Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками icon

Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками
Скачати 49.82 Kb.
НазваОлена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками
Дата02.09.2012
Розмір49.82 Kb.
ТипДокументи

Олена Усик

(Переяслав-Хмельницький)

ДО ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З БАТЬКАМИ

Реформування українського суспільства потребує оновлення процесу виховання й навчання підростаючого покоління на засадах гармонізації сімейного та суспільного виховання. Передача знань, досвіду, багатства моральної та духовної культури народу, формування всебічно розвиненої особистості, громадянина є передумовою соціально-економічного, суспільно-політичного та духовно-культурного зростання країни. Цю місію виконують педагоги (соціальні педагоги) .

На пошуках шляхів, засобів, методів формування професіоналізму та удосконалення педагогічної майстерності зосереджені дослідження С.У.Гончаренка, М.Б.Євтуха, І.А.Зязюна, О.В.Киричука, В.Г.Кременя, О.В.Сухомлинської та ін.; розвитку комунікативної культури присвячені праці Л.О.Калмикової А.С.Макаренка, А.В.Мудрик, О.О.Потебні, В.О.Сухомлинського, О.Я.Савченко та ін.

Професії педагог, соціальний педагог належать до типу «людина-людина», яка вимагає наполегливості, творчого підходу до роботи, постійного вдосконалення та підвищення професійного рівня, майстерності. Майстерність – це високе мистецтво, довершене уміння в певній галузі. Педагогічна майстерність – це досконале, творче виконання педагогом своїх професійних функцій на рівні мистецтва, результатом чого є створення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення особистості вихованця, забезпечення високого рівня її інтелектуального і морально-духовного розвитку [6, с.25 ]. Складовою педагогічного професіоналізму є мова, культура мовлення, володінням яких необхідно постійно вчитися.

Комунікативність вказує на систему цінностей, етичних норм, знань, умінь висловлювати свої думки, зауваження та пропозиції чітко і доречно, враховуючі індивідуальні, вікові, психологічні особливості співрозмовника. Але сьогодні в діяльності педагогів з дітьми та батьками виявляються проблеми у культурі спілкування, а саме:

- невміння обирати вдалі прийоми комунікації (неправильний вибір слів, помилкова тональність, нелогічність);

- звички робити висновки за відсутності достатньої кількості фактів;

- неправильний вибір стратегії й тактики діалогу;

- стислий словниковий запас професійної лексики або насичення її науковими термінами;

- схильність відкидати все, що суперечить власним поглядам, нове, незвичайне;

- виникнення складностей у підтримці дитини та труднощів у консультації батьків щодо подолання в дітей неуспішності, страху, зневіри, розгубленості та інше.

Отже, важливим компонентом педагогічної майстерності є формування комунікативних умінь, які передбачають:

 • встановлення педагогічно вмотивованих контактів з учнями, колективом, батьками, своїми колегами;

 • володіння культурою міжособового спілкування;

 • розвиток взаємодії з особистістю в позитивно емоційному напрямку [1: 49].

Реалізація комунікативних умінь передбачає виховуючу взаємодію, як форму педагогічної, соціальної комунікації чи спілкування принаймні двох осіб, коли вони систематично впливають одна на одну, пристосовують дії одна до одної, досягають згоди в розумінні ситуації, змісту дій, а також певного ступеня солідарності між собою [5, с. 8].

Складним видом педагогічної діяльності є соціальна (педагогічна) комунікація [2; 3; 4], яка спрямована на навчання, виховання й розвиток особистості, і потребує духовно-моральної відповідальності. Основними її функціями є термінальні, тактичні, операціональні. Термінальні функції педагогічної комунікації (функції-цілі) пов’язані зі стратегічними напрямами педагогічної діяльності, відображають її сутнісні цілі та завдання. Цей функціональний тип вербальної взаємодії утворюють такі функції: навчальна, виховна, розвивальна, життєзабезпечувальна, функція соціалізації особистості.

Тактичні функції (функції-засоби). Реалізація їх підпорядкована загальній стратегії комунікації, функції якої виконують відповідну інструментальну роль: інформативна, експресивна, смислоутворювальна функція, діагностична функція, індивідуалізаційна функція, спонукальна функція, прогностична функція, культурологічна, психотерапевтична. Операціональні функції (функції-прийоми). Виявляються вони в процесі реалізації тактичних цілей, які, як правило, пов’язані з відповідною вербальною стратегією: функція вимірювання та оцінювання, методична функція, управлінська, координаційна функція, контактна,

Змістом педагогічного спілкування з батьками є обмін інформації, організація соціальним педагогом взаємодії і взаєморозуміння, які неможливі без взаємного сприйняття міжособистісних впливів. Але демократизація, соціально-економічний стан у державі, соціокультурні зміни в суспільстві, розширення інформаційного простору через комп’ютеризацію призвело до проблем культури міжособистісного спілкування «педагог-учень», «батьки-діти», «педагог-батьки». Сьогодні прийшло покоління, якому не відомо поняття «мовний етикет», яке не вміє красиво та грамотно говорити, розуміти та підтримувати співрозмовника.

Виховуючи, навчаючи, діючи в інтересах дитини, соціальний педагог покликаний взаємодіяти з батьками. У зв’язку з цим для формування його комунікативних умінь необхідно впроваджувати форми просвітницької роботи: мовні лекторії з метою ознайомлення слухачів з лексикою літературної та професійної мови; ділові ігри – дають змогу отримувати корисну інформацію та формувати навички спілкування; психолого-педагогічні читання – колективне вчення та обговорення актуальних проблем виховання; методичні об’єднання, науково-практичні конференції. Це дає змогу розвивати культуру мовлення й етико-етичну спрямованість процесу виховання.

Водночас необхідно звернути увагу на дотримання норм культури спілкування під час реалізації комунікативних умінь у взаємодії з батькам. Основними формами такої співпраці є:

 1. Встановлення контакту із сім’єю через візити та соціальний патронаж родини, індивідуальні консультації;

 2. Проведення батьківських зборів не тільки з метою характеристики навчальних здібностей дітей, а й для обговорення актуальних проблем міжособистісних стосунків, культури спілкування, вирішення педагогічних задач.

 3. «Вечори читання» творів класиків, філософів, педагогів для формування педагогічної культури батьків.

 4. Створення «Школи батьківства», де педагоги проводитимуть лекції, бесіди, ділові ігри, головне завдання яких дати знання про вікові, індивідуальні та психологічні особливості дитини.

Отже, педагогам сучасної системи освіти необхідно постійно підвищувати культуру спілкування за допомогою просвітницьких технологій, самоосвіти. Для цього керівникам закладів необхідно розробити перспективні плани щодо формування комунікативних вмінь педагогічних кадрів.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 49.

 2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посіб. – К.: ВЦ “Академія”, 2006. – 255 с.

 3. Даниленко Л.І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою. – К.: ЦІППО, 2002. – 25 с.

 4. Карамушка Л.М. Психологія управління. – К.: Київ. міжнарод. у-т, 2002. – 286 с.

 5. Короткий термінологічний словник із соціальної педагогіки, соціальної роботи / Уклад. Л.В.Лохвицька, І.І. Доброскок. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 18.

 6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 445с. – C. 25.

Схожі:

Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconДмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога
Практика підтверджує, що джерела саморозвитку школи й освіти в цілому знаходяться в інтелектуально-творчому потенціалі, професіоналізмі...
Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconОлена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога
«не гірший, ніж я», а по-справжньому визнати чиєсь перевершення здатна лише людина високої особистісної організації. Тому виховання...
Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconМонографія «Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до професійного спілкування: теорія та практика» Коротке описання розробки
Дготовці соціального педагога до професійного спілкування. Розглянуто інформаційний підхід до вирішення проблеми компетентної підготовки...
Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconШай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей
Як ніколи актуальною є потреба у розвитку мережі особистісно орієнтованих соціальних служб, що сприяють саморозвитку кожної людини....
Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconЧернігівський національний педагогічний університет імені
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconАлла Стрільчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійної зоорієнтованості старшокласників у діяльності соціального педагога
Едагогічних та медико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення та трудового...
Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconПрограма комплексного фахового екзамену з соціальної педагогіки для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Соціальна педагогіка»
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconОсвіти і науки України від 28. 12
Звітність соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів здійснюється за нормативами...
Олена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками iconІнна Йосипенко (Переяслав-Хмельницький) психологічні механізми застосування сугестивних методів у професійній діяльності майбутніх соціальних психологів
Дносно до сьогодення та його соціально-психологічних проблем. У всіх видах психологічної та соціальної допомоги знаходиться аспект...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи