Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 130.58 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір130.58 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

фізики


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

ФІЗИКА

Пояснювальна записка

У якості програми для вступного випробування (тест) використано програму зовнішнього незалежного оцінювання поточного року, розроблену в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Програма вступного випробування

1. Механіка

1.1. Основи кінетики

Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкість. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

1.2. Основи динаміки

Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

Сила пружності. Закон Гука. Сила тертя. Коефіцієнт тертя.

Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

1.3. Закони збереження в механіці

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.

1.4. Елементи механіки рідин та газів

Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

2. Молекулярна фізика і термодинаміка

2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

2.2. Основи термодинаміки

Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

2.3. Властивості газів, рідин і твердих тіл Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.

Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.

3. Електродинаміка

3.1. Основи електростатики

Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовин.

Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів.

Енергія електричного поля.

3.2. Закони постійного струму

Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

3.3. Електричний струм у різних середовищах

Електричний струм в металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму.

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

3.4. Магнітне поле, електромагнітна індукція

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.

Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики.

Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

^ 4. Коливання і хвилі. Оптика

4.1. Механічні коливання і хвилі

Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

4.2. Електромагнітні коливання і хвилі

Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань.

Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.

4.3. Оптика

Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.

Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.

Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.

Інтерференція світла та її практичне застосування.

Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі.

Дисперсія світла. Неперервний і лінійчастий спектри. Спектральний аналіз.

Поляризація світла.

^ 5. Квантова фізика. Елементи теорії відносності

5.1. Елементи теорії відносності

Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Зв'язок між масою та енергією.

5.2. Світлові кванти

Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Тиск світла. Дослід Лебедєва.

5.3. Атом та атомне ядро

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого спектра. Лазер.

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.

 ^ Список рекомендованої літератури

Фізика. Астрономія

Навчальна програма "Фізика" для ВНЗ І-ІІ р.а., які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

2002

Експериментальна програма "Фізика (з елементами астрономії)" для ВНЗ І-ІІ р.а. техніко-технологічного профілю, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти *

2005

^ Основні підручники та навчальні посібники

Фізика (підручник), 10 кл.

Гончаренко С.У.

Освіта

2002, 2004

Фізика (підручник), 10 кл.

Коршак Є.В. та ін.

Перун

2002, 2004, 2006

Фізика (підручник), 11 кл.

Гончаренко С.У.

Освіта

2002, 2004

Фізика (підручник), 11 кл.

Коршак Є.В. та ін.

Перун

2004, 2005, 2006

Астрономія (підручник), 11 кл.

Пришляк М.П.

Ранок

2003

Астрономія (підручник), 11 кл.

Климишин І.А.,

Крячко І.П.

Знання

України

2002,

2004

Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики, 11 кл.

За ред.

Гельфгата І.М.

Гімназія

2007

Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії, 11 кл.

Казанцев А.М.,

Крячко І.П.

Гімназія

2007

Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного напрямку (підручник), 10 кл.

Генденштейн  Л.Е.

Гімназія

2007

^ Додаткові підручники та навчальні посібники

Фізика (навчальний посібник),

10-11 кл.

Калита В.М.,

Стучинська Н.В.

Книга

плюс

2003

Основи теорії електричних кіл у 3-х частинах (підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів)

Гумен М.Б.,

Гуржій А.М.

та ін.

Вища школа

2004

Збірник задач з фізики (посібник),

10 кл.

Гельфгат І.М.,

Ненашев І.Ю.

Гімназія

2001

Збірник задач з фізики (посібник),

11 кл.

Гельфгат І.М.,

Ненашев І.Ю.

Гімназія

2003

Збірник задач і запитань з фізики (посібник), 9-11 кл.

Гончаренко С.У.

Освіта

2004

Фізика. Теорія. Задачі. Лабораторні роботи. Для загальноосвітніх навчальних класів фізико-математичного профілю , 10-11 кл.

Засекіна Т.М.

Навчальна книга - Богдан

2007

Збірник завдань та самостійних робіт, 10 кл.

Кирик Л.А.

Гімназія

2007

Фізика. Варіанти завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів (посібник), 10 кл.,11 кл

Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю.,

Петракова М.О.

Ранок

2004

Навчальна практика з фізики, 8-11 кл.

Шарко В.Д.

СПД Богданова А.М.

2006

Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики (навчально-методичний посібник), 11 кл.

Атаманчук П.С., Пух А.М.

Абетка - НОВА

2004

Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій (навчально-методичний посібник) 7-11кл.

Калапуша Л.Р. та ін.

Вежа

2002

Розв'язуємо задачі з фізики (навчальний посібник), 10, 11 кл.

Пастушенко С.М.

Діал

2002

«Фізика. Задачі з розв'язками» Книга для вчителя (посібник), 11 кл.

Котляр С.В.,

Іллєнко О.С.

Країна мрій

2005

Комп'ютер на уроках фізики (посібник), 9-11 кл

Жалдак М.І., Набочук Ю.К., Семещук І.Л.

 

2005

Фізико-технічна творчість учнів,

 10-11 кл.

Бойко М.П.,

 Венгер Є.Ф., Мельничук О.В.

Вища школа

2007

Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень (посібник), 10, 11 кл.

Божинова Ф.Я.,

Кирюхіна О.О.

Ранок

2006

Астрономія (методичний посібник), 11

Крячко І.П.

Наше небо

2004

Уроки астрономії (навчально-методичний посібник), 11 кл.

Вербінська Г.М.

Астон

2005Варіант тестового завдання


1. Виберіть з перелічених фізичних одиниць одиниці вимірювання кутової швидкості:

Відповідь: а) ; б) ; в) ; г) .


2. Виберіть з перелічених фізичних одиниць одиниці вимірювання індуктивності:

Відповідь: а) ; б) ; в) ; г) .


3. Перетворення одиниць кутової швидкості. Перетворити 1 об/хв в рад/с:

Відповідь: а) ; б) ; в) ; г) .


4. Виберіть з перерахованих формул, формулу для визначення ЕРС індукції:

Відповідь: а) ; б) ; в) ; г) .


5. . За даною формулою визначається:

Відповідь: а) колова частота; б) колова швидкість; в) лінійна швидкість рівномірного руху по колу; г) доцентрове прискорення.


6. Що таке система відліку?

Відповідь: а) Тіло відліку та пов’язана з ним система координат; б) Система координат та пов’язаний з нею годинник; в) Точка відліку, пов’язана з ним система координат, годинник; г) Тіло відліку та годинник для виміру часу.


7. Вставте пропущені слова в означення: ^ Будь-яке тіло зберігає стан спокою або ... доти, доки дія сил не примусить його змінити цей стан.

Відповідь: а) рівномірний прямолінійний рух; б) рівномірний рух; в) прямолінійний рух; г) рівнозмінний рух.


8. Хто сформулював цей закон? Сила електричної взаємодії між двома точковими електричними зарядами прямо пропорційна добутку зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними; напрямлена вздовж прямої, що з’єднує ці заряди.

Відповідь: а) Ом; б) Кулон; в) Максвел; г) Ампер.


9. Людина йде зі швидкістю 1 м/с. Яка її швидкість у км/год?

Відповідь: а) 3,6 км/год; б) 0,36 км/год; в) 36 км/год; г) 1,4 км/год.


10. Провідник із струмом розташований в однорідному магнітному полі (напрями струму в провіднику і індукції магнітного поля показані на малюнку), Вектор сили Ампера, що діє на провідник, направлений:

Відповідь: а) ; б) ; в) ; г) .


11. Впишіть ядра або частинки яких не вистачає у рівнянні ядерної реакції

Відповідь: а) ; б) ; в) ; г) .


12. Якщо кут між напрямками сили та переміщення більший 900 то робота буде становити:

Відповідь: а) А>0; б) А=0; в) А<0; г) А→∞.


13. Сукупність ліній у видимій частині спектра водню назвали…

Відповідь: а) Серією Кванта; б) Серією Рідберга; в) Серією Лаймана; г) Серією Больмера.


14. Кількість коливань, що здійснює коливальна система за певний проміжок часу називається ...

Відповідь: а) часом коливання; б) періодом коливання; в) частотою коливання; г) фазою коливання.


15. Яка рівновага тіла зображена на даному рисунку?

Відповідь: а) стійка; б) нестійка; в) байдужа; г) небайдужа.


16. Яка рівновага зображена на рисунку?

Відповідь: а) стійка; б) нестійка; в) байдужа; г) небайдужа.


17. Чому дорівнює об'єм ядра сферичної форми?

Відповідь: а) ; б) ; в) ; г) .


18. З чого складаються ядра атомів?

Відповідь: а) електронів; б) протонів, нейронів; в) циклотронів; г) бетатронів.


19. На рисунку зображено графіки процесів зміни стану ідеального газу. Укажіть графік, що відповідає ізохорному охолодженню газу.Відповідь: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.


20. Дві маленькі металеві однакові кульки, заряджені однаковими за модулем різнойменними зарядами, доторкнули і розвели на попередні місця. Визначте заряди на кульках після їхнього розведення, якщо зовнішнє електричне поле відсутнє.

Відповідь: а) заряд збільшиться; б) поміняють свої заряди; в) обидві будуть незаряджені; г) нічого не зміниться.


21. На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості автомобіля від часу при прямолінійному русі. Визначте інтервал часу, коли модуль прискорення є максимальним.Відповідь: а) від 0 до 10; б) від 10 до 20; в) від 20 до 30; г) від 30 до 40.


22. Вантаж, підвішений на нитці, здійснює вільні коливання між точками А і С (див. рисунок). Визначте напрям прискорення вантажу в точці В. Затухання коливань не враховуйте.Відповідь: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.


23. Маятник настінного годинника здійснює коливання з частотою 2 Гц. Скільки разів за хвилину потенціальна енергія маятника набуває максимального значення?

Відповідь: а) 60; б) 120; в) 240; г) 360.


24. Правильно продовжте твердження: заряджена рухається чатинка НЕ випромінює електромагнітних хвиль у вакуумі, якщо вона…

Відповідь: а) здійснює коливальні рухи; б) перебуває в стані спокою; в) рухається з прискоренням; г) рухається прямолінійно рівномірно.


25. Яка із стрілок, позначених на рисунку цифрами, є зображенням стрілки АВ у плоскому дзеркалі?Відповідь: а) стрілка 1; б) стрілка 2; в) стрілка 3; г) стрілка 4.


Критерії оцінювання

Кожне завдання тесту має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти, кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 8 балів (максимальна кількість балів – 200).

Вступники, які набрали менше 140 балів з профільного предмета та менше 124 балів з непрофільного предмета, до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи