Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів icon

Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів
Скачати 46.03 Kb.
НазваАльона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів
Дата02.09.2012
Розмір46.03 Kb.
ТипДокументи

Альона Вовк

(Переяслав-Хмельницький)

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОГО

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ


Наше суспільство має бути культурним та моральним, успадковувати й примножувати досягнення духовного розвитку людства, його багатий моральний досвід. Людство завжди буде заперечувати бездуховність і культурний примітивізм. За умов становлення та розвитку незалежної України роль духовних та моральних засад, що визначають поведінку людини, сприяють утвердженню її активної життєвої позиції, дедалі зростає. Кожен має усвідомлювати, що наша мораль увібрала в себе як загальнолюдські цінності, так і норми поведінки.

Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття), Закон України "Про освіту" в основу пріоритетних принципів розвитку системи освіти поклали гуманізацію всіх її складових, а також національну спрямованість, що свідчить про невід’ємність освіти від національного ґрунту. Як зазначено в цих документах, нова українська школа повинна забезпечувати всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, виявлення її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, творчого збагачення культурного потенціалу народу, постачати народному господарству кваліфікованих працівників, спеціалістів [2; 3].

Отже, для підвищення ефективності морального виховання учнів педагог має насамперед всебічно вивчати їх сильні та слабкі сторони, чітко усвідомлювати, які саме моральні якості слід формувати у своїх вихованців, добре уявляти принципи і зміст виховної роботи з морального виховання, застосовувати апробовані на практиці форми та методи, найбільш оптимальні для даного класу, Eміти об’єктивно визначити рівні моральної вихованості дітей [5].

Виховання – цілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості, що включає формування гуманності, працелюбства, чесності, правдивості, дисциплінованості, почуття відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини [6]. Мораль - це система поглядів і уявлень, норм, оцінок, що регулюють моральну поведінку людей у суспільстві [4]. Мораль регулює поведінку людини у всіх сферах суспільного життя – у праці, побуті, політиці, науці, в сімейних, особистісних, колективних, міжнаціональних та міжнародних стосунках [4].

Виходячи із загальнолюдського змісту моральності, можна сказати, що загальнолюдська мораль - це не сукупність незмінних норм і принципів, що споконвіку відомі кожній людині або спільноті, а система, яка поповнювалась, розширювалась, змінювалась протягом віків, збагачуючись новими критеріями, новим смислом. А, отже, не можна вважати поняття "загальнолюдська мораль" як щось однозначне, яке має неухильно здійснюватись, оскільки її суть і спрямованість залежить тільки від людини.

Два інститути відіграють першочергову роль у процесі морального виховання. Перший - це сім'я, де дитина закладає основи характеру своєї особистості. Моральні стосунки в сім'ї накладають відбиток на все життя людини, оскільки їх вплив пов'язаний, по-перше, із сильними переживаннями, по-друге, вони більш постійні, по-третє, у них закладаються підвалини всіх моральних ставлень людини до суспільства, до праці, до інших людей. Другий - це школа та позашкільні навчально-виховні заклади. Позашкільні навчально-виховні заклади - це широкодоступні заклади освіти, які дають молодшим школярам додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. До них належать палаци, будинки, станції, клуби й центри дитячої творчості, дитячі спортивні школи, школи мистецтва, студії, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади[1].

Моральна свідомість - це сукупність моральних понять, уявлень, поглядів, ідеалів, самоусвідомлення, системи моральних знань, які визначають стиль і смисл життя вихованця, формують загальне розуміння щастя і нещастя, обов’язку і відданості [4].

Моральні почуття - запити, оцінки, відношення, спрямованість духовного розвитку особистості. Моральні звички - корисні для суспільства стійкі форми поведінки, що стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та умов. Моральна спрямованість - стійка суспільна позиція особистості, що формується на світоглядній основі, мотивах поведінки і виявляється як властивість особистості в різних умовах [1].

Основою морального виховання є етика. Етика – наука, об’єктом вивчення якої є мораль. Як філософська наука, етика уже з давньої доби відігравала роль «практичної філософії». В етиці вирізняють два види проблем: по-перше, питання про те, як має поводитися людина, і, по-друге, теоретичні питання про походження і сутність моралі [4].

Молодший шкільний вік – це особливий етап у формуванні ставлення людини до навколишнього світу. Цей вік сприятливий для формування в дітей основ культури поведінки: вони схильні до наслідування, вірять дорослим. Разом з тим особистий досвід спілкування дитини дуже бідний. Учень часто може бути нечемним, лише в силу незнання того коли, де і як треба діяти. Нерідко діти засвоюють правила гарного тону, однак усвідомлення дитиною своєї поведінки, своїх дій не відбувається. У частини дітей помітне відставання навичок і звичок культури поведінки від знання правил. Досягти цього можна систематичним привчанням школярів до виконання правил. Але які б не були змістовні і цікаві заняття, основна робота з нагромаджування досвіду правильної поведінки проходить у повсякденному житті, на уроках, у роздягальні, по дорозі додому, під час відвідування кіно, на прогулянці.

Отже, у сучасних умовах, коли Україна переживає значні соціально-економічні та політичні зрушення, актуалізували низку проблем, пов’язаних з духовним життя: дефіцит милосердя і взаєморозуміння, вияви байдужості й безсердечності. Традиційні виховні методи й прийоми не дають бажаних результатів, тому потрібні нові виховні технології. Одна із серйозних причин невиконання дітьми правил – це негативний вплив старшокласників, батьків. Немає єдності у вимогах учителів і батьків. Часто самі батьки порушують етичні норми. Інколи згадування про тата чи маму приносять не радість, а біль і розчарування.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гордійчук О. Формування духовних цінностей молодших школярів / О. Гордійчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 1999. – вип. 56. – С.95-101

  2. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). – К. : – 1994р.

  3. Закон України «Про освіту»: за станом на 26 квітня 1996 р. – К.: Голос України, 1996.

  4. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.Кузьмінський, В. Омеляненко. – К.: Знання, 2007. – С.261-267.

  5. Матвієнко О.В. Основи виховання моралі у молодших школярів / О.В. Матвієнко – К.: Стилос, 1999. – С. 4-6.

  6. Салко В.В. Формування морально-етичної культури молодших школярів у художньо-творчій дозвіллєвій діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / В.В. Салко. – Київ, 2000. – 10 с.


Схожі:

Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconПрограма-семінару „Актуальні  проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика
Майстер-клас з інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій фізичного виховання школярів гімнастична та ігрова зали спортивного...
Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconУкраїнська народна казка як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку
Головна мета виховання, визначена в концепції національного виховання, полягає у передачі молодому поколінню багатств духовної культури...
Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних І фізичних осіб,...
Альона Вовк (Переяслав-Хмельницький) теоретичні основи морального виховання школярів iconАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних І фізичних осіб,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи