Л. Яценко, А. Тимошенко icon

Л. Яценко, А. Тимошенко
Скачати 49.17 Kb.
НазваЛ. Яценко, А. Тимошенко
Дата03.09.2012
Розмір49.17 Kb.
ТипДокументи

Л.Яценко, А.Тимошенко

(Переяслав-Хмельницький)

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’І І ШКОЛИ

У сучасних умовах головну увагу в системі освіти зосереджено на пошуку оптимальних шляхів підготовки дитини до життя, формування її соціальної орієнтації, стимулювання особистісної самореалізації, що зумовлено насамперед, зміною освітньої парадигми, труднощами сучасного періоду в розвитку нашого суспільства, масштабністю й гостротою його соціальних, культурних та економічних проблем.

Все це визначає необхідність виховання в дитини високих особистісних якостей, головні з яких – психологічна та організаційна готовність до орієнтації на власні сили у виконанні життєвих завдань, високий рівень мотивації до досягнення життєвого успіху, здатність до нагромадження, відновлення та раціонального використання життєвої енергії.

Звідси головне завдання соціалізації молодого покоління може бути визначене як надання йому допомоги в орієнтації в соціальному вирі подій та явищ – соціальних, економічних, інформаційних, в оволодінні досвідом старших генерацій, самостійне знаходження свого професійного та життєвого шляху. Тобто, це є не пасивна адаптація до навколишнього світу, існуючих у ньому складних взаємозв’язків і взаємовідносин, а прагнення до активного творчого самоствердження внаслідок активної взаємодії з ним.

Соціалізація – це безперервний процес, що триває протягом всього життя. Він складається із етапів, кожен з яких «спеціалізується» на вирішенні певних завдань, без опрацьовування яких наступний етап може не настати, або його перебіг буде ускладненим.

Соціалізація – це комплексний процес засвоєння індивідом певних соціальних ролей і/або інтеграція до певної соціальної групи. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства. Соціалізація являє собою процес входження людини в суспільство, включення її в соціальні зв'язки та інтеграції її з метою встановлення її соціальності.

Дослідження процесу соціалізації індивіда в умовах соціальних змін привертає інтерес різних наукових шкіл і напрямків.

У вітчизняній філософії та соціології проблеми соціалізації розглядалися в працях Т. Алексєєнко, В. Андрущенка, О. Безпалько, І. Беха, І. Звєрєвої, І. Кона, Т. Кравченко, Н. Лавриченко, В. Москаленко, А. Мудрика, І. Рогальської та ін.

У процесі соціалізації дитина відчуває на собі численні виховні впливи, які надходять від батьків, інших членів родини, однолітків та вчителів.

Сім'я як соціальний інститут є дуже давнім утворенням. Процес соціалізації починається з дитинства і основним агентом соціалізації для дитини є сім'я. Роль батька, матері, братів, сестер і міжособистісні стосунки між ними задають «психобіологічну матрицю» взаємин, яка впливає на інтелектуальний, емоційний, мовленнєвий, етичний розвиток дитини раннього віку, визначаючи її смаки та уподобання надалі.

Батьківська сім'я лишається найважливішим інститутом соціалізації у дитинстві, саме у ній формуються основи характеру людини, її ставлення до праці, моральних і культурних цінностей. Але через зміну своєї структури та функцій, на відміну від минулих часів, сьогодні сім'я відіграє хоча й важливу, проте не всепоглинаючу роль в соціалізації дитини. У цьому контексті важливим є вивчення ролі інших соціальних інститутів, зокрема школи, у соціалізації молодших школярів.

Школа – це соціальний інститут, який безпосередньо відповідає за надання особі певної інформації, формування вмінь, навичок і прищеплення цінностей, які суспільство вважає необхідними для життя у ньому.

Дитина приходить до школи зі своїми власними цінностями та досвідом, набутим у інших інститутах соціалізації, зокрема в сім'ї, по суті навчання в школі є продовженням вже розпочатого пристосування дитини до життя у суспільстві. Тому діяльність школи, як основного інституту освітньої системи, ефективність навчально-виховного процесу на кожному конкретному історичному відрізку часу, в кожний конкретний період розвитку системи, не можуть бути точно оцінені, проаналізовані без відповідної оцінки і аналізу особливостей соціальної ситуації. Багато успіхів та невдач сучасного виховного процесу базуються на соціальних проблемах, а тому вимагають постійного систематичного врахування і відповідної корекції тих соціальних чинників, які впливають прямо, або опосередковано на процес формування особистості. Отже, визначаючи місце школи в процесі соціалізації дітей, необхідно сказати, що школа виступає як основний навчально-виховний інститут, який знаходиться від впливом соціуму та здійснює соціалізацію відповідно до його потреб та вимог.

Сім'я і школа - потенційні природні партнери у вихованні дітей - часто виявляються реальними супротивниками, а поміж ними в епіцентрі ворожих взаємин і агресивних висловів постає дитина, яка вимушена пристосовуватися, лицемірити, що призводить до проявів аморальної поведінки.

Визначальна умова взаємодії цих двох суб'єктів – батьків і педагогів – вичерпне уявлення про зміст виховної діяльності один одного, можливості порозуміння шодо завдань і засобів виховного впливу заради благополуччя дитини, адекватність виховних дій до запланованого кінцевого результату. Отже, педагог має знати, з якої сім'ї прийшла в школу кожна дитина, яка структура цієї сім'ї, в якому стані перебуває сучасна українська родина.

Загальноосвітня школа як соціокультурний інститут, що має свій соціальний простір, зміст, форми і методи роботи, конкретні завдання і способи їх розв’язання, покликана формувати в дитини певний образ інтелектуального, ментального й ціннісного світу, надаючи у такий спосіб педагогічну підтримку дитині як суб’єкту соціальної діяльності. У процесі шкільної освіти відбувається цілісний педагогічний процес, в якому поєднуються соціалізація особистості, її виховання і навчання.

У процесі соціалізації дитина відчуває на собі численні виховні впливи, які надходять від батьків, інших членів родини, однолітків та вчителів.

В роботах вітчизняних науковців (О.Докукіна, О.Хромова, В.Постовий та ін.) розкривається проблема важливості організації взаємодії сім’ї і школи як провідних соціальних інститутів виховання у зростаючої особистості певних особистісних якостей.

Водночас поза увагою науковців залишається проблема організації взаємодії сім’ї і школи, батьків і вчителів у підтримці формування та розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку.

Як наслідок, маємо суперечністі між нагальною потребою узгодження виховних впливів сім’ї і школи на зростаючу особистість і формальним підходом до організації взаємодії учителя з батьками.

Сім'я і школа як дві суспільні інституції за принципом доповнюваності мають збагачувати дитину досягненнями, які виробила культура, тим самим сприяючи її гармонійному та всебічному розвиткові. Натомість слід відзначити, що останнім часом з тих чи інших причин школа і сім'я перебувають у стадії перманентної конфронтації. Шкільні педагоги дають негативні характеристики сім'ї, звинувачуючи батьків у самоусуненні від виховання власних дітей, у брутальному, навіть жорстокому ставленні до них. Батьки у свою чергу зневажливо ставляться до вчителів, указуючи на їхній низький професійний рівень, невисокі моральні якості. У багатьох сім'ях не вважають за потрібне звертатися до педагогів з приводу проблем, які виникають у вихованні дітей. До педагогів батьки звертаються зазвичай тоді, коли вже запізно. Тому актуальним натепер є визначення шляхів покращення взаємодії сім'ї та школи задля ефективної соціалізації та розвитку дитини молодшого шкільного віку.

Схожі:

Л. Яценко, А. Тимошенко iconМонографии коновалов Ю. В., Троянский А. А., Тимошенко С. Н
Коновалов Ю. В., Троянский А. А., Тимошенко С. Н. Металлургия. Книга Учебное пособие для бакалавров. Донецк: гвуз «Доннту», 2011....
Л. Яценко, А. Тимошенко iconТимошенко в. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „ тео міських проектів ” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки...
Л. Яценко, А. Тимошенко iconТимошенко в. М. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Та робоча програма навчальної дисципліни „ тео міських проектів ” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
Л. Яценко, А. Тимошенко iconДокументи
1. /Деловой английский язык Тимошенко Т.Р. УМК/ДИЯ Вопросы к зач 2009.doc
2.
Л. Яценко, А. Тимошенко iconТимошенко Л. В. Практическая гинекология

Л. Яценко, А. Тимошенко iconДокументи
1. /Основной иностранный язык (английский) Владимирцева Т.К.Барашева Д.Е.Тимошенко Т.5 курс...
Л. Яценко, А. Тимошенко iconЛіана Яценко, Олена Назарова
Формування гендерних взаємовідносин старшокласників у їх підготовці до сімейного життя
Л. Яценко, А. Тимошенко iconШевченко І. П., Яценко С. В. Змив ґрунту та ерозійні втрати елементів живлення в агроландшафтах центрального Лісостепу // Вісник Харківського національного аграрного університету. 2006. № С
Шевченко І. П., Яценко С. В. Змив ґрунту та ерозійні втрати елементів живлення в агроландшафтах центрального Лісостепу // Вісник...
Л. Яценко, А. Тимошенко iconДемешкант Н. А., Потапова С.Є, Яценко С. В. Екологічна підготовка майбутнього фахівця аграрної сфери. Навчальний посібник / К.: Національний університет біоресурсів І природокористування України. 2010. 160 с

Л. Яценко, А. Тимошенко iconГруппа емк-08з Дата Время Дисциплина Контрол Преподаватель Ассистент Аудит
Гп лб Яценко А. Ф. Мельников 1114 12. 09. 2012 17. 00-20. 00 комп проект. Эмс л Федоров О. В. 1419
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи