Туровська Вікторія icon

Туровська Вікторія
Скачати 53.59 Kb.
НазваТуровська Вікторія
Дата03.09.2012
Розмір53.59 Kb.
ТипУрок

Туровська Вікторія

(Переяслав-Хмельницький)

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Кожний період розвитку суспільства має свої соціальні цілі. Перехід у нове тисячоліття і реформування школи вимагає змін у теорії і практиці навчання. Актуальними питаннями шкільної освіти є розвиток особистості учня, його творчого потенціалу, активності у пізнанні, практичного спрямування теоретичних знань. Тому виникає фізіологічна і психологічна потреба у навчальній діяльності, яка реалізується як пізнання навколишнього світу, наук, форм і способів навчання, розвиток пізнавально-операційної сфери психіки.

Але, як відомо, гра є основним видом діяльності дітей шестирічного віку. Припинити ігрову діяльність і силоміць залучити малюка до іншої, означає загальмувати інтенсивний розвиток, всебічне розкриття задатків.

Загальновідомо, що навчальна діяльність визріває в надрах ігрової і лише поступово стає провідною. В. Зеньковський стверджує, що при цьому зберігається і роль гри як джерела фізичного, психоемоційного, інтелектуального і соціального розвитку дитини, а також з'являються елементи продуктивної праці як нового виду діяльності, що розвинуться в майбутньому.

Учені пов'язують ігри молодших школярів зі зміною провідних видів діяльності та з формуванням рушійних сил навчання. Позитивним підсумком застосування гри у навчально-виховному процесі шестирічних школярів є зміна самого підходу до навчання. Учнів починає приваблювати пізнавальна діяльність, змінюється мотивація навчання. Зміст навчання (читання, письмо, лічба), перебуваючи в зоні найближчого розвитку шестирічок, починає викликати пізнавальний інтерес.

Наукове осмислення сутності гри та її значення для розвитку дітей було започатковано у психології. Першооснови педагогічної діяльності закладені теоріями і системами дошкільного виховання у Ф. Фребеля і М. Монтессорі. Також ця проблема знайшла відображення у дослідженнях багатьох педагогів: Н.Анікєєвої, П. Блонського, О. Газмана, А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлинського, Я. Чепіги, К. Ушинського, М. Яновської та інших. Проблемою сутності гри також цікавилися зарубіжні вчені: К. Бюлер, Дж. Дьюї, Дж. Селлі, В. Штейн.

Гра, як і будь-який засіб, стає виховним фактором тільки в разі дотримання низки умов. Головна з них – це навчально-виховне ставлення вчителя до дітей, що виражається за допомогою ігрових прийомів. Його можна назвати ігровою позицією педагога [1]. Отже, цінність гри в освітньому процесі початкової школи здебільшого забезпечується і підтримується грамотно побудованою стратегією і тактикою діяльності вчителя початкових класів [4].

Ігрова діяльність добре поєднується з навчанням, слугує першим поштовхом для подальшої самостійної діяльності. Мета введення ігрового навчання полягає в тому, щоб навчальний процес відбувався за умови оновленої постійної активної взаємодії учнів і вчителя.

Варто зауважити, що гра має зберегти свій навчальний характер і не перетворитися на своєрідну «виставу». До виконання навчальної гри потрібно підходити дуже вдумливо і обережно. Ігри доречні і ефективні не на всіх заняттях. Найбільш продуктивні вони на уроках узагальнення отриманих знань, закріплення їх або вироблення практичних умінь і навичок. Саме на цих заняттях навчальні ігри потрапляють на благодатний грунт знань, отриманих учнями під час вивчення теми [2].

У молодшому шкільному віці дидактична гра використовуються для засвоєння знань, одержаних на заняттях. ЇЇ головною особливістю є наявність чітко визначеного дидактичного завдання, регламентація діяльності дітей спеціально встановленими правилами. Ігровий задум допомагає зберегти самостійність дітей, наповнити навчально-виховний процес емоційно-пізнавальним матеріалом.

За допомогою дидактичної гри можна зацікавити учнів, викликати e них інтерес до матеріалу. Отже, включаючи у навчально-виховний процес ігрові елементи, учитель стимулює пізнавальні можливості учнів. У грі відбувається складний процес мобілізації усіх розумових здібностей, стимулюється розвиток уваги, уяви, пам'яті. Забезпечуючи гуманізацію освіти, дидактична гра передбачає не просто співпрацю вчителя та учнів, а й спільну творчість. Легко поєднуючись з навчальною діяльністю, гра емоційно наповнює її творчим змістом.

У перспективі виробляється вміння швидко орієнтуватися у навчальних ситуаціях, знаходити правильний розв'язок пізнавальних завдань, виявляти ініціативу, самостійність, творчість, тобто формується пізнавальна активність школяра.

На уроках природознавства дидактична гра використовується педагогами з метою засвоєння, поглиблення та систематизації уявлень дітей про навколишній світ, сприяє розвитку їх пізнавальних інтересів та різноманітних здібностей, логічного мислення, творчої фантазії, самостійності, кмітливості, винахідливості, уваги, спостережливості й пам'яті, виховання позитивних рис особистості, формування її найкращих якостей.

Але впровадження будь яких форм, методів, технологій навчання чи виховання в сучасній школі неможливе без відповідної психолого-педагогічної підготовки вчителя. Саме від його світогляду, особистісних рис і якостей, знань, умінь і навичок, творчого підходу до розробок планів-конспектів уроків, усвідомлення важливості використання ігрових елементів на уроках природознавства залежить ефективність використання дидактичних ігор в практиці навчально-виховного процесу сучасної школи.

Пріоритетним напрямом педагогічної роботи нині є вміння педагога організувати навчальну діяльність учнів. Цьому сприяє постійне вдосконалення основної форми організації навчальних занять у школі – уроку.

Урок був і залишається основним структурним елементом навчального процесу. Хороший вчитель завжди ставить перед собою завдання – захопити учнів предметом, який він викладає, пробудити в школярів кращі людські якості, такі як працелюбність, допитливість, дисциплінованість, наполегливість в оволодінні знаннями.

Плануючи урок, учитель добирає відповідні форми подачі й опрацювання навчального матеріалу. Слід орієнтуватися на активні форми і методи роботи. Такими можуть бути, наприклад, випереджувальні завдання, колективний аналіз під керівництвом вчителя, самостійний аналіз та інші [3].

Відповідно до задуму ігрові дії можуть бути різними: відгадування загадок («Чарівна торбинка»); рольові дії відповідно до ігрових ситуацій («Перукарня», «Магазин», «Лікарня»); малювання за уявою або інструкцією; рухи на увагу («Будь уважним, заборонений рух»); дії, спрямовані на класифікацію або порівняння предметів («Добери за формою»); складання заданих фігур («Татарам»); просторові перетворення.

Доречно використовувати дидактичні ігри майже на всіх уроках. При закріпленні вивченого матеріалу проводити гру «Яке тут слово зайве». Завдяки цьому в учнів розвивається пам'ять, творча думка, вони роблять самостійні висновки. При вивченні теми варто використовувати гру «Знайди мене», «П'ятий зайвий», «Цікаві пасажири» та інші. Такі ігри сприяють кращому запам'ятовуванню вивченого матеріалу, розвивають обчислювальні вміння та навички. Дидактичні ігри стають у пригоді на уроці природознавства, зокрема при вивченні теми «Дикі звірі взимку» у 2 класі. Під час уроку доречно проводити гру «Хто тут зайвий», яка спрямована на розвиток спостережливості, уваги.

Отже, використання дидактичних ігор на уроках значно підвищує рівень засвоєння знань учнями, удосконалюється їх мовлення. Тому позитивне ставлення майбутнього вчителя початкових класів до використання ігрової діяльності збереже цінність гри в освітньому процесі навчальної школи і приведе до позитивних результатів у навчально-виховному процесі.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Аникєєва Н.П. Воспитание игрой / Н.П. Аникєєва . – М.: Просвещение , 1987. – 144с.

  2. Борщ О. Впровадження змісту ігрового навчання в педагогічну практику / О. Борщ // Початкова школа. – 2011. - № 7. – С. 39-40.

  3. Зламанюк Л.М. Теоретичні засади розвитку образного мислення старшокласників / Л.М. Зламанюк // Біологія і хімія в школі. – 2010. - № 2. – С. 10.

  4. Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями: учебн. пособ. для студ. пед. учеб .зав. / О.А.Степанова, М.Э. Вайнер и др. – М.: Академия. 2003. – 272с.

Схожі:

Туровська Вікторія iconГупаловська вікторія Анатоліївна
Гупаловська вікторія Анатоліївна (30. VI. 1971, Мукачево Закарпатс обл.) – біолог-фізіолог, психолог, канд психол наук (Професійна...
Туровська Вікторія iconГупаловська вікторія Анатоліївна
Гупаловська вікторія Анатоліївна (30. VI. 1971, Мукачево Закарпатс обл.) – біолог-фізіолог, психолог, канд психол наук (Професійна...
Туровська Вікторія iconКосенко Вікторія, Койло Вікторія, студентки 3 курсу, напрям підготовки: “Фінанси та кредит”
Косенко Вікторія, Койло Вікторія, студентки 3 курсу, напрям підготовки: “Фінанси та кредит ”
Туровська Вікторія iconМетодичні вказівки до вивчення теми «Метаболічний синдром» для студентів 5 курсу
...
Туровська Вікторія iconБазильова Вікторія

Туровська Вікторія iconБазильова Вікторія

Туровська Вікторія icon1. Боровинська Вікторія Геннадіївна

Туровська Вікторія iconАрєфін Дмитро Миколайович Васюк Вікторія Анатоліївна

Туровська Вікторія iconАтус Вікторія Вікторівна викладач турецької мови кафедри англійської та турецької мов
Матус Вікторія Вікторівна – викладач турецької мови кафедри англійської та турецької мов
Туровська Вікторія icon1. Боровинська Вікторія Геннадіївна Дерев’янко Анна В’ячеславівна

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи