Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 111.33 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір111.33 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

біології


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

БІОЛОГІЯ

Пояснювальна записка

Метою тестування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни "Біологія". У якості програми для вступного випробування (тест) використано програму з біології для  загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) та програму зовнішнього незалежного оцінювання поточного року, розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

1.     Біологія як наука.

Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології. Методи біологічних досліджень. Рівні організації  життя. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.

2.     Неорганічні речовини.

Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи. Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.

3.     Органічні речовини.

Органічні речовини живих істот, їх різноманітність та біологічне значення.  Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів, моноcахаридів, амінокислот, нуклеотидів. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів): полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот. Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.  

4.     Неклітинні форми життя.

Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли. Роль в природі й житті людини. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини. Характеристика пріонів.

5.     Клітинний рівень організації живого.

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани. Функції та особливості будови клітин організмів різних царств живої природи. Будова і функції клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів. Особливості  будови клітин прокаріотів і еукаріотів.

6.     Клітина як цілісна система.

Принципі функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів. Клітинний цикл  еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу. Мітоз. Мейоз. Обмін речовин і енергії в клітині - енергетичний і пластичний обмін. Сучасна клітинна теорія як уточнення и доповнення клітинної теорії Т. Шванна. Сучасні цитотехнології, використання їх для діагностування і лікування захворювань людини. 

7.     Одноклітинні організми.

Характеристика прокаріотів - еубактерій і архебактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності.   Роль бактерій у природі та в житті людини. Профілактика бактеріальних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні одноклітинні організми.

8.     Багатоклітинні організми.

Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин. Будова і функції тканин   тварин,   їх здатність   до регенерації. Гістотехнології.  Застосування штучних тканин для лікування   захворювань людини. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність  до регенерації. Органи багатоклітинних організмів. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів. Колонії багатоклітинних організмів.

9.     Розмноження організмів

Нестатеве розмноження організмів. Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.

10. Закономірності спадковості.

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Взаємодія генів.

11. Закономірності мінливості.

Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна мінливість.

12. Генотип як цілісна система.

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів. Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.

13. Індивідуальний розвиток організмів.

Запліднення. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Життєвий цикл у рослин і тварин. Ембріотехнології. Клонування.

14. Надорганізмені системи.

Популяція. Екосистема. Біосфера. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції. Екологічні чинники.  Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.

15. Основи еволюційного вчення.

Становлення еволюційних поглядів. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції.   Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес. Сучасні уявлення про фактори еволюції.

16. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу.

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем. Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

17. Гриби та лишайники.

Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення грибів та лишайників у природі і в житті людини.

18. Будова та життєдіяльність рослин.

Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємозв'язок. Розмноження й розвиток рослин. Водорості, вищі спорові, голонасінні, покритонасінні рослини. Загальна їх характеристика та різноманіття. Особливості їх розвитку та життєдіяльності.. Значення їх у природі та у житті людини.

19. Будова і життєдіяльність тварин.

Клітина, тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Розмноження й розвиток тварин. Найпростіші, губки, кишковопорожнинні, черви, членистоногі, молюски, риби, земноводні, плазуни, птахи та ссавці. Загальна їх характеристика та різноманітність. Особливості їх розвитку та життєдіяльності.. Значення їх у природі та у житті людини.

20. Організм людини як біологічна система.

Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин. Характеристика тканин. Органи. Фізіологічні системи органів людини. Регуляторні системи організму людини.

21. Системи органів людини.

Опора і рух. Кістяк людини. Види м'язів. Механізм скорочення м'язів. Сила м'язів. Втома м'язів. Кров і лімфа, їх колообіг. Специфічний і неспецифічний імунітет. Групи крові. Дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Харчування і травлення. Енергетичні потреби організму. Виділення. Регуляція кількості води в організмі. Їх значення, будова і функції.

22. Нервова та ендокринна регуляція функцій організму людини.

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Регуляція рухової активності. Спинний мозок. Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку. Регуляція роботи внутрішніх органів. Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Терморегуляція. Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони.

23. Розмноження та розвиток людини.

Етапи онтогенезу людини. Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі. Будова статевих органів. Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення. Ембріональний розвиток. Функції плаценти. Постембрiональний розвиток людини.

24. Сенсорні системи.

Сприйняття інформації нервовою системою. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Формування поведінки і психіки людини. Сон. Біоритми. Види навчання. Пам'ять. Види пам'яті. Мислення і свідомість.

Список рекомендованої літератури

1.     Балан П. Г.,  Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Біологія. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 класу.- К.: Генеза.- 2010.- 153 с.

2.     Тагліна О.В. Загальна біологія.  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 10 класу.- Харків, Ранок.- 2010.-  143 с.

3.     Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів –К.: Генеза.- 2003

4.     Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Генеза.- 2001

5.     Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А., Біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів –Х.: Торсінг.- 2001

6.     Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000

7.     Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів –К.: Генеза.- 2007.

8.     Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів –К.: Генеза. – 2002.

9.     Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів –К.: Генеза. – 2004

10. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.- К.: Генеза.- 2003, 2004

11. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Генеза.- 2004

12. Підгірний В.І. Біологія: типові тестові завдання. – Х.: Веста.- 2009

13. Біологія – завдання та відповіді зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року.

14. Данилова О. В., Данилов С. А. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи. К. Генеза. – 2004.- 175 с.

15. Матяш Н. Ю., Костылев А. В., Вихренко А. С. и р.. Задания для государственной итоговой аттестации по биологии за курс основной школы.- Г.: Генеза.- 2005.- 255 с.

Варіант тестового завдання

1. Газообмін у птахів відбувається :

а) у бронхіолах;

б) в альвеолах;

в) в альвеолярних мішках;

г) у повітряних мішках.

2. Симпласти:

а) мають багато ядер; б) не розділені на клітинні території;

в) волокна скелетних м'язів; г) плазмодії нижчих грибів.

^ 3. Органи дихання людини здійснюють:

а) газообмін між повітрям і внутрішнім середовищем організму;

б) транспортування поживних речовин;

в) виділення з організму води , тепловіддачу;

г) транспортування біологічно активних речовин в організмі.

^ 4. Найважливішим фактором регулювання сезонної міграції є :

а) зміна середньої температури повітря;

б) зміна довжини дня;

в) зменшення кількості їжі;

г) збільшення кількості опадів.

^ 5. До класу Земноводні належать:

а) акула; б) жаба; в) вовк; г) тритон.

6. Медіатор, що забезпечує нервово-м’язову передачу до соматичної мускулатури хребетних, це:

а) норадреналін;

б) гамоаміномасляна кислота;

в) глутамат;

г) ацетилхолін.

^ 7. Виберіть групи рослин із правильними квітками:

а) лілія, яблуня, крокус; б) тюльпан, вишня, проліска;

в) перстач, гладіолус, левкой; г) шипшина, ротики, матіола.

^ 8. За рахунок чого насамперед збільшується постачання м’язів енергією у нетренованої людини?

а) збільшення частоти серцевих скорочень;

б) збільшення сили серцевих скорочень;

в) перетворення глікогену печінки на глюкозу під впливом інсуліну,

г) перетворення глікогену печінки на глюкозу під впливом адреналіну.

^ 9. Секреторна тканина - це:

а) епітеліальна тканина;

б) м’язова тканина;

в) сполучна тканина;

г) кісткова тканина.

10. Що таке генотип ?

а) сукупність генів організму;

б) сукупність хромосом організму;

в) сукупність ознак організму

^ 11. Дайте визначення поняття "природний добір" :

а) форма добору, яка забезпечує збереження особин, найкраще пристосованих до умов навколишнього середивища;

б) форма добору, яка забезпечує збереження особин , якості яких найкраще відповідають потребам людини.

^ 12. Хлоропласти можуть рухатися в клітині до світла (фототаксис). Що забезпечує їхнє переміщення?

а) здатність до руху; б) компоненти цитоскелета;

в) ендоплазматична сітка; г) циклоз.

^ 13. Гриби розмножуються:

а) насінням; б) частинами міцелію; в) спорами; г) частинами кореневищ.

14. Яки жири розщеплюються в шлунку людини?

а) прості; б) складні; в) емульговані.

15. Ланцюг переносу електронів знаходиться:

а) на внутрішній мітохондріальній мембрані евкаріот;

б) на зовнішній мітохондріальній мембрані евкаріот;

в) у плазматичній мембрані прокаріот;

г) у цитоплазмі евкаріот.

^ 16. Яке серце у жаби ?

а) однокамерне;

б) двокамерне;

в) трикамерне;

г) чотирикамерне.

17. Сіра речовина головного та спинного мозку - це :

а) скупчення аксонів;

б) скупчення дендритів;

в) скупчення нейронів та дендритів;

г) скупчення аксонів та дендритів.

^ 18. З якими процесами в ядрі пов’язана функція збереження інформації ?

а) процесінгом;

б) рекомбінаціями;

в) репарацією;

г) транскрипцією.

19. Що таке сон?

а) це набуте в процесі еволюції пристосування організмів до добового ритму Землі;

б) це набуте в процесі еволюції пристосування організмів до річного ритму Землі;

в) це тільки послаблення і сповільнення всіх функцій організму;

г) це механізм відтворення нормального фізіологічного стану нейронів.

^ 20. Яка з наведених нижче речовина не бере участі в процесі м'язового скорочення?

а) АТФ; б) актин; в) креатинфосфат; г) глюкоза.

21. Макромолекули транспортуються із клітини шляхом:

а) полегшеної дифузії; б) ендоцитозу; в) екзоцитозу; г) активного транспорту.

^ 22. Плід зернівку мають:

а) рис; б) рапс; в) просо; г) осока.

23. Вкажіть ознаки, які характеризують синьо-зелені водорості:

а) не мають ядра; б) живлення автотрофне;

в) мають ядро; г) мають хлоропласти.

^ 24. Які подразники повинні діяти на організм на початку утворення умовного рефлексу?

а) сильний незнайомий подразник; б) умовний подразник;

в) безумовний подразник; г) індиферентний (байдужий) подразник.

^ 25. Біоелектричний потенціал на клітинній мембрані в стані спокою є наслідком:

а) високої проникності мембрани для іонів К+;

б) відсутності різниці концентрації іонів Mg2+ і К+ в клітині та за її межами;

в) в основному різниці концентрації іонів К+;

г) в основному різниці концентрації іонів Мg2+.


^ Критерії оцінювання

Кожне завдання тесту має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти, кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 8 балів (максимальна кількість балів – 200).

Вступники, які набрали менше 140 балів з профільного предмета та менше 124 балів з непрофільного предмета, до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи