Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка3/4
Дата26.08.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Література:

 1. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібн. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 2. Примуш М.В. Історія і теорія політичних партій. – Донецьк, 2001.

 3. Примуш М.В. Політико-правове регулювання діяльності політичних партій. – Донецьк, 2001. – 338с.

 4. Хто є хто: Партії та політики. ХХІ століття: Довід.-бібліограф. вид-ня. Вип. ІІ / В.В. Болгов, І.В. Болгов. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Новий світ, 2004. – 239с.

 5. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2002. – 560с.

 6. Здіорук С.І., Бичек В.В. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин. – К., 2001.

 7. Кормич Л.І. Формування партійної системи сучасної України. – Одеса, 2000.

 8. Мейтус В. Политическая партия: стратегия и управление. – К., 2004.

 9. Політичні партії в незалежній Україні: роль і місце у політичній трансформації суспільства. – Харків, 2001.

 10. Політичні партії – провідний чинник розвитку політичної системи в Україні. – К., 2004.

 11. Хімченко О.Г Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови української держави. – К., 2006.

 12. Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник. – Львів, 2005.

 13. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. – 432с.


ХV. Політичне прогнозування

1. Що розуміють під поняттям “нижчий рівень” при соціально-політичному прогнозуванні?

2. До якого рівня належить довгострокове прогнозування?

3. Які варіанти класифікації сучасних засобів?

4. Базові аналітичні методики включають?

5. Комплексне аналітичне моделювання включає?

6. Як називається засіб вивчення об’єкта дослідження шляхом створення йому формального образу, що відображає певні його властивості?

7. Основні принципи моделювання.

8. Що собою являють оціночні завдання?

9. Що собою являють операційні завдання?

10. Які виділяють етапи моделювання?

11. Дослідження перспектив розвитку соціальних процесів і явищ.

12. Що є об’єктом політичного прогнозування?

13. Що є предметом політичного прогнозування?

14. Які виокремлюють види політичного прогнозування?

15. Які виокремлюють типи політичних прогнозів?

16. Яка тривалість оперативних прогнозів?

17. Яка тривалість довгострокового прогнозу?

18. Який вид прогнозу визначає передбачення 50 і більше років?

19. Які виокремлюють стадії прогнозування?


Література:

 1. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К., 2006.

 2. Горбатенко В.П., Бутовська І.О. Політичне прогнозування: Навч. посібник. – К., 2005.

 3. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К., 2002.

 4. Ребкало В.А., Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Політична аналітика та прогнозування: Навч. посібник. – К., 2002.

 5. Телешун С.О., Баронін А.С. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. – К., 2001.

 6. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: Учебник для студентов вузов. –М., 2000.

7.Баронін А.С. Аналіз та прогноз у політиці та бізнесі: Курс лекцій. – К., 2005.

ХVІ. Політична етика

1. Від чого залежить структура політичної етики?

2. Виокремте функцію політичної етики, що визначається прийнятністю соціальних дій і взаємодій (як в мотиваційній, так і дієвій площинах) у політиці?

3. Що є завданнями етики?

4. Що є способом засвоєння реальності, який полягає у використанні ідеальних зразків, норм і цінностей задля оцінки фактів соціального і політичного життя?

5. Макіавеллівський принцип політичної етики.

6. Розділом якої науки вважає політичну етику Західна інтелектуальна традиція?

7. Як постає політична етика у вузькому розумінні?

8. Що є домінуючою темою політичної деонтології?

9. Як у новій транскрипції називається морально-політична філософія?

10. Яка наука піднімає важливі полемічні питання, від яких залежить доля суспільства в цілому і життя людей?

11. Мораль як вольове ставлення.

12. Що є першою і основною моральною вимогою?

13. “Золоте правило моралі”.

14. Функції моралі.

15. Носієм якої моралі є суспільство?

16. Концептуальні підходи щодо визначення природи цінностей.

17. Що є однією із модифікацій етичної науки, прикладної, “службової” моралі?

18. У межах якої дисципліни історично сформувалася політична етика?

19. Що є об’єктом етики державних службовців?

21. Що є основою почуття власної гідності?

21. Яке право обґрунтоване у політичній етиці західних країн?


Література:

 1. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

 2. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 259с.

 3. Політологія: Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – 3-тє вид., перероб. доп. – К.: ВЦ “Академія”, 2006. – 568с.

 4. Політологія: Підр. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ М.І.Панов (керів. авт. кол.), Л.М.Герасіна, В.С.Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005.

 5. Політологія / Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.; За ред. Ф.М.Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2004.

6.Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002.


ХVІІ. Політична історія України

1. Коли в Росії було повалено монархію?

2. Яка влада зосереджувалася в руках Української Центральної Ради?

3. Хто з представників УЦР очолював Український генеральний військовий комітет?

4. Що проголошував перший Універсал УЦР?

5. Коли був прийнятий другий Універсал УЦР?

6. Що проголошувалося за третім Універсалом УЦР?

7. Чим була спричинена поява четвертого Універсалу УЦР?

8. Роки правління гетьмана П.Скоропадського?

9. Яку назву мав вищий орган виконавчої влади в Українській народній республіці?

10. Яку назву мала держава Україна з приходом до влади П.Скоропадського?

11. Коли був здійснений більшовицький переворот у Петрограді?

12. Яку назву мав вищий орган виконавчої влади у Російській імперії після повалення самодержавства?

13. Кому підпорядковувався Генеральний секретаріат УЦР за другим універсалом?

14. Яка подія спричинила створення третього універсалу (створення УНР)?

15. Коли був підписаний Брестський мирний договір?

16. Яка партія підтримувала погляди П.Скоропадського?

17. Хто очолив уряд за правління П.Скоропадського?

18. Який тип економіки існував за правління П.Скоропадського?

19. Хто став на чолі Директорії УНР у 1919 р.?

20. Що являлося головним стрижнем політики “воєнного комунізму”?

21. Коли відбувся Акт злуки ЗУНР із УНР?

22. Як називається період протистояння між радянською владою і монархістами із 1917 по 1921 рр.?

23. Хто очолював партизанський загін, який розміщувався у Путивлі?

24. Який принцип використовувався Директорією УНР при соціалістичному будівництві?

25. Яка соціальна верства виступала за незалежність УНР у 1918 р.?


Література:

 1. Політична історія України. ХХ століття: У 6-ти т. Т.1. На зламі століть (к. ХІХ ст. – 1917 р.) / Ю.А. Левенець, Л.П. Нагорна, М.С. Кармазіна; Кер. т. Ю.А. Левенець. – К.: Генеза, 2002. – 424с.

 2. Політична історія України. ХХ ст.: У 6-ти т. Т.2. Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В.Ф. Солдатенко, В.Ф. Верстюк. – К.: Генеза, 2003.- 488с.

 3. Політична історія України. ХХ ст.: У 6-ти т. Т.3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938)/ С.В. Кульчицький, Ю.І. Шаповал, В.А. Греченко. – К.: Генеза, 2003. – 448с.

 4. Політична історія України. ХХ ст.: У 6-ти т. Т.4. Україна у другій світовій війні, 1939-1945 / Кер. тому В.І. Кучер. – К.: Генеза, 2003. – 584с.

 5. Політична історія України. ХХ ст.: У 6-ти т. Т.5. Українці за межами УРСР (1918-1940)/ Кер. тому В.П. Трощинський.- Київ: Генеза, 2003.- 720с.

 6. Політична історія України. ХХ ст.: У 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань. – К.: Генеза, 2003. – 696с.

 7. Політична історія України: Посібник / За ред. В.І. Танцюри. – К.: “Академія”, 2001. – 488с.

8.Політична історія України ХХ століття / Кудряченко А.І., Кайнічева Г.І, Костиря А.А. – К.: МАУП, 2006. – 696с.


ХVІІ. Політична модернізація і транзитивні процеси

1. Що є синонімом поняття “ринкова економіка”?

2. Яке завдання потрібно вирішити, щоб перейти до ринкових відносин?

3. Яка модель ринкової економіки характеризується більшою різноманітністю економічних інструментів, включно із стимулюванням конкуренції, регулюванням, гнучкою системою оподаткування та включенням планування в ринковий механізм?

4. Яка модель ринкової економіки проголошує соціальну спрямованість реформ, їх ретельну теоретичну опрацьованість, підготовленість державних чиновників до проведення реформ (перед тим вони пройшли відповідну атестацію) і відповідальність за свою діяльність?

5. Яка модель ринкової економіки передбачала ведення стрімкої лібералізації економічних процесів з можливим короткочасним зниженням життєвого рівня, за яким приходить швидке “одужання” економіки і стабільне покращання соціально-економічної ситуації вже на основі нових, ринкових механізмів?

6. У якій моделі ринкової економіки було оновлено командно-адміністративну систему управління економікою і допущено вільні економічні зони, де система централізованого управління економікою взагалі не застосовувалася?

7. Яке є найбільш проблемне завдання ринкових трансформацій?

8. У якій країні модель соціальної держави забезпечує рівні соціальні шанси громадянам та виходить із залишкового принципу фінансування малозабезпечених, стимулюючи активний пошук роботи ними самими?

9. У якій країні модель соціальної держави виходить із необхідності забезпечити рівновагу патерналістських заходів влади з адресними програмами підтримки різних професійних та майнових груп і прошарків?

10. У якій країні модель соціальної держави стимулює рівні соціальні права громадян і забезпечує їх однаковими соціальними умовами та пільгами, гарантуючи справжню рівність соціальних умов, а також характеризується універсалізмом і перерозподілом доходів за допомогою системи прогресивного оподаткування населення?

11. Яка риса є головною у громадянському суспільстві (за В.Андрущенком)?

12. Яку функцію має виконувати громадянське суспільство?

13. Який найголовніший атрибут громадянського суспільства (за В.Андрущенком)?

14. Які існують політичні режими за рівнем демократизації у класифікації “Фріда Хауса”?

15. Який політичний режим за рівнем демократизації існує в прибалтійських країнах (за класифікацією “Фріда Хауса”)?

16. Що є ознакою демократії?

17. Який політичний режим за рівнем демократизації існує в Україні (за класифікацією “Фріда Хауса”)?

18. У якій країні існує консолідований авторитарний режим (за класифікацією “Фріда Хауса”)?

19. Що характеризує демократичну політичну систему?

20. Як класифікує політичний режим в Україні В.Полохало?

21. Що є найефективнішим фактором збереження порядку в соціумі (за Т.Парсонсом)

22. Що є вирішальним фактором наведення порядку, за Т.Парсонсом?

23. Дотримання якого ладу необхідно здійснювати для наведення порядку за С.Хантінгтоном?


Література:

 1. Горбатенко В.В. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. – К., 1999.

 2. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія-Управління-Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства. – К., 2001.

 3. Політологія. Кн.1. Політика і суспільство; Кн.2: Держава ісуспільство / А.Колодій, В.Харченко, Л.Климанська, Я.Космина. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. – 584с.

4.Політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського суспільства / За ред. Пойченка А.М. – К., 2006.


ХІХ. Політичне лідерство та політична еліта

1. Домінування якої моделі консолідації провідних політичних акторів (за В.Бакіровим) є перешкодою на шляху модернізації політичної системи України?

2. Яка влада (за В. Багіровим) лежить в основі гегемоністської моделі консолідації провідних політичних акторів в Україні?

3. Який засіб, на думку Г.Зеленько, здатний забезпечити поступовий розвиток України та уберегти її від перманентних криз?

4. Як називається конкурентна взаємодія на базі узгоджених правил?

5. З чим пов’язується ефективність політичної еліти та її роль у демократичних перетвореннях?

6. У чому полягає основна умова демократичної консолідації еліти?

7. На який принцип має бути замінений фундаменталізм, щоб демократично консолідувати еліту?

8. Хто є автором тези, що в Україні формується новітній варіант авторитаризму, який “виріс за фасадом слабко виражених демократичних інститутів”?

9. Коли в Україні було впроваджено політичну (конституційну) реформу?

10. Який політичний режим існує за домінування інформаційного суспільства?

11. Як називається учасник політичного процесу, який прагне і здатен консолідувати зусилля оточуючих і активно впливати (у межах території, міста, регіону, країни) на цей процес задля досягнення означених і поставлених ним цілей?

12. Яка функція покладається на механізм лідеротворення?

13. Що здатний забезпечити в Україні багатомірний спосіб формування політичного лідерства?

14. Який державний політичний інститут в Україні є базовим складником лідеротворчого механізму, що концентрує ресурси влади і виступає в ролі центру прийняття кадрових рішень та є найвищим арбітром у процесі розподілу державних посад?

15. Який лідеротворчий потенціал має контроль, як політична функція?

16. Якого демократичного пріоритету набуває політичне лідерство в сучасній Україні?

17. Що розуміється під моральною політикою?

18. Яка якість моральної поведінки лідера у сфері політики висувається на перший план?

19. Як називається моральна якість політика, який має повагу до інакомислячих (зокрема до опонентів) та толерантний?

20. Що повинен враховувати претендент на лідерство (у партії, масовій організації, державі)?


Література:

 1. Кухта Б. Феномен політичного лідера. Історичні силуети на тлі епох. – Львів: Кальварія, ЛФУАДУ, 2000. – 232с.

 2. Блондель М. Политическое лидерство. – М., 1992.

 3. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. – Львів, 1995.

 4. Малькова Т., Фролова М. Массы. Элита. Лидер. – М., 1992.

 5. Хто є хто: Партії та політики. ХХІ століття: Довід.-бібліограф. вид-ня. Вип. ІІ / В.В. Болгов, І.В. Болгов. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Новий світ, 2004. – 239с.

 6. Хто є хто в європейській та американській політології?: Малий політологічний словник / Б. Кухта. – Львів: Кальварія, 1995. – 287с.

7.Пахарев А.Д. Политическое лидерство и элиты. – К.: Знание Украины, 2001. – 270с.


ХХ. Політичні комунікації

1. Чим є політична комунікація, якщо з’єднує всі компоненти політичної сфери суспільства та структурує політичну діяльність?

2. Як називається процес передавання політичної інформації, що циркулює від однієї частини політичної системи до іншої, між політичною та суспільною системами, а також між політичними структурами, суспільними групами та індивідами?

3. Типологія системи політичної комунікації.

4. Коли ліберальні структури політичної комунікації мають демократичний підхід?

5. Під впливом чого насамперед формується громадська думка?

6. Засоби політичної комунікації?

7. Функції ЗМК?

8. Що є найважливішим засобом політичного впливу ЗМК?

9. Хто визначає загальні напрями діяльності телебачення й радіо у Великобританії?

10. Види політичної комунікації?

11. Яка функція політичної комунікації поєднує рівень соціуму та рівень індивіда?

12. Як називається засвоєння людиною певних політичних норм, цінностей та зразків поведінки?

13. Від чого залежить характер ухвалених рішень, а відтак – і ефективність управління будь-яким об’єктом?

14. Коли особливої ваги набуває друкована реклама на всіх рівнях владної ієрархії?

15. Що є важливим і досить ефективним засобом комунікації?

16. Виокремте виразну ознаку українських засобів масової інформації?

17. Завдяки якій функції мас-медіа часто називають “четвертою владою”?

18. Розвиток чого, як свідчить суспільна практика, зумовлений ускладненням способів організації політичного спілкування?

19. Як називається різновид взаємодії між тими чи іншими суб’єктами інформаційного впливу за посередництвом певного визначеного об’єкта (повідомлення)?

20. Наявність яких учасників передбачає комунікація?


Література:

 1. Почепцов Г. Теория коммуникации. – К., 1996.

 2. Лам Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід. – К., 2002.

 3. Почепцов Г. Теорія комунікації. – К., 1996.

 4. Кін Дж. Мас-медіа і демократія. – К., 1999.

 5. Европейское информационное пространство. – М., 2001.

 6. Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті. – К., 2004.

7.Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти?. – К., 1999.


ХХІ. Політичні технології

1. Опосередковані канали висловлювання громадської думки.

2. Прямі канали висловлювання громадської думки.

3. Що є сполучною ланкою між теоретичним обґрунтуванням суспільних процесів і соціальною практикою?

4. Як називається практично орієнтоване знання у політичній сфері, метою якого є створення або заміна організаційних структур та управління поведінкою людей; це сукупність методів і засобів вирішення завдань, розроблених у процесі планування та проектування суспільних процесів?

5. Різновидом яких технологій є виборчі технології?

6. Який блок, розкриваючи сутність поняття “технологія” в політиці, включає розробку програми (платформи) суб’єктів політики (владних структур, політичних партій, лідерів), яка відображає специфіку діяльності цих суб’єктів?

7. Виокремте пропагандистські дослідження і технології?

8. Виокремте післявиборчі дослідження і технології?

9. Що є правовою основою для проведення виборів?

10. Що є сукупністю дій та методів, спрямованих на досягнення поставленої мети в ході виборчої кампанії, налагодження комунікації між політиком (політичною силою) та виборцями, які є складовою демократичного процесу?

11. Різновиди політичних технологій.

12. Як уявні конфлікти можуть перетворитися на реальні?

13. Який підхід у подоланні конфлікту передбачає, що кожна зі сторін, відмовившись від своїх попередніх цілей і цінностей, знаходить нові, взаємоприйнятні?

14. Які існують спеціальні конфліктологічні процедури для розв’язання конфлікту?

15. Який основний наслідок має політичний конфлікт?

16. Що відбувається за кризових умов у суспільстві?

17. Який маркетинг є особливим різновидом некомерційного маркетингу?

18. Який маркетинг практикується громадськими організаціями і не переслідує цілей, пов’язаних із володінням політичною владою?

19. Які етапи передбачає процес ухвалення будь-якого політичного рішення?

20. Які можуть бути рішення за характером мети?


Література:

 1. Виборчі технології: Зб. матеріалів / Упорядник В.Ціон. – К., 1998.

 2. Технология и организация выборных кампаний: Зарубежный и отечественный опыт. – М., 1993.

 3. Гончаров Д.В. Теория политического участия. – М., 1997.

 4. Атаманчук Г., Гірник А. Політичний менеджмент. Теорія і практика політичних технологій. – Рівне, 2004.

 5. Пойченко А.М. Інноваційні технології і політична діяльність. – К., 1994.

 6. Пойченко А.М. Політика: теорія і технології діяльності. – К., 1996.

 7. Щекин Г. Теория социального управления. – К., 1996.

 8. Амелин В.Н., Устименко С.В. Технология избирательной кампании. – М., 1993.

 9. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі (соціопсихологія і технологія політичної бротьби). – К., 1993.

 10. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996. – 144с.

 11. Обозов Н., Щекин Г. Психология работы с людьми. – К., 1991.

 12. Мальцева Н.М. Грязные избирательные технологии: Мифы и реальность. – М., 2003. – 207с.

 13. Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный процесс. Энциклопедический справочник / Сост. А.А. Танин-Львов. – М.: РОССПЭН, 2001. – 1112с.

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи