Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/4
Дата26.08.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

психології


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


Переяслав-Хмельницький – 2012


ПСИХОЛОГІЯ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Загальна психологія

Психологія як наука Предмет психології як науки. Структура, завдання та стан сучасної психології. Значення психологічних знань для навчання і виховання зростаючої людини. Психічні процеси, стани, властивості. Єдність і розбіжності психічних процесів, властивостей і станів. Основні етапи в історії розвитку психології як науки.

Провідні галузі психологічних знань, зв’язок психології з іншими науками.

Основні напрямки сучасної психології (персоналізм, генетична психологія, біхевіоризм, гештальтпсихологія, структурна психологія, психоаналіз, психологія установки, гуманістична психологія).

Природа психічного з точки зору категорії відображення. Мозок і психіка: принципи розвитку та загальні механізми їх зв’язку. Функції психічного та їх представленість (локалізація) у головному мозку.

^ Розвиток психіки в філогенезі. Поява і розвиток свідомості та самосвідомості людини. Проблеми антропогенезу та розвиток форм відображення у живій та неживій природі.

Розвиток психіки у філогенезі. Стадії та рівні розвитку форм психічного відображення (за О.М.Леонтьєвим і К.Е. Фабрі ).

Сутність відмінностей психіки людей від психіки тварин. Психіка і свідомість.

Суспільно-історичний характер свідомості. Розвиток свідомості та її структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини. Самосвідомість людини.

^ Методи психології. Вимоги до методів психології. Основні етапи психологічного дослідження. Принципи організації та проведення психологічних досліджень. Співвідношення понять методологія, метод, методика.

Характеристика груп методів загальної психології за (Б.Г.Ананьєвим): організаційні (порівняльний, лонгітюдний, комплексний); інтерпретаційні (генетичний, структурний); методи кількісної та якісної обробки даних (методи математичної статистики); емпіричні методи (основні та допоміжні, експериментальні і неекспериментальні, діагностичні).

Сприймання. Поняття про сприймання. Природа сприймання. Взаємозв’язки аналізаторів у процесі сприймань. Фізіологічні основи сприймань. Роль моторних компонентів у сприйманні. Сприймання як дія.


Загальні властивості та індивідуальні особливості сприймань (предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість, категоріальність, вибірковість, аперцепція, динамічний стереотип, установка). Ілюзії, галюцинації та їх причини.

Класифікація і види сприймань: за провідним аналізатором (зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові, статичні, кінестетичні); за формами існування матерії (простору, руху, часу).

Мимовільне та довільне сприймання. Спостереження як форма довільного сприймання.

Пам’ять. Поняття про пам`ять. Пам`ять людини (довільна, логічна, опосередкована) і тварини ( генетична , механічна). Зв`язок пам`яті людини з її здібностями та діяльністю.

Природа пам`яті. Теорії і закони пам`яті.

Класифікація та види пам`яті: за часом збереження матеріалу (миттєва, короткочасна, оперативна, довготривала, генетична); за переважаючим аналізатором (зорова, слухова, тактильна, смакова, нюхова); за змістом того, що запам’ятовується і відтворюється (образна, словесно-логічна, рухова, емоційна); за характером участі волі в процесах запам’ятовування і відтворення матеріалу (мимовільна і довільна).

Процеси і закономірності пам’яті.

Запам’ятовування (мимовільне, довільне, механічно-логічне, оперативне). Заучування і прийоми його організації. Умови ефективності запам’ятовування. Відтворення (мимовільне, довільне, впізнавання, пригадування, спогади).

Збереження і забування. Ремінісценція. Ретроактивне і проактивне гальмування.

Закон забування Г. Еббінгауза.

Індивідуальні особливості і типи пам’яті. Розвиток пам’яті у дітей.

Мислення. Поняття про мислення. Зв’язок мислення з мовою, мовленням та чуттєвим пізнанням людини. Теорії мислення, його фізіологічна основа.

Функціонально-операційна сторона мислення. Мислительні дії та операції (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизація).

Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу: поняття (родові, видові, загальні, збірні, одиничні, конкретні, абстрактні, категорії, зміст, об’єм поняття, визначення), судження (поодинокі, часткові, загальні, прості, складні, стверджувальні, заперечні, тотожно-хибні, здійсненні, нездійсненні), умовисновки (індуктивні, дедуктивні, міркування, висновок, аналогія).

Мислення як діяльність: процес розв’язання задач. Класифікація та види мислення: за змістом (наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне); залежно від змісту завдань, у вирішенні яких воно вимагається (технічне, наукове, художнє); за характером завдань (практичне, теоретичне, інтуїтивне, аналітичне); за ступенем новизни і оригінальності (репродуктивне, продуктивне, реалістичне).

Індивідуальні відмінності у мисленні людини (глибина, поверховість, послідовність, непослідовність, самостійність, несамостійність, критичність, некритичність, гнучкість, негнучкість, швидкість, повільність)

Увага. Поняття про увагу. Функції уваги.

Природа уваги в теорія та концепціях.

Наукові положення про розвиток уваги Т.Рібо. Теорія установок М. Д.Узнадзе; вчення про осередок оптимального збудження І.М. Сєченова, І. П.Павлова; теорія домінанти О.О.Ухтомського.

Види уваги: мимовільна (пасивна); довільна (активна);післядовільна; природно і соціально-обумовлена; безпосередня і опосередкована; чуттєва, інтелектуально-моторна.

Форми уваги: зовнішня і внутрішня; колективна, групова, індивідуальна.

Властивості уваги: спрямованість, зосередженість, стійкість, тривалість, концентрація, коливання, розподіл, переключення, обсяг.

Розвиток уваги в дітей, подолання неуважності. Основні критерії розвитку уваги.

^ Психологія особистості. Поняття особистості в психології. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Теорії особистості: психодинамічні, соціодинамічні, інтеракціоністичні, експериментальні, неекспериментальні, структурні. динамічні. Типологія особистості О.Ф. Лазурського.

Структура особистості: спрямованість, індивідуально-психофізіологічні властивості особистості; соціально-психологічна характеристика , соціально-генетичний аспект.

Свідоме і несвідоме в структурі особистості.

Самосвідомість, “Я” – концепція та її компоненти: когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий.

Самооцінка – центральний компонент Я-концепції. Класифікація самооцінки за рівнем (висока, середня, низька), за співвіднесенням з реальними успіхами (адекватна, неадекватна); за особливістю функціонування (конфліктна, безконфліктна).

Рівень домагань. Самоповага. Розвиток та формування особистості.

Шляхи, умови, фактори особистісного зростання.

Темперамент. Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Тип вищої нервової діяльності і темперамент.

Психологічна характеристика типів темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.

Властивості темпераменту; темперамент і індивідуальний стиль діяльності; особистість і темперамент: проблеми її виховання, навчання і професійної діяльності.

Характер. Поняття про характер. Природні і соціальні передумови формування характеру. Структура характеру. Провідні риси характеру (емоційно-вольові, когнітивно-пізнавальні (інтелектуальні), морально-ціннісні).

Акцентуації рис характеру. Класифікація: за тілесною конституцією людини Е. Кречмера (атлетик, пікнік, астенік, диспластик); типологія соціальних характерів Е. Фромма (“мазохіст-садист”, “руйнівник”, “конформіст-автомат”); підліткові акцентуації А.Е. Лічко (гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астеноневротичний, сенситивний, психастенічний, шизоїдний, епілептоїдний, істероїдний, нестійкий, конформний); акцентуації дорослих людей К. Леонгарда (гіпертимний, дистимний, циклоїдний, збудливий, застрягаючий, педантичний, тривожний, емотивний, демонстративний, екзальтований, екстравертований, інтровертований).

Здібності. Поняття про здібності. Природні і соціальні передумови здібностей.

Структура здібностей: загальні та спеціальні здібності. Здібності, обдарованість, талант, геніальність, майстерність.

Формування та розвиток здібностей.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

  1. Атлас по психологи / Под ред. Домашенко І.А., Гамезо М.В. – М.: Просвещение, 1986.

  2. Загальна психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. С.Д. Максименка, В.О. Зайчука, В.В. Клименка., В.О. Соловієнка. – К.: Форум, 2000.

  3. Загальна психологія. Навчальне видання / О.В. Скрипченко та Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: АПН, 1999.

  4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Вища школа, 1998. – 455 с.

  5. М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 184с.

  6. Немов Р.С. Психологія. Кн.1 - М: Просвещение, 1999. – 435с.

  7. Основи психології \ Підручник за редакцією О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К., 1999. – 542 с.

  8. Психологія: Підручник. / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999.

  9. Психология. Словар. / Под. общ. ред. А.В. Петровського. – М.: Политиздат, 1990. – 494с.

  10. Реан А.А., Борловская Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2000. – 432с.

  11. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2000.

  12. Виготский Л.С. Психология. М: Изд–во ЭКСМО – Пресс, 2000. – С. 756-768.

  13. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: Изд–во Моск . ун – та, 1988. – 320с.

  14. Конюхов Н.Н. Словарь – справочник практического психолога - Воронеж: МОДЭК, 1996. – 224с.

  15. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах: Учебно методич. пособ. – Минск: Харбит, 1999. – 384с.

  16. Немов Р.С. Психология – М.: Просвещение , 1994. – 435с.

  17. Общая психология. Учебник для пед. ин –тов.\ Под. ред. А.В. Петровського . – М : Просвещение, 1986. – С. 5-26; 38-62.

  18. Практикум по общей психологии / Под. ред. проф. А.И. Щербакова – М: Просвещение ,1990. – 285с.

  19. Психологія. Підручник для педагогічних вузів. / Під ред. Г.С. Костюка – вид. 3, доповнене. - Роменець В.А. «Радянська школа». 1968. Історія психології. – К.: Вища школа, 1978. – С. 53-75; 91-99.

  20. Роменець В.А. Історія психології ХІХ – п. ХХ ст. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 255с.

  21. Соколов А.Н. Механизмы памяти .- М., 1969. – 175с.

  22. Сосновский Б.А. Лабораторный практикум по общей психологии. – М.: Просвещение, 1979. – 154с.

  23. Таратунский Ф.С., Таратунский Н.Р. Задачи и упражнения по общей психологии: Учеб. пособ. для пед. ин–тов.–М.: изд-во Университетское, 1988. – 176с.

^ ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Предмет, завдання та методи вікової та педагогічної психології. Предмет вікової та педагогічної психології. Теоретичні та практичні завдання сучасної вікової та педагогічної психології. Основні напрямки та їх розвиток. Сучасний стан розробки проблем вікової та педагогічної психології на Україні та за кордоном.

Основні розділи вікової та педагогічної психології.

Зв'язок з іншими науками.

Принципи та методи вікової та педагогічної психології, класифікація методів. Характеристика конкретних методів вікової психології, специфіка їх застосування при досліджуванні дітей.

^ Закономірності і діагностики психічного розвитку дитини в онтогенезі. Наукові концепції психічного розвитку дитини. Діалектико-матеріалістичне вчення про психічний розвиток індивіда і формування особистості. Характерні ознаки психічного розвитку дитини.

Поняття про внутрішні і зовнішні умови психічного розвитку, їх взаємозв'язок. Соціальне середовище як умова і джерело психічного розвитку і формування особистості дитини. Рушійні сили психічного розвитку

Внутрішні умови (спадковість, вроджені передумови та дозрівання нервової системи) як природна основа психічного розвитку дитини.

Діяльність як фактор психічного розвитку індивіда та формування особистості. Психічна активність дитини як необхідна умова її розвитку. Діяльність як основа, умова та засіб психічного розвитку.

Провідна роль навчання в психічному розвитку дитини. Поняття про рівень актуального розвитку та про зону найближчого розвитку.

Умови правильної організації розвиваючого навчання.

Проблема вікової періодизації психічного розвитку дитини.

Поняття про кризи та критичні періоди.

Принципи та критерії вікової періодизації психічного розвитку дитини.

^ Психологія новонародженої дитини. Розвиток дитини в пренатальному періоді. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженого. Соціальна ситуація розвитку. Психологічна характеристика новонародженої дитини. Психічний розвиток дитини в фазі новонародженості.

^ Психологія немовлячого віку. Комплекс пожвавлення - початок немовлячого віку. Соціальна ситуація розвитку. Емоційне спілкування - провідна діяльність. Зародження предметних дій. Психічний розвиток дитини першого року життя. Основні досягнення наприкінці 1-го року життя. Криза 1-го року життя.

Поради психолога.

^ Психологія дітей раннього віку. Протиріччя психічного розвитку дітей раннього віку. Соціальна ситуація розвитку. Предметна діяльність як провідна в ранньому віці, її розвиток. Основні новоутворення раннього віку.

Передумови формування особистості.

Досягненню дитини 3-х років.

Криза 3-х років.

Паради психолога.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи