Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/4
Дата26.08.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

історії і теорії політики


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Програма з для вступних іспитів з Історії та теорії політики


І. Вибори та виборчі системи

1. Основною ознакою якого принципу реалізації прав людини є правоздатність громадян в управлінні публічними (державними і самоврядними) справами через участь у формуванні системи влади і доступ до публічної служби?

2. Однією із сутнісних ознак якого принципу є право кожного громадянина мати рівні можливості висунути свою кандидатуру на виборах?

3. Однією із сутнісних ознак якого принципу є право кожного громадянина на отримання інформації про включення його до списку виборців, на уточнення цієї інформації з метою забезпечення її повноти й достовірності, на оскарження у встановленому законодавством порядку відмови про включення його до списку виборців?

4. Термін повноважень органів, що обираються, і виборних посадових осіб встановлюється конституцією і законами. Зміна терміну повноважень повинна встановлюватися в порядку, передбаченому конституцією, законами. Це одна із сутнісних ознак якого принципу?

5. Яку назву одержало навмисне ухиляння громадян від голосування у ході виборів?

6. Як називається ценз, який обмежує чи позбавляє виборчих прав осіб, які перебувають за вироком суду в місцях позбавлення волі?

7. Коли завершується виборчий процес в Україні?

8. Як визначається черговість кандидатів у народні депутати України у виборчому списку?

9. Кому забороняється брати участь у передвиборній агітації?

10. Де в Україні утворюються спеціальні виборчі дільниці?

11. Як розглядається у тоталітарних чи авторитарних країнах світу абсентеїзм (відмова від участі в голосуванні)?

12. Кому забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку)?

13. Коли у демократичних країнах Європи та Америки уперше почали використовувати пропорційну виборчу систему?

14. Визначте різновид мажоритарної виборчої системи, який передбачає, що обраним вважається той кандидат (або список кандидатів), який отримав 2/3 чи 3/4 від загальної кількості поданих голосів.

15. Визначте різновид мажоритарної виборчої системи, згідно з яким для перемоги достатньо хоча б на небагато випередити інших претендентів (тут може існувати нижній поріг необхідної кількості голосів – 12 або 25%).

16. Як називається мінімальне число голосів із концентрацією їх по округах, яке партія чи блок партій мусить набрати для одержання представництва у виборних органах?

17. Як називається різновид пропорційної виборчої системи, згідно з яким виборець має право визначити найкращого, на його думку, кандидата, а також тих кандидатів або кандидата, яким би він хотів передати свій голос у разі необрання першого кандидата?

18. Для якого періоду в історії виборчої системи в Україні було характерним проведення виборів аналогічно з виборами до партійних органів?

19. Для якого періоду в історії виборчої системи в Україні було характерним заснування специфічних форм контролю за проведенням виборів з боку партійних і репресивних державних органів, непередбачених законодавством?

20. Законом “Про вибори народних депутатів України” від 24 вересня 1997 року (Ст. 3) пасивне виборче право для кандидатів у народні депутати України було зменшене до якого віку?

21. У Законі України “Про вибори народних депутатів”, який набув чинності 1 жовтня 2005 року (Ст. 59), суму грошової застави для партій (блоків) було зменшено до якої кількості мінімальних розмірів заробітної плати?

22. Що згідно зі Ст. 2 Закону України “Про вибори Президента України”, не є документом, який підтверджує громадянство України на виборах Президента України?


Література:

 1. Все про вибори в Україні. – 2-ге вид. – Упор. О.М. Роїна. – К., 2006.

 2. Виборчі технології: Зб. матеріалів / Упорядник В.Ціон. – К., 1998.

 3. Технология и организация выборных кампаний: Зарубежный и отечественный опыт. – М., 1993.

4.Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі (соціопсихологія і технологія політичної бротьби). – К., 1993.


ІІ. Історія зарубіжних політичних вчень

1. Хто вважав ефективним регулятором суспільних відносин систему моральних норм і принципів, звичаїв і правил поведінки?

2. Кому належить думка: ”Навіщо, керуючи державою, вбивати людей? Якщо ви будете прагнути добра, то і народ буде добрим”?

3. Хто почав розробку концепції ідеальної держави?

4. Який мислитель одним із перших заперечив божественне першоджерело законів?

5. Хто першим в історії політичної думки сформулював концепцію договірних відносин між державою і громадянами?

6. Політичні ідеали грецького міста-держави.

7. Кому належить думка: ”Ми визнаємо, що там, де закони встановлені в інтересах декількох осіб, мова не йде про державний устрій, а тільки про внутрішній розбрат”?

8. Хто виділив три правильні форми держави – монархію (царська влада), аристократію і політію, і, відповідно, спотворені від них – тиранію, олігархію і демократію?

9. Хто першим в історії визнав природно-правову рівність людей?

10. Хто сформулював думку: ”У дійсності існує один істинний закон, а саме – здоровий глузд, який у відповідності з природою стосується всіх людей є незмінним і вічним”?

11. Хто виступав проти теократичних теорій та відокремлення церкви від держави?

12. Чиї послідовники започаткували ідеологію тираноборців, яка, виходячи з ідеї народного суверенітету і договірного характеру походження влади, обґрунтовувала право народів на опір тиранам, право міських магістратів на відсіч монарху-тирану?

13. Хто є основоположником утопічного соціалізму як системи теоретичних уявлень про справедливий устрій?

14. Що вважалося ідеалом держави у мислителів епохи Відродження?

15. Хто вважав, що однією із загроз демократії є породжуваний рівністю індивідуалізм, який ізолює людей одне від одного і тим самим створює сприятливий ґрунт для деспотизму?

16. Що є центральним поняттям переважної більшості позитивістських концепцій?


Література:

 1. История политических и правовых учений: Учебник / Под. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юридическая литература, 1988. – 816с.

 2. Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій / В.В. Маддіссон, Л.І. Ларченко, В.П. Діденко. – К.: Либідь, 1996. – 176с.

 3. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / Під ред. Є.Причепія. – К.: Тандем, 2002. – 584с.

 4. Кухта Б. З історії української політичної думки: Навч. посібник. – К.: Генеза, 1994. – 368с.

 5. Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред.О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1996. – 800с.

 6. Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9-ти т. / Упоряд. О.Сліпушко. – К.: Дніпро, 2001.

 7. Ткаченко Т.В. Історія політичних і правових вчень: Навчально-методичний посібник. - Переяслав-Хм.: Вид. дім "Переяслав", 2005. – 43с.

 8. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Навч. посібник / Ф.П.Шульженко, Т.Г.Андрусяк; 2-ге вид., стреотип. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304с.


ІІІ. Політична культура

1. Оцінки і погляди суб’єкта щодо окремих інститутів влади, урядових структур, подій політичного життя.

2. Практична взаємодія людини з політичним середовищем.

3. Розгляд політичної культури школою Г.Алмонда.

4. Що характеризує різні форми участі в політичній діяльності, стандарти і стереотипи політичної поведінки і діяльності?

5. Що визначає пріоритетом демократичне суспільство з високим рівнем розвитку політичної культури?

6. Який тип політичної культури відповідає рабовласницьким і феодальним суспільствам?

7. Назвіть тип політичної культури, що характеризується закритістю, орієнтацією на внутрішній світ, традиції.

8. Для якого політичного режиму властива сильна влада на основі культу лідера і активне залучення громадян до участі у політичному житті?

9. Який тип політичної культури характеризується відсутністю у населення країни інтересу до політичної системи?

10. Людина з її потребами та інтересами є базовою цінністю чого?

11. Який тип політичної культури характеризується низьким рівнем конфліктності, лояльністю громадян до існуючого режиму?

12. Влада та владні структури суспільства є базовими цінностями чого?

13. Який тип політичної культури характеризується відсутністю згоди громадян щодо політичного устрою суспільства?

14. Як називається сукупність виразних засобів, знаків, символів людської діяльності і поведінки, основна форма комунікації між владою і суспільством?

15. Як називається символічна форма політичної культури, що виражається у драматично сконструйованому представленні реальності і сприймається на віру?

16. Як називаються схематичні, стандартизовані, стійкі образи чи уявлення про політичні відносини, які склалися на основі минулого досвіду і сприймаються людьми некритично?

17. Як називається cукупність знань, ідей, поглядів, орієнтацій та установок індивідів і соціальних спільностей стосовно політичної системи, норми і ”правила гри”, стереотипи поведінки, вербальні реакції?

18. Як називається публічно висловлене ставлення великих груп людей до суспільних справ?


Література:

 1. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996.

 2. Лісовий В. Поняття політичної культури. Політична культура українців // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.

 3. Цимбалістий Б. Тавро бездержавності. Політична культура українців. – К., 1994.

 4. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 5. Лам Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід. – К., 2002.

 6. Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні: Методич. посібник / І. Жадан, С. Кисельов, О. Кисельова, С. Рябов. – К.: Тандем, 2004. – 80с.

 7. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. –К., 1994.

 8. Лісовий В.С. Культура-ідеологія-політика. – К., 1997.

9.Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. – К.: Стилос, 1998. – 278с.


ІV. Загальна теорія держави

1. Яку назву має наявність великої кількості суб’єктів влади?

2. Представники якої теорії обстоювали залежність процесів виникнення держави від властивостей колективної психіки?

3. Яку назву має теорія про злиття усіх держав та народів у єдине планетарне утворення із “світовим урядом”?

4. Ким є особа, що зазнає владного впливу і підкоряється йому?

5. В якій країні титул правлячої особи називається “емір”?

6. За яким критерієм гарантії прав і свобод людини поділяються на національні й міжнародні?

7. Елементами якої системи є держава, політичні партії, суспільно-політичні рухи?

8. Що в перекладі означає термін імперія (imperium)?

9. Яка державна формація утворюється в результаті експансії й складається з колоній та метрополій?

10. Що означає термін дебеляція в міжнародному праві?

11. Як називається влада натовпу?

12. Як можна кваліфікувати наявність чітко визначених і нормативно закріплених процесів розроблення й застосування права?

13. Як називається частина норми права, що передбачає засоби примусового впливу як результат порушення норми?

14. Що в перекладі означає термін “парламент” (parler)?

15. Які особливості політичного процесу виділяє плюралістична концепція демократії?

16. Що є головною та необхідною умовою існування демократичної політичної системи?

17. Як називається прояв політичного відчуження?

18. Як можна кваліфікувати політичний режим, встановлений Й.Сталіним?

19. Як називається суспільно-політична течія, в основу якої покладена ідея заперечення інституціонального, насамперед державного управління суспільством?

20. У результаті якого суспільно-історичного феномену аграрне суспільство з’явилося в людській історії?

21. Вищою стадією якого суспільного явища, за характеристикою В.Леніна, є імперіалізм?


Література:

 1. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави та права: Навч. посібник / Ю.А.Ведєрніков, В.С.Грекул. – 4-те вид., доп. і перероб. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 224с.

 2. Загальна теорія держави і права: Підручник / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко; За ред. М.В. Цвіка. – Харків: Право, 2002. – 432с.

 3. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / За ред. В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320с.

 4. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Тандем, 1996. – 240с.

 5. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 288с.

 6. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2005. – 536с.

 7. Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник / О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський та ін.; За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688с.

 8. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков; За заг ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 368с.

 9. Навчально-методичний комплекс з курсу “Теорія держави і права” / Укл. Т.І.Бабак, Л.О.Шинкаренко. – Кіровоград, 2000. – 54с.

 10. Тимошенко В.І. Правова держава. – К., 1994.

11. Якушик В.М. Государство переходного типа (вопросы теории). – К., 1991.


V. Політичні ідеології

1. Як кваліфікувати полiтичну iдеологiю i практику суспiльно-полiтичного життя, що орiєнтується на збереження й пiдтримання iснуючих форм соцiальної структури, традицiйних цiнностей i морально-правових засад?

2. Хто розвивав ідеї консерватизму в полiтичнiй думцi Францiї?

3. Які риси характерні для консерватизму?

4. Які вам відомі прояви неоконсерватизму в економiцi?

5. Які риси притаманні неолiбералiзму?

6. Які риси притаманні для радикалiзму?

7. Який грецький філософ застосував уперше поняття анархiзм?

8. Які суспільні прошарки складають соцiальну базу анархiзму?

9. Яким було ставлення до сталінізму у Мао Цзедуна?

10. Якими рисами характеризується неофашизм (неонацизм)?

11. Дайте визначення соцiалiзму.

12. Які ідеологічні положення покладені в основу концепції соцiалiзму?

13. Які принципи у сфері соціального життя проголошує іслам?

14. Яка назва книги, у якій нацистська доктрина була обґрунтована Адольфом Гiтлером (1889-1945)?

15. У якій книзі нацистська доктрина обґрунтована Альфредом Розенбергом (1893-1946)?

16. Хто з французьких мислителів ужив термiн “консерватизм” у пiсляреволюцiйнiй Францiї, назвавши цим словом свiй журнал?

17. Проти якої нації спрямований антисемітизм?

18. Для якої ідеології характерне культивування образу “білявої бестії” як омріяного ідеалу?


Література:

 1. Дем’яненко Б. Три моделі тоталітаризму. Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму. Монографія. – К.: Нелень, 2000.

 2. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991.

 3. Недюха М.П. Системний аналіз історичних типів європейської ідеології. – Ірпінь, 2001.

 4. О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. – М., 1995.

 5. Согрин В.В. Либерализм Запада ХVII-ХХ векав. – М., 1995.

 6. Якушик В.М. Социал-реформизм в современном мире: идеология и практика. – К., 1990.

 7. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. – К.: ”Либідь”, 1993. – 191с.

 8. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки / Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. – К.: Основи, 1996.

9.Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.


VІ. Державне управління та місцеве самоврядування

1. Яким терміном кваліфікується погодження діяльності різних структур державного механізму для досягнення спільних цілей?

2. Який статус мають посади членів Кабінету Міністрів України?

3. Яким є класичний інструмент парламентського контролю?

4. Яка функція держави полягає в привертанні особливої уваги до забезпечення громадської безпеки, соціальної та національної злагоди, охорони суверенітету держави?

5. Як називаються встановлені та гарантовані державою вимоги до поведінки людини, офіційно закріплена міра необхідної діяльності в інтересах сторони, якій належить суб’єктивне право?

6. За яким критерієм органи державної влади поділяють на колегіальні й одноособові?

7. Яку характеристику права визначає внутрішня узгодженість окремих норм права, що ґрунтується на ієрархічному підпорядкуванні принципів за їх юридичною силою?

8. За яким критерієм засоби правового регулювання поділяють на регулятивні й охоронні?

9. Який орган здійснює координацію з питань національної безпеки і оборони в Україні на найвищому рівні?

10. Кого прийнято вважати засновником науки управління в США?

11. Якою є головна помилка теорії управління Ф.Тейлора?

12. Хто був автором теорії ідеальної бюрократії?

13. Хто з учених зробив значний внесок у дослідження мотивації людської праці серед вчених школи людських відносин?

14. Хто з учених представляв класичну школу державного управління?

15. Хто з учених розвинув теорію ієрархії потреб?

16. Хто розробив теорію двох чинників для сфери управління?

17. Хто розробив теорію трьох рівнів потреб (життєвих, взаємин, зростання)?

18. Що становить основу концепції нового державного менеджменту?

19. Вкажіть ключову ознаку мережевого підходу до державного управління?

20. Хто з французьких вчених першим вжив термін “державне управління” в роботі 1845 р.?


Література:

 1. Державне будівництво та самоврядування: Методичні рекомендації для студ. 2 курсу юридичного факультету. – Запоріжжя, 2000. – 28с.

 2. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні: Муніципальне право: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 304с.

 3. Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для ВНЗ / В.С.Журавський, В.О.Серьогін, О.Н.Ярмиш. – К.: ВД “ІН Юре”, 2004. – 672с.

 4. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К., 2002.

 5. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя). – К., 2002.

 6. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2004.

 7. Гурне Б. Державне управління. – К., 1993.

 8. Мірошниченко Ю.Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень. – Харків, 2004.

 9. Дегтярев А.А. Принятие политических решений: Учеб. пособие. – М., 2004.

 10. Райт Г. Державне управління. – К., 1994.

 11. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності. – Харків, 1996.

 12. Браун М. Посібник з аналізу державної політики. – К., 2000.

13. Пал Л., Леслі А. Аналіз державної політики. – К., 1999.


VІІ. Сучасна державна політика України

1. Яка інстанція має врегульовувати питання щодо змін до Конституції України?

2. Яка інституція має пріоритет у сфері виконавчої влади в Україні?

3. Хто ініціював скасування конституційної реформи 2004 р. в Україні?

4. Який орган здійснює координацію з питань національної безпеки і оборони в Україні на найвищому рівні?

5. Яка стаття Конституції України передбачає створення судів спеціальної юрисдикції ?

6. Який різновид контролю здійснює в Україні Конституційний суд?

7. Відповідно до якої статті Конституції Україна є унітарною державою?

8. Який орган є вищим органом державної виконавчої влади в Україні?

9. Який орган забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України?

10. Які органи здійснюють зовнішній контроль у системі державного управління в Україні?

11. Коли було затверджено Конституцію України?

12. Хто очолював Конституційну комісію у Верховній Раді України у 1996 р.?

13. Хто очолював у Верховній Раді фракцію Міжрегіональна депутатська група в 1997 р.?

14. Хто очолював фракцію незалежних депутатів у Верховній Раді України у 1997 р.?

15. Якою є мінімальна кількість депутатів Верховної Ради України для того, аби утворити більшість при голосуванні?

16. Якою є мінімальна кількість депутатів Верховної Ради України для того, аби внести зміни до тексту Конституції України?

17. Коли Верховна Рада України прийняла Закон “Про вибори народних депутатів України”?

18. З яким видом діяльності члени Кабінету Міністрів України мають право суміщати свою службову діяльність?

19. Кого було призначено прем’єр-міністром України після перемоги В.Януковича на президентських виборах у 2010 р.

20. Яка партія сумарно здобула найбільше мандатів під час виборів 2010 р. до місцевих рад в Україні?

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи