Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/3
Дата26.08.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

біології з методикою викладання


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

БІОЛОГІЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


Програма вступного випробування

^ БОТАНІКА (МОРФОЛОГІЯ ТА АНАТОМІЯ РОСЛИН) 1. Листок як бічний орган пагону. Особливості морфологічної та анатомічної будови, функції та метаморфози листка.

Морфологічна будова листка: пластинка, черешок, основа, прилистки, піхва, розтруб. Просте і складне листя. Різноманітність форм листків. Жилкування. Листкові серії і формації листків. Гетерофілія та анізофілія. Листкорозміщення, його основні типи і закономірності. Діаграми і формули листкорозміщення. Листкова мозаїка.

Анатомічна будова зеленого листка. Мезофіл, епідерма, провідна система листка. Вплив екологічних факторів на зовнішню і внутрішню будову листків різних рослин.

Розвиток листка. Брунькова і позабрунькова фази. Верхівковий, крайовий, вставний, поверхневий ріст листка. Тривалість життя листя. Листопад, його механізм і значення.

 1. ^ Рослинні тканини. Система провідних і видільних тканин: будова, особливості розміщення та значення в житті рослин.

Визначення тканин. Загальна характеристика. Типи і функції провідних тканин. Загальна риси ксилеми і флоеми: склад, формування, функції. Ксилема. Трахеальні (водопровідні) елементи: трахеїди і судини, їхні типи, розвиток, будова. Перфорації. Флоема. Ситовидні елементи, їхні типи. Розвиток ситовидних трубок і специфіка їхньої будови. Роль прокамбію і камбію в утворенні провідних елементів. Прото- і метаксилема, прото- і метафлоема, їхня специфіка. Вторинна ксилема (деревина) і вторинна флоема (луб). Провідні пучки.

Залозисті трихоми, нектарники, гідатоди. Ефірноолійні клітини, смоляні канали, молочні судини.

 1. ^ Рослинні тканини. Система покривних і меристематичних тканин: будова, особливості розміщення та значення в житті рослин.

Визначення тканин. Загальна характеристика. Первині покривні тканини. Епідерма. Елементи, що входять до її складу. Структура і функції основних клітин епідерми. Кутикула і восковий наліт. Продихи, їхня будова і механізми роботи. Розміщення продихів в епідермі. Трихоми, їхні типи, функції. Перидерма – вторинна покривна тканина. Її будова, утворення і біологічне значення. Сочевички. Кірка, її утворення і значення. Ризодерма. Екзодерма і ендодерма.

Меристеми. Цитологічна характеристика. Верхівкові, бічні, вставні, раневі меристеми. Їх розподіл в організмі рослин. Ініціальні клітини, їх похідні. Зональна верхівкова меристема. Напрямки розподілу клітин.

 1. ^ Рослинні тканини. Система основних і механічних тканин: будова, особливості розміщення та значення в житті рослин.

Визначення тканин. Загальні риси будови, значення, розміщення в тілі рослин. Особливості коленхіми, її види. Склеренхіма. Склереїди. Практичне значення.

Асиміляційні тканини. Їхня будова, функції і розміщення в тілі рослин. Запасаючі тканини. Основні риси їхнього формування і функціонування. Розміщення в тілі рослин.

 1. ^ Корінь та типи кореневих систем. Видозміни кореня та його роль в житті рослин.

Визначення кореня. Його функції. Зони кореня. Кореневий чохлик. Верхівкова меристема та її діяльність ризодерма та її функції. Будова багаторічних коренів. Галуження кореня. Закладання і розвиток бічних коренів. Морфологічна природа коренів в кореневих системах (головний, бічні, додаткові корені). Роль додаткових коренів в житті багаторічних рослин. Типи кореневих систем за способом утворення, морфологічними особливостями, за розміщенням кореня в ґрунті. Екологічна пластичність кореневих систем. Диференціація і спеціалізація коренів в кореневих системах. Ростові, всисні, ефемерні, втягуючі, запасаючі корені. Коренеплоди, кореневі бульби і їхня морфологічна природа. Використання людиною. Опорні ходульні і дихальні корені. Повітряні корені. Мікориза і співжиття з бактеріями.

 1. Стебло як вісь пагону. Особливості морфологічної та анатомічної будови стебел трав’янистих і деревних рослин. Первинне і вторинне потовщення стебла. Роль стебла в житті рослин.

Основні функції стебла. Особливості утворення і розподілу меристем в апексі пагону. Виникнення первинних тканин стебла. Первинна анатомічна будова стебла дводольних рослин. Зв’язок провідних тканин стебла і листка. Первинне потовщення стебла і ріст посилення. Перехід до вторинної будови і робота камбію. Загальні риси будови стебел з тривалим вторинним потовщенням.

Будова деревини. Елементи, що входять до її складу. Річні кільця. Типи і роль деревинної паренхіми. Особливості деревини різних видів рослин. Будова лубу деревних рослин. Наростанні і відмирання. Утворення кірки. Її значення в житті рослин. Будова стебел однодольних рослин. Потовщення стебел у деревовидних однодольних.

 1. ^ Поняття про бруньку. Будова та різноманітність бруньок, розвиток пагону із бруньки.

Закладання листя і бічних пагонів. Наростання і галуження. Утворення системи пагонів. Типи бруньок за положенням і способами виникнення. Додаткові бруньки. Бруньки і пагони відновлення. Сплячі бруньки і водяні пагони. Роль різних типів пагонів в житті рослин. Галуження пагонів. Інтенсивність галуження.

 1. ^ Рослинна клітина: особливості її будови, основні структурні компоненти, їх будова та функції.

Загальна характеристика еукаріотичної рослинної клітини. Історія вивчення клітинної будови рослин. Загальна організація типової рослинної клітини: оболонка, протопласт, цитоплазма, органели, включення. Різноманітність клітин у зв’язку зі спеціалізацією. Цитоплазма: фізичні властивості і хімічний склад. Субмікроскопічна структура: плазмалема, гіалоплазма, тонопласт, гранулярні, фібрилярні, мембранні органели.

Органели клітини, обмежені однією мембраною. Ендоплазматична сітка. Апарат Гольджі і диктіосоми, їх роль в життєдіяльності клітини. Сферосоми. Лізосоми, їхні функції. Вакуолі, їх виникнення і будова. Тонопласт. Різноманітність функцій вакуолей.

Двомембранні органели. Мітохондрії, їхня структура і функції. Пластиди. Типи пластид, будова. Пігменти пластид.

Запасні речовини. Форми запасних вуглеводів, жирів, білків і місце їх в клітині. Кристали мінеральних солей.

Ядро рослинної клітини. Його структура: ядерна оболонка, нуклеоплазма, хроматин, ядерце. Функції ядра.

Клітинна оболонка. Хімічний склад, біологічна роль.

 1. ^ Суцвіття як спеціалізована система пагонів. Їх біологічне значення і типи.

Найважливіші морфологічні ознаки суцвіть: фрондозні, брактеозні, відкриті і закриті, ботричні і цимозні, прості і складні суцвіття. Поняття про елементарні, загальні і об’єднані суцвіття. Прості суцвіття: китиця, щиток, зонтик, колос, початок, головка, кошик. Складні суцвіття: подвійні китиці, зонтики, колоски, щитки, початки. Цимоїди: дихазій, монохазій, плейохазій. Біологічне значення суцвіть

 1. ^ Плід, класифікація плодів, їх типи та поширення.

Визначення плоду. Біологічне значення плодів. Будова оплодню. Участь різних частин квітки в його утворенні. Плоди сухі і соковиті, однонасінні і багатонасінні, розкривні і не розкривні, дробні і членисті. Нижні і верхні плоди. Способи розкриття плодів. Апокарпні плоди: моно- і полімерні. Багатолистянки і однолистянки, багатогорішки і одногорішки, багатокістянки і однокістянки. Біб. Синкарпні плоди: коробочки, ягоди, яблуко, плід цитрусових. Горіх і жолудь. Паракарпні плоди: коробочки, стрючки, стрючечки, сім’янки. Соковиті плоди гарбузових. Зернівка злаків. Лізикарпні плоди. Супліддя. Гетерокарпія. Розповсюдження плодів і насіння. Пристосування до зоохорії, анемохорії, гідрохорії.

 1. ^ Загальна характеристика андроцею. Будова, походження та метаморфози тичинок. Розвиток чоловічого гаметофіту.

Розвиток пиляка та його будови. Мікроспорангії. Археспорій і мікроспорогенез. Чоловічий гаметофіт квіткових (пилкове зерно). Дво- і трьохклітинний пилок. Спермії і пилкова трубка. Оболонки пилкових зерен.

 1. ^ Загальна характеристика гінецею. Плодолистики і їх походження. Маточка. Насіннєві зачатки і розвиток жіночого гаметофіту.

Апокарпний гінецей. Типи ценокарпних гінецеїв. Верхня і нижня зав’язі. Насіннєві зачатки і типи плацентації. Будова і типи насіннєвих зачатків. Інтегументи, нуцелус, арилюси та інші утворення. Розвиток насіннєвого зачатку і мегаспорогенез. Зародковий мішок і його розвиток (мегагаметогенез).

 1. ^ Запилення у квіткових рослин. Приклади різних типів запилення і пристосування до них.

Біологічне значення перехресного запилення. Ентогамія. Різноманітність пристосувань квіток до запилення комахами. Запилення іншими групами тварин. Гідрогамія. Анемогамія і пристосування до неї. Пристосування до захисту від самозапилення: дихогамія, гетеростилія та ін. автогамія і її біологічне значення. Пристосування до самозапилення. Клейстогамія.

 1. ^ Подвійне запліднення та його еволюційне значення. Утворення плоду і насіння. Формування зародку і ендосперму. Перисперм.

Розвиток пилкової трубки. Взаємодія чоловічого і жіночого гаметофітів з тканинами спорофіту. Подвійне запліднення і його біологічне значення. Утворення насінини. Формування зародка та ендосперму. Типи ендосперму. Його біологічна роль. Перисперм. Загальна схема циклу відтворення у квіткових рослин. Його особливості, прогресивні риси, біологічні переваги.

 1. ^ Розмноження рослин: вегетативне, безстатеве та статеве. Чергування фаз розвитку.

Загальні відомості про розмноження рослин. Вегетативне розмноження. Поняття про регенерацію у рослин. Партикуляція. Поняття про клон. Способи природного вегетативного розмноження: вивідкові бруньки, столони, вуса та ін. Штучне вегетативне розмноження, його біологічні основи. Живцювання. Щеплення. Розмноження за допомогою культури тканин.

Спороношення у рослин. Спори, їх класифікація. Спорангії.

Статевий процес у рослин. Копуляція та кон’югація. Гамети і зигота. Оогамія. Антеридії і архегонії. Загальне поняття процикли відтворення. Чергування ядерних фаз при статевому розмноженні. Гаплобіонти і диплобіонти. Чергування поколінь (на прикладі циклу відтворення рівноспорової папороті). Поняття про спорофіт і гаметофіт. Роль води в процесі запліднення. Поняття про різноспорові рослини. Мікроспори і мегаспори.

Загальна характеристика насіннєвого розмноження. Порівняльна характеристика насіннєвого розмноження у голонасінних і покритонасінних.

 1. ^ Основні репродуктивні органи насіннєвих рослин. Шишка і квітка, будова, походження, шляхи їх еволюційних змін.

Визначення квітки. Будова квітки і її функції. Квітколоже – вісь квітки. Розташування частин квітки. Типи симетрії. Діаграми і формули квіток. Проста і подвійна оцвітина. Форма, функції і походження чашечки і віночка. Шпорці. Нектарники. Різноманітність квіток за формою оцвітини. Махрові квітки.

Жіночі шишки, їх будова та різноманітність. Морфологічна природа насіннєвої луски мегастробілу. Будова та різноманітність чоловічої шишки.


^ БОТАНІКА (СИСТЕМАТИКА РОСЛИН) 1. Розвиток рослинного світу на Землі.

Роль факторів зовнішнього середовища в процесі еволюції рослин. Нижчі і вищі рослини. Таксономічні одиниці.

 1. ^ Надцарство Прокаріоти. Підцарство бактерії. Загальна характеристика будови, розмноження, класифікація, значення в природі і житті людини.

Будова клітини. Морфологічні типи бактерій. Розмноження, способи передачі спадкової інформації. Пристосування до збереження в несприятливих умовах. Розповсюдження бактерій у природі. Живлення бактерій. Участь їх в розкладанні органічної речовини і в кругообізі речовин у природі. Використання діяльності бактерій в сільському господарстві і промисловості. Патогенні бактерії.

 1. Класифікація, загальна характеристика будови, екологія, розповсюдження, розмноження представників різних відділів водоростей. Роль водоростей в природі та їх охорона.

Основні риси екології водоростей: особливості водного середовища життя. Вплив температури, світла, руху води та інших чинників. Екологічні групи водоростей: планктонні, бентосні, перифітонні, аерофітні, ґрунтові, симбіотичні та ін.

Типи таломів водоростей: монадний, кокоїдний, пальмелоїдний, трихальний, гетеротрихальний, пластинчастий, псевдотканниний, харальний.

Відділ Ціанобактерії: особливості зовнішньої та внутрішньої будови, розмноження, екологія, розповсюдження, класифікація. Характеристика класів. Роль синьо-зелених водоростей у природі.

Відділ червоні водорості: їх положення в системі органічного світу. Будова талому і клітини. Пігменти, їхнє фізіологічне значення. Різноманітність зовнішньої морфології і анатомічної будови. Особливості розмноження. Варіанти циклів відтворення. Розповсюдження. Хроматична адаптація. Охорона. Значення в природі і житті людини. Клас Бангієві. Клас Флоридеї.

Відділ Зелені водорості: екологія, розповсюдження. Рівні морфологічної організації і варіанти структур. Будова клітини. Розмноження, цикли відтворення. Принципи розподілу на класи. Значення в природі. Господарське використання. Клас Вольвоксові: порядки Хламідомонадові, Вольвоксові. Клас Протококові: порядок Хлорококові. Клас Улотриксові: порядок Улотриксові. Клас Сифонові: порядки Сифонокладієві, Сифонові. Клас Кон’югати: порядки Зигнемові, Десмідієві. Порядок Харові.

Відділ Діатомові водорості: загальна характеристика, екологія, розповсюдження, рівні організації, варіанти структур, будова клітини, вегетативне розмноження. Цикли відтворення. Пристосування до планктонного та донного способу життя. Значення в природі і житті людини. Принципи класифікації.

Відділ Бурі водорості: загальна характеристика, екологія, розповсюдження. Структура таломів, способи їхнього наростання. Розмноження. Чергування ядерних фаз та поколінь в циклах відтворення. Походження і принципи класифікації. Клас Феозооспорові: порядок Ламінарієві: будова спорофіту і гаметофіту, гетероморфна зміна поколінь. Клас Циклоспорові: порядок Фукусові.

 1. ^ Надцарство Еукаріоти. Царство гриби: класифікація, особливості будови, живлення, розмноження. Роль грибів у біоценозах і житті людей.

Особливості будови клітин грибів. Вегетативне тіло грибів. Несептований і септований міцелій. Видозміни міцелію. Вегетативне, безстатеве і статеве розмноження у грибів. Основні варіанти циклів відтворення. Способи живлення грибів. Сапрофітний спосіб життя. Паразитизм серед грибів. Симбіотрофія. Способи перенесення несприятливих умов. Екологія. Розповсюдження грибів. Роль в житті людини та в біогеоценозах. Охорона грибів.

Клас Гіфохітридіоміцети: характерні риси класу, особливості будови, розмноження. Клас Хітридіоміцети: характерні риси, особливості екології, розповсюдження. Будова вегетативного тіла. Особливості розмноження, цикли відтворення. Фітопатогенні представники хітридієвих. Заходи боротьби з ними.

Клас Ооміцети. Характерні ознаки класу. Екологія, розповсюдження. Будова тіла, розмноження, цикли відтворення. Порядок Сапролегнієві, Пероноспорові.

Клас Зигоміцети. Особливості морфології. Екологія, поширення. Розмноження. Статевий процес. Способи живлення зигоміцетів. Значення зигоміцетів в природі і в житті людини.

Клас Аскоміцети. Особливості будови вегетативного тіла. Екологія, поширення. Розмноження. Особливості статевого процесу. Сумка та її розвиток. Способи утворення плодових тіл. Принципи класифікації сумчастих грибів. Підклас Голосумчасті та Еуаскоміцети (порядок Еризифові, Клавіципітальні, Скреротинієві).

Клас Базидіоміцети. Загальна характеристика. Розповсюдження, екологія. Особливості морфології. Розмноження. Розвиток базидій. Плодові тіла. Принципи класифікації. Підклас Холобазидіоміцети: група порядків Гіменоміцети (Афілофорові, Агарикові), група порядків Гастероміцети. Отруйні та їстівні гриби. Підклас Теліобазидіоміцети: порядок Сажкові, Іржасті. Риси пристосування до паразитизму, заходи боротьби.

 1. Відділ Лишайники: життєві форми, анатомія талому, живлення, розмноження, взаємодія фіко- і мікобіонта, принципи класифікації. Роль в природі і житті людини. Ліхеноіндикація.

Життєві форми лишайників: накипні, листуваті, кущисті. Анатомічні будова талому: гомеомерні і гетеромерні лишайники. Систематичне положення компонентів лишайників. Розмноження лишайників. Принципи класифікації. Розповсюдження, основні риси екології. Екологічні групи лишайників по відношенню до субстрату: епігеї, епіфіти, епіліти. Лишайники як «піонери» рослинності. Роль лишайників в біоценозах і житті людини. Поняття про ліхеноіндикацію. Класифікація лишайників щодо стійкості до атмосферного забруднення.

 1. Відділ Папоротеподібні: загальна характеристика, будова спорофіту та гаметофіту, життєві форми, класифікація, екологія та поширення. Практичне використання папоротей.

Географічне поширення та екологія. Морфологічна і анатомічна будова спорофіту. Походження листка папоротеподібних (мегафілія). Гаметофіти. Життєві форми папоротей. Викопні папоротеподібні.

Клас Вужачки: будова спорофіту і гаметофіту, особливості розмноження. Необхідність охорони вужачки та гронянки – основних представників класу в нашій флорі.

Клас Маратієві: особливості морфології і сороношення. Будова заростків. Поширення та екологія.

Клас Поліподіопсиди: загальна характеристика класу, екологія, поширення. Підклас Поліподіїди: різноманітність морфологічних і анатомічних структур, варіанти будови і розташування сорусів і спорангіїв. Будова заростків. Підклас Сальвініїди: особливості будови спорофіту і гаметофіту у зв’язку з екологічними умовами. Особливості будови заростків. Розвиток зародка.

Основні напрямки еволюції папоротеподібних. Роль папоротеподібних у сучасних біоценозах і в рослинному покриві минулих геологічних часів.

 1. Відділ Мохоподібні: загальна характеристика, особливості будови, розмноження, розповсюдження, екологія та класифікація. Значення в рослинному покриві і господарській діяльності людини.

Загальна характеристика мохоподібних. Поширення та екологія. Мохоподібні як особлива лінія еволюції наземних рослин. Своєрідність циклу відтворення. Протонема. Риси спеціалізації і примітивності у дорослого гаметофіту мохоподібних і будова спорофіту (спорогону).

Клас Антоцеротові мохи: будова, розмноження, екологія, поширення, представники.

Клас Печіночники: різноманітність морфологічної і анатомічної будови гаметофіту. Екологія, поширення, представники. Підклас Маршанцієві, Юнгерманієві.

Клас Листяні мохи, або Мохи. Підклас Сфагнові мохи, рід Сфагнум: морфологічна і анатомічна будова, риси спеціалізації в будові гаметофіта. Спорогоній. Екологія і розповсюдження. Торф, його утворення, значення. Підклас Брієві мохи: риси морфології і анатомії гаметофіту. Спорогоній. Екологія і розповсюдження.

Походження мохоподібних і основні шляхи їхньої еволюції.

 1. Відділ Голонасінні: будова і розмноження, поширення, основні риси геологічної історії, класифікація. Значення в природі і народному господарстві, шляхи еволюції, охорони.

Географічне поширення, екологія. Життєві форми. Особливості анатомічної і морфологічної будови. Стробіли голонасінних. Жіночий і чоловічий гаметофіти. Клас Саговники, Бенетитові: загальна характеристика, особливості будови стробілів і спорофілів.

Клас Гінкгові. Рід Гінкго: основні риси геологічної історії гінкго. Мікро- і мегастробіли. Будова насіннєвого зачатку. Запліднення. Значення гінкгових.

Клас Хвойні: географічне поширення. Основні риси геологічної історії. Життєві форми. Галуження. Будова і різноманітність листків. Підклас Хвойні. Загальна характеристика та представники основних родин (Тисові, Соснові, Кипарисові, Таксодієві). Інтродуковані види голонасінних. Практичне використання рослин значення в природі. Еволюційні зв’язки в межах відділу Голонасінні.

 1. Відділ Плауноподібні: загальна характеристика, особливості будови, розмноження, розповсюдження, екологія та класифікація. Значення в природі і господарській діяльності людини.

Час найбільшого розквіту. Загальна характеристика. Походження листка плауноподібних (мікрофілія). Цикл відтворення. Рівноспоровість і різноспоровість. Гаметофіти рівноспорових і різноспорових представників. Викопні плауноподібні. Клас Плаунові. Порядок Плаунові: географічне поширення, екологія, морфологія, анатомічна будова спорофіту, цикл відтворення. Будова і спосіб життя гаметофітів. Розвиток зародка. Необхідність охорони плаунів.

Клас Молодильники: час найбільшого розквіту і панування. Географічне поширення і екологія сучасних представників. Порядок Селагінелові: особливості будови спорофіта у зв’язку з умовами життя, різноспоровість, редукція гаметофітів. Порядок Молодильники: анатомічна і морфологічна будова молодильника озерного, особливості розмноження.

Порядок Лепідодендронові: час розквіту, риси спеціалізації та примітивності морфологічної і анатомічної будови. Особливості спороношення. Основні напрямки еволюції плауноподібних.

 1. ^ Відділ Покритонасінні як вищий етап еволюції наземних рослин. Різноманітність, загальна характеристика. Екологія, охорона, використання.

Своєрідність морфології, анатомії, біохімії вегетативних органів. Життєві форми. Квітка. Мікро- і мегаспорангії. Особливості будови гаметофітів. Проростання пилкового зерна. Подвійне запліднення і його значення. Насінина. Плід, біологічне значення плоду. Екологія та біологія запилення. Гіпотези походження квітки. Місце, час виникнення покритонасінних. Різноманітність квіткових рослин та їх роль в сучасному рослинному покриві Землі. Принципи класифікації. Порівняльна характеристика класу Дводольні та Однодольні.

 1. Відділ Хвощеподібні: загальна характеристика, особливості будови, розмноження, розповсюдження, екологія та класифікація. Значення в природі і господарській діяльності людини.

Час найбільшого розквіту. Сучасне розповсюдження та екологія. Викопні хвощеподібні. Загальна характеристика, значення. Клас Хвощеві: особливості будови спорофіту і гаметофіту, розмноження на прикладі хвоща польового. Еволюційні зв’язки в межах відділу Хвощеподібні.

 1. ^ Клас Дводольні. Родина Бобові. Загальна характеристика. Значення в природі і народному господарстві.

Географічне розповсюдження, значення в рослинному покриві Землі і в господарській діяльності людини. Екологія. Життєві форми і особливості вегетативних органів. Типи суцвіть. Будова квітки. Запилення. Плоди. Загальна характеристика та представники родів. Рідкісні види та їх охорона.

 1. ^ Клас Дводольні. Родина Розові. Загальна характеристика. Значення в природі і народному господарстві.

Географічне розповсюдження, значення в рослинному покриві Землі і в господарській діяльності людини. Екологія. Життєві форми і особливості вегетативних органів. Типи суцвіть. Будова квітки та їх різноманітність. Гіпантій. Запилення. Плоди. Розподіл на підродини: їх відмінні особливості. Загальна характеристика та представники окремих родів. Рідкісні види та їх охорона.

 1. ^ Клас Однодольні. Родина Злакові. Загальна характеристика. Значення в природі і народному господарстві.

Географічне розповсюдження, значення в рослинному покриві Землі і в господарській діяльності людини. Екологія. Життєві форми і особливості вегетативних органів. Типи суцвіть. Будова квітки. Запилення. Плоди. Загальна характеристика та представники родів. Рідкісні види та їх охорона.

 1. ^ Клас Дводольні. Родина Айстрові. Загальна характеристика. Значення в природі і народному господарстві.

Географічне розповсюдження, значення в рослинному покриві Землі і в господарській діяльності людини. Екологія. Життєві форми і особливості вегетативних органів. Типи суцвіть. Будова квітки. Запилення. Плоди, їх розповсюдження. Розподіл на підродини. Загальна характеристика та представники родів. Рідкісні види та їх охорона.

 1. ^ Клас Дводольні. Родина Пасльонові. Загальна характеристика. Значення в природі і народному господарстві.

Географічне розповсюдження, значення в рослинному покриві Землі і в господарській діяльності людини. Екологія. Життєві форми і особливості вегетативних органів. Типи суцвіть. Будова квітки. Запилення. Плоди. Загальна характеристика та представники родів. Рідкісні види та їх охорона.

 1. ^ Клас Дводольні. Родина Капустяні. Загальна характеристика. Значення в природі і народному господарстві.

Географічне розповсюдження, значення в рослинному покриві Землі і в господарській діяльності людини. Екологія. Життєві форми і особливості вегетативних органів. Типи суцвіть. Будова квітки. Запилення. Плоди. Загальна характеристика та представники родів. Рідкісні види та їх охорона.

 1. ^ Підклас Гамамеліди. Загальна характеристика родин. Значення в природі і народному господарстві.

Географічне розповсюдження, значення в рослинному покриві Землі і в господарській діяльності людини. Екологія. Життєві форми і особливості вегетативних органів. Типи суцвіть. Будова квітки у зв’язку з анемофілією. Запилення. Плоди, плюска. Загальна характеристика та представники родин Березові, Букові, Ліщинові. Рідкісні види та їх охорона.

 1. ^ Морфологічна будова ґрунту: фазовий склад, забарвлення, структура, новоутворення і включення.

Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів. Ґрунтовий профіль, ґрунтові горизонти та їх індексація. Основні типи будови профілів. Переходи між горизонтами в профілі. Форми границь між горизонтами у профілі.

Типи забарвлення ґрунтів (трикутник Захарова). Класифікація структурних агрегатів за С.О. Захаровим. Гранулометричний склад ґрунту. Класифікація елементарних ґрунтових частинок (за Н.А. Качинським). Класифікація ґрунтів і порід за гранулометричним складом (за Н.А. Качинським).


ГРУНТОЗНАВСТВО


 1. Водні та повітряні властивості ґрунту.

Стан і форми води в ґрунтах. Максимальна гігроскопічність, максимальна молекулярна вологоємність. Водно-фізичні властивості ґрунту. Водний баланс і типи водного режиму ґрунту. Ґрунтове повітря. Повітряно-фізичні властивості та повітряний режим ґрунту.

 1. ^ Характеристика ґрунтів зони Лісостепу.

Сірі лісові ґрунти. Природні умови: клімат, рослинність, геоморфологічна будова, ґрунтоутворюючі породи. Ґрунтовий покрив Лісостепу. Генезис сірих лісових ґрунтів. Особливості прояву дернового і підзолистого процесів. Будова профілю і класифікація сірих лісових ґрунтів. Світло-сірі, сірі і темно-сірі лісові ґрунти, їх склад і властивості. Чорноземи Лісостепу.


^ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


 1. Поняття про бур’яни та боротьба з ними.

Засмічувачі і агрофітоценози. Шкода від бур’янів. Біологічні особливості бур’янів. Класифікація бур’янів Специфічні заходи боротьби з бур’янами окремих біологічних груп. Агротехнічні заходи боротьби з бур’янами. Запобіжні заходи. Винищувальні заходи боротьби з бур’янами. Класифікація гербіцидів. Причини вибірковості і механізм дії гербіцидів на рослини. Способи, строки і умови ефективного застосування гербіцидів. Біологічні заходи при боротьби з бур’янами.

 1. ^ Наукові основи сівозміни. Пари, їх класифікація і роль у сівозміні.

Розміщення парів і польових культур у сівозміні. Попередники основних польових культур. Проміжні культури в сівозміні. Проміжні культури та їх значення. Класифікація культур проміжних посівів. Класифікація сівозміни. Ґрунтозахисні сівозміни. Впровадження і освоєння сівозмін.

 1. ^ Озима пшениця, озиме жито, озимий ячмінь, тритикале — культури високих потенційних біологічних можливостей.

Морфологічні особливості зернових культур. Ріст і розвиток зернових хлібів. Пшениця. Біологічні особливості і вимоги озимих культур до факторів життя. Кращі районовані і перспективні сорти, що відповідають вимогам інтенсивної технології.

Агротехніка вирощування озимих культур. Розташування озимих культур в сівозміні. Роль чистих і кулісних парів в підвищенні виробництва якісного зерна пшениці в посушливих районах. Ефективність використання на передпосівній обробці ґрунту знарядь з плоскоріжучими робочими органами. Вибір оптимальних строків і способів посіву. Норми висіву і глибина посіву насіння. Машини і знаряддя, призначені для догляду за посівами. Поєднання роздільного збирання і прямого комбайнування. Організація збирання поточним способом.


^ ЗООЛОГІЯ (БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ) 1. Тип Саркомастігофори (Sarсомasтigорноrа).

Загальна характеристика типу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Розмноження і розвиток типових представників. Систематика типу (Підтип Саркодові (Sarcodina), Підтип Джгутикові, або Бичоносці (Mastigophora, або Flagellata)). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Тип Апікомплексні (Аpicomplexa).

Загальна характеристика типу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови у зв’язку з паразитизмом. Життєві цикли типових представників. Систематика типу (Клас Споровики (Sporozoea). Підклас Грегарини (Gregarinia), підклас Кокцидії (Coccidia)). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Тип Інфузорії, або Війконосні (Сiliophora).

Загальна характеристика інфузорій як найбільш диференційованих і високоорганізованих найпростіших. Будова і життєві функції інфузорій (8 балів). Розмноження інфузорій. Кон'югація. Систематика типу (клас Кінетофрагмінофореї (Kinetofragminophorea), клас Олігогіменофореї (Oligohymenophorea), клас Полігіменофореї (Polyhymenophorea)). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Тип Кишковопорожнинні (Сoelenterata, або Сnidaria)

Загальна характеристика типу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Розмноження кишковопорожнинних. Характерні риси розвитку. Класифікація кишковопорожнинних (Клас Гідроїдні (Hydrozoa), клас Сцифоїдні, або Сцифомедузи (Scyphozoa), клас Коралові поліпи (Anthozoa). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Тип Плоскі черви (Рlathelminтнеs)

Загальна характеристика типу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Життєві цикли типових представників. Систематика типу (клас Війчасті черви (Turbellaria), клас Трематоди, або Дигенетичні присисні (Trematoda, або Digenea), клас Моногенетичні присисні (Monogenoidea), клас Стьожкові черви (Cestoda)). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Тип первиннопорожнинні (Nemathelminthes)

Прогресивні риси організації первиннопорожнинних червів в порівнянні з плоскими. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови представників різних класів цього типу. Життєві цикли типових представників. Систематика типу (клас Черевовійчасті черви (Gastrotricha), клас Нематоди, або Власне круглі черви (Nematoda)). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Тип кільчасті черви (Аnnelida)

Загальна характеристика типу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Розмноження і розвиток типових представників. Систематика типу (клас Багатощетинкові (Polychaeta), клас Малощетинкові (Oligochaeta), клас П'явки (Hirudinea)). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Тип м’якотілі, або молюски (Mollusca)

Загальна характеристика типу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Особливості розмноження і розвитку. Систематика типу (клас Черевоногі (Gastropoda), клас Пластинчатозяброві, або Двостулкові (Lamellibranchia, або Bivalvia), клас Головоногі (Cephalopoda). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Підтип зябродишні, або ракоподібні (Branchiata, або Сrustacea)

Особливості ракоподібних як первинноводних членистоногих. Зовнішня і внутрішня будова. Типи розвитку, личинкові стадії. Систематика підтипу (клас Зяброногі ракоподібні (Branchiopoda), клас Щелепноногі (Maxillopoda), клас Черепашкові ракоподібні (Ostracoda), клас Вищі раки (Malacostraca)). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Підтип хеліцерові (Сhelicerata)

Загальна характеристика підтипу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Розмноження і розвиток типових представників. Систематика підтипу (Клас Меростомові (Merostomata). Клас Павукоподібні (Arachnida). Підкласи Скорпіони (Scorpiones), Псевдоскорпіони (Pseudoscorpiones), Сольпуги (Solifugae), Косарики (Opiliones, або Phalangida), Павуки (Aranei), Кліщі (Acarina)). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Клас комахи, або відкритощелепні (Іnsecta, або Еctognatha)

Загальна характеристика комах. Особливості морфології комах (розміри і форма тіла, його розчленування на відділи; кінцівки і їхня спеціалізація). Внутрішня будова комах (особливості покривів, органів дихання, травлення, виділення, жирового тіла). Нервова система і органи чуттів комах. Типи розмноження комах. Ембріональний і постембріональний розвиток, його особливості в різних групах комах. Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини.

 1. ^ Систематика комах з неповним перетворенням.

Особливості організації, типові представники та значення рядів Одноденки (Ephemeroptera), Бабки (Odonata), Тарганові (Blattoptera), Богомолові (Mantoptera), Терміти (Isoptera), Прямокрилі (Orthoptera), Веснянки (Plecoptera), Воші (Anoplura), Рівнокрилі (Homoptera), Клопи (Hemiptera).

 1. ^ Систематика комах з повним перетворенням.

Особливості організації, типові представники та значення рядів Жорсткокрилі, або Жуки (Coleoptera), Сітчастокрилі (Neuroptera), Волохокрильці (Trichoptera), Метелики (Lepidoptera), Перетинчастокрилі (Hymenoptera), Двокрилі (Diptera), Блохи (Aphaniptera).

 1. ^ Тип голкошкірі (Еchinodermata)

Загальна характеристика типу голкошкірих. Особливості зовнішньої та внутрішньої організації. Розмноження і розвиток голкошкірих. Систематика голкошкірих (класи Морські лілії (Crinoidea), Морські зірки (Asteroidea), Офіури, або Змієхвістки (Ophiuroidea), Морські їжаки (Echinoidea) і Голотурії, або Морські огірки (Holothuroidea). Значення в екосистемах та житті і господарській діяльності людини .


^ ЗООЛОГІЯ (ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ)  1. Клас Круглороті. Анатомо-морфологічна і біологічна характеристики Круглоротих як найбільш примітивних сучасних хребетних, спеціалізованих до напівпаразитичного способу життя. Розвиток міноги; зміни організації у зв'язку з мінливими умовами життя.

  2. ^ Загальна характеристика Хрящових риб як групи первинно-водних щелепноротих, що поєднують риси примітивної організації (скелет, зябровий апарат і ін.) з прогресивними особливостями (нервова система, розмноження). Систематика Хрящових риб.

  3. ^ Підклас Пластинчастозяброві. Основні риси будови на прикладі акули: зовнішній вигляд, покриви, скелет, органи травлення, дихання, кровообігу, нервова система й органи чуття, органи виділення і розмноження. Систематика підкласу.

  4. ^ Клас Земноводні. Особливості будови і розвитку, зумовлені водно-наземним існуванням. Класифікація.

  5. Клас кісткові риби. Загальна характеристика, чисельність, значення для розуміння еволюції наземних хребетних. Перспективи розвитку рибного господарства в Україні, області.

  6. Клас Плазуни. Особливості будови і розвитку, зумовлені наземним існуванням. Значення в природі і для людини. Охорона.

  7. Клас Ссавці. Особливості розвитку у зв'язку з існуванням в різних середовищах. Основні ряди. Походження. Значення в природі і для людини. Охорона.

  8. Класи Птахи. Особливості будови і розвитку, пов'язані з польотом. Класифікація, основні ряди. Значення в природі і в практиці.

  9. Надклас Риби. Характеристика риб як первинних водних щелепноротих. Розвиток щелеп та парних кінцівок. Класифікація риб. Охорона риб.

  10. Підтип Хребетні. Характеристика цієї групи тварин як вищої серед хордових. Етапи ембріонального розвитку. Відмінності між анамніями і амніотами. Походження хребетних.

  11. Походження та еволюція птахів; різноплановість освоєння стародавніми рептиліями повітряного середовища, вірогідні предки птахів. Риси схожості птахів з рептиліями.

  12. Тип хордові. Загальна характеристика, класифікація. Походження. Місце хордових серед інших типів тваринного царства. Значення хордових в кругообігу речовин в природі та в житті людини.

  13. ^ Умови існування і загальне поширення ссавців. Екологічні групи звірів і особливості їхньої організації у зв'язку з умовами життя. Живлення й способи добування їжі. Пристосування до переживання несприятливих умов (сплячка, міграції, запасання кормів, ожиріння, линяння).^ АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ


 1. Загальні відомості про скелет. Будова скелета тулуба людини.

Скелет як частина опорно-рухового апарату.

Кістка як орган. Будова кісток, їх форма. Окістя значення його в живленні кістки. Іннервація і васкуляризація кістки. Щільна й губчаста речовини та їх значення. Кістковий мозок. Кісткова тканина, остеон. Класифікація кісток. Хімічний склад і фізичні властивості кісток. Ріст, розвиток і перебудова кістки протягом життя людини. Вікові особливості скелета. Роль окістя і пластинок росту. Точки окостеніння. Відновлення кістки після переломів.

Сполучення кісток – синартрози і діартрози. Види зрощення кісток за допомогою сполучної, хрящової та кісткової тканини. Будова суглобів і осі обертів.

Кістки тулуба та їх сполучення. Філогенез та онтогенез осьового скелету. Поняття про кістковий сегмент.

Будова хребців, ребер і грудини. Хребет і грудна клітка як ціле. Конституційні особливості грудної клітки. Особливості будови хребта дітей, що утруднюють тривале стояння. Вікові зміни скелета тулуба. Вплив умов життя на його будову.

^ 2. Скелет кінцівок та будова черепа людини .

Кістки кінцівок і їх сполучення. Скелет вільних кінцівок і поясів –плечового і тазового; зберігання в них рис будови кінцівок примітивного наземного хребетного.

Кістки верхньої кінцівки, їх сполучення, осі обертання суглобів. Будова скелета руки у зв’язку з пристосуванням до праці. Кістки нижньої кінцівки, їх сполучення, осі обертання суглобів. Пристосування скелета нижньої кінцівки до прямоходіння. Онтогенез, вікові та статеві особливості скелета кінцівок.

Вивчення вікових особливостей скелета на живій людині –антропометрія, рентгеноскопія; їх значення для об’єктивної оцінки загального фізичного розвитку дітей.

Скелет голови (череп). Мозковий та лицевий відділи. Філогенез. Похідні зябрових дуг. Кістки черепа та їх сполучення. Сполучення хребта з черепом. Рухи черепа. Топографія черепа. Покриття й основа мозкового черепа. Отвори на черепі та їх призначення. Порожнина лицевого черепа: очна ямка, ротова і носова й зв’язані з ними повітроносні пазухи. Розвиток та окостеніння черепа. Вікові та статеві особливості черепа. Основні форми черепа.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи