Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 152.42 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір152.42 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

української мови та літератури


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012


^ УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


Програма вступного випробування

^ УКРАЇНСЬКА МОВА


Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які,

дзвінкі і глухі. Подовжені звуки.

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.

Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж. Склад.

Наголос.

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення

приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у в, і

— й. Орфограма. Орфографічна помилка.

Правила вживання апострофа, м'якого знака. Подвоєння букв на

позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних

звуків. Написання слів іншомовного походження.

^ Будова слова, словотвір і орфографія

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення

змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків. Вимова і

написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі. Змінювання і

творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни

приголосних при творенні слів. Правопис складних і складноскорочених слів.

^ Лексикологія і фразеологія

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і

багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Синоніми, антоніми,

омоніми. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені

слова. Застарілі слова. Неологізми. Поняття про фразеологізми.

Фразеологізми в ролі членів речення.

^ Морфологія і орфографія

Поняття про самостійні та службові частини мови.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні

ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні

назви. Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні

іменники. Способи творення іменників. Правопис відмінкових закінчень

іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.

Прикметник як частина мови: загальне значення,

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні

прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння

прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення

прикметників. Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів

прикметників. Написання складних прикметників.

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні

ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел,

дробових та збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. Відмінювання

кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників.

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні

ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників.

Правопис займенників.

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки,

синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (дійсний,

умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова I і II дієвідмін. Особа і число (в

теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи творення

дієслів. Правопис дієслів.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення,

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх

творення. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.

Безособові дієслівні форми на -но, -то. Правопис дієприкметників.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення,

морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і

доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис

дієприслівників.

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні

ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх

творення. Правопис прислівників.

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні

прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і

підрядності. Правопис сполучників разом і окремо.

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та

модальні частки. Написання часток бо, но, то, от, таки. Не з різними

частинами мови.

^ Вигук як частина мови. Правопис вигуків.

Синтаксис і пунктуація

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом

вираження головного слова.

^ Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні,

запитальні, спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок;

присудок простий і складений; додаток, означення, обставини) і способи їх

вираження. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.

Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові

знаки при прикладках і порівняльних зворотах. Речення двоскладні і

односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення. Тире

в неповних реченнях. Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при

однорідних членах речення. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові

знаки при однорідних членах речення. Звертання і вставні слова

(словосполучення, речення). Розділові знаки при них. Відокремлені

другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі). Розділові знаки при

відокремлених членах.

^ Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове

речення. Складнопідрядне речення зі сполучниками і сполучними словами.

Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними.

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому

реченні. Складне речення з різними видами сполучникового і

безсполучникового зв'язку. Розділові знаки в ньому. Пряма й непряма мова.

Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.

^ Відомості про мовлення

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати

(той, хто говорить чи пише) і адресант мовлення, мета й умови спілкування,

повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка

висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання,

читання, слухання. Основні вимога до мовлення: змістовність, послідовність,

багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві

помилки. Етика спілкування й етикет.

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку речень

у тексті. Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній,

офіційно-діловий і публіцистичний. Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, міркування.


^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


Давня українська література

Розвиток літописання Київської Русі. Жанрова своєрідність "Повісті

временних літ".

Історична основа "Слова о полку Ігоревім". Провідна ідея поеми та

художні засоби її втілення. Система образів у "Слові о полку Ігоревім".

Козацькі літописи. Загальна характеристика. Образ Богдана

Хмельницького в '"козацьких" літописах.

Г.С.Сковорода – видатний мислитель ХУІІІ ст. Збірка "Сад божественних

пісень".

^ Українська література ХІХ - початку XX ст.

І.Котляревський – перший класик нової української літератури, видатний

просвітитель. "Енеїда" Івана Котляревського – першій твір нової української

літератури. Зв’язок «Енеїди» з національними традиціями, зарубіжною і ро-

сійською літературами. Поняття про бурлеск і травестію.

Становлення української драматургії. Драматичні твори ("Наталка

Полтавка", "Москаль-чарівник"), їх художні особливості. Новаторський

характер п'єси Котляревського "Наталка Полтавка". Система образів, засоби їх

розкриття.

Просвітительський реалізм І.П.Котляревського.

Г.Ф.Квітка-Основ'яненко – перший прозаїк нової української літератури,

Сентиментально-реалістична повість "Маруся, її ідейно-тематичне

спрямування. Ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України у повісті.

Творчий шлях Т.Г. Шевченка, еволюція його художнього методу. Лірика і

балади раннього періоду.

Лірика періоду "трьох літ":. її громадянський пафос і висока художня

довершеність. Ідейно-естетичні погляди поета того часу. Мрії Т.Шевченка про

щасливе майбутнє України.

Сатира письменника. її народний характер. Тематичне, жанрове і

стильове багатство поем "Сон" ("У всякого своя доля"). "Кавказ", "І

мертвим, і живим...". Прометей – символічний образ нескореного народу (за

поемою "Кавказ" Т.Г.Шевченка).

Поетична творчість П.Куліша. "Чорна рада» П.Куліша – перший

історичний роман в українській літературі. Зображення козацького лицарства в

ньому та осмислення історичного минулого України.

Творчість Марка Вовчка. Розповідна майстерність письменниці.

Творчість І.Нечуя-Левицького. Літературні традиції і новаторство

письменника.

Творчість Панаса Мирного. Роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?",

його тематика, образи, засоби їх типізації; мова твору. Своєрідність композиції

роману. Поняття про соціально-психологічний роман.

Життєвий І творчий шлях І.Франка, становлення І.Франка як поета, його

роздуми про "секрети поетичні". Збірка "З вершин і низин", її новаторство,

злободенність тематики, художня досконалість та перекладання на музику

кращих творів. Збірки поезій "Зів'яле листя", "Мій Ізмарагд", "Із днів журби"

та ін. Причини їх появи та джерела. Ліричний герой поетичної драми "Зів'яле

листя". Вміння автора поєднати в поезіях соціальні, революційні, філософські

та інтимні мотиви.

Драматичні твори, їх тематика, жанри і стильові особливості. Ідейно-

художній аналіз соціально-побутової драми «Украдене щастя», її конфлікти,

реалізм і типовість образів.

Українська література кінця XIX - початку XX ст. Тематика, жанри і

стильові особливості поезії, прози і драматургії цього часу.

М.Коцюбинський, його ідейно-естетичні погляди. Творчі пошуки у 80-90-

х роках XIX ст. ідейно-художній аналіз різних за проблематикою, жанрами і

стильовими особливостями творів "Харитя", "Ціпов'яз", "Хо", "Дорогою ці-

ною" і "Цвіт яблуні". Ідейно-художній аналіз новели "Intermezzo". Проблема

позитивного героя в новелах. М.Коцюбинський – майстер психологічної

новели.

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Суспільно-політичні та

естетичні погляди поетеси. Основні мотиви, образи, художня специфіка

громадсько-політичної лірики Лесі Українки. Драматургія, її тематика,

жанрова різноманітність і новаторство. Філософська ідея, система образів,

поетична символіка, особливості композиції драми-феєрії "Лісова пісня".

Поняття про її жанр. Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате

життя у драмі-феєрії "Лісова пісня". Творчість Лесі Українки – визначне

явище світової культури.

В.Стефаник – великий майстер соціально-психологічної новели.

Життєвий і творчій шлях, літературно-естетичні погляди. Тематика, образи,

художня специфіка новел. Твори Василя Стефаника – шедеври світової

новелістики. Особливості творчого методу письменника, жанрова і художня

своєрідність його творів.

О.Кобилянська – визначна представниця демократичного напрямку в

українській літературі. Повісті "Людина" і "Царівна", композиція,

особливості творення образів, мова і стиль. Новели. Ідейно-художні

особливості повістей "Земля" і "У неділю рано зілля копала". Використання

засобів лірики й драми в епічному творі.

^ Українська література XX століття

Своєрідність української літератури початку XX ст.

Розвиток української поезії 20-30 рр. Жанрово-стильове багатство

ліричних творів.

Характеристика творчості П.Тичини. Провідні збірки. Особливості стилю

письменника. Вияв українського модернізму у ранній творчості митця. Естетичні

засади поезії П.Тичини.

М.Рильський – неординарний майстер ліричної поезії. Розмаїття тем і

мотивів, психологічна наповненість і витонченість поетичних образів у ліриці

М.Рильського. Відстоювання високої культури поетичної творчості в

угрупуванні неокласиків. Поетична творчість неокласиків (М.Зеров,

П.Филипович, М.Драй-Хмара. Ю.Клен). Загальна характеристика.

В.Сосюра – визначний поет-лірик. Провідні мотиви лірики. Особливості

стилю письменника. Початок літературної творчості В.Сосюри. "Червона зима" –

поема про громадянську війну. Драма поета і драма особистості. Ілюзії автора,

навіяні ідеологічною системою. Автобіографічна основа поеми. Інтимна лі-

рика В.Сосюри.

Вольовий характер ліричного героя творів Євгена Маланюка. Тема

історичної долі України, протест проти безправності на Україні,

проголошення потреби формування нової, національно свідомої

особистості. Ідея української державності у поезії Є.Маланюка.

зображення "степової Еллади". Посилення трагедійності світовідчуття

Є.Маланюка у пізніх поезіях.

Творчість Володимира Винниченка і її місце в літературному процесі.

Тематика, гуманістичний пафос прози та драматургії. Характеристика одного

прозового твору. Реалістичне зображення людських характерів у творах

Володимира Винниченка.

Трагізм життєвої долі М.Хвильового та його героїв. Суперечність між

гуманістичними, вселюдськими ідеалами й жорстокою дійсністю

громадянської війни, роздвоєння особистості ("Я (Романтика)'", "Мати").

В.Підмогильний. Продовження інтелектуальної, філософсько-

психологічної лінії в українській літературі початку XX ст. тематичне розмаїття

прози митця; тема міста й села ("Місто").

Національно-патріотичне піднесення та літературне пожвавлення 1941-

1945 рр., спричинене-боротьбою проти фашизму. Розкриття основної теми

Батьківщини-України в широких соціально-політичних та духовно-історичних

аспектах в ліриці П.Тичини, М.Рильського, М.Бажана, А.Малишка, В.Сосюри.

Сміливість постановки питань про долю українського народу,

своєрідність художньої форми творів О.Довженка. Провідні ознаки стилю

О.Довженка, їх виявлення у "Повісті полум'яних літ". Роздуми про джерела

духовного формування людини та ознаки національно-органічного способу

мислення у кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна".

Проблема боротьби добра і зла в романі У.Самчука "Марія".

Своєрідне розкриття теми існування людини в тоталітарному суспільстві,

пошуки форм боротьби з тоталітаризмом у прозі У.Самчука.

Загальна характеристика літературного процесу 60-70-х років XX ст.

Літературне шістдесятництво. Провідні мотиви лірики "шістдесятників"

(Л.Костенко, І.Драч, В.Симоненко. В.Стус, М.Вінграновський та ін.). Виклик

бездуховності, описовості, догматизмові, проголошення свободи творчого

самовираження митця. Поєднання традиції і новаторства у поезії

Л.Костенко, В.Симоненка, М.Вінграновського, І.Драча. Мужність і стійкість

ліричного героя В.Стуса у нерівній боротьбі зі злом і неправдою.

Творчість Д.Павличка. Любов до рідної мови, розуміння її значення як

основи духовності народу, гнівний осуд перевертнів, що зраджують рідну

мову у віршах "О слово рідне, хто без тебе я?.."'. "Ти зрікся мови рідної",

"Якби я втратив очі, Україно...". Ставлення до землі, хліба, до людської праці як

критерію морально-етичних якостей людини у вірші "Коли ми йшли удвох з

тобою".

Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова Л.Костенко, громадянська

наснаженість її поезій, висока художня культура, багата образність, глибина

думки, афористичність вислову.

Історична основа роману у віршах "Маруся Чурай". Народнопісенні

джерела. Основний конфлікт - між вірністю та зрадою, високою духовністю

та приземленими матеріальними інтересами. Проблема митця і народу, ролі

мистецтва в житті й боротьбі за національне визволення. Філософське

осмислення історичного минулого України, проекція на сьогодення.

Іван Драч – поет невпинного пошуку нового змісту й форм вираження

буття людей доби НТР, планетарних конфліктів, навислої над людством

загрози воєнної катастрофи. Проблема Чорнобильської трагедії в українській

літературі. «Чорнобильська мадонна". Символічний ряд поеми.

Постмодернізм в українській літературі.


^ Варіант тестового завдання

1. У поданих словосполученнях:

дівоча коса, нагострена коса, коса водойми

підкреслені слова становлять собою вияв:

А. багатозначності Б. омонімії В. синонімії Г. антонімії


^ 2. У якому із запропонованих варіантів усі слова в родовому відмінку однини мають закінчення –у, -ю:

А. сад, текст, товар, хор, понеділок, Новгород Б. Андрій, Дмитро, атлас, гурт, рейс

В. випадок, відгук, прибуток, успіх, замок Г. живопис, рейс, спорт, сорт, світогляд


3. Написання якого слова не відповідає нормам правопису?

А. староіндійський Б. журі В. дезинфекція Г. Чикаго Д. Фейєрбах Е. Тибет

^

4. У якій групі слів усі слова пишуться з малої літери?


А. (Д,д)алекий (С,с)хід, (Т,т)ечія (Г,г)ольфстрім, (З,з)ахідна (У,у)країна

Б. (Ш,ш)евченківський (С,с)тиль, (Б,б)алканський (П,п)івострів, (К,к)оролівство (Б,б)ельгія В. (А,а)хіллесова (П,п)’ята, (Д,д)емон, (Ш,ш)евченкіана Г. (Н,н)естор (Л,л)ітописець, (Ч,ч)ервона (Ш,ш)апочка, (П,п)резидент (У,у)країни


^ 5. У якому реченні немає порушень норм сучасної української літературної мови?

А. На цьому питанні зупинюсь більш конкретніше. Б. На ділі получається щось друге.

В. Я не відказуюсь від своїх слів. Г. Ми намітили слідуючі міроприємства. Д. Ціль була знищена вщент.


^ 6. Виберіть лексичне значення слова стоїцизм:

А. розділ механіки Б. давньогрецький бог В. грошова одиниця Г. здатність протистояти спокусам.


7. У якому ряду всі подані слова – іменники?

А. рух, бігати, читати, завдання, радість Б. звертання,синява, сміливість, радість, читання

В. дія, молодий, природа, життя, рухатися Г. змагання, дорога, дорогий, відділ, відділяти.

Д. залізо, віск, проміння, променіти, восковий.

^ 8. Укажіть серед поданих частин мови прислівник:

А. перший Б. кремезний В. босоніж Г. будь-який


9. Позначте пункт, у якому всі слова пишуться з префіксом при-:

А. пр...жовклий, пр...забутий, пр...зирливо, пр...звести Б. пр...в’ялити, пр...бічник, пр...бутковий, пр...своїти В. пр...вабливий, пр...гасити, пр...завзятий, пр...соромити

Г. пр...вітливий, пр...славний, пр...прошувати, пр...глушений.


^ 10. Позначте, до якого виду належить підрядна частина в наведеному складнопідрядному реченні:

Таня, дарма що була серед них ростом найменша та найтендітніша, виконала до вечора півтори норми (О.Гончар):

А. часу Б. мети В. умови Г. наслідкове Д. допустове


^ 11. Визначити тип римування поезії за уривком:

В вечірнім полі тануть лебеді,

Палають листом клени молоді.

Куриться пил, відходять в даль віків

Дороги стріч і дзвін важких підків.

а) перехресне; б) паралельне; в) опоясуюче.


^ 12. Який із творів відіграв трагічну роль у житті О.П.Довженка?

а) “Земля”; б) “Зачарована Десна”; в) “Україна в огні”.


13. Темі голодомору присвячено роман:

а) Ю.Яновського “Чотири шаблі”; б) М.Хвильового “Вальдшнепи”; в) У.Самчука „Марія”.


^ 14. Перші твори О.Кобилянської були написані:

а) українською мовою; б) польською мовою; в) німецькою мовою.


15. У якому творі М.Куліш звертається до теми “українізації”:

а) “Мина Мазайло”; б) “97”; в) “Прощай, село”.


^ 16. Справжнє прізвище Івана Карпенка-Карого:

а) І.Тобілевич; б) І.Карпенко; в) І.Квітка.


17. У якій із названих галузей не працював І.Франко:

а) фольклористика; б) переклад; в) духівництво.


^ 18. Зразком імпресіонізму в українській літературі є:

а) “Новина” В.Стефаника; б) “Царівна” О.Кобилянської; в) “Intermezzo” М.Коцюбинського.


19. З якою біблійною історією пов’язана повість О.Кобилянської “Земля”?

а) Адам та Єва; б) Іуда ; в) Авель та Каїн.


20. Який мотив єднає твори “Fata morgana”, “Земля”, “Хіба ревуть воли…”?

а) збагачення; б) кохання; в) земля.


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, один з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100). Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи