Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 155.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір155.39 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

географії


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

ГЕОГРАФІЯ

Пояснювальна записка

У якості програми для вступного випробування використано програму зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року, розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

^ Програма вступного випробування

План місцевості. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони горизонту. Способи орієнтування на місцевості. Призначення та побудова компаса. Азимут. Масштаб і його види. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості. Використання планів у практичній діяльності людей

^ Географічна карта. Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від плану місцевості. Типи карт. Вимірювання відстаней по карті за допомогою масштабу. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин. Особливості картографічного зображення. Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і довгота. Окомірна зйомка місцевості. Значення карти в житті та господарській діяльності людини.

^ Форма і рух Землі. Сонячна система та її будова. Розвиток уявлень про форму Землі. Фізико-географічне значення форми Землі. Розміри земної кулі. Добове обертання Землі. Місцевий, поясний і декретний час, лінія зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки і полярні кола.

^ Літосфера і рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття "літосфера". Типи земної кори. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі. Вивітрювання. Робота вітру. Робота текучих вод. Робота льодовиків. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори. Вулкани та райони їх поширення. Землетруси та райони їх поширення. Утворення материків і океанів. Форми земної кори: рівнини, низовини, плоскогір'я, гори і нагір'я. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові. Поняття про річкову долину. Значення рельєфу в господарській діяльності людини. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. Рельєф дна Світового океану. Надра та їх охорона.

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Висота, межі і будова атмосфери. Загальна циркуляція атмосфери. Нагрівання атмосфери. Зміна температури повітря залежно від географічної широти, висоти над рівнем океану. Тиск атмосфери і його вимірювання. Вітри та їх походження. Бризи, мусони, пасати, циклони і антициклони. Водяна пара в атмосфері. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Вимірювання кількості опадів. Погода. Характеристика складових стану погоди. Спостереження за погодою. Значення вивчення погоди для народного господарства.

Клімат. Залежність клімату від географічної широти, близькості моря, морських течій, рельєфу і висоти місцевості. Значен я клімату в господарській діяльності людини.

Гідросфера. Поняття про гідросферу. Світовий колообіг води. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки. Суходіл в Океані. Географічне положення, особливості рельєфу дна Океану. Характерні риси клімату Тихого, Атлантичного, Індійського, Північно-Льодовитого океанів. Основні морські течії. Господарське освоєння океанів. Температура і солоність води. Рух води в Світовому Океані. Морські течії. Господарське освоєння морів. Розчленованість берегової лінії. Підземні води. Джерела. Використання підземних вод і джерел. Річка та її частини. Живлення річок. Басейни і вододіли. Канали та водосховища. Використання річок у господарській діяльності. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання. Болота та їх використання. Льодовики.

Біосфера. Поняття про біосферу. Походження та поширення життя на Землі. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану.

^ Географічна оболонка. Поняття про географічну оболонку. Загальні риси географічної оболонки. Поняття про природний комплекс. Взаємодія рельєфу і клімату та їх вплив на ґрунти, рослинність, тваринний світ. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людей.

^ Фізико-географічний огляд континентів та материків. Євразія. Африка. Північна Америка. Південна Америка. Австралія. Антарктида.

Типовий план характеристики. Фізико-географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Рельєф. Природні ресурси. Клімат. Природні зони.

ІІ. ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

1. Фізична географія України.

^ Географічне положення. Предмет фізичної географії України. Оцінка вигідності фізико-географічного положення України. Географічне положення. Місце України на Землі. Дослідження території України. Джерела географічної інформації.

^ Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

^ Клімат і кліматичні ресурси. Основні кліматотворні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Несприятливі погодні явища. Енергетичні кліматичні ресурси. Прогноз погоди.

^ Внутрішні води. Загальні гідрографічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річки, річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорона.

Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорони земельних ресурсів.

^ Рослинність і тваринний світ. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат і Кримських гір. Несприятливі фізико-географічні явища і процеси.

^ Природні комплекси України і фізико-географічне районування. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення. Природно-господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепової, степової. Українські Карпати і Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну, проблеми використання і охорони їхніх вод.

^ 2. Економічна і соціальна географія України.

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. Економіко- географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце України на політичній і економічні карті світу.

^ Населення і трудові ресурси. Територіальні відмінності і чинники розміщення і густоти населення. Природні і екологічні умови життя населення та їхній вплив на основні показники його розміщення. Природний рух населення. Вікова і статева структура. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв'язання цієї проблеми. Економічна криза і демографічна політика. Міграція населення, види і причини. Національний та етнічний склад населення. Українська діаспора і причини її виникнення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх вирішення. Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства і в регіонах. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти.

^ 3. Формування господарського комплексу України, його структура.

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Історія формування господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації.

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.

^ Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи дальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової та газової промисловості.

Електроенергетика. Структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та електроенергетики.

^ Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургії України.

^ Машинобудування та металообробка. Значення, місце і роль у господарстві. Структура і принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

^ Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.

^ Лісова та деревообробна промисловість. Структура і значення. Лісове гос- подарство (лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісової промисловості.

^ Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементної промисловості.

Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення і географія.

Харчова промисловість. галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку.

^ Сільське господарство. Роль, місце і значення сільського господарства. Галузева структура сільського господарства його основні ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур. Вирощування картоплі та овочів, садівництво. Ягідництво і виноградарство. Тваринництво.

^ Соціальна сфера. Галузева структура, значення. Сфера послуг. Структура галузі. Рекреаційно-туристське господарство. Територіальна організація. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

^ Транспорт і зв'язок. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту і особливості їх розміщення.

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України.

^ Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне районування України. Донецький район. Придніпровський район. Північно-Східний район. Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський район. Північно-Західний район. Карпатський район (коротка економіко- географічна характеристика).

^ Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона. Вплив господарської діяльності на природні умови і природні ресурси. Геоекоситуація в Україні. Види впливу на довкілля. Раціональне використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного та Азовського морів і водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Природоохоронні комплекси.

^ Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України.

ІІІ. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії, Океанії.

^ Міжнародні організації.

Географія світових природних ресурсів. Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних, Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозберігання.

^ Географія населення світу. Чисельність населення світу і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий склад населення. Віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисельніші народи. Мовні сім'ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. Міське і сільське населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.

^ Світове господарство. Поняття про світове господарство та етапи його формування. Чинники і принципи розміщення. Світове господарство в період НТР, основні риси НТР.

^ Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова паливно- енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія, основні райони розвитку і розміщення цих галузей. Машинобудування, його структура і географія основних галузей. Хімічна промисловість.

^ Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості розміщення галузей рослинництва (землеробства) і тваринництва.

Географія транспорту. Значення і місце у світовому господарстві. Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, повітряного і морського.

^ Зовнішні економічні зв'язки. Суть та основні форми економічного співробітництва.

Міжнародний географічний поділ праці. Поняття про міжнародний географічний поділ праці та його особливості. Спеціалізація і кооперування в країнах світу. Інтеграція країн світу.

^ Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання.

^ Економіко-географічна характеристика країн світу. Природні умови і ресурси. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика господарства. Промисловість та її структура. Характеристика основних галузей рослинництва і тваринництва. Транспорт, основні його види та географія.

^ Країни Європи і Азії: Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Польща. Білорусь. Росія. Японія. Індія. Китай. Туреччина.

Країни Америки: США. Канада.

Загальна характеристика країн Латинської Америки.

^ Загальна характеристика країн Африки.

Загальна характеристика країн Австралії і Океанії.

Австралійський Союз.

 Список рекомендованої літератури


Географiя

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Рiк видання

Програми для загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Географiя

 

5-11

Педагогiчна думка

2001

Програми для шкiл (класiв) з поглибленим вивченням географiї

 

8-11

Освiта

1993

Програми для факультативiв i спецкурсiв з географiї та основ економiки

 

 

Вiпол

1997

Пiдручники та навчальнi посiбники

Загальна географiя (пiдручник)

Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.I.

6

Зодiак-Еко

1995, 1998, 2000

Географiя материкiв i океанiв (пiдручник)

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.

7

Абрис

1999, 2000

Географiя України (пiдручник)

Масляк П.О., Шищенко П.Г.

8-9

Зодiак-Еко

1997, 2000

Фiзична географiя України (пiдручник)

Заставний Ф.Д.

8

Форум, Вища школа

2000 1999

Економiчна i соцiальна географiя України (пiдручник)

Заставний Ф.Д.

9

Форум, Вища школа

2000 1999

Економiчна i соцiальна географiя України (пiдручник)

Сиротенко А.Й.

9

Освiта

2001

Економiчна i соцiальна географiя свiту (пiдручник)

за ред. Яценка Б.П.

10

АртЕк

1997, 2000

Додатковi пiдручники та навчальнi посiбники

Рiдний край. Географiя та краєзнавство.

за ред. Скуратовича О.Я.

5

Просвiта

1999

Довкiлля - 5

Iльченко В.Р., Гуз К.Ж

5

ПОIППО

2000

Довкiлля - 6

Iльченко В.Р., Гуз К.Ж

6

ПОIППО

2000

Словник-довiдник з економiчної та соцiальної географiї

Масляк П.О., Степаненко А.В., Олiйник Я.Б.

10

Лiбра

1996

Географiя України в опорних схемах (посiбник)

Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.

8-9

Знання

1998

Географiя у завданнях i запитаннях (посiбник)

Шищенко П.Г., Масляк П.О., Скуратович О.Я., Тименко Л.В.

6-10

Просвiта

1995, 1996

Географiя материкiв i океанiв в опорних схемах та картосхемах

Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.

7

Грамота

2000

Економiчна i соцiальна географiя свiту в опорних схемах

Коберник С.Г., Коваленко Р.Р.

10

Грамота

1998

Економiчна i соцiальна географiя свiту

Корнєєв В.П., Корнєєв О.В., Топузов О.М.

10

Ексoб

 

Хрестоматiя з фiзичної географiї України

Бершадська Т.В.

8

Пiдручники i посiбники.

1998

Географiя Свiтового океану (посiбник)

Волошин I.I., Чирка В.Г.

 

Перун

1996

Захоплююча географiя (посiбник)

Скарлато Г.П.

 

Альтерпрес

1998

Географiя для допитливих (посiбник)

Калита Л.М. та iн.

6

АртЕК

1998

Топонiмiчний словник України

Янко М. Т.

 

Знання

1998
 

 ^ Варіант тестового завдання

1. Із зміною показників сонячної радіації пов’язані

1) температура повітря, 2) вологість повітря, 3) хмарність, 4) дефіцит вологості, 5) стан атмосфери в промислових районах

2. Виноград вирощують

1) навколо великих промислових центрів, 2) в степу, 3) в Криму, 4) в Поліссі, 5)в Лісостепу

3. До найголовніших елементів гідрографічної мережі відносять

1) море, 2) океани, 3) озера, 4) річки, 5)болота

4. Найбільша річка Криму

1) Молочна, 2) Сал гір, 3) Стрій, 4)Ірпінь, 5) Трубіж

5. Виїзд людей з своєї країни на постійне місце проживання

1) міграція, 2) еміграція, 3) імміграція, 4)біженці, 5) командирова

6. Більшу половину території Грузії займає

1) Колхідська низовина, 2)Іорське плоскогір’я, 3)Кавказькі гори, 4)Приморська частина, 5)Південно – Грузинське нагір’я

7. Засолення земель відбувається при

1) наявності пісків, 2) великій кількості опадів, 3) близькій воді від поверхні землі, 4) в глинах, 5) при високій вологості

8. В Туреччині провідну роль в індустріальному виробництві відіграє

1) металургія, 2) машинобудування, 3)видобуток вугілля, 4) легка промисловість, 5) цементна промисловість

9. Ріка Росії, яка впадає у води Тихого океану

1) Печора, 2) Колима, 3) Дон, 4)Північна Двіна, 5) Амур

10. Важливий напрямок вирішення проблеми голоду

1) Зменшення чисельності населення, 2)підвищення врожаїв,3) індустріалізація сільського господарства, 4) відновлення традиційних методів ведення сільського господарства, 5) запровадження досягнень біотехнології

11. Найбільші родовища газу України зосереджені в

1)Харківській, 2) Чернігівській, 3) Сумській, 4) Полтавській, 5)Львівській

12. Високодохідний експорт Індії

1) коштовне каміння, 2) високоякісні комп’ютерні програми, 3) металовироби, 4) текстильні товари. 5) автомобілі

13. Основна зернова культура України

1) кукурудза, 2) ячмінь, 3) овес, 4)озима пшениця, 5) круп’яні культури

14. Головна продовольча культура Індії

1)пшениця, 2) бавовна, 3) рис, 4) чай, 5)тростина

15. Що з тварин відсутнє в Китаї

1) мавпи, 2) бурий ведмідь, 3) бамбуковий ведмідь, 4) тигри, 5)верблюди

16. Найзручніший вид міського транспорту

1) трамвай, 2) автобус, 3) велосипед, 4) метро, 5) маршрутне таксі

17. Найбільше водозабезпечений район України

1)Київський, 2) Донецький, 3)Харківський, 4) Херсонський, 5)Карпатський

18. Назвіть найменше заселену країну світу

1)Китай. 2) США, 3)Канада, 4)Італія, 5)Україна

19. Назвіть науково – дослідні установи з міжнародним статутом

1) природні заповідники, 2) ботанічні сади, 3) біосферні заповідники, 4)дендрологічні парки, 5)заповідна зона

20. Промисловий видобуток ртуті здійснюється переважно в

1) Україні, 2) США, 3) Франції, 4)Англії, 5) Японії

^ Критерії оцінювання

Кожне завдання тесту має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти, кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 8 балів (максимальна кількість балів – 200).

Вступники, які набрали менше 140 балів з профільного предмета та менше 124 балів з непрофільного предмета, до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи