Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 64.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір64.07 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

іноземної мови


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

ІНОЗЕМНА МОВА

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних  мов  розроблена з урахуванням вимог чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови, 2-12 кл.», (лист Міністерства освіти і науки України  № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.).

Мета конкурсних завдань - перевірити лінгвістичну компетенцію абітурієнтів, яка забезпечує володіння мовним матеріалом в усному і писемному мовленні. Завдання охоплюють навчальний матеріал шкільних підручників та навчально-методичних комплексів.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Програма вступного випробування

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

Морфологія

Іменник як частина мови. Число іменників. Окремі випадки утворення множини іменників (wolf - wolves; man - men). Відмінки іменників. Присвійний відмінок іменників. Вживання іменників у функції означення. Особливості творення іменників.

Дієслово. Часи групи Indefinite. Часи групи Continuous. Часи групи Perfect. Часи групи Perfect Continuous. Future in the Past. Дієслово to be. Узгодження часів. Пряма та непряма мова. Пасивний стан. Умовний спосіб. Conditional Mood, Subjunctive II, Subjunctive I, Suppositional Mood.  Модальні дієслова can, may must, have to, be to, should, ought to, need. Неособові форми дієслова: інфінітив; дієприкметник I, II; герундій. Вживання неособових форм дієслова. Комплекси з неособовими формами дієслова.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників, способи їх творення.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників, способи їх творення.

Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Означальні займенники.

Числівник. Кількісні і порядкові числівники. Вживання артикля з порядковими числівниками.

Прийменник. Багатозначність прийменника. Місце прийменника в реченні.

Артикль. Неозначений артикль. Його функції та вживання. Означений артикль. Його функції та вживання. Відсутність артикля. Вживання артикля з власними іменниками.

Синтаксис

Типи речень. Головні члени речення. Неозначено-особові та безособові речення.
Просте речення. Порядок слів у простому реченні. Питальні речення. Типи питальних речень. Порядок слів у питальному реченні. 

Складносурядне речення. Складнопідрядні речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні означальні речення. Сполучники в означальних реченнях. Підрядні речення часу. Сполучники в підрядних реченнях часу. Підрядні умовні речення. Підрядні речення мети та наслідку.

Список рекомендованої літератури

 1. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.

 2. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматики сучасної англійської мови. - К.: ТОВ «ВП Логос-М», 2007.

 3. Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Підручник англійської мови (для 4-8 класів) середньої школи. - К.: Освіта, 2000.

 4. Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Захарова С.Л. Підручник англійської мови для 9 класу середньої школи. Видання друге, доопрацьоване. - К.: Освіта, 2001.

 5. Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Александрова Л.Г. Підручник англійської мови для 10 класу середньої школи. Видання друге. - К.: Освіта, 2001.

 6. Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Підручник англійської мови для 11 класу середньої школи. Видання третє, доопрацьоване. - К.: Освіта, 2000.

 7. Балла М.І. Вживання прийменників в англійській мові. Київ: Радянська школа, 1967.

 8. Балла М.І. Англо-Український словник. У 2-х томах. К.: Освіта, 1996.

 9. Балла М.І., Попов Є.Ф. Великий Українсько-Англійський словник. К.: Видавничий дім «Чумацький Шлях», 2001.

 10. Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. Учебник английского языка. В 2-х частях. Москва: «ДеКонт» - «Рыбинский дом печати», 2005.

Варіант тестового завдання

Choose the correct word (4 points each)


 1. I have a cat; this cat is …

a) mine b)my с)me


 1. Mary asked us not to leave without…

a)her b)herself c)she


 1. At the height of the season the roses smelled….

a)good b)well


 1. 1.She has …watch of her own.

a)a b)the c)-


 1. Give me …book, please. It is there, on the table.

a)a b)the c)-


 1. …honey is usually sweet.

a)a b)the c)-


 1. …progress he has made is great.

a)a b)the c)-


 1. He went to…Central Asia last year.

a)a b)the c)-


 1. The man …a farmer.

a)am b)is c)are


 1. My sister has music lessons twice a week, …she?

a)has b)hasn’t c)does d)doesn’t


 1. Look! Nick …for his friend.

a) is waiting b)waits c)are waiting


 1. The house is on fire! – Good heavens! I…the fire-brigade.

a)shall call b)am going to call c)call


 1. He came up and saw how the workers…the bridge.

a)build b)built c)were building


 1. Don’t come between 6 and 7. I…my friend at the station.

a)will meet b)will be meeting c)will have met


 1. Who …the game last week?

a)won b)has won c)had won


 1. You …the books for a month. When will you return them?

a)keep b)are keeping c)have been keeping


 1. When the bell…, the students left the classroom.

a)rang b)has rung c)had rung 1. She …her exercise for 20 minutes by 8 o’clock.

a)wrote b)had written c)had been writing


 1. All pupils usually…text-books at school.

a)give b)are given c)are being given


 1. The patient …on now.

a) is operating b)operates c)is being operated


 1. He felt somebody…him.

a)watches b)was watching c)is watching


 1. .…you speak English?

a)can b)may c)must


23. I am glad …my examination yesterday.

a)to pass b)to have passed c)to be passing


24. If you…the direction in the book, the jelly wouldn’t be such a mess.

a)follow b)followed c)had followed


25. We wish you…change you mind.

a)will b)would c)can


Німецька мова

Основні комунікативні типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні, порядок слів у них. Рамкова конструкція в німецькому реченні.

Основні засоби вираження заперечення: kein, nicht; вираження заперечення за допомогою niemand, nicht.

Безособові речення з man, es.в однині та множині.

Прийменники, що потребують Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ. Управління дієслів. Відмінювання прикметників.

Cтупені порівняння прикметників та прислівників. Числівники (кількісні, порядкові).

Займенники: особові, присвійні, вказівні, неозначені, неозначено-особові("man").

Інфінітивні звороти: основні випадки вживання інфінітива з zu, без zu, інфінітивний зворот um zu + Infinitiv; пізнавання під час читання зворотів statt...zu + Infinitiv, ohne...zu + Infinitiv. Ознаки дієслів в найуживаніших часових формах дійсного та пасивного способу в активному стані: Prasens, Perfekt, Futurtum, Prateritum. Дієвідмінювання різноманітних типів дієслів (модальних, сильних, слабких, нерівномірних та ін.) в Prasens, Prateritum; еквіваленти модальних дієслів: haben / sein + zu + Infinitiv. Вживання Konjunktiv для вираження нереального бажання (умови).

Варіант тестового завдання


1. Das ist …Buch.

a) ein b)eine c)- d)das

2. Ich arbeite in…Werk.

a)ein b)eine c)einem d)einen

3. …Übungsraum ist groß und hell.

a)der b)die c)das d)dem

4. Der Lehrer erklärt …Hörer die Regel.

a)der b)des c)dem d)den

5. Er hat einen Freund. Das ist …Freund.

a) sein b)mein c)dein d)ihr

6. Er wohnt zusammen mit …Freund.

a)sein b)seines c)seinem d)seinen

7. Ich brauche ein Wörterbuch. Geben Sie…ein Wörterbuch.

a)ich b)mir c)mich d)ihm

8. Wir waschen…morgens und abends kalt.

a)mich b)dich c)sich d)uns

9. Ich habe das Buch, ...du mir geschenkt hast, noch nicht gelesen.

a)der b)die c)das d)den

10. Wir haben einen…Mantel gekauft.

a)schön b)schöne c)schöner d)schönen

11. Hier ist ein…Warenhaus.

a)groß b)große c)großes d)großen

12. Heute ist das Wetter…als gestern.

a)warm b)warmer c)wärmer d)am wärmsten

13. Ich lebe ebenso…vom Institut wie Sie.

a)weit b)weiter c)am weitesten

14. Wir...Studenten.

a)bin b)bist c)ist d)sind

15. Er ...Französich.

a)sprechen b)spreche c)spricht d)sprecht

16. Das Mädchen...dieses Wort verstehen.

a)soll b)muß c)kann d)darf

17. Ich…gestern einen Brief geschrieben.

a)bin b)habe c)werde d)war

18. Ich bin nach Hause…

a)gehen b)ging c)gegangen d)gehend

19. Gestern …ich schnell nach Hause.

a)komme b)kam c)kommen d)gekommen

20. Nachdem der Arzt den Kranken untersucht…, verschrieb er ihm eine Arznei.

a) hat b)ist c)hatte d)war

21. Ich …ihm einen Brief schreiben.

a)habe b)bin c)werde d)war

22. Die Stadt …von Faschisten zerstört.

a)hat b)hatte c)wurde d)worden

23. …den Lehrer selbst!

a)fragen b)fragst c)frage d)fragte

24. Ich kann diese Frage …beantworten.

a)zu b)-


Французька мова

Комунікативні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Узгодження часів. Морфологія.

Множина іменників (особливі випадки творення множини). Артикль. Основні випадки вживання означеного, неозначеного, часткового артикля. Основні випадки відсутності артикля. Прикметник: рід, число, ступені порівняння.

Особові займенники у функції прямого та непрямого додатка. Займенники en, y. Відносні займенники qui, que, dont.

Часові форми дієслова у дійсному способі. Узгодження часів. 
Часові форми дієслова у дійсному способі: Present, Passe compose, Imparfait, Futur proche, Passe proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passe в активному стані. Часові форми дієслова у дійсному способі в пасивному стані (Forme passive}.

Варіант тестового завдання

 1. ….lait est blanc.

a)le b)la c)un d)une

 1. Apportez-moi...livre français.

a)le b)la c)un d)une

 1. Donnez-moi ...pain blanc.

a)le b)la c)du d)un

 1. Je suis...professeur.

a)le b)- c)du d)un

 1. Nous avons acheté ...bons livres.

a)les b)des c)de d)-

 1. Cette jeune fille est...

a)beau b)belle c)beaux d)belles

 1. ...parc est beau.

a)ce b)cette c)cet d)ces

 1. J’ai bien écrit ...dictée.

a)mon b)ma c)mes d)sa

 1. Il connaît bien cet hotel, il...connaît bien.

a)le b)la c)les d)lui

 1. J’ai envoyé ce livre à mon ami. Je... .... ai envoyé.

a)le lui b)la lui c)les leur d)le leur

 1. Nous sommes contents de votre travail, nous...sommes contents.

a)en b)y

 1. Il m’a raconté l’histoire...a eu lieu l’année passée.

a)qui b)que

 1. Je...ce soir.

a)pars b)part c)parte d)partes

 1. Hier, je...un livre français.

a)lis b)ai lu c)lisais d)avais lu

 1. Le malade ...tout le temps à boire.

a)demandais b)demandait c)a demandé d)avait demandé

 1. Il a revu la ville où il...son enfance.

a)passe b)a passé c)passait d)avait passé

 1. Demain nous...une dictée.

a)écrivions b)écrirons c)avons écrit d)écriront

 1. Quand tu...tes devoirs, nous irons au cinéma.

a)fais b)as fait c)auras fait d)avais fait

 1. Je savais que Pierre....pour Paris.

a)part b)est parti c)partira d)partirait

 1. On m’a dit qu’il... la semaine passée.

a)vient b)est venu c)était venu d)viendrait

 1. Nous irions au théâtre si nous...libres ce soir.

a)sommes b)étions c)avions éée d)serions

 1. Si mon ami n’habitait pas si loin, nous...nous voir plus souvent.

a)pouvions b)pourrons c)pourrions d)aurions pu

 1. Ils sont très étonnés que vous...si vite.

a)partez b)partiez c)êtes partis d)parterez

 1. Ce livre ...par Paul l’année passée.

a)est lu b)a été lu c)a lu d)était lu


^ Критерії оцінювання

Кожне завдання тесту має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти, кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 8 балів (максимальна кількість балів – 200).

Вступники, які набрали менше 140 балів з профільного предмета та менше 124 балів з непрофільного предмета, до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи