Любов Різник, Євгенія Додь icon

Любов Різник, Євгенія Додь
Скачати 48.34 Kb.
НазваЛюбов Різник, Євгенія Додь
Дата02.09.2012
Розмір48.34 Kb.
ТипДокументи

Любов Різник, Євгенія Додь

(Переяслав-Хмельницький)

ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ ОЗНАКИ

Феномен творчості завжди привертав увагу дослідників як найважливіший компонент соціальної культури. Творчість – це позитивно спрямована діяльність, каталізатор прогресивних змін у суспільстві, культурі. Це багатогранне поняття, що пронизує всі сторони діяльності особистості і проявляється у всіх напрямках суспільної практики.

Головною ознакою творчості найчастіше вважають новизну, визначаючи творчою таку діяльність, «що породжує щось якісно нове, позначене неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю» [1, c. 6 ]. Дану думку поділяють Д. Богоявленська, Л. Виготський, І. Волков та ін.

Чимало вчених-психологів таку характеристику творчості вважають неповною стверджуючи, що елементи творчості є у будь-якій діяльності людини, що активно діючи протягом життя вирішує чимало задач самостійно. Як наслідок такої діяльності виникає щось нове, що не існувало раніше. Тобто творчість являє собою цілеспрямовану, наполегливу працю, спрямовану на вирішення творчих задач, що ставить життя (С. Рубінштейн, А. Шумілін).

В основі творчості лежить, як правило, трудова діяльність людини. Праця – єдиний засіб перетворення людини в творчу особистість. Творчі ідеї самі собою не народжуються, а виникають тоді, коли людина відчуває потребу щось змінити, вдосконалити. До творчості людину спонукають як соціальні мотиви, так і її фантазія, мрії.

Л. Виготський, І. Лернер, Я. Пономарьов були прихильниками тієї думки, що процес творчості поєднує традиції і новаторство. Абсолютно нового у творчості не буває. Суб’єкт творчості може реалізувати свій задум лише враховуючи результати попередньої діяльності людей, закріплені у формі традицій. Щоб створити щось нове, треба зруйнувати старе та, використовуючи його окремі конструктивні елементи, утворити нову конструкцію. Результати творчості можуть мати об’єктивну чи суб’єктивну новизну. Об’єктивною вважають новизну у контексті історії культури, а суб’єктивною – новизну, що має відношення тільки для автора творчої розробки. Саме суб’єктивний характер новизни лежить в основі дитячої творчості.

Під дитячою творчістю розуміють діяльність дитини, у процесі якої вона створює якісно нові для самої себе цінності. Ці цінності мають і суспільне значення, тому що необхідні для всебічного розвитку особистості і, як наслідок, для розвитку суспільства. Інколи діти створюють речі, які мають справжню естетичну цінність, є творами мистецтва [2].

«Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього духовного життя, самовираження і самоствердження, у якому яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність не можливо охопити якимись правилами, єдиними і обов’язковими для всіх», – писав В.О. Сухомлинський. Творчість не можлива без вивчення досвіду суспільства і має його у своїй основі. «Творчість починається там, де інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, здобуті раніше, стають засобами пізнання, освоєння, перетворення світу, при цьому людська особистість немовби зливається із своїм духовним надбанням [3, c. 7]». Тобто, творчість – це процес створення нового і цінного.

Чимало дослідників підкреслюють, що найважливішою властивістю творчої особистості має бути твердість у досягненні мети , упевненість у собі. Але у більшості випадків, навчаючись у школі, дитина поступово втрачає віру у свої сили, починає сумніватися у власній здатності відкрити щось нове. Поновити віру у свої сили можливо за умов використання завдань зростаючої складності та творчих завдань, що передбачають максимальну самостійність школяра. Творчість – це природна функція мозку, що проявляється і реалізується у діяльності відповідно до наявності спеціальних здібностей до тієї чи іншої діяльності. Розвиток креативності (як стилю діяльності) відбувається саме у творчій діяльності. Науковці вказують на важливу роль соціального середовища у формуванні творчої індивідуальності і відмічає, що його вимоги, традиції і установки у навчанні можуть як стимулювати, так і пригнічувати творчі здібності людей, які не володіють високим креативним потенціалом [4].

Творчу особистість визначає не тільки творчий потенціал, а й активність у його реалізації. Людина змінює середовище в якому перебуває та одночасно змінює свою особисту природу. Активність виявляється у спілкуванні, пізнанні, праці. Дослідження науковців свідчать, що в залежності від ступеню активності людини у цих видах діяльності формується особистість.

Творча діяльність не можлива без усвідомлення. Ми поділяємо думку С. Сисоєвої, яка підкреслює, що для формування творчої особистості, необхідно розвивати такі здібності: проблемне бачення; здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей; здатність до винахідництва; здатність до дослідницької діяльності; вміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію; розвинене уявлення, фантазію; здатність до виявлення протиріч; здатність до подолання інерції мислення; здатність до виділення основного; здатність до всебічного опису явищ, процесів; здатність пояснювати, доводити, обґрунтовувати; здатність робити висновки; вміння переносити знання та досвід у нові ситуації; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, скриті взаємодії; здатність до самоуправління; здатність до міжособистісного спілкування; здатність долати конфліктні ситуації [4].

Зазначимо, що якості творчої особистості розвиваються завдяки системі соціально-педагогічних дій, спрямованих на формування у дітей прагнення до засвоєння нових знань, нових способів діяльності. Г. Ващенко підкреслює, що, виховуючи творчі здібності, треба увести учня у всі моменти творчості, такі як: вибір теми, збирання матеріалу, фіксація його, творення мистецьких типів, мистецьке експериментування та ін. [5].

Існують різноманітні підходи до структури творчого процесу, але в них мети, без активного використання здобутих знань, без інтересу до знань, самостійного пошуку, уяви, емоцій. Основою творчої діяльності є передбачення її можливих результатів.

Під творчою особистістю розуміють індивід, якій володіє високим рівнем знань та має творчі здібності: індивідуально-психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою її успішного виконання [6].

Можна зробити висновок, що поведінка творчої дитини зовсім не обов’язково повинна відповідати одночасно всім вище перерахованим ознакам та характеристикам. Уже наявність однієї з них повинна привернути увагу вчителів, соціальних педагогів і мотивувати їх на ретельний і тривалий за часом аналіз кожного індивідуального випадку так і поведінки дитини в цілому.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность школьников [учебн. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений] / Н.С. Лейтес. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 320 с.

  2. Барко В.І. Креативність та її діагностика/ В.І. Барко, В.Г. Панок, С.В. Лазаревський // Обдарована дитина. – 2001. – № 6. – С. 22-27.

  3. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [за заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

  4. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя / С.О. Сисоєва [навч. посібник]. - К.: ІСДОУ, 1994. - 112 с.

  5. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [за заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

  6. Тітов І.Г. Творча уява молодшого школяра: її критерії та функції у навчальній діяльності / І.Г. Тітов // Обдарована дитина. – 2008. - № 10. – С.16, 55 – 60.

Схожі:

Любов Різник, Євгенія Додь iconЛюбов Різник, Оксана Іванова
Реабілітація дітей з обмеженими функціональними можливостями як соціально-педагогічна проблема
Любов Різник, Євгенія Додь iconЛюбов Різник, Тетяна Герич
Діти постійно зіштовхуються зі змінами соціального середовища, зазнають певних труднощів, тому потребують підтримки педагогів. Здійснюючи...
Любов Різник, Євгенія Додь iconЛюбов Різник, Ірина Пономарчук
Відповідно до основного Закону держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність І зобов'язана ефективно вирішувати...
Любов Різник, Євгенія Додь iconЛюбов Різник, Юрій Шевченко
Україні, так І в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, самогубства вийшли на четверте місце серед причин...
Любов Різник, Євгенія Додь iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Любов Різник, Євгенія Додь iconЛ. М. Шутенко. Моя любов – Академія!
Ш 97 Л. М. Шутенко. Моя любов – Академія! : біобібліографічний покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. Б. Давидова, О....
Любов Різник, Євгенія Додь iconНародні звитяжці за В. Антоновичем «Петро Конашевич-Сагайдачний»
Мета: більше дізнатися про історію рідного краю; познайомити дітей з народними звитяжцями, викликати повагу та любов до Гетьманів...
Любов Різник, Євгенія Додь iconШвець Євгенія Семенівна,ст викладач, робоча програма

Любов Різник, Євгенія Додь iconАндріасян Ольга Арутюнівна Брильова Євгенія В'ячеславівна

Любов Різник, Євгенія Додь iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи