Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 209.24 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір209.24 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

економічної теорії


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012

^ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

^ Програма вступного випробування

Економічна теорія є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів з економіки. Її предмет — це виробничі відносини в їх єдності та взаємодії з організаційно-економічними відносинами і продуктивними силами. Економічна теорія досліджує закони, які керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ, та розробляє методологічні основи механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей.

Мета викладання — комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно зростають.

Завдання дисципліни — науково обгрунтувати загальні основи економічного життя суспільства; розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва; з'ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції; з'ясувати роль політекономії у розробці шляхів формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства.

^ Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Зародження і розвиток економічної теорії. Основні напрямки, школи і течії в економічній теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет економічної теорії. Тлумачення предмета економічної теорії різними школами.

Закони, принципи і категорії економічної теорії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна економічна теорія.

Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.

Функції економічної теорії. Політична економія і обґрунтування економічної політики. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

^ Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства.

Економічні інтереси

Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні фактори. Межа виробничих можливостей. Продукт виробництва. Обмеженість ресурсів. Необхідний і додатковий продукт.

Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Безмежність потреб. Закон зростання потреб.

Корисність продукту. Об'єктивна і суб'єктивна корисність продукту. Гранична корисність продукту.

Економічний інтерес, його об'єкт, функція. Інтереси і потреби:

діалектика взаємозв'язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.


^ Тема 3. Економічна система суспільства

Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил. Виробнича функція та її складові. Домогосподарства, підприємства і держава як суб'єкти економічної системи.

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко - економічні відносини.

Економічний устрій: суть та роль у житті суспільства. Економічний устрій і форми господарювання. Методологічні аспекти механізму дії і використання економічних законів людьми.

Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загальноцивілізаційний підходи до типізації суспільства.

^ Тема 4. Відносини власності

Власність як економічна категорія. Структура власності та її історичні типи, види і форми. Суб'єкти власності.

Об'єкти власності. Власність на робочу силу та підприємницький талант. Інтелектуальна власність. Власність на інформацію. Відносини власності на засоби виробництва і природні ресурси. Права власності.

Власність на засоби виробництва та способи з'єднання факторів виробництва.

Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.

^ Тема 5. Форми організації суспільного виробництва

Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси натурального господарства та його історичні межі.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Суб'єкти і об'єкти товарних відносин. Товарна форма продукту.

Товар та його властивості. Суперечності товару. Вартість і ціна: альтернативні теорії.

Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності.

Функціонування товарного господарства та його закони.

^ Тема 6. Гроші

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей. Альтернативні теорії грошей.

Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція.

Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

^ Тема 7. Витрати виробництва і прибуток

Витрати виробництва як передумова виробництва. Суть витрат виробництва. Витрати виробництва як базис конкуренції. Види витрат виробництва.

Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи.

Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норми прибутку і фактори, що на неї впливають.

^ Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ

Тема 8. Ринок: суть, функції та умови формування

Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції.

Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в Україні.

Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика.

Конкуренція і моделі ринків.

^ Тема 9. Класифікація ринків

Принципи класифікації ринків.

Ринок предметів споживання.

Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси.

Ринок капіталу та його складові.

Ринок праці та розподіл трудових ресурсів.

Ринок нерухомості та його особливості.

Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні.

Легальний і нелегальний ринки.

^ Тема 10. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу

Поняття та основні риси інфраструктури ринку.

Позичковий капітал і процент. Банки, їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Інші фінансово-кредитні установи.

Процент та його економічна природа. Межі коливання.

Суть кредиту та його форми. Банківський прибуток.

Капітал у сфері торгівлі. Витрати обігу. Роздрібна та оптова торгівля. Товарні біржі. Торговельний прибуток.

Фондова біржа. Цінні папери.

Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

^ Розділ 3. СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 11. Домогосподарства

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин.

Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів.

Доходи Домогосподарства. Витрати Домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.

Витрати на споживання. Місце Домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходу.

^ Тема 12. Підприємство і підприємництво

Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. Форми і види підприємств.

Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та централізація капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу.

Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.

Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва.

Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький дохід.

Загальні економіко - правові основи розвитку підприємництва в Україні.

Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.

^ Тема 13. Капітал і наймана праця

Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні.

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу. Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.

Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми системи. Теорії заробітної плати.

Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії.

^ Тема 14. Підприємництво в аграрній сфері

Аграрне виробництво — особлива сфера вкладання капіталу і праці. Відносини власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі.

Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. Фермерські господарства. Колективні і державні господарства. Особливості концентрації і централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві.

Рентні відносини і особливості валового і чистого доходу в сільському господарстві. Земельний податок.

Ціна на сільськогосподарську продукцію. Необхідність і сутність цінового паритету. Державна підтримка сільського господарства.

^ Тема 15. Держава та її економічні функції

Держава як суб'єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні блага і послуги.

Економічні функції держави. Захист конкуренції та антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази.

Розподіл ресурсів і суспільні блага.

Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу.

^ Розділ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС

Тема 16. Форми суспільного продукту у процесі відтворення

Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Методологічні аспекти системи національних рахунків.

Валовий внутрішній продукт, його суть і відтворювальна структура. Валовий національний продукт. Чистий національний продукт. Національний дохід. Концепції національного доходу.

Продуктивність суспільної праці та її роль у відтворювальному процесі.

Суть і види економічного відтворення: просте і розширене. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.

Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової економіки в Україні.

Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.

Національне багатство і його структура. Природне багатство. Проблеми розширеного відтворення багатства і шляхи розв'язання екологічних проблем.

^ Тема 17. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження

Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Суть розподілу національного доходу. Об'єктивні основи формування доходів населення.

Диференціація доходів населення. Проблеми багатих і бідних. Межа бідності: абсолютна і відносна. Проблеми бідних і багатих в Україні.

Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Податки і соціальні виплати. Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу.

Споживання і заощадження. Доходи населення і споживання. Схильність до споживання і заощадження.

Необхідність державного регулювання розподілу доходів. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення.

^ Тема 18. Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли

Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання. Нагромадження. Норми нагромадження. Заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні.

Матеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. Теорії і моделі економічного зростання.

Економічне зростання і економічні цикли. Економічні кризи та їх причини. Теорії циклів: дискусійні проблеми.

Продуктивність праці та економічне зростання. Фактори підвищення продуктивності праці.

Особливості розвитку економіки в Україні.

^ Тема 19. Зайнятість, відтворення робочої сили та відповідне державне регулювання

Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва.

Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття.

Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки. Державне регулювання зайнятості та його методи.

Фактори розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у відтворенні робочої сили. Закон зростання кваліфікації та професійної підготовки робочої сили.

Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.

^ Тема 20. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва

Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки. Господарський механізм: система управління економікою. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування і програмування. Фінансова система і фінансова політика в державі. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.

Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. Фіскальні методи регулювання виробництва.

Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної політики на рівень суспільного виробництва.

Удосконалення механізму господарювання в Україні.

^ Розділ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи

Економічна система капіталізму вільної конкуренції: суть і основні ознаки. Об'єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталістичної системи. Роль ринку в регулюванні економіки капіталізму. Економічні відносини та відносини власності за умов капіталізму вільної конкуренції.

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.

Фінансово-монополістичний капітал і його суть. Фінансово-монополістичні групи. Фінансова олігархія. Сучасні проблеми фінансово - монополістичного капіталу.

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи.

^ Тема 22. Економічна система сучасного капіталізму

Суть і ознаки змішаної економічної системи. Приватний акціонерний і державний сектори економіки.

Межі ринку. Державне регулювання економіки.

Методи державного регулювання змішаної економіки. Розподіл державою національного доходу і ресурсів. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення.

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати державою. Профспілки і ринок праці. Колективні договори між підприємцями і трудовими колективами.

Монополії і олігополії в умовах регульованого капіталізму. Революція в управлінні і відносинах власності. Соціальне партнерство.

Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму.

^ Тема 23. Соціалістична економічна система та її еволюція

Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і адміністративно - командна економіка.

Механізм функціонування соціалістичної адміністративно - командної економіки: директивне планування і централізоване управління. Державна власність та Її межі.

Теорія і практика товарно-грошових відносин за адміністративно - командної системи соціалізму. Планове ціноутворення.

Доходи населення, їх структура і принципи формування. Суспільні фонди споживання.

Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення в соціалістичних країнах у середині 80-х років. Загальна криза і розпад світової системи соціалізму.

^ Тема 24. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об'єктивні чинники перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Локальні і глобальні перехідні процеси.

Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються.

Економічний устрій в умовах переходу до соціально-орієнтованої економічної системи. Формування інституційних і економічних умов переходу до нової системи господарювання. Суперечності перехідної економіки.

Становлення різних форм власності. Роздержавлення і приватизація власності. Становлення і розвиток підприємництва.

Змішана економіка і соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах. Структура змішаної економіки.

Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури. Становлення державного і ринкового механізмів регулювання економіки і зайнятості.

Особливості ринкової трансформації економіки України.

^ Розділ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Тема 25. Світове господарство

Світове господарство: його суть та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною економікою.

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини.

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль.

Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій економіці.

^ Тема 26. Форми міжнародних економічних відносин

Світогосподарські зв'язки та їх форми.

Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.

Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія. Прямі та портфельні інвестиції. Міжнародні кредити.

Міжнародні валютно - фінансові відносини. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Платіжний баланс та його регулювання.

Міжнародні валютно - фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. Інші форми міжнародних економічних відносин.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

^ Тема 27. Економічні аспекти глобальних проблем

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічне зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.

Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. Еко­логічна криза та форми її прояву. Паливно - енергетична та сировин­на проблеми. Проблеми економічної відсталості окремих країн.

Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.


^ Список рекомендованої літератури


Основна література

 1. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Гражевська Н.І. Економічна теорія. Політекономія: підручник / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). — 7-ме вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2008. — 719с.

 2. Панчишин С. М., Островерх П. І., Буняк В. Б., Ватаманюк З. Г., Ватаманюк О. З. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: навч. посібник:у 2 кн. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет / Степан Михайлович Панчишин (ред.), Петро Іванович Островерх (ред.). — 4-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006.

Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. — К. : Знання, 2006 — 723с.

Кн. 2 : Мікроекономіка. — К. : Знання, 2006 — 437с.

 1. Економічна теорія /М.М.Бабяк: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 2008с.

 2. Економічна теорія /В.М.Тарасевич: Підручник затверджено МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 784 с.

 3. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка/ Л.В.Білецька: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ, ЦНЛ, 2005. – 652 с.

 4. Елецкий Н.Д., Корниенко О.В. Экономическая теория: Учебное пособие для студентов. Ростов н/Д: “Март”, 2002.

 5. Основи економічних знань /С.В.Вачевський: Підручник затверджено МОН України. Київ: ЦНЛ, 2004. – 536с.

 6. Основи економічної теорії /Л.Ю.Мельник: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 528с.

 7. Основи економічної теорії /Ю.В.Ніколенко: Підручник затверджено МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 540с.

 8. Основи економічної теорії / За ред. А.А.Чухна. – К., 2002.

 9. Основи економічних знань: Навчальний посібник під ред. ГальчинськогоА.С., К, 2002.

 10. Основи економічних знань: Навчальний посібник під ред. Мочерного С.В. – К.: “Академія”, 2002.

 11. Скворцов І. Б. Парадокси, догми і реальність економічної теорії: мікроекономіка для економістів. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2007. — 340c.

 12. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко. – К.: Вища шк. – “Знання”, 2003.

 13. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика: В 2 т.: пер. с англ. – М.: Республика, 1992.

 14. Самуэльсон П. Экономика. В 2 т.: Пер. с англ. – М.: НПО АЛГОН, 1992.


Додаткова література

 1. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія: Підручник. — 3. вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 390с.

 2. Палехова В.А. Політична економія: Підручник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". — Миколаїв, 2007. — 332с.

 3. Політична економія: Навч. посібник / Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2004.

 4. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія: підручник / Валентин Григорович Федоренко (наук.ред.). — К. : Алерта, 2008. — 486с.

 5. Бєляєв О.О., Бебело .С. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2001.
 1. Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б., Волонцевіч С.О., Двінських В.М., Демьохіна О.О. Політична економія: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський економіко-правовий ун-т / Сергій Ігоревич Архієреєв (ред.). — Х. : ТОВ "ПРОМЕТЕЙ", 2006. — 364с.

 2. Біленко Т. І., Бодров В. Г., Волинцев В. В., Глаголєва О. Б., Гримайло В. М. Політична економія: Навч. посібник / Володимир Олександрович Рибалкін (ред.), Володимир Григорович Бодров (ред.). — К. : Академвидав, 2007. — 672с.

 3. Гаршина О.К. Політична економія. Курс лекцій: для студ. екон. спец. ВНЗ / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2006. — 80с.

 4. Дмитриченко Л.І., Дмитриченко Л.А., Канівець О.П., Колесник І.В., Хімченко А.М. Політична економія: навч.-метод. посібник за кредитно-модульною системою (для студ. спец. "Економічна теорія") / Донецький національний ун-т. Обліково- фінансовий факультет. Кафедра економічної теорії. — Донецьк : Норд-Прес, 2008. — 141с.

 5. Ковальова І.Г., Корнієнко І.Г., Простяков М.Г., Філонов Л.В. Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни "Політекономія" / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти. — Миколаїв : Видавництво НУК, 2005. — 253с.

 6. Зазимко А.З. Політична економія: структурно-логічний навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 359с.

 7. Кукурудза І.І. Політична економія: матеріали до лекцій та семінарів / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Вид. 2-ге, доп. — Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2007. — 368c.

 8. Міхов Л.І., Кірова Л.Л., Скоч В.Г. Політекономія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 467с.

 9. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М., Макаренко А.П., Мельник Л.Л. Політична економія: навч. посіб. / Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. — Вид. 2-е, доопрац. і допов. — Д. : Пороги, 2008. — 186c.

 10. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: Навч. посіб.. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Знання, 2007. — 684с.

 11. Орехівський Г.А. Політекономія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К. : Каравела, 2008. — 295с.

 12. Старостенко Г.Г. Політична економія: навч. посібник для дистац. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — Вид. 2-ге, стер. — К. : Університет "Україна", 2007. — 156c.

 13. Степура О.С., Єремєєв О. С., Пономарьова Т. Ю., Степура М. О. Політична економія: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Інститут підприємництва та сучасних технологій / Олександр Степанович Степура (заг.ред.). — К. : Кондор, 2006. — 408с.

 14. Шевчук Є. С., Башнянін Г. І., Зав'ялова О. Р., Шпаргало Г. Є., Шевчик Б. М., Аніловська Г.Я. Політична економія: навч. посібник / Г.І. Башнянін (ред.), Є.С. Шевчук (ред.). — 5-те вид., стер. — Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 479с.


^ Варіант тестового завдання

1. Виберіть найбільш правильне визначення інфляції:

А) зростання цін;

Б) знецінення грошей;

В) зростання незадоволеного попиту;

Г) подорожчання товарів.


2. Що належить до складу продуктивних сил;

А) робоча сила і виробничі відносини;

Б) засоби виробництва;

В) робоча сила і засоби виробництва.


3. Економічні закони виражають:

А) суть явища;

Б) зв’язок між явищами;

В) суть економічного процесу.


4. Вартість товару це:

А) праця товаровиробника;

Б) якість товару;

В) співвідношення попиту та пропозиції

Г) кількість затраченої праці.


5. Гроші це:

А) предмет домовленості

Б) умовність, яка не має власної вартості;

В) товар, який виконує особливу функцію загального еквівалента.


6. Виберіть найточніше визначення ринку:

А) це сектор економіки, що охоплює торгівлю;

Б) це механізм узгоджень інтересів;

В) це місце купівлі-продажу.


7. Складіть перелік шкіл в історичній послідовності:

А) класична політекономія;

Б) фізіократія;

В) меркантилізм;

Г) марксизм;

Д) кейнсіанство.


8. Власність це:

А) відносини між людьми з приводу привласнення певних речей;

Б) це матеріальні і нематеріальні цінності, які привласнюються;

В) це сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними речами.


9. Що з наведених положень є споживною вартістю:

А) корисність речі;

Б) рідкісність речі;

В) конкретна праця;

Г) співвідношення попиту та пропозиції.


10. Товар це:

А) вирощені на власному городі овочі для власного споживання;

Б) масове виробництво взуття;

В) надрукована власна книга;

Г) пошитий одяг для себе.


11. Економічна категорія це: -

А) поняття, що відбиває сутнісний бік економічного явища;

Б) поняття занесене до економічної енциклопедії;

В) слово, що використовується в економічній науці.


12. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:

А) об’єктивні;

Б) суб’єктивні;

В) діють лише в людському суспільству.


13. Представники якого напряму в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації:

А) фізіократи;

Б) меркантилісти;

В) класики;

Г) кейнсіанці.


14. Усвідомлення потреб означає потребу:

А) інтересу;

Б) стимулу;

В) дії;

Г) нової потреби.


15. Хто першим ввів в користування термін “політична економія”:

А) Ф.Кене;

Б) А.Монкретьен;

В) А.Сміт;

Г) Арістотель.


16. До природних ресурсів виробництва не належать:

А) земля, ліси;

Б) водні ресурси;

В) мінеральні ресурси;

Г) обладнання.


17. Яка з перелічених властивостей не характерна для ресурсів?

А) обмеженість;

Б) різноманітність;

В) безмежність;

Г) корисність.


18. Характерними рисами натурального господарства є:

А) відсутність коопераційних зв’язків з іншими господарськими структурами;

Б) гранично повільні організаційні, технічні та технологічні зміни;

В) участь у суспільному поділі праці.


19. Риса, яка характерна для товарного виробництва та не характерна для натурального господарства:

А) обмін діяльністю між людьми;

Б) виробництво продуктів для обміну;

В) використання засобів виробництва.


20. ССП це:

А) сукупність усіх споживних вартостей створених у суспільстві за певний проміжок часу;

Б) це засоби виробництва і предмети споживання;

В) це фонд заміщення і національний доход;

Г) необхідний продукт і фонд заміщення.


21. Необхідна передумова існування товарного виробництва:

А) суспільний поділ праці;

Б) наявність розвинутої системи машин;

В) розвинута грошова система.


22. Чим товар відрізняється від продукту:

А) він здатний задовольняти потреби людини;

Б) він здатний обмінюватися на інші товари;

В) він є продуктом людської праці.


23. Хто наділений найбільшими правами відносно певного об’єкта?

А) користувач;

Б) розпорядник;

В) володар.


24. Людина, яка взяла автомобіль на прокат є:

А) користувачем;

Б) розпорядником;

В) володарем.


25. Предметом праці є:

А) те чим людини впливає на предмети праці;

Б) те на що людина впливає в процесі праці;

В) результат економічної діяльності.


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, один з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100). Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи