Людмила Білоусько, Таранущенко Анна icon

Людмила Білоусько, Таранущенко Анна
Скачати 58.17 Kb.
НазваЛюдмила Білоусько, Таранущенко Анна
Дата02.09.2012
Розмір58.17 Kb.
ТипДокументи


Людмила Білоусько, Таранущенко Анна

(Переяслав-Хмельницький)

МОДЕЛІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ УМІНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ


Зміни, які відбуваються в теорії та в практиці роботи дошкільного навчального закладу, вимагають значно нових підходів у виборі методів, засобів навчання дошкільників математики. У сучасній педагогічній теорії та практиці дошкільних навчальних закладів як важливий компонент образних засобів використовується наочність для розвитку в дошкільників пошукових дій в оволодінні ними образними засобами фіксації набутого досвіду, для розв’язання нових життєвих завдань, формування в них знань та математичних умінь (дій) з сенсорними еталонами, наочними моделями.

Складність у розв’язанні питань використання знаково-схематичних засобів у навчанні продиктовані неоднозначним розумінням суттєвості схем, моделей, графіків. Переважна більшість робіт із проблеми присвячена шкільному і старшому дошкільному віку, у них оволодіння моделюванням розглядається як передумова розумового розвитку (Л. А. Венгер [1]); необхідна умова ефективного навчання (П. Я. Гальперін [3], В. В. Давидов [4], О. О. Фунтікова [6]); критерії готовності до школи ( К. Л. Крутій [5]).

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми використання моделей та моделювання у формуванні математичних умінь (дій) при засвоєнні математичних категорій старшими дошкільниками показує, з одного боку її актуальність, а з іншого недостатнє опрацювання. Тому однією з основних ідей нашого дослідження є впровадження в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу моделей та моделювання.

При оволодінні математичними категоріями, такими як: форма, число, кількість, величина, простір, час, дитина проходить ряд послідовних етапів, які відрізняються один від одного способами дій та наочними засобами. Перехід від одного етапу формування математичних категорій до іншого можливий лише при умові повного засвоєння дитиною знань, отриманих на попередньому етапі навчання. Для визначення готовності для переходу на більш високий етап діяльності використовуються різні види контролю за засвоєнням навчального матеріалу дітьми. Контроль передбачає такий комплекс заходів: контрольні запитання на визначення рівня засвоєння математичних категорій у дітей із використанням умовних позначень, знаків-замінників; вправи на розкриття сутності понять, відношень, закономірностей; виконання контрольних завдань з огляду на вивчений матеріал та сформовані математичні дії; контрольні тести, зрізи знань.

Показниками засвоєння матеріалу є швидкість та правильність виконання завдань, спроможність пояснювати результати, засвоєння алгоритму дій, що виражене в можливості перенесення способів виконання завдань у нові подібні ситуації. Свідченням засвоєння матеріалу дітьми при переході від предметної моделі до наочно-схематичної стає здібність дитини діяти з предметами за завданням педагога без оформленої моделі.

Особливий інтерес викликає висловлена авторами, зокрема А. С. Столяр [9], думка про те, що наочні засоби можуть змінюватися «з урахуванням вікових особливостей дитини», а також залежно «від співвідношення конкретного й абстрактного» на різних етапах засвоєння дітьми програмового матеріалу (на певному етапі реальні предмети можуть бути замінені числовими фігурами, а вони у свою чергу – цифрами і т.д. [3].

На першому етапі математичні поняття формуються на основі математичних дій дитини з предметною моделлю, яка відображає основний зміст даного поняття. Предметна модель являє собою відтворення образу розглянутих понять і відношень із використанням реальних предметів. Вони можуть бути двох видів: моделі з використанням конкретних даних в умові задачі (предметами – мотрійки, м’ячі, трикутники, квадрати) і моделі, подані знаками-замінниками, які виступають як матеріальні символи, що замінюють позначені в умові задачі об’єкти (мотрійки, м’ячі). Як показав аналіз досліджень та практика досвіду з даного питання, використання моделей дозволяє розкрити дітям суттєві особливості об’єктів, закономірні зв’язки, формувати системні знання й наочно-схематичне мислення. Зокрема, центральними завданнями розвитку розумових здібностей у другій молодшій групі з погляду Е. Л. Агаєвої [1], Л. А. Венгер [2], К. Л. Крутій [5] та ін. є розвиток сенсорних здібностей (засвоєння сенсорних еталонів і дій з ними) та найпростіших форм символізації. Основним завданням розвитку розумових здібностей дітей середньої групи є залучення їх до наочного моделювання. Це завдання розв’язується шляхом формування в дітей дій, пов’язаних із побудовою й використанням наочних моделей різних типів.

Основні типи моделей, якими оволодівають діти в середній групі, – це графічний план, що використовується при ознайомленні дітей із просторовими відношеннями, а також графічні моделі предметів, використані при розв’язуванні конструктивних завдань. У середній групі продовжується засвоєння різних форм моделювання, схематизації, символізації, яке служить основою для подальшого розвитку пізнавальних і творчих здібностей.

Оволодіння наочним моделюванням дітьми 4-6 років здійснюється за такими напрямами. Перший напрям – розширення діапазону моделювальних відношень. У старшій групі до моделювання просторових відношень додається моделювання часових відношень (наприклад, при побудові моделей казок), логічних та інших.

Другий напрям змін характеризується узагальненням моделювальних відношень у середині кожного типу. Якщо спочатку діти оволодівали моделюванням одиничних конкретних ситуацій, то в старшій групі вони вчаться будувати моделі, що мають узагальнений зміст, відображають суттєві риси багатьох об’єктів і ситуацій (наприклад, так звані круги Ейлера на заняттях із логіки моделюють відношення між різними предметами, родовими та видовими поняттями).

Третій напрям полягає у зміні самих наочних моделей, з якими діють діти. При цьому рух іде від моделей, що мають «іконічний» характер, тобто зберігають відому схожість із моделюючими об’єктами (наприклад, зображення тих чи інших предметів на карті-плані), до моделей, що являють собою чисто умовні зображення (числова вісь, модель звукового складу слова і т.д.). У молодших і середніх групах здійснюється фактично лише підготовка до засвоєння наочного моделювання. Діти оволодівають переважно розрізненими діями заміщення і використання найпростіших моделей у їх зовнішній формі. У старшому віці починається цілеспрямований розвиток різних форм наочного моделювання і включення його в розв’язання інтелектуальних завдань. Так, програма розвитку елементарних математичних уявлень включає такі основні завдання: розвиток уявлень про кількісні відношення, про число, а також про закономірності утворення чисел натурального ряду, що здійснюється на основі побудови і використання дітьми наочних моделей, продовжується навчання дітей побудови предметних моделей, що засновані на взаємнооднозначній відповідності замінників. Така модель дозволяє наочно уявити кількісні відношення. Моделі цього типу вводяться в навчання раніше від інших, на першому етапі, бо вони дозволяють проводити заміщення предметів шляхом накладання чи прикладання замінників, а це у свою чергу сприяє розумінню змісту заміщення (фішка використовується замість предмета, інформація про загальну кількість предметів може бути передана відповідною кількістю замінників).

Аналізуючи вищесказане, використання моделей, схем у процесі навчання забезпечує розвиток у дітей здібності до аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, класифікації сприяє формуванню у дітей математичних дій (умінь) тощо. Створення цілісних комплексів розвивальних ігор і навчальних вправ із моделями та діями моделювання, включення їх до програм виховання та навчання дошкільників відповідно до кожної математичної категорії (форма, величина, число, простір, час), визначення місця для їх проведення в повсякденному режимі дошкільного навчального закладу з урахуванням складності обсягу навчального матеріалу, вікових та індивідуальних особливостей дітей групи, сприятиме успішному формуванню математичних умінь та ефективному розвитку розумових здібностей дітей дошкільного віку.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Агаева Е. Л. Формирование элементов логического мышления / Е. Л. Агаева // Дошкольное воспитание. – 1982. – № 1. – С. 26-28.

  2. Венгер Л. А. О некоторых проблемах и путях развития умственных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями пространственного моделирования). / Венгер Л. А. – М. : Педагогика, 1980. – С. 18.

  3. Гальперин П. Я. Формирование знаний и умений на основе теории поэтапного усвоения умственных действий / П. Я. Гальперин, Н. Б. Талызина. – М. : Москов. ун-т, 1968. – 56 с.

  4. Давыдов В. В. Развивающее образование: теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней / В. В. Давыдов, В. Т. Кудрявцев // Вопр. психологии, 1997. – № 1. – С. 23-33.

  5. Крутий Е. Л. Развивайте ум ребенка: методические рекомендации по использованию схем-моделей / Крутий Е. Л.  – Запорожье : ДМ, 1994. – 62 с.

  6. Фунтикова О. А. Использование моделей в формировании знаний о времени у дошкольников 5-7 лет.: дис. …к. пед. н: 13.00.08 / Фунтикова О. А. – К. : НИИ педагогики Украины, 1992. – 205 с.Схожі:

Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconЛюдмила Білоусько
Матеріалізовані засоби наочності як засіб розвитку комбінаторних здібностей старших дошкільників
Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconЛюдмила Красюк, Людмила Мельниченко
Ця різниця спостерігається І в наступних класах, а піднесення рівня зазначених особистісних характеристик значною мірою залежить...
Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconРижак людмила Віталіївна
Рижак людмила Віталіївна (14. VIII. 1948, с. Синьки, Кіровоград обл.) – математик, філософ, канд філос наук (Діалектика об’єктивного...
Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconГосподи, исцели меня
Моя школьная учительница Анна Сергеевна Бабенко живет в селе Зыбкое Кировоградской области. Мы переписываемся с ней. Я дорожу нашим...
Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconКікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурс
Кікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурсних торгів, Україна, 79013, м. Львів, вул Ст. Бандери, 12, корпус, 13, кабінет,...
Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconКікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурс
Кікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурсних торгів, Україна, 79013, м. Львів, вул Ст. Бандери, 12, корпус, 13, кабінет,...
Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconКікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурс
Кікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурсних торгів, Україна, 79013, м. Львів, вул Ст. Бандери, 12, корпус, 13, кабінет,...
Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconКікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурс
Кікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурсних торгів, Україна, 79013, м. Львів, вул Ст. Бандери, 12, корпус, 13, кабінет,...
Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconКікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурс
Кікоть Анна Андріївна, секретар комітету з конкурсних торгів, Україна, 79013, м. Львів, вул Ст. Бандери, 12, корпус, 13, кабінет,...
Людмила Білоусько, Таранущенко Анна iconДокументи
1. /Фрейд Анна/АФ Психологи Я и защитные механизмы.pdf
2. /Фрейд...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи