифікація інтерактивних методів
Система інтерактивних методів як засіб формування критичного мислення
Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів icon2010 Методична система навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці
Методична система навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці: автореф дис на здобуття наук...
Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів iconЕксперементальна перевірка наукової концепції інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей постановка проблеми
Кого процесу, потребує педагогічних технологій. Згідно з “Національною доктриною розвитку освіти” реформування вищої професійної...
Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів iconУрок з використанням інтерактивних технологій на тему «основи військової топографії»
Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом та іншими ознаками
Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій – невід’ємний атрибут нашої діяльн о ст І
Пропонуємо завітати на хімічні сайти, що допоможуть Вам у тематичному плануванні, розробці відкритих уроків та написанні сценаріїв...
Тетяна Рожко Переяслав-Хмельницькийї використання інтерактивних технологій у підготовці студетів технічних коледжів iconАналітична записка про результати виконання "Пробного незалежного оцінювання – 2010"
Запорізького національного університету, завідувач лабораторії інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи