Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 289.5 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір289.5 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

соціальної педагогіки


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012

^ СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Предмет та завдання соціальної педагогіки.

  1. Предмет, об’єкт та завдання соціальної педагогіки.

  2. Соціальна педагогіка в системі науки про людину.

  3. Основні функції соціальної педагогіки.

  4. Виникнення та становлення соціально-педагогічної практики.


Кваліфікаційна характеристика соціального педагога.

2.1. Етичний і професійний кодекс.

2.2. Професійний портрет соціального педагога.

2.3. Основні види і завдання діяльності спеціаліста.

2.4. Функції соціального педагога.

2.5. Професійні знання та уміння соціального педагога.


Основні категорії соціальної педагогіки.

3.1. Соціалізація як базова дефініція соціальної педагогіки.

3.2. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості.

3.3. Соціальна адаптація – одна з складових процесу соціалізації особистості.

3.4. Соціальне виховання – мета соціальної педагогіки.

3.5. Соціальне профілактика.

3.6. Соціальна реабілітація.


Характеристика процесу соціалізації особистості.

5.1. Види соціалізації.

5.2. Фактори соціалізації.

5.3. Механізм соціалізації.

5.4. Етапи соціалізації.

5.5. Моделі соціалізації.

5.6. Соціалізація як процес становлення студентської молоді.


Соціально-педагогічна діяльність як різновид професійної діяльності.

5.1. Об’єкти соціально-педагогічної діяльності.

5.2. Сутність понять «об’єкт», «клієнт».

5.3. Види об’єктів соціально-педагогічної діяльності.


Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності.

6.1. Принципи соціально-педагогічної діяльності.

6.2. Методи соціально-педагогічної роботи.

6.3. Прийом як складова частина методу.


Правові основи захисту дітей та молоді.

7.1. Основні напрями державної соціальної політики в Україні щодо дітей та молоді.

7.2. Міжнародні правові документи захисту прав дитини.

7.3. Правові та державні документи, що регламентують та визначають діяльність соціального педагога.


Волонтерський рух в Україні

8.1. Сутність поняття «волонтер».

8.2. Основні напрямки діяльності волонтерів


Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи.

9.1. Сім’я як соціальна група.

9.2. Типи сімей.

9.3. Функції сім’ї.

9.4. Методи та форми взаємодії соціального педагога з сім’ю.


Основні напрями роботи соціального педагога в щколі та мікрорайоні.

10.1. Функціональні обов’язки соціального педагога.

10.2.Професійні завдання соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

10.3. Основні функції соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах.

10.4. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей.


Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями.

11.1.Соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими функціональними можливостями.

10.2.Моделі соціальної реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями.

11.3. Робота з молодими інвалідами.


Соціально-педагогічна робота з молоддю.

12.1. Молодь як об’єкт соціально-педагогічної роботи.

12.2. Основні соціальні молодіжні проблеми.

12.3. Основні соціалізуючи чинники молоді в Україні.

12.4. Роль дозвілля в соціальному становленні молоді.


Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без піклування батьків.

13.1. Соціальна підтримка дітей – сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.

13.2. Традиційні та інноваційні форми опіки в Україні.

13.3. Технологія роботи з дітьми – сиротами в прийомних сім’ях.


Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації.

14.1. Поняття девіантної поведінки. Теорії девіацій.

14.2. Види девіантної поведінки.

14.3.Характеристика профілактичних програм попередження негативних явищ в молодіжному середовищі.

14.4. Форми соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, схильними до девіантної поведінки.


Соціальні служби як інститути реалізації державної підтримки

15.1. Мета та основні завдання діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді (ЦСССДМ).

15.2. Напрями діяльності ЦСССДМ

15.3. Спеціалізовані соціальні служби

15.4. Телефон довіри як форма дистанційної соціальної допомоги


ЛітератураІ.АнтоновВ. В., Медков В. М. Социология семьи.— М., 1996.

2. Бевз Г. М., Пєша І. Д. Дитина в прийомній сім'ї: нотатки психоло­га.- К.:УІСД, 2001.

3. Безпалько О. В. Зміст та напрями професійної діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах // Проблеми педагогічних техноло­гій. Вип. 2.- 2002.- С. 74-80.

4. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций. — М.: Академия, 1999.

5. Вернер Д. Реабилитация детей-инвалидов. — М., 1995.

6. Вихованці інтернатів про себе і своє життя /О. М. Балакірєва таін.- К.: УІСД, 2000.

7. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку,— К.: Академ-прес, 1999.

8. Говорун Т., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс.— Тернопіль, 1999.

9. Діти вулиці. Методичні рекомендації /Упоряд. А. Г. Зінченко. — К.:УДЦССМ, 1999.

10. Діяльність центрів соціальних служб для молоді.— К.: Академ-прес, 1999.

11. Звєрєва І. Д. Соціальио-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика. — К., 1998.

12. Иванова Ж. Е. Социология девиантного поведения. — М., 1998.

13. Іванова І. Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів.— К., 2000.

14. К. Лукас, Г. Сейден. Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства.- М.: Смысл, 2001.

15. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю.- К.: УДЦССМ, 2001.

16. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Г. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання). — К.: УДЦССМ, 2002.

17. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: Учебное посо-бие для вузов.— М.: Сфера.— 2001.

18. Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. — К.: ІЗМН, 1997.

19. Кондратьев М. Ю. Подросток в замкнутом круге общения.' — М., 1997.

20. Кравченко Р. І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навч. посібник.— К., 2001.

21. Лактионова Г. М. Социально-педагогическая работа с молодежью в крупном городе: теоретико-методические основи. — К., 1998.

22. Личко А. Е., БшпинскийВ. Л. Подростковая наркология.— М., 1991.

23. Лукашевич М. П. Соціалізація: виховні механізми і технології. — К.: ІЗМН, 1998.

24. Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади.— К.: МАУП, 2001.

25. МакаренкоА. С. Педагогічна поема. — К., 1986.

26. Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально-дезадаптированными школьниками.— К., 1997.

27. Максимова Н. Ю., Толстоухова С. В. Соціально-психологічні аспе­кти профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. — К., 2000.

28. МедведеваГ. II. Этика социальной работы.— М.: Владос, 1999. 110

29. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. — М.: Мед-пресс, 2001.

30. Мигович І. І. Соціальна робота /Вступ до спеціальності. — Ужго­род, 1997.

31. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. — М.: Владос, 1999,

32.МудрикА. В. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов /Под ред. В. А. Сластенина. — М.: Академия, 1999.

33, Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов высших педагогических заведений. — М., 2002.

34. Никитин В. А. Начала социальной педагогики: Учебное пособие. — М.: Флинта, 1998.

35. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога. — М.: ТЦ Сфера, 2001.

36. Оржехівська В. М. Профілактика правопорушень серед неповноліт­ніх.- К., 1996.

37. Основи социальной работьі /Под. ред. П. Д. Павленок.— М.: ИНФРА, 1997.

38. Пєша І. В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать­ківського піклування. — К., 2000.

39. Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / Під ред. І. Звєрєвої, Г. Лактіонової.— К., 2001.

40. Платанова С. П. Социальная педагогика.— СПб., 1998.

41. Понтон Лин. Сексуальная жизиь подростков. — М., 2001.

42. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді /О. Яременко, О. Балакірєва, Н. Бутенко та ін. - К.: УІСД, 2000.

43. Сидоров В. Н. Деятельность социального педагога: роли, функции, умения.- М.,2000.

44. Словарь-справочник по социальной работе /Под ред. Е. Й. Холостовой.— М.: Юристь, 1997.

45. Словник-довідник для соціальних педагогів та працівників /За заг. ред. А. Й. Капської. - К.: УДЦССМ, 2000.

46. Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М. А. Галагузовой. — М.: Владос, 2000.

47. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. висш. учеб. заве­дений /Подред. В. А. Никитина.— М.: Владос, 2000.

48. Социальная работа /Под ред. В. Й. Курбатова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

111

49. Социальная работа с инвалидами /Под ред. Е. Й. Холостовой. —

М., 1996.

50. Социальная работа: теория й практика: Учеб. пособие /Отв. ред. Е. Й. Холостова.- М.: ИНФРА-М., 2001.

51. Социология молодежи: Учебное пособие /Под ред. Ю. Г. Волкова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

52. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник /За ред. А. Й. Кап­ської.- К., 2000.

53. Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними можли­востями. Методичні рекомендації /Авт.-упорядники Безпалько О. В., Губарева Т.Г. - К.: Логос, 2002.

54. Соціальна робота з дітьми з особливими потребами: Методичні мате­ріали для тренера /Під заг. ред. І. Д. Звєрєвої. — К.: Науковий світ, 2002.

55. Соціальна робота: Хрестоматія— К.: ДЦССМ, 2001.

56. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання /Авт. кол.: Л. С. Волинець, Н. М. Комарова та ін. — К., 1998.

57. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах /За ред. А. Й. Капської.- К.: ДЦССМ, 2001.

58. Трубавіна І. М. Зміст та форми просвітницької роботи з батька­ми.-К.: ДЦССМ, 2000.

53. Трубавіна І. М., Бугаєць Н. А. Методи вивчення сім'ї.— К.:

ДЦССМ, 2001.

60. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною

сім'єю,- К.: ДЦССМ, 2002.

61. Фирсов М. В. История социальной работы в России.— М., 1999.

62. Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців /О. Яременко, О. Вакуленко та ін. — К., 2000.

63. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини: Методичні матеріали для тренера /За заг. ред. Г. М. Лактіоно­вої. — К.: Науковий світ, 2002.

64. ХолманА. М. Методы оценки семьи. Инструментарий для понимания й интервенций. Перевод с англ. /Под общ. ред. Л. Романенковой. —

Загюрожье, 2000.

65. Хоменаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. — М., 1993.

66. Хрестоматия по суицидологии. — К.: А.С.Д., 1995.


Зміст навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної діяльності»

Тема 1. Теоретичні засади технологій соціально-педагогічної діяльності.

Сутність соціально-педагогічної діяльності. Поняття об’єкт та клієнт у соціально-педагогічній діяльності. Професійний портрет соціального педагога і соціального працівника. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога.


^ Тема 2. Соціальні технології і технології соціальної роботи.

Поняття соціальних технологій, технологій соціальної роботи. Компоненти соціальної роботи. Класифікаційні ознаки та структура соціальних технологій, технологій соціальної роботи. Соціологічні, психологічні, організаторсько-розпорядницькі методи соціальної роботи.


^ Тема 3. Технології соціально-педагогічної роботи.

Поняття технології соціально-педагогічної діяльності. Критерії ефективності процесу технологізації соціально-педагогічної роботи. Класифікація та риси технологій соціально-педагогічної роботи. Основні складові соціально-педагогічних технологій. Умови реалізації соціально-педагогічних технологій. Загальні і прикладні технології соціально-педагогічної роботи. Фактори, які впливають на розробку технологій соціально-педагогічної роботи.


^ Тема 4. Форми та методи соціально-педагогічної діяльності.

Методи соціально-педагогічної діяльності. Педагогічні методи: методи формування свідомості, методи організації діяльності, методи стимулювання діяльності, методи самовиховання. Психологічні методи: методи психодіагностики, психотерапевтичні методи, психокорекційні методи, психологічне консультування. Методи соціальної роботи: аналіз соціуму, соціальна вулична робота, робота в громаді, метод «рівний-рівному». Поняття форми соціально-педагогічної роботи. Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи.

^ Тема 5. Технології індивідуальної та групової соціально-педагогічної роботи.

Індивідуальна соціально - педагогічна робота, орієнтована на вирішення проблем об’єкта. Етапи та фази індивідуальної соціально-педагогічної роботи. Специфіка та призначення групової роботи соціального педагога. Особливості розподілу груп, їх види та мета. Ресурси групи. Фактори, які сприяють і перешкоджають груповій соціально-педагогічній роботі. Етапи групової соціально-педагогічної роботи.


^ Тема 6. Технології реалізації соціальним педагогом діагностичної, консультативної та терапевтичної функцій.

Поняття соціальної, педагогічної та соціально-педагогічної діагностики. Комплексна психолого-педагогічна діагностика. Загальна характеристика та види соціально-педагогічного спілкування, як засобу консультативної допомоги. Сутність і зміст поняття терапія. Методи терапевтичного в практиці соціально-педагогічної роботи.


^ Тема 7. Технології соціально-педагогічної роботи з cім’ями.


Завдання соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Типологія видів сімей, що потребують допомоги та підтримки соціального педагога. Технології діагностики сім’ї. Соціально-педагогічна паспортизація сім’ї. Методика створення генограми. Технології соціально-педагогічного сімейного консультування. Специфіка роботи соціального педагога з молодою сім’єю; із студентською сім’єю; із кризовими сім’ями.


^ Тема 8. Технології роботи соціального педагога в закладах освіти.

Школа як складний соціально-виховний феномен і провідний інститут соціального виховання. Функції соціального середовища школи. Вимоги до особистості соціального педагога. Професійні завдання та напрями роботи соціального педагога в закладах освіти. Соціальна паспортизація класних шкільних колективів – як технологія. Оцінка результативності професійної діяльності соціального педагога.


^ Тема 9. Технології соціально-педагогічної роботи з особами девіантної поведінки.

Важковиховуваність як передумова виникнення відхилень у поведінці підлітків. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації. Особистісно-орієнтований підхід щодо подолання дезадаптації. Технології паспортизації дітей групи ризику. Технології профілактики та попередження соціально-негативних форм девіантної поведінки. Адитивна поведінка: поняття і сутність. Форми і методи профілактики адиктивної поведінки серед учнівської молоді.


^ Тема 10. Технології соціально-педагогічної допомоги і підтримки осіб з обмеженими можливостями.

Класифікація клієнтів з обмеженими можливостями. Завдання соціального педагога в роботі з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями. Технології вивчення особистості з обмеженими можливостями. Соціально-педагогічний супровід осіб з обмеженими можливостями.


^ Тема 11. Технології соціально-педагогічної діяльності, що спрямована на творчий розвиток особистості.

Завдання виховання людей з високим творчим потенціалом. Поняття «творча особистість», «творчість». Психофізіологічні особливості обдарованості. Структура творчої особистості. Види обдарувань та типи творчої роботи з обдарованими дітьми та молоддю. Технології виявлення, діагностики обдарованості. Специфіка соціально - педагогічної роботи в будинках творчості, клубах, студіях, спеціалізованих класах ЗОШ 1-III, ліцеях, гімназіях.


Література

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) /А Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. X. Вайнола. Заг. ред. І. Звєрєвої та Г. Лактіонової.— К.: Наук, світ, 2001,— 129 с.

 2. ^ Аникеева Н. II. Воспитание игрой: Кн. для учителя. — М.: Просве- ение, 1987,- 143 с.

 3. Баранчик С. Духовність в Україні і ЗМІ //Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. — К., 1999.- Т. 15,- С. 589-597.

 4. Безпалько О. В., Едель С. В. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей. — К., 2001.

 5. Бондаренко А.К., А. Й. Матусик А.Й. Воспитание детей в игре. — М.: Просвещение, 1983,— 192 с.

 6. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості. — Харків: Фоліо, 1996,- 237 с.

 7. Бочарова В. Г. Социальная работа: знакомство с профессией. — М., 1994.

 8. Вавіна В., Жук Т. Навчання та реабілітація дітей та молоді з пору­шенням зору //Дефектологія,— 1996,— № 1,— С. 19-23.

 9. Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога. — М.: Изд. центр "Академия", 2001.— 160 с.

 10. Вернер Д. Реабилитация детей-инвалидов. — М., 1995.

 11. Виховання дітей з особливими потребами в сім'ї,- К., 1998.

 12. Виховання дітей з особливими потребами в сім'ї / За ред. Л. П. Фа- лінської. — К., 1998.

 13. Волонтерський рух в Україні: Тенденції розвитку /Вайнола Р. X., Капська А. Й., Комарова Н. М. — К.: Академпрсс, 1999.

14.1'арбузов В. И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье,— СПб., 1997."

  1. Гільбух /О. 3. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагности­ка, педагогіка, — К.: РОВО "Укрвузполіграф", 1992. - 84 с.

  2. Групповая психотерапия / Под ред. Б. Д. Карвасарскою, С. Ледера. — М., 1990,- 378 с.

 1. Даніелс Р., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до системи загальноосвітніх класів. — Львів, 2000.

 2. Дети улицы: Что нужно знать для успешного овладения проек­том. — Великобритания. ЮНИСЕФ, 1998.

 3. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: Сучасний стан і перспективи розвитку /Керівник авт. кол. Толстоухова С. В. — К., 1999.

 4. Діяльність центрів ССМ по літньому оздоровленню дітей та молоді: // Зазаг. ред. Толстоухової C.B., Пінчук І. М.~^ К.: УДЦССМ, 2000.

 5. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей,— М.: Просвещение, 1987,— 205с. (Психо­логическая наука — школе).

 6. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя. — М.: Пе­дагогика, 1987.— 159 с.

 7. Зайцевська Т. Ю. Вулична робота з дітьми вулиці // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції /За ред. І. В. Козубовсь- кої, І. І. Міговича. — Ужгород, 1999,— Ч. 1,— С. 262-267.

 8. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. — М.: Педагогика, 1989.

 9. Игры — обучение, тренинг, досуг: в 4-х кн. /Под ред. В. В. Пет русинского. — М.: Новая шк.,1994.— 368 с.

 10. Іванова І. Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів. — К., 2000.

 11. Кадровое обеспечение социальных служб: подготовка и переподго­товка /Отв. ред. Е. И. Холостова. — М., 1994.

 12. Как помочь ребенку, больному церебральным параличем /Хельмут Кнупфер, Фридрих Вильгельм Ратне. — Марбург, 1994.

 13. Каникулы: игра, воспитание: Кн. для учителя / О. С. Газман и др. - М., 1986.

 14. Кан-Калик В. А., Никандров //. Д. Педагогическое творчество.— М.: Педагогика, 1990,- 144с.

 15. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить /Пер. с англ. 3. П. Вольской. — М.: Оникс, 1994.- 224 с.

 16. Кичук Н. В. Формування творчої особистості вчителя,— К.: Ли- бідь, 1991,- 98 с.

 17. Коваль JJ. Г., Зверева I. Д., Хлебік С. Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. — К.: 13МН, 1997.— 39 с.

 18. Лекции по технологии социальной работы. В 3-х ч. /Под ред. Холостовой E. И. Часть 1. M.: Социально-технологический институт, 1998. "

 19. . Лендрет P. Л. Игровая терапия: искусство отношений. Пер. с англ. /Предисл. А. Г. Варга. — М.: Международн. пед. академия, 1994; АО "Сфера", 1994,- 160 с.

 20. Лук А. Н. Психология творчества. — М.: Наука, 1978.— 127 с.

 21. Лук' япецьТ. І. Рекламний менеджмент. — К.: КНЕУ, 1999.

 22. Лукашевич М. П. Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб,- К.: МАУП, 2002,- 136 с.

 23. Лютий В. Н. "Робочі матеріали по темі: Взаємодія зі засобами масо­вої інформації в соціальній роботі" / Теорія і практика соціальної роботи: профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. — К.: Христи­янський дитячий фонд; Академія праці і соціальних відносин, 2000.

 24. Матвеев Ф. Психические нарушения при дефектах зрения и слу­ха.- М., 1987.

 25. Мистецтво життєтворчості особистості; Наук.-метод, посібник: У 2 ч. /Ред. рада: В. М. Доній, Р. М. Несен, Л. В. Сохань, I. Р. Ермаков та ін. — К.: ІЗМН, 1997. — Ч. 1: Теорія і технологія життєтворчості. — 392 с.

 26. Молодь і дозвілля: теорія, методика і практика роботи з підлітками Та молоддю за місцем проживання /7 О. В. Беспалько, А. Й. Капська, В. Т. Куєвда, К. В. Щербакова, — Редкол.: А. И. Капська (голова) та ін.- Вип. 1,- К.: А. Л. Д., 1994,- 125 с.

 27. Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці. — К.: Знан­ня, 1989. - 48 с.

 28. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Під кер. Борщевської Л. В., ЗіброваЛ. В., Іванова І. Б, — К.: УІСД, 1999.

 29. Немежанская Е. А. Это волшебное слово "игра". Сборник,— К.: Молодь, 1978.- 150 с.

 30. Никитин В. А. Начала социальной педагогики: Учебное пособие.— М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998.

 31. Овчарова Р. В. Книга социального педагога.— М.: ТЦ "Сфера", 2001,- 480 с.

 32. Попов С. В. Рекламное дело. — М.: Просвещение. — 2000.

 33. Психология творчества /Под ред. Я. А. Пономарева.— М.: Нау­ка, 1990,- 224 с.

 34. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посіб­ник,- К.: ІЗМН, 1996,- 236 с.

 35. Рожков И. Я. "Международное рекламное дело". — М.: Юннтн "Банки и биржи". — 1994.

 36. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О. Яременко, О. Балакірєва, Н. В у тенко, О. Вакуленко та ін. — К.: Український інститут соціальних дослі­джень, 2000.

 37. Российская энциклопедия социальной работы /Под ред. А. М. IIa нова, Е. И. Холостовой. — М., 1997.

 38. Рудестам К. Групповая психотерапия: Психокоррекционные груп­пы: теория и практика / Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1990,— 367 с.

 39. Сысоева С. О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний посібник, - К.: ІСДОУ, 1994.- 112 с.

 40. Слепоглухонемота: исторические и методологические аспекты. — М., 1989.

 41. Социальная работа /Под общ. ред. В. И. Курбатова. Серия "Учеб­ники, учебные пособия". - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000. — 576 с.

 42. Социальная работа: теория и практика: Учебн. пособие. /Отв. ред. проф. Е. И. Холостова, проф. А. С. Сорвика. — М.: ІНФРА-М, 2001,- 427 е. - (Серия "Высшее образование").

 43. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. /За заг. ред. А. Я. Ходорчук. - К.: ДЦССМ, 2002,- 177 с.

 44. Соціальна робота з людьми з особливими потребами /Упоряд. О. В. Безпалько та ін. / Під заг. ред. I. Д. Звєрєвої. — К.: Наук. світ. 2002,- 55 с.

 45. Справочное пособие по социальной работе /Ред. А. М. Панов, Е. И. Холостова. — М.: Юристь, 1997.

 46. Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. — М.: Академический Проект, 2000.— 496 с.

 47. Технологии социальной работы: Учебн. под общ. ред. проф. Е. И. Хо­лостовой. - М.: ИНФРА-М, 2001,- 400 е.- (Серия "Высшее образование").

 48. Технология социальной работы: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. И. Г. Зайнышева. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000,- 240 с.

 49. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах /За ред. проф. А. Й. Капської.- К., 2001,- 140 с.

 50. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Капської А. Й. — К., 2000. — 372 с.

67 Фурдеії С. Г. Понятие социальной технологии // Социальная рабо­та /Под общей ред. проф. В. И. Курбатова, — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

68. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педа- | гога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, — М.: Издатель­ский центр "Академия", 2002. — 272 с. 69. Шептенко Г1. А., Воронина Р. А. Методика и технология работы Социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В. А. Сластенина. — М.: Издательский центр "Академия", 2001. — 208 с.


Варіант тестового завдання

 1. Професійна компетентність соціального педагога - це:

а) основні знання і уміння, якими повинен володіти соціальний педагог

б) єдність теоретичної і практичної готовності соціального педагога до здійснення соціально-педагогічної діяльності

в) посадові обов’язки соціального педагога

г) узагальнені вимоги до підготовки соціального педагога

 1. ^ Педагогічні відхилення від норми - це:

а) відхилення в одержанні загальної освіти

б) відхилення в одержанні професійної освіти

в) розумова відсталість

г) обдарованість

 1. ^ Власні категорії соціальної педагогіки:

а) соціальне навчання

б) соціум

в) соціалізація

г) реабілітація

 1. Запозичені категорії соціальної педагогіки:

а) соціально-педагогічна діяльність

б) соціальне виховання

в) соціальне навчання

г) соціальна реабілітація

 1. ^ Рівню високого ризику залучення дітей до вживання спиртних напоїв відповідають такі мотиви:

а) комунікабельність

б) підвищити настрій

в) розслабитися

г) тимчасово відійти від відповідальності

 1. ^ Початковому рівню залучення дітей до вживання алкоголю відповідають такі мотиви:

а) залучитися до світу дорослих

б) підвищити настрій

в) бути як всі

г) розслабитися

 1. ^ Рівню епізодичного вживання алкоголю відповідають такі мотиви:

а) розслабитися

б) бути впевненим у собі

в) підвищити тонус

г) весело провести час у компанії

 1. ^ Соціальна педагогіка - це:

а) галузь педагогічної науки, об’єктом дослідження якої є дитина, а предметом вивчення – закономірності соціалізації дитини

б) галузь педагогічної науки, яка вивчає закономірності навчання і виховання

в) галузь практичної діяльності з надання допомоги та підтримки людям, що опинилися у скрутній ситуації

г) всі відповіді вірні

 1. ^ Соціальна активність соціального педагога - це:

а) свідома, цілеспрямована діяльність людини, орієнтована як на перетворення об’єктивних соціальних умов так на формування соціальних якостей власної особистості

б) характеристика діяльності, що визначається соціальними можливостями людини

в) сукупність соціально значущих дій, які здійснює суб’єкт у різних сферах і на різних рівнях соціальної організації суспільства

г) творчий потенціал соціального педагога

 1. ^ Соціальне виховання – це:

а) цілеспрямований процес і результат передачі соціальних знань і формування соціальних умінь і навичок у дітей

б) цілеспрямований процес формування якостей особистості дитини необхідних їй для успішної соціалізації

в) процес засвоєння індивідом системи знань, соціальних норм і культурних цінностей

г) соціально організована передача соціального досвіду особистості та розвитку її потенційних можливостей

 1. ^ Сукупність змісту, форм, методів, засобів і контролю соціально-педагогічної діяльності це:

а) методика соціально-педагогічної діяльності

б) технологія соціально-педагогічної діяльності

в) педагогічні умови соціально-педагогічної діяльності

г) шляхи реалізації соціально-педагогічної діяльності

 1. ^ Традиційними формами опіки дітей-сиріт в Україні є:

а) усиновлення( удочеріння)

б) прийомна сім’я

в) інститут прийомної сім’ї

г) дитячий будинок сімейного типу

 1. ^ Моделі соціальної підтримки людей з обмеженими функціональними можливостями:

а) соціальна, медична, політико-правова, культурного плюралізму

б) медична, політико-правова, соціальна, інтегративна

в) політична, соціальна, прогностична, медична

г) правова, медична, охоронно-захисна, культурного плюралізму

 1. ^ Волонтерська допомога дітям і молоді, яким встановлено інвалідність включає такі функції (за А Й Капською):

а) посередницька, побутова, реабілітаційна, творча, стимулююча, технічна

б) посередницька, комунікативна, побутова, реабілітаційна, технічна, творча

в) реабілітаційна, захисна, побутова, творча, посередницька, технічна

г) технічна, побутова, творча, ознайомлюючи, реабілітаційна, посередницька

 1. ^ Об’єкти соціальної реабілітації:

а) люди з обмеженими функціональними можливостями, невстигаючі, діти-сироти, безробітні

б) жертви фізичного, психічного та сексуального насилля, діти-сироти, безробітні, люди з обмеженими функціональними можливостями

в) люди з обмеженими функціональними можливостями, непрацездатні, діти-сироти, жертви фізичного, психічного та сексуального насилля

г) діти-сироти, люди з обмеженими функціональними можливостями, безробітні, молоді сім’ї

 1. ^ Діяльність соціального педагога з сім’єю вимагає такі складові соціально-педагогічної допомоги:

а) психологічна, освітня, інформаційна

б) освітня, посередницька, психологічна

в) посередницька, освітня, координаційна

г) психологічна, посередницька, корекційна

 1. ^ Соціально-психологічні механізми соціалізації:

а) імпринтінг, міжособистісний механізм соціалізації, інтеріоризація, рефлексія, ідентифікація, наслідування

б) наслідування, імпринтінг, ідентифікація, рефлексія, екстеріоризація, інтеріоризація

в) рефлексія, стихійний механізм соціалізації, імпринтінг, наслідування, інтеріоризація, ідентифікація

г) ідентифікація, інституційний механізм соціалізації, рефлексія, екстеріоризація, імпринтінг, наслідування

 1. ^ Соціально-педагогічні механізми соціалізації:

а) традиційний механізм соціалізації, наслідування, міжособистісний механізм соціалізації, інституційний механізм соціалізації

б) інституційний механізм соціалізації, наслідування, міжособистісний механізм соціалізації, ідентифікація

в) стилізований механізм соціалізації, міжособистісний механізм соціалізації, інституційний механізм соціалізації, стихійний механізм соціалізації

г) ідентифікація, міжособистісний механізм соціалізації, традиційний механізм соціалізації, інституційний механізм соціалізації

 1. Автор визначення соціальної педагогіки: „комплексна науково-практична дисципліна про соціальне виховання поколінь, яка виникла на перехресті педагогіки, соціології, культурології та психології”

а) А.Й. Капська

б) А.В. Мудрик

в) В.Г. Богарова

г) Л.І. Міщик

 1. Автор визначення соціальної педагогіки: „ наука, яка розкриває вплив на педагогічний процес конкретних соціокультурних умов, які виконують роль посередника між соціальним середовищем і окремими галузями педагогічного знання, тісно пов’язана з цивілізацією розвитку суспільства і з становленням соціально-гуманних відносин”

а) А.Й. Капська

б) А.В. Мудрик

в) В.Г. Богарова

г) Л.І. Міщик

 1. Автор визначення соціальної педагогіки: „галузь педагогіки, яка досліджує соціальне виховання як соціальний інститут, тобто виховання вікових груп і соціальних категорій людей, що здійснюється як в організаціях, які спеціально для цього створені, так і в організаціях, для яких виховання не є основною функцією”

а) А.Й. Капська

б) А.В. Мудрик

в) В.Г. Богарова

г) Л.І. Міщик

 1. ^ Функції соціальної педагогіки:

а) координаційна, соціально-правова, виховна

б) соціально-реабілітаційна, координаційна, соціально-правова

в) виховна, соціально-реабілітаційна, координаційна

г) соціально-правова, виховна, соціально-реабілітаційна

 1. ^ Оберіть автора такого визначення: „соціалізація - це розвиток і саморегуляція людини протягом усього життя в процесі засвоєння і відтворення культури суспільства”

а) А.Й. Капська

б) А.В. Мудрик

в) Л.І. Міщик

г) М.А. Галагузова

 1. ^ Види соціальної допомоги:

а) медико-соціальна, профілактична, психолого-педагогічна

б) психолого-педагогічна, матеріальна, профілактична

в) профілактична, медико-соціальна, матеріальна

г) медико-соціальна, матеріальна, психолого-педагогічна

 1. Визначте вид профілактики, для якої характерний комплекс соціальних, освітніх і медико психологічних заходів, спрямованих на відновлення особистісного і соціального статусу людини, повернення її в сім’ю, освітній заклад, трудовий колектив, до суспільно-корисної діяльності:

а) первинна

б) вторинна

в) третинна

г) загальна


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, один з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100).

Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи