Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 114.05 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір114.05 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

педагогіка з методикою викладання в початковій школі


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012


^ ПЕДАГОГІКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Абітурієнти повинні мати:

уявлення про: предмет та категорії педагогіки вищої школи;вищу

школу як педагогічну систему; методи і методики педагогічних досліджень;

основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу;

педагогічну культуру викладача; культуру педагогічного спілкування

викладача та технології взаємодії; мовленнєву культуру викладача вищого

навчального закладу; студентство як соціальну групу; процес виховання і

вищому навчальному закладі; виховну роботу куратора академічної групи;

основні категорії дидактики вищої школи; організацію навчального процесу

та самостійної роботи студентів; сучасні технології у вищий освіті; специфіку

організації навчально-виховного процесу в начальних закладах нового типу;

контроль та оцінку успішності студентів; організацію науково-дослідної

роботи студентів; історію вищої освіти України та зарубіжних країн.

наукові знання про: предмет дослідження педагогічних наук; основні

методи науково-педагогічних досліджень; сутність, закономірності і

принципи процесу виховання; методи виховання, їх класифікації, умови

успішності їх застосування в різних ситуаціях; особливості виховання

студентів у колективі, вплив колективу на становлення особистості; шляхи

виховання громадянської свідомості студентів; їх світогляду; виховання

моральної культури як одного з компонентів всебічно розвиненої особистості;

характеристику процесу навчання у вищому навчальному закладі, його

особливості; закони, закономірності, принципи навчання у вищий школі;

компоненти змісту освіти, особливості їх оволодінням; історію і шляхи

реформування змісту вищої освіти; особливості навчальних планів, програм,

підручників для вищої школи; методи навчання; форми організації

навчального процесу: історію, особливості; способи організації навчальної

діяльності студентів; контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Теоретичні знання спрямовані на формування таких професійних

умінь:

o користуватися методами науково-педагогічних досліджень;

4

o створювати у практичній діяльності умови для всебічного

розвитку особистості кожного студента;

o використовувати результати вивчення особливостей кожного

студента при організації навчально-виховної роботи;

o здійснювати громадянське виховання студентів, сполучаючи

виховання рис громадянина української держави з урахуванням етнічної

причетності;

o виховувати у студентів моральну, естетичну, трудову, фізичну,

комунікативну культуру ;

o спонукати студентів до самовиховання;

o обирати для виховання найбільш доцільні за даних умов методи

і прийоми;

o здійснювати виховні впливи найрізноманітнішими способами;

o запобігати виникненню у колективі конфліктів, створювати

умови для самореалізації кожного студента у системі колективних відносин;

o включати студентів у творчу взаємодію на основі

співробітництва і суб’єкт-суб’єктних відносин;

o організовувати практичну діяльність, спираючись на основні

педагогічні закони, закономірності, принципи та правила;

o дотримуватися вимог щодо змісту освіти, враховувати

особливості побудови навчання у вищий школі;

o при навчанні студентів враховувати доцільність використання

форм організації навчально-пізнавальної діяльності;

o надавати допомогу першокурсникам в процесі їх адаптації до

навчання у вищому навчальному закладі;

o будувати навчальний процес за вимогами кредитно-модульної

системи;

o здійснювати контроль навчальних досягнень студентів

відповідно до вимог, виявляти гуманність;

5

o вивчати, узагальнювати та впроваджувати у практику роботи

нові технології навчання студентів;

o здійснювати самоосвіту та самовиховання.

^ ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Предмет і завдання педагогіки. Методи науково – педагогічних

досліджень. Розвиток, виховання та формування особистості. Основні

фактори, що впливають на розвиток особистості. Сутність та специфіка

процесу виховання.

Принципи виховання як відображення закономірностей виховного

процесу. Принципи виховання: принципи гуманізму виховання. Принципи

виховання: принципи урахування вікових та індивідуальних особливостей

школярів. Принципи виховання: принцип виховання в діяльності та

спілкуванні. Принципи виховання: принцип національного виховання.

Принципи виховання: принцип стимулювання дитини до самовиховання.

Принципи виховання: принцип цілісного підходу до виховання.

Загальна характеристика методів виховання. Вибір методів виховання.

Методи виховання: методи виховання свідомості особистості. Методи

виховання: методи формування досвіду громадської поведінки. Методи

самовиховання. Специфіка, методи та умови успішного виховання дитини в

сім’ї.

Дитячий колектив, його функції, динаміка розвитку та шляхи

згуртування.

Зміст виховання особистості школяра: моральне виховання. Зміст

виховання особистості школяра: трудове виховання. Формування політичної

культури та громадськості школярів. Діяльність дитячих громадських

організацій. Зміст виховання особистості школяра: естетичне виховання.

Зміст виховання особистості школяра: фізичне виховання. Формування

світогляду молодших школярів.

6

Сутність та функції процесу навчання. Етапи засвоєння знань учнями.

Принципи навчання: принцип виховуючого навчання. Закономірності та

принципи процесу навчання. Принципи навчання: принцип зв’язку навчання

з життям. Принципи навчання: принцип науковості освіти. Принципи

навчання: принцип доступності та посильної трудності. Принципи навчання:

принцип оптимізації процесу навчання. Принципи навчання: принцип

наочності навчання. Принципи навчання: принцип систематичності і

системності у навчання. Принципи навчання: принцип індивідуального

підходу до учнів у навчання. Принципи навчання: принцип активності і

самостійності учнів у навчанні.

Поняття про зміст освіти. Навчальний предмет. Державні нормативні

документи, що відображають зміст освіти. Зміст навчання. Вимоги до

відбору змісту навчання в школі. Види навчання: загальна характеристика.

Методи навчання. (Класифікація – за джерелом придбання знань). Методи

навчання. (Класифікація – за характером пізнавальної діяльності учнів).

Основні форми організації навчання в сучасній школі. Структура та

типологія уроків. Способи організації навчальної діяльності школярів на

уроках та інших формах навчання. Контроль за навчально-пізнавальною

діяльністю школярів.

Робота Я.А. Коменського «Велика дидактика» та її значення у розвитку

педагогіки. Видатні педагоги про початкову школу. А.С.Макаренко про

педагогічну майстерність вчителя – вихователя. В.О.Сухомлинський про

естетичне виховання молодших школярів. Проблеми виховання у

педагогічній спадщині К.Д.Ушинського. Обґрунтування ролі наочності у

навчання учнів початкових класів К.Д.Ушинським. Г.С.Сковорода про

розвиток особистості. Педагогічні погляди І.Я.Франка. Новаторство та

демократизм у практиці роботи братських шкіл України (ХІV- ХVІІ ст.).

Шкільні реформи в Росії на початку ХІХ ст. Заснування Харківських

університету та педагогічного інституту. Я.А.Коменський про вікову

періодизацію розвитку дитини і відповідну їй систему шкіл. А.Дістервег про

7

підготовку вчителя, його праця «Посібник для німецьких вчителів». Теорія

елементарної освіти Й.Г.Песталоцці. Педагогічна погляди і діяльність

В.О.Сухомлинського. Ідея народності виховання у педагогічній спадщині

К.Д.Ушинського. Теорія «вільного виховання» Л.М.Толстого. Діяльність

Л.М.Толстого в Яснополянській школі. Вимоги до вчителя у педагогічній

спадщині В.О.Сухомлинського. Педагогічна діяльність і погляди М.І.Пірогова.


^ Варіант тестового завдання

1. Укажіть варіант правильної відповіді. У який історичний період виникла система єзуїтського виховання?

а) у Стародавньому Римі;

б) в епоху раннього європейського середньовіччя;

в) у період Реформації;

г) правильної відповіді немає.

2. Хто з відомих представників зарубіжної класичної педагогіки запропонував шкільну систему, яка має вигляд: материнська школа, школа рідної мови, латинська школа, академія?

а) Я.Коменський;

б) Й.Песталоцці;

в) Й.Гербарт;

г) Ж.-Ж.Руссо.

^ 3. Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому швейцарському педагогу Й.Песталоцці:

а) класно-урочна система навчання;

б) теорія вільного природного виховання;

в) теорія “елементарної освіти”;

г) дидактика розвиваючого навчання.

^ 4. Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому німецькому педагогу А.Дістервегу:

а) теорія “елементарної освіти”;

б) теорія вільного природного виховання;

в) класно-урочна система навчання;

г) дидактика розвиваючого навчання.

^ 5. Назвіть основні змістові блоки тем курсу „Я і Україна” (Навколишній світ) (1-2 клас) – (за програмою Н.Коваль, Т.Байбари)

а) Про тебе самого; рід, родина, рідня; людина серед людей; природа навколо нас; твій рідний край; твоя країна – Україна;

б) Природа навколо нас; жива природа; нежива природа;

в) Планета Земля; твій рідний край; наша батьківщина – Україна;

г) Нежива природа; жива природа.

^ 6.Назвіть основні блоки тем курсу „Я і Україна” (Природознавство) (3 кл.) – (за програмою Т.Байбари).

а) Природа і ми; жива природа; нежива природа;

б)Планета Земля; твій рідний край; наша Батьківщина – Україна;

в)Про тебе самого; рід, родина, рідня; людина серед людей; природа навколо нас; твій рідний край; твоя країна – Україна;

г)Природа навколо нас; твій рідний край; твоя країна – Україна.

^ 7.Назвіть основні блоки тем курсу „Я і Україна” (Природознавство) (4 кл.) – (за програмою Т.Байбари).

а) Природа навколо нас; жива природа; нежива природа;

б) Планета Земля; твій рідний край; наша Батьківщина – Україна;

в)Про тебе самого; рід, родина, рідня; людина серед людей; природа навколо нас; твій рідний край, твоя країна – Україна;

г) Природа навколо нас; твій рідний край; твоя країна – Україна.

^ 8.У програмі з математики дитячих садків виділяються такі групи понять:

а) кількісна оцінка величин;

б) числові поняття, поняття про форму;

в) вимірювання, орієнтування в часі;

г) всі вище перераховані.

^ 9.Використання наочних посібників з методики математики дає змогу:

а) активізувати роботу учнів;

б) зекономити час на уроці;

в) збільшити обсяг роботи на уроці;

г) все вище перераховане.

^ 10.Вимоги до сучасного уроку математики такі:

а) чітка його цілеспрямованість;

б) теоретична і практична повноцінність змісту;

в) правильне застосування і поєднання різних форм організації пізнавальної діяльності учнів;

г) всі вище перераховані.

^ 11.Сутність теоретичного загальнонаукового методу узагальнення з методики математики полягає в:

а) тому, що додають до частини відомих об’єкту ознак нову інформацію, яка з них випливає ;

б) переході від одиничного до загального і поширенні здобутого знання на часткове, одиничне;

в) заміні об’єкта моделлю, яка містить потрібні з точки зору мети дослідження риси, властивості, відношення чи зв’язки об’єкта;

г) використанні загальних наукових положень для дослідження конкретних явищ.

^ 12. Повне нерозв’язання прикладу на дві і більше дій прирівнюють до:

а) однієї помилки;

б) двох помилок;

в) трьох помилок;

г) негрубої помилки.

^ 13.Із поданих груп кольорів виділіть холодні.

а)Синій, блакитний, фіолетовий, сірий, білий

б)Чорний, коричневий, піщаний, жовтий

в)Білий, сірий, чорний

г)Синій, зелений, блакитний, фіолетовий

^ 14.Загальний обрис голови людини у фронтальному положенні близький до:

а)прямокутника;

б)трикутника;

в)овалу;

г)кругу.

^ 15.Зображенню внутрішніх архітектурних просторів – кімнат, анфілад, зали тощо – це:

а)Інтер’єр

б)Екстер’єр

в)Архітектура

16.Зовнішній вигляд, обрис предмета – це:

а)форма;

б)композиція;

в)споглядання;

г)дизайн.

^ 17.У якій залежності перебуває суспільний, природний, історичний і онтогенетичний розвиток людини?

а) зумовлений спадковістю;

б) все взаємообумовлене;

в) поза всякою залежністю;

г) правильної відповіді немає.

^ 18.Дитиною здобуте переважно за спадковістю від батьків:

а) людський мозок, його пластичність, людські задатки, риси темпераменту і характеру;

б) людські задатки, тип нервової системи, розум;

в) інтереси, органи чуття, задатки, тип вищої нервової діяльності;

г) риси характеру.

^ 19.Вкажіть правильну відповідь. Під час письма відстань від очей дитини до парти має дорівнювати:

а) 10- 15 см;

б) 30-35 см;

в) 45-50 см;

20.Учні засвоюють відповідність позначення звука буквою i, навпаки, «озвучення» букв:

а) У добукварний період навчання грамоти;

б) У букварний період навчання грамоти;

в) У післябукварний період навчання грамоти.

^ 21.Яку нову мовну одиницю вивчають учні в букварний період?

а)Звук.

б)Букву.

в)Склад.

г)Словосполучення.

22. Протягом перерви між уроками найкраще:

а) Тихо сидіти в класі

б) Бігати коридорами

в) грати в рухливі ігри середньої інтенсивності

^ 23. Після уроків доречніше:

а) йти грати у двір із друзями

б) відразу сісти виконувати домашні завдання

в) Йти із друзями до комп’ютерного клубу

^ 24. Урок фізичної культури в школі:

а) Зовсім не потрібний

б) дуже важливий для збільшення рухової активності

в) Повинен проводитися тільки для спортивно-обдарованих дітей

^ 25.На якому eтапі букварного періоду учні вивчають ряд букв, що позначають голосні звуки (а, о, у, и, i)?

а)Добукварний період

б)На першому етапі букварного періоду.

в)На другому етапі букварного періоду

г)Правильної відповіді немає.


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, один з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100). Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи